Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Porównanie wersji tłumaczeń Pisma Świętego.

i.am.the.fourth ( Piotr) dokonał porówniania jak w tytule, aby ukazać  zmieniony cały sens zdań. Niektóre są w ogóle usuwane. Całość daje jasny obraz tego jaki jest cel i zasadność tego typu postępowania w tłumaczeniach.

 

 

 

Jest

(np. Biblia Tysiąclecia) zatwierdzona do użytku przez Kościół Katolicki

Powinno być

(np. Nowa Biblia Gdańska) zachęcam do porównania z oryginalnym tekstem hebrajskim/greckim dostępnymi online

2 Samuela 21:19 zabił Goliata zabił brata Goliatowego
2 Samuela 23:5 Czy nie tak jest z domem moim u Boga? A chociaż nie taki jest dom mój przed Bogiem
Joba 19:26 uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. A następnie, kiedy ta moja skóra zatoczy koło, jednak jako istota żywa ujrzę Boga. (skóra zatoczy koło, czyli będzie to w ciele)
Joba 26:5 Umarli drżą w podziemiu, ocean i jego mieszkańcy. I martwe rzeczy rodzą się pod wodami, i obywatele ich.
Przypowieści 8:22 Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy WIEKUISTY miał mnie w pierwocinach, przed pierwszym ze Swoich dzieł
Izajasza 7:14 Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel. Dlatego Pan sam da wam znak: Oto dziewica pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.
Ozeasza 12:1 Juda nie zna jeszcze Boga i nazywa się ludem Świętego Juda panował z Bogiem i był wierny ze świętymi
Mateusza 1:25 aż porodziła Syna aż urodziła swego syna pierworodnego
Mateusza 5:44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was;
Mateusza 6:13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego i nie wprowadź nas w doświadczenie, ale nas wybaw od złego. Bowiem Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Mateusza 13:51 Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. Rzekł im Jezus: Zrozumieliście to wszystko? Powiedzieli mu: Tak, Panie.
Mateusza 16:22 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Zaś Piotr, wziął go na bok i zaczął go strofować, mówiąc: Zmiłuj się sam nad sobą, Panie!
Mateusza 17:21 usunięty Bo ten rodzaj (ducha) nie wychodzi tylko w modlitwie i poście.
Mateusza 18:3  Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, żadnym sposobem nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mateusza 18:11 usunięty Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.
Mateusza 19:16 Nauczycielu, co dobrego mam czynić (…) Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. (jeśli Jezus jest dobry, jest Bogiem) Nauczycielu dobry! Co dobrego mam czynić (…) Dlaczego nazywasz mnie dobrym ? Nikt nie jest dobry, tylko Jeden, Bóg.
Mateusza 20:16 Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wielu jest wezwanych, ale mało wybranych.
Mateusza 20:22 Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić? I chrztem, którym ja się chrzczę, być ochrzczeni?
Mateusza 20:23 Kielich mój pić będziecie. Kielich mój pić będziecie,  i chrztem, którym się ja chrzczę, ochrzczeni będziecie;
Mateusza 23:14 usunięty Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów, i to pod pozorem długich modlitw; dlatego odbierzecie cięższy wyrok.
Mateusza 25:13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy Syn człowieczy przyjdzie.
Mateusza 24:36 A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, tylko sam Ojciec.
Mateusza 27:35 rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. rozdzielili jego szaty, rzucając los; aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka: Rozdzielili sobie moje szaty, a o mój płaszcz los rzucili.
Marka 2:17  Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. nie przyszedłem, wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty.
Marka 6:11 Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich, zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądny, niż temu miastu.
Marka 7:19 bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. bo nie wchodzi mu do serca, ale do brzucha i do ustępu wychodzi; oczyszczając wszystkie pokarmy.
Marka 9:44 usunięty Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.
Marka 9:46 usunięty Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.
Marka 10:21 Potem przyjdź i chodź za Mną. Przyjdź, weź krzyż i naśladuj Mnie.
Marka 10:24 Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego. Dzieci, jakże trudno tym, co ufają w bogactwo wejść do królestwa Bożego.
Marka 11:26 usunięty Bo jeśli wy nie odpuścicie, także wasz Ojciec w niebiosach nie odpuści waszych fałszywych kroków.
Marka 13:14 Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?

A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie.

Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?

A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, opowiedzianą w proroctwie Daniela, stojącą tam, gdzie być nie powinna – kto czyta, niech rozumie.

Marka 15:3 Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. A przedniejsi kapłani wiele go oskarżali; ale on nic nie powiedział.
Marka 16:9-20 usunięty Zaś Jezus gdy wstał z martwych, (…) (Aż do Jego wniebowstąpienia)
Łukasza 1:72 że miłosierdzie okaże ojcom naszym (może odnosić się do zmarłych) Aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi
Łukasza 2:14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie.
Łukasza 2:33 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. A jego matka i Józef byli pełni podziwu wobec rzeczy, które o nim opowiadali
Łukasza 4:4 Nie samym chlebem żyje człowiek. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem Bożym.
Łukasza 4:8 Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. (To określenie pojawia się w Mt 16:23 i dotyczy Piotra, musiało być tu usunięte). Idź precz ode mnie, szatanie; bowiem jest napisane: Panu Bogu twojemu oddawać będziesz pokłon i Jemu samemu będziesz służył.
Łukasza 9:55 Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się do innego miasteczka. A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski.
Łukasza 11:2 usunięty Bądź wola Twoja, jako w Niebie, tak i na ziemi.
Łukasza 11:4 usunięty (…) ale zbaw nasz od złego
Łukasza 17:36 usunięty Dwaj będą na roli; jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony.
Łukasza 22:43 usunięty A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego jak krople krwi, spływające na ziemię.
Łukasza 23:17 usunięty A musiał im Piłat wypuszczać jednego na święto
Łukasza 24:51 I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Jana 1:1 (…) i bogiem było Słowo (…) i Bogiem było Słowo
Jana 2:11 Taki to początek znaków uczynił Jezus Taki to początek cudów uczynił Jezus
Jana 3:13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. Także nikt nie wszedł do niebios, lecz tylko Ten, który zszedł z niebios; Syn Człowieka, który jest w Niebie.
Jana 5:39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. Badajcie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo.
Jana 6:47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie ma życie wieczne.
Jana 8:1-11 usunięty Zmiłowanie nad cudzołożnicą
Jana 9:4 Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał Trzeba mi czynić dzieła Tego, co mnie posłał
Jana 16:16 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. Niewiele, a nie ujrzycie mnie, i znów niewiele, a zobaczycie mnie; bo ja odchodzę do Ojca.
Jana 16:23 O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. jeślibyście w moje Imię poprosili o coś Ojca da wam
Dzieje 2:30 Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie (ten kto zaprzecza, ze Jezus przyszedł w ciele jest antychrystem) Bóg potwierdził mu przysięgą że według cielesnej natury, z owocu jego bioder wyprowadzi i osadzi na jego tronie Chrystusa.
Dzieje 8:37 usunięty Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
Dzieje 9:5 Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ja jestem Jezusem, którego ty prześladujesz; trudno ci wierzgać zgodnie z żądłem.
Dzieje 9:29 Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Lecz także śmiało mówił w Imieniu Pana Jezusa, gadając oraz dyskutując z hellenistami; zaś oni usiłowali go zgładzić.
Dzieje 13:42 Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym. (Żydzi i szabat wskazuje na sobotę). A gdy oni wychodzili z bóżnicy Żydów, prosili ich poganie, by do następnego szabatu im zostały oznajmione te sprawy.
Dzieje 15:23 Apostołowie i starsi bracia (wprowadzenie apostolstwa jako odrębnej, wybranej grupy) Apostołowie i starsi, i bracia
Dzieje 15:34 Ale Sylas postanowił tam pozostać; Juda zatem sam wrócił do Jerozolimy. Ale Sylas uznał za słuszne tam zostać
Dzieje 16:7 Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch nie pozwolił im. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im.
Dzieje 22:16  Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia! Wstań, ochrzcij się i wzywając Imienia Pana, zmyj z siebie twoje grzechy.
Dzieje 24:6 Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go. który nawet Świątynię próbował sprofanować. Jego pojmali i chcieli sądzić według naszego Prawa.
Dzieje 28:28 usunięty A kiedy on to powiedział, Żydzi odeszli, wiodąc między sobą wielki spór.
Rzymian 8:1 Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Zatem teraz już żadne potępienie dla tych w Jezusie Chrystusie, którzy nie chodzą według cielesnej natury, ale według Ducha.
Rzymian 11:6 Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. A jeśli łaską, to już nie z uczynków gdyż łaska nie byłaby wtedy łaską. A jeśli z uczynków, to nie jest już łaska bo uczynek nie byłby wtedy uczynkiem.
Rzymian 14:10 Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga Wszyscy staniemy przy trybunie Chrystusa
Rzymian 16:24 usunięty Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
1 Kor 5:7 Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. (za kogo) Chrystus za nas został zabity na ofiarę.
1 Kor 7:5 Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną zgodą, by oddać się modlitwie,  potem znów wróćcie do siebie Nie pozbawiajcie się wzajemnie; chyba, że z uzgodnienia, do czasu, aby oddać się modlitwie i poście, a potem znowu razem się zejdźcie
1 Kor 10:28 To było złożone na ofiarę – nie jedzcie przez wzgląd na tego, który was ostrzegł, i z uwagi na sumienie. To jest ofiarowane wizerunkom nie jedzcie z powodu tego, który to oznajmił oraz sumienia; ponieważ Pana jest ziemia i jej zawartość.
1 Kor 11:24 To jest Ciało moje za was [wydane] Bierzcie, jedzcie, to jest moje, za was łamane ciało
1 Kor 11:29 Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. (ginie słowo Pańskie i niegodnie) Bo jedząc i pijąc niegodnie, je i pije dla siebie potępienie, nie rozróżniając ciała Pana.
1 Kor 15:4 dnia trzeciego został z martwych wzbudzony  zmartwychwstał dnia trzeciego
1 Kor 15:47 Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba. Pierwszy człowiek jest z ziemi, gliniany; drugi człowiek jest Panem z Nieba.
Galacjan 3:1 O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? O nierozsądni Galaci, kto was tak zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie? Wy, którym na oczach, najpierw został zapowiedziany Jezus Chrystus i przy was został ukrzyżowany?
Galacjan 4:7 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Tak, że nie jesteś już niewolnikiem ale dzieckiem; a skoro dzieckiem, to i dziedzicem Boga przez Chrystusa.
Efezjan 3:9 Bogu, Stwórcy wszechrzeczy Bogu, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa
Efezjan 3:14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, Dlatego skłaniam kolana swoje przed Ojcem Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Kolosan 1:2  łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego! Łaska wam i pokój niech będzie od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa.
Kolosan 1:14 w którym mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów W którym mamy odkupienie przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów
Kolosan 1:16 bo w Nim zostało wszystko stworzone bo przez Niego zostało wszystko stworzone
2 Tes 2:2  jakoby już nastawał dzień Pański  jakoby już nadchodził dzień Pański
1 Tym 2:7  mówię prawdę, nie kłamię prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię
1 Tym 3:16 Ten, który objawił się w ciele  Bóg objawiony jest w ciele
2 Tym 3:16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości.
2 Tym 4:1 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo (na / o) Zatem ja, zaświadczam przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żyjących i umarłych, o jego przybyciu oraz o jego królestwie.
2 Tym 4:22 Pan niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami Pan Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim. Łaska Boża niech będzie z wami
Tytusa 2:13 Oczekując na błogosławioną nadzieję i objawienie się chwały Oczekując na błogosławioną nadzieję i chwalebnego przyjścia
Hebr 7:21 Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki. Bo ci, którzy stali się kapłanami, są nimi bez przysięgi; zaś ten jest według przysięgi, z powodu Boga mówiącego do niego: Przysiągł Pan i nie będzie żałował, tyś kapłanem na wieczność według porządku Melchisedeka.
Hebr 9:27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (sąd ma być od razu po śmierci, nie podczas przyjścia Jezusa, oraz może istnieć czyściec) A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd
Hebr 10:21 kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym (wprowadzenie wielu kapłanów i ich klas) kapłana wielkiego nad domem Bożym
1 Piotra 1:22 Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie (inny sposób uświęcenia, własna moc lub Bóg) Oczyszczając dusze wasze w posłuszeństwie prawdy przez Ducha Świętego
1 Piotra 4:14 Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa. Staliście się bogaci, jeśli jesteście lżeni dla Imienia Chrystusa, gdyż na was spoczywa Duch Boga i chwały. Z powodu nich, zaiste spotwarzany, ale przez was uwielbiony.
1 Jana 4:3 Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga A każdy duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w cielesnej naturze nie jest z Boga
1 Jana 5:7 Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.
Apokalipsa 1:7 Oto nadchodzi z obłokami.  I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi Oto nadchodzi z obłokami, i uderzą się w pierś wobec niego wszystkie plemiona ziemi.
Apokalipsa 1:11 Co widzisz, napisz w księdze Ja Jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. A co widzisz zapisz na zwoju
Apokalipsa 5:14 Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Także dwudziestu czterech starszych upadło oraz pokłonili się żyjącemu na wieki wieków.
Apokalipsa 13:8 którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata.
Apokalipsa 14:5 a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono: są nienaganni. W ich ustach nie został znaleziony podstęp; są nienaganni przed tronem Boga.
Apokalipsa 22:14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta. Bogaci ci, co czynią jego polecenia, by ich siła była dzięki Drzewu Życia i by bramami weszli do miasta.
Zaktualizowane: 16 września 2016 - 11:22

64 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Moim zdaniem akurat w przypadku listu 1 Jana 5:7 Biblia Gdańska wprowadza w błąd dokładając fragment którego nie ma tekście oryginalnym. Żeby to zrozumieć trzeba przeczytać cały kontekst. W Biblii Warszawskiej mamy:

  5:6 On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą.
  5:7 Albowiem trzech jest świadków:
  5:8 Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.
  Biblia Warszawska

  Tekst jest symboliczny bo woda i krew nie są osobami, więc nie można ich porównywać z osobą Boga.

  Cały fragment dotyczy uwierzenia w to, że Pan Jezus jest Mesjaszem – Synem Bożym, którego tożsamość została potwierdzona przez Ducha Świętego, chrzest w wodzie, i przelanie niewinnej krwi.

  Natomiast dodany fragment, który znajduje się w tym miejscu:

  „Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.” Jana 5:7 (Gdańska)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

  Pojawia on się dopiero w IV wieku, i informacja o tym znajduje się w wielu przekładach biblijnych. Prawdopodobnie aby na siłę udowodnić dogmat trójcy w sporach teologicznych, które miały miejsce w tamtym okresie. Dogmat o Trójcy został zatwierdzony dopiero w IV w kiedy kościół zaczął przesiąkać pogaństwem.
  Erazm z Rotterdamu uginając się pod zarzutem sprzyjania arianizmowi umieścił ten dodatkowy fragment w kolejnych swoich wydaniach nowożytnej edycji textus receptus, z którego tłumaczona była Biblia Gdańska i Króla Jakuba zastrzegając jednak w adnotacjach, że nie jest to tekst autentyczny i w pierwszym wydaniu tłumaczenia w ogóle go nie zamieścił !!!
  Nie popieram tłumaczenia Tysiąclecia, ale nawet oni na to zwrócili uwagę mimo że KRK stoi twardo za dogmatem trójcy.

  1. Hej Cupak, jeśli nie masz nic przeciwko i masz gdzies kopię swojego skasowanego z bloga artykułu Słowo jest Bogiem (liczyłeś to matematycznie) to wyślij mi proszę na maila: bonitaMALPAtutanota.com
   Pozdrawiam

    1. Muszę też powiedzieć że trochę źle zinterpretowałem wtedy te obliczenia. Bo to Słowo(Logos) to Boża – Myśl, Rozum – matryca stworzenia w pełni oddająca charakter i widzialny obraz samego Boga w Jego stworzeniu (tu oddana w Jana 1:1 przez liczbę e – 2,718281…)
     Logos istniało od wieczności zawsze w Bogu jako Boża myśl, rozum.

     Ucieleśnieniem Bożej mądrości (Logosa) w człowieku jest Jezus Chrystus – Syn Człowieczy. Dlatego Pan Jezus powiedział:

     „Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje.”

     Bardzo dobrze tłumaczy to zagadnienie pastor z tego filmiku (pierwsze 10 min), ale cały film jest godny polecenia. Rzuca nowe światło na pewne kwestie.

     https://youtu.be/hpi5YaNfl1U?t=43s

     1. Dziękuję. Jeśli dobrze rozumiem, na tamten czas myślałeś, że Pan Jezus jest Bogiem, a teraz już nie jesteś tego pewny?
      Ja właśnie dlatego się wycofuję ze społeczności internetowej, coraz więcej osób, które kiedyś uważały Pana Jezusa za Boga zaczęło uważać, że jest Królem, Synem (ale człowiekiem), mniejszy od Boga itd. Zaczęło mi doskwierać to, że tak naprawdę ani jeden z nas nie ma takich samych poglądów jak drugi, czytam tę samą Biblię, a widzimy różne rzeczy.
      Już rozumiem co mieli na myśli ludzie mówiący, że zwiedzenie czyha na każdym kroku. Możliwe, że prawdy PRAWDY nigdy nie poznam, bo mam pomieszane w głowie.
      Wybacz adminie, miałam już nie pisać, ale wtedy nie podałam dokładnej przyczyny mojego planowanego odejścia. Teraz już wiecie.
      Nie wiem kto jest mi siostrą lub bratem (czy antypawłowcy, antytrynitariarze, antybaptyści itd są, nie są, pojęcia nie mam), więc pozdrawiam wszystkich Was i już naprawdę zamilknę na amen.

      1. Nie musisz zamilknąć.
       Musisz tylko wybrac społeczność, która będzie bliższa twemu sercu i intelektowi..
       Tak, my uważamy, że Bój Ojciec i Jezus Chrystus to jedna i ta sama osoba. Ciężko to podważyć:

       http://detektywprawdy.pl/2016/02/02/jezus-jest-bogiem-lista-argumentow/

       Ja robię swoje i jestem nie tylko ponad denominacjami, ale w oddali od innych stron chrześcijańskich, abym sam sobie nie mieszał w głowie.
       czytam Pismo, sam analizuje. Jeśli już to z Duchem Świętym.

       Widzisz jakie owoce są tu, a jakie owoce gdzie indziej. Porównaj owoce.

       1. Piotr. Chodziło mi o Cupaka z tym czy uważa P.Jezusa za Boga.
        Owoce ciężko stwierdzić tak naprawdę. Nie wiem co robi mój zbór poza spotkaniami tak, jak nie wiem co robicie Wy. Każdy zresztą może pięknie „wyglądać” a nienawidzieć w myślach. To są sprawy trudne. Osądzać nie mamy, więc jak oceniać i to jeszcze z miłością?
        Napisałam taki tekst, jestem w ogóle niekonsekwentna z tym milczeniem, a tak tego nie lubię. Może nie jest za długi i wejdzie w komentarz:
        Głowne pytanie, które zaprząta myśli, to, czy osoby negujące boskość Jezusa są mi braćmi/siostrami?
        Ekumenia czy nie? Ustami wyznać prawie każdy potrafi (może prócz zdemonizowanych), ale jak wiemy wiara bez uczynków jest martwa.
        Czy ŚJ, którzy uważają, że Jezus był archaniołem są braćmi? A ekipa ze zbawienie.com (Król nie Bóg)? Czy antytrynitarze są (nie wiem co oni myślą o P.Jezusie, nie rozumiem tłumaczenia, że jest Synem Bożym, czyli kim? Bogiem, półbogiem, człowiekiem z magiczną mocą?).
        A katolicy? Jezus jest ich Panem razem z baterią świętych, z Maryją i papieżem.

        Prawo. Tak, oczywiście, nie rozumiem.
        Dla mnie Pan Jezus nie wypełnił doskonale Prawa Mojżeszowego lecz DOPEŁNIŁ. Gdyby doskonale wypełniał nie uzdrawiałby w szabat, nie kazałby nosić łoża ślepemu, nie byłby po prostu Panem Szabatu. Tylko Bóg jest Panem Szabatu. Dla Boga czas nie istnieje. Tysiąc lat jest jak jeden dzień. Pan Jezus ulepszył zakon. Dlaczego szabat jest jedynym przykazaniem z dekalogu, które się nie powtarza w Nowym Testamencie? Czy z tego względu, że mamy mieć szabat codziennie. Nie poświęcać jednego dnia w tygodniu na bliskość z Bogiem (nie wychodzimy z domu, nie podróżujemy itd, Żydzi nawet nie mogą elektryczności używać..). Mamy poświęcać wszystkie. My w Nowym Przymierzu mamy DŚ i mamy codziennie szabat. Żydzi nie mieli. Duch Święty był na wybranym, pomazańcu w ST. Teraz każdy może mieć zbawienie, nie ma kapłana, jest rozdarta zasłona w świątyni. Jest łaska. Nie wiem już nic.

        Pan Jezus nie potępił cudzołożnicy, mógł ją ukamienować, nawet jeśli faryzeusze nie rzucili kamieniem, bo mieli grzech, lecz On nie miał. Mógłby to zrobić gdyby zakon wypełniał. Lecz on okazał miłosierdzie. Tutaj o miłosierdzie chodzi. Na tym się opiera drugie przykazanie miłowania bliźniego, a na nim (i pierwszym) zakon i prorocy. Pierwsze wiadomo, nie podlega w ogóle dyskusji. Co myślą osoby, które mają Pana Jezusa za króla? Kiedy wróci obrzezanie napletka itd? Bo wybiórczość Prawa w końcu zacznie doskwierać. Jest to dla mnie zagadką.

        Języki, kolejny ciężki temat. Właściwie najprościej odrzucić Dzieje, Pawła, wtedy języki same znikają. Boże osoby, z dobrymi owocami mówią językami, lecz inne Boże osoby z dobrymi owocami negują je. Wiemy, że u Pana Boga nie ma szarości, albo jest się z Boga albo z diabła. Więc… Czy to nie jest jeden z wielu powodów by usiąść i płakać nad sobą i swoim marnym poznaniem? Studiowanie Pism oprócz pięknej wiary i jeszcze głębszej miłości do Boga może przynieść też owoc jak u BrainBreakera.. Wielu jest siedzących dniami i nocami nad Biblią i dokąd zaszli? Niestudiowanie z kolei nie zwalnia z niczego, bo Pan może powiedzieć „Miałeś PŚ i nic z tym nie zrobiłeś, nie zgłębiłeś”. Ale które Pismo? W jednym mamy „Mówię Ci: dziś będziesz ze mną w raju” w innym „Mówię Ci dziś: będziesz ze mną w raju”. To tylko przykład jak przecinek zmienia sens rzeczy. Ile tego jest? Czy każda Biblia gwarantuje zbawienie?

        Chcę pamiętać, że sama nic nie mogę. Mogę tylko wybrać Pana Jezusa jako mojego osobistego Zbawiciela albo odrzucić. Nie wyproszę w swoim imieniu żadnej łaski choćby moje uczynki były nienaganne i wypełniałabym 99% zakonu, tylko PAN JEZUS i JEGO IMIĘ może coś zdziałać u Boga. To moja wiara na dziś dzień. To mój Bóg i Pan. Może przez to będę unicestwiona, może mnie czeka piekło (bo i tego nie wiem z Biblii na pewno), może inni mają rację.

        Nie chcę się przerzucać na wersety, bo wszyscy je znamy, nie chcę negować Waszego poznania, bo nie siedzę w Waszych umysłach, sercach, duszach. Pragnę tylko wyrazić słowami zagubienie którego doświadczam.

        1. Pozostaje Ci pytać Ducha Pana Jezusa. On napewno Ci wyjasni prędzej czy później.

      2. Emilko kochana daj sobie więcej czasu?.
       Nawet jak nie wiesz kto Ci jest siostrą lub bratem,to nic to.Bo bliźniego mamy traktować tak jak siebie samych.
       Oczywiście zwiedzenie jest wielkie dlatego dostaliśmy Ducha Prawdy,który we wszystko nas wprowadza,pokazuje grzech i pociesza.
       Jeśli czujesz potrzebę wycofania się na jakiś czas z netu to ok,czytaj biblię i proś o prowadzenie DŚ,On Ci wszystko pokaże.
       Tak jak napisał wyżej Piotr wybierz sobie społeczność,albo lepiej poproś o to Pana Jezusa.
       Wierz i ufaj Bogu ,On Cię nie zawiedzie.
       Ferment i zamieszanie powstaje wtedy kiedy nie sprawdzamy treści ze słowem Bożym.
       Dlatego czytaj kochana ,żebyś mogła się zachować.
       Pozdrawiam i niech Bóg Cię błogosławi w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ❤

       1. Do NNrozumiem:
        Kochana trzymaj się Jezusa i Jego Słowa. Czytaj w Duchu Świętym, a znajdziesz odpowiedź na każde pytanie.
        Kto jest bratem? Łk 10,30-37 podobieństwo o milosiernym samarytaninie daje odpowiedź.

      3. Nie napisałem że Pan Jezus nie jest Bogiem, jest Bogiem, który stał się człowiekiem – Synem Człowieczym – Synem Bożym. Pan Jezus nie mógł powiedzieć o sobie że jest Ojcem bo jako Chrystus zaistniał jako człowiek. Chodziło mi o to że nie istniał Syn Boży jako Duch przed narodzeniem się na ziemi. Syn Boży istniał od zawsze w Bożym planie stworzenia świata tak jak i my. Nie istniał od zawsze z Ojcem tak jak głoszą to inne doktryny np. Trójca.

       1. Nie istniał w sensie preegzystencji. W ST Daniel miał wizje Syna Człowieczego odbierającego władzę z rąk Ojca, ale to nie działo się w dokładnie tamtym momencie to było ukazanie planu Bożego, mającego się wypełnić w przyszłości kiedy to w władza nad światem zostaje przekazana Synowi Bożemu.

        Tak samo widział to Abraham:

        „Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.”

        Żydzi źle zrozumieli Pana Jezusa, bo to nie Pan Jezus spotkał się Abrahamem, ale Abraham widział część planu ukazanego mu przez Boga dotyczącą nadejścia Pana Jezusa i zbawienia świata. Plany Boże są tak pewne że można o nich mówić tak jakby się wydarzyły.

       2. Moim zdaniem Emilka za bardzo pływasz po blogach. Jest to naturalne, że w tej sytuacji można się czuć zdezorientowanym.
        To tak, jakbym ja wchodził na blogi luteran, charyzmatyków, adwentystów.
        Oczywiście na etapie początkowym ma to sens, ale na dłuższą metę wcale.

     2. Jak się cieszę, że Cupaku masz podobne zrozumienie istoty Boga.

      To co napisałeś wyżej, właśnie oddaje Pismo.
      Ja ujęła bym to troszkę inaczej:

      Słowo to zmaterializowny przekaz woli Boga – Ducha.
      Bóg, który jest Duchem, jest nieograniczony, nienazywalny, przepotężny, obecny wszędzie. Poprzez swoje Słowo czyni wszystko.

      Słowo jest słyszalną, widzialną formą Boga Ducha.
      Jest spełnieniem woli Boga Ducha, który jest niewidzialny i ma taką Moc , której człowiek nie jest w stanie przeżyć w zetknięciu się z nią.
      Poprzez słyszalne Słowo powstał świat.
      To Słowo dociera do ludzi, przekazuje ludziom wolę Ojca Ducha.
      Jest z Nim sprzężone i nierozerwalne.

      Nie można rozdzielać w żadnym wypadku Ducha -Ojca od Słowa.

      Podam ziemski przykład, aby można było sobie to bardziej wyobrazić.
      Gdy rodzic chce, aby jego dziecko coś zrobiło, wypowiada słowo.
      Słowo nie jest osobnym człowiekiem, pochodzi od rodzica.
      Na tej samej zasadzie Bóg Ojciec, który ogarnia cały wszechświat i jest niewidzialny, gdy chce coś uczynić dla nas robi to poprzez swoje Słowo, które dla nas jest słyszalne i widzialne.
      Bóg Duch tylko w ten sposób może dotrzeć do nas ludzi.
      Gdyby nie Jego Słowo musiałby nas zaprogramować jak roboty, a my działalibyśmy dokładnie na zasadzie marionetek.

      Dodam jeszcze, że własnie Pan Jezus doskonale wykłada nam tą zależność między Ojcem, a Synem – Słowem w ewangelii.
      Dlatego ważne jest, aby zrozumieć co znaczy gdy Jezus mówi, że Ojciec jest większy od Niego, że Jezus wszystko robi z mocy Ojca, że Boga Ojca nikt nie widział.

      Rozumiejąc tą zależność nie ma mowy, aby ktoś powiedział, że Pismo się zaprzecza itd.
      Niezrozumienie istoty Boga prowadzi do wniosków, które sprowadzają się w najgorszym przypadku do podważania Pana Jezusa.

      Niech miłosierny Bóg wyleje swego Ducha Świętego na wszelkie ciało, aby ci, którzy stracili wiarę, lub jeszcze nie uwierzyli nawrócili się do Pana naszego Jezusa Chrystusa.

      Niech tak się stanie 🙂

      Pozdrawiam

    2. Jeszcze dodam wszystko zostało stworzone w Logosie, ale nie jest to równoznaczne z tym że wszystko zostało stworzone w Chrystusie jako Synu Człowieczym bo to niemożliwe. Dlatego Jan nie napisał, na początku był Chrystus – Syn Boży, tylko Na początku było Słowo. Pan Jezus narodził się 2000 lat temu. To Słowo (Logos), które jest odpowiedzialne za stworzenie świata sprawiło że się narodził i zamieszkało cieleśnie w Synu Człowieczym.

     „Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.”

     „Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności”

     Pan Jezus jest powodem dla którego powstał świat, aby objawiła się przez Niego miłość Stwórcy do stworzenia. Jest to odwieczny Boży plan w centrum, którego jest Jezus Chrystus, a każdy kto chce być zbawiony musi wywyższyć Syna Człowieczego, wtedy spodoba się Ojcu i otrzymuje łaskę.

     Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.

     Syn Boży istniał od zawsze w Bożym planie tak jak i całe stworzenie, dlatego mowa w Apokalipsie o księdze Baranka, który został zabity od założenia świata, chociaż miało to miejsce dopiero ok w 33 r. n.e.

     „których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata.

     Jest to ten sam styl wyrażania Bożego planu jak i tu:

     W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości
     Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej
     Efezjan 1:4-5

     Bóg wybrał zbawionych w Chrystusie przed założeniem świata to nie znaczy że my istnieliśmy już wtedy.

     „Którzy wybrani zostali według tego, co przewidział Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uświęceni, skłonili się do posłuszeństwa i pokropieni zostali krwią Jezusa Chrystusa.”

     „On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił ze względu na was.” 1 Piotra 1:20

     Syn Boży narodził się dopiero 2000 lat temu, dlatego w Niebie wcześniej nie było Syna Bożego – Człowieczego (nie preegzystował bo się jeszcze nie narodził). Syn Człowieczy istniał w Bożym planie tak jak i my i wszystko inne w tym planie istniejemy tylko ze względu na Chrystusa.

     „Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 1 Koryntian 15:24-25

     Dopiero od 2000 lat po prawicy Ojca zasiada Syn Boży, którego Bóg wzbudził z martwych i ustanowił dziedzicem wszechrzeczy za to co zrobił i który będzie panował dopóki nie pokona wszystkich wrogów.

     1. Twierdzenie, że Jezus nie istniał w sensie preegzystancji jest dość ryzykowne. Wydaje się, że Biblia nie pozostawia co do tego raczej żadnych wątpliwości, choć oczywiście są chrześcijanie, którzy tak wierzą. Jeśli zatem nie było preegzystencji Pana Jezusa, a istniał tylko w Bożym planie, podobnie jak i my, to w sposób logiczny można wysunąć stwierdzenie, że i my jesteśmy przedwieczni, czyli posiadamy jeden z atrybutów Boga.
      „On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane” Kol 1:17
      „Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? Jakie jest imię jego syna? Czy wiesz”? Przyp 30:4
      „W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. (2) Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. (3) I wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. (4) I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. (5) I rzekłem: Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów. (6) Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza, (7) I dotknął moich ust, i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. (8) Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: Kogo poślę? I kto tam pójdzie? Tedy odpowiedziałem: Oto jestem, poślij mnie! (9) A On rzekł: Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! (10) Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał” Iz. 6:1-10

      Porównanie z Ew. Jana

      „A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego, (38) aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział: Panie, któż uwierzył wieści naszej, a komu objawiło się ramię Pana? (39) Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz: (40) Zaślepił oczy ich i zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi i nie rozumieli sercem swym, i żeby się nie nawrócili, i żebym ich nie uzdrowił. (41) To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim. J 12:37-41

      „Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest” J 8:58
      Zanim Pan Jezus wypowiedział te słowa, Żydzi naśmiewali się z niego, że nie ma nawet 50-ciu lat, a twierdzi, że widział Abrahama.

     2. Jezus Chrystus jest stworzycielem. Bogiem który przybrał postać człowieka czyli stworzenia aby za nasze grzechy odpokutować ponosząc śmierć na krzyżu. Aby pokazać nam swoją miłość. Niczym nie różnił się od nas . Tak samo odczuwał lęk, zwątpienie, strach, radość, szczęście itd. Po to właśnie żeby było sprawiedliwie żeby żaden człowiek nie mógł zarzucić braku równych szans. Mógł jako Bóg przerwać w każdym momencie swoje cierpienie, ale tego nie zrobił tak bardzo nas umiłował dlatego też pragnie żebyśmy my kochali się nawzajem taką bezwarunkową czystą miłością która pokonuje śmierć.

 2. http://synopsa.pl/falszerze-ewangelii-1/ gorąco polecam ten artykuł, jak i całą stronę synopsa.pl – autor wszystko bada i dokumentuje 🙂

 3. Bart Ehrman – Przeinaczanie Jezusa – kto i dlaczego zmieniał biblię
  Uta ranke heinemann – nie i amen
  Karl Dreshner – i znow zapiał kur

  Może nie wszystkie z tych tytułów mówią jezykiem miłości, ale wnioski są bardzo ciekawe.

 4. Biblia poznańska, wydawnictwo (sw) Wojciech, to ta wersja co pousuwane sa wersety jak w bibli 1000lecia,

  1. osobiście cenię sobie Poznańską mimo, że jest katolicka

   1. Piotr, to zupełnie nie ma znaczenia, jakiej denominacji są biblisci.
    Mam w domu najnowszy przekład ewabgelikalny pt Stare i Nowe Przymierze. Rozczarowuje, bo jest przekladem literackim. Dobrym do porównań.
    Merytorycznie, wg mnie Biblia Poznańska jest aktualnie najlepszym polskim przekladem.

    1. ależ ja nigdzie nie napisałem o denominacji

      1. tak, ale napisałem, że sobie ja cenię, a więc jestem ponadenominacyjny w podejściu do wydań. nieprawdaż? 🙂

   2. 1000latka też potrafi pozytywnie zaskakiwać.

    1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

     Mnie zaskoczyła jedynie tym „nie pozwól abyśmy ulegli pokusie” zamiast „nie wódź nas na pokuszenie” 🙂
     Natomiast Piotr tłumaczy jako skała, skoro Petros to kamień, skała to Petra. No i Bóg nie buduje Kościoła, tylko ekklesia – zgromadzenie.
     Na tym jednym błędnie przetłumaczonym zdaniu powstała potęga polityczno-religijna.
     To wystarczający powód, abym po nią nie sięgał 🙂
     „A ja ci także powiadam, że ty jesteś Piotr, a na owej opoce zbuduję moje zgromadzenie wybranych” (Mt 16:18 NBG)

     1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

      Oczywiście „opoką” jest tutaj Bóg, o którym Jezus wspomina zdanie wcześniej „Szczęśliwy jesteś, Szymonie Barjona, bo nie objawiły ci tego ciało wewnętrzne i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebiosach.” 😉

 5. Myślę, że jednak przekaz Jana 5,7 jest w pełni prawdziwy.
  W stu procentach zgadzam się z tym :
  ” Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie:
  Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

  I myślę, że to wygląda tak i być może została zamieniona celowo kolejność słów, ponieważ

  Ojciec – Duch
  Słowo – Krew
  Duch Św. – Woda

  Patrząc z boku na zawartość Pisma widać wyraźnie od początku do końca we wszystkich opowieściach biblijnych:

  Ojca – Ducha potężną, niewysłowioną Moc,
  Słowo- które bywa na ziemi i rozmawia z wybranymi mężami Bożymi
  Ducha Świętego- który działa w ludziach oddanych Bogu.

  Oczywiście nie będę się z nikim kłócić na ten temat, sama jednak zostaje przy stwierdzeniu, że
  Ojciec, Słowo i Duch Święty świadczą o Bogu i są Jedno.

  Po przeczytaniu Pisma nie można zaprzeczyć, że mowa jest w nim o Ojcu, Słowie i Duchu Świętym.

  Pozdrawiam w Panu naszym 🙂

 6. Proszę zwrócić uwagę, na info o NBG;
  korzystają z tłumaczenia BG z 1632 r, oraz Cylkowa, który przez ponad 30 lat tłumaczył na język polski żydowskie księgi wchodzące w skład Starego Testamentu. Jako pierwsze ukazało się tłumaczenie Psalmów w 1883. W 1895 ukazała się Tora (czyli tzw. Pięcioksiąg Mojżeszowy, pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu).

  INFORMACJE O NOWEJ BIBLII GDAŃSKIEJ
  Śląskie Towarzystwo Biblijne przedstawia nowe tłumaczenie Pisma Świętego (Biblii); przede wszystkim dziękując Panu Jezusowi, że pozwolił nam wykonać to zadanie.
  Przekład ten nie jest jednak oderwany od tłumaczeń dokonanych w przeszłości. Jako punkt wyjścia przyjęliśmy tak zwaną Biblię Gdańską, wydaną przed 360 laty. Stąd nazwa niniejszego przekładu – Nowa Biblia Gdańska.
  Stary Testament opracowaliśmy na bazie hebrajsko – polskiego przekładu Tanach – dokonanego przez Izaaka Cylkowa, greckiego tekstu Septuaginty oraz Biblii Gdańskiej; zaś Nowy Testament tłumaczyliśmy ze zbioru greckich manuskryptów, znanych jako „Textus Receptus”.
  Różnice, bądź odniesienia, oznaczono symbolami: TR Textus Receptus, C Cylkow, S Septuaginta, BG Biblia Gdańska.

  Czerwonym drukiem napisano numerację wierszy, gwiazdki *, symbole odnośników oraz słowa dodane; niebieskim – odniesienia do innych Ksiąg.
  W przypisach najczęściej podajemy rozszerzone znaczenie hebrajskich, lub greckich słów. Ponieważ nie zawsze jeden polski wyraz przekazuje istotne elementy semantycznej struktury słowa oryginału i niekiedy, aby go głębiej zrozumieć, trzeba się posiłkować kilkoma wyrazami.

  Tysiąclatka, to tłumaczenie z roku 1965, czyli już po odkryciu zwojów znad morza martwego:

  Rękopisy z Qumran (niektóre inne stosowane nazwy: zwoje znad Morza Martwego, rękopisy znad Morza Martwego i manuskrypty znad Morza Martwego) – zbiór dokumentów spisanych po hebrajsku, aramejsku i grecku, znalezionych w latach 1947–1956 w 11 grotach niedaleko ruin Qumran na Zachodnim Brzegu.
  W Tysiąclatce (za wiki):
  W przypadku tekstu hebrajskiego Starego Testamentu poza tekstem masoreckim zawartym w Biblia Hebraica Stuttgartensia wykorzystano odmienne lekcje tekstowe odkryte w rękopisach z Qumran.

  Naprawdę, nalezy posiadać ogromną wiedzę, by z autorytetem głosić, który przekład jest wiarygodny.
  Znaczące są żródła z ktorych przekład korzysta.

  1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

   Jest jedno podstawowe kryterium oceny autentyczności. Ponieważ oryginały zaginęły ale… ktoś kiedyś tłumaczył z tych zaginionych oryginałów na języki ojczyste. Jeśli zaczniemy porównywać te kopie to tylko te kopiowane z oryginału powinny się ze sobą całkowicie zgadzać, bo pochodziły z jednej „matrycy”.
   Taką wersją jest KJB oraz w polskiej wersji BG/NBG.
   Polecam dwa filmy Waltera Veitha – Zmieniając Słowo, oraz Walka o Biblię. Na ich podstawie stworzyłem to porównanie.

   1. Przepraszam, ale sadze, że się mylisz.
    Naprawdę radzę b. rzetelnie postudiowac archeologie biblijna i historię przekładów, by móc się autorytarnie wypowiadać.
    BG nie ma nic wspólnego z Biblią Króla Jakuba. Nie mamy przekładu BJakuba na polski.
    Ponadto BibliaKJ to rok 1611, przed odkryciem zwojów znad morza martwego, które zawierają najstarsze odpisy.

    1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

     Nie wiem jak w pozostałych fragmentach, ale ogromna większość tu zamieszczonych pochodzących z NBG w pełni pokrywa się z KJV.
     Wiem, bo sprawdzałem na bieżąco każdy przytoczony w filmie „Zmieniając Słowo” fragment z NBG oraz Tysiąclatką. Autor filmu posługiwał się wersją KJV.
     Poza tym rodzaj tych różnic jest raczej jasny i wskazujący na jeden cel – radykalne umniejszenie roli oraz osoby Jezusa Chrystusa, co jest w pewnych miejscach tak dobitne, że aż zdania tracą zupełnie sens 🙂

     1. Pokrywać się mogą, ponieważ pochodzą z tych samych źródeł, którymi wtedy dysponowano.

      1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

       A więc jeśli my, oni, i wiele innych języków posiada wersje które są identyczne, to świadczy o jednym źródle jakim by ono nie było.
       Pytanie dlaczego inne wersje tak znacząco się różnią i nie pokrywają z językami innych narodowości? Co świadczy o tym, że nie miały żadnego wspólnego źródła 🙂

       1. Przypomnę raz wtory o zwojach znad morza martwego. To wiek XX.

       2. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

        Bóg trzymał je w tajemnicy tyle czasu? 🙂 No nie wiem czy by nie natchnął kogoś aby się tam „przespacerował” 😉 Ale nie jestem żadnym ekspertem, mówię tylko to co fragmentarycznie wiem i to co „czuję nosem” 🙂

       3. Tu są ciekawe informacje o textus receptus, przewińcie w dół
        http://biblia.oblubienica.eu

 7. good job. Niech magiczna moc Chrystusa będzie z Tobą!

  1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

   Dziękuję 🙂 Wszystko tylko i wyłącznie na chwałę Jezusowi Chrystusowi.

   1. Piotr mam pytanie , czy stara Gdańska jest podobna do Nowej?

    1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

     Na pewno znacząco różni się językiem. Biblia Gdańska jest pisana staropolszczyzną, moim zdaniem ciężko było by ją czytać 🙂
     Moim zdaniem jest to przekład najbardziej rzetelny (Piotr tłumaczony jest poprawnie – jako kamień – „Petros”, a nie „Petra” czyli skała, i wiele, wiele innych kluczowych „pomyłek”) Chociaż może stylistycznie mniej przyjazny niż Warszawska, czy Poznańska, ale musimy zdecydować, czy chodzi nam o sens czy poetyckie brzmienie) 🙂
     Na tej stronie masz porównanie:
     http://www.biblest.com.pl/wyszukiwarka.php
     U góry strony możesz zaznaczyć listę tłumaczeń. Jeśli zaznaczysz obydwa pola, będziesz miał werset pod wersetem obydwa tłumaczenia 🙂
     Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej ciekawostek o samym tłumaczeniu NBG polecam YouTube – „Czytając Nową Biblie Gdańską – Krok po kroku”.

    2. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

     Oczywiście pisząc, że jest to przekład najbardziej rzetelny miałem na myśli Nową Biblię Gdańską 🙂 Biblia Gdańska jest ze względu na język trudna do czytania w dzisiejszych czasach 😉

  2. Magiczna? No co ty…

   „Czarownicy żyć nie dopuścisz” (Księga Wyjścia 22:18, BG).

   1. Dla mnie bóg poprzez swoje dzieła jest Czarodziejem. To tylko taka metafora. No ludzie kochani…Ja czarów nie uprawiam jednak cenie sobie fantazję naszego Pana Jezusa. Pozdrawiam.

    1. Ciekawe jak byś sie zachowal widząc kogos zamieniajacego wode w wino (nie wiedzac przy tym że to Bóg) – wlasnie wiekszosci koajrzyloby sie to z czyms magicznym- nei w sensie sztuczki cyrkowej, ale takiej magicznej mocy

     1. Zaraz by się pojawiło pytanie z mojej strony: jaką mocą to czynisz?

      1. Dom nie rękami zbudowany. 🙂 Dajcie na luz, bo nawet tutaj musze się denerwować?

 8. Dziękuję Piotrze czyli kamieniu,nie skało? za twoją prace,którą włożyłeś,żeby pokazać wyraźny cel wydania Tysiąclatki.
  Można się spierać czy dyskutować,ale wszystko widać jak na dłoni po co i w jakim celu pousuwane,albo zmienione zostały werset.
  Chwała Bogu

  1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

   „Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Boga” (1Kor 10:31 NBG) 😉
   Powiem Ci Leno, że miałem dokładnie takie samo wrażenie kiedy porównywałem te fragmenty, nikt pewnie nigdy w 100% nie potwierdzi która wersja jest czerpana z tego pierwotnego oryginału ale myślę, że można „poznać ją po owocach” 🙂

 9. Dziękuję Piotrze 🙂 wyraźnie widać na tle Nowej Biblii Gdańskiej jak Tysiąclatka jest bardzo okrojona z ważnych słów…sprawdziłam też te wersety w UBG, bardzo podobne tłumaczenie do NBG – są brakujące całe wersety i okrojone w tysiąclatce słowa z wersetów. Poznańska wypada niestety na tle tego porównania prawie tak blado jak tysiąclatka, choć bardzo lubię ten przekład.

  1. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

   Módlmy się, aby nasz Pan Jezus Chrystus kierował nas przez swojego Ducha do samego źródła Swojego Słowa, które ma potężną moc.
   To, że ludzie zadają sobie tyle trudu żeby je zniekształcić jest tylko kolejnym dowodem na to, że jest to bezcenny dar Boga dla człowieka, oraz że pomimo setek lat zaciekłej walki szatana i jego ludzi ze Słowem Bożym, Bóg nie pozwolił aby ono zaginęło: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”(Mt 24:35).
   Chwała Jezusowi 🙂

 10. Mam pytanie…
  To w takim razie jakbym chciała kupić konkretny przekład Biblii, to najlepiej NBG/UBG, tak?
  Dziękuję z góry za odpowiedź
  🙂

  1. UBG lepsza, NBG ma miejscami zbyt wymyślne tłumaczenia i jednak nei przyjela sie ta kdobrze w srodowisku ewangelicznym jak Uwspolczesniona
   PS podobno w tym roku skonczą uwspółczesniac Stary Testament Biblii Gdanskiej

  2. Kup sobie Asiu UBG, a potem całość Biblii jak już przetłumaczą.

  3. Iamthefourth (Piotr, czyli kamień, nie skała)

   Nie chcę zabrzmieć jak marketingowiec, ale dybyś z kolei poszukiwała Nowej Biblii Gdańskiej polecam tą księgarnię:
   http://aros.pl/ksiazka/nowa-biblia-gdanska—oprawa-ekoskora-granat
   Jest sporo taniej niż na Allegroszu, tania wysyłka i super miła obsługa.
   Powiem Wam pewną ciekawostkę, że początkowo (gdy nie znałem tych zmian w tłumaczeniach) zamówiłem Tysiąclatkę i przyszła z przerwaną stroną, a tego samego dnia trafiłem na film Veitha „Zmieniając Słowo”. Oczywiście Tysiąclatkę odesłałem ze względu na uszkodzenie, i w tej samej księgarni znalazłem NBG którą to aktualnie czytam 🙂
   Jestem pewien, że Bóg chciał mi przez to coś powiedzieć 😉

 11. Nie ma tłumaczeń idealnych, Gdanska i tlumaczenai na niej oparte ponoc lepsze bo opieraja sie na textus receptus stad różnica

 12. W Biblii Króla Jakuba 2 Tym 3:16 brzmi:
  „Całe pismo dane jest przez natchnienie Boga…”
  Jest ogromna różnica.

 13. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Gdyby ktoś chciał pobrać wersję pdf, np. do wydruku:
  http://hostuje.net/file.php?id=6ecf1aed601f8ffe03b8154de607a37d

 14. Mt 6:13
  A w jakiej to wersji BT wystepuje sformulowanie: ,,nie wódź nas na pokuszenie…” ?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish