Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Diabelska wojna o szabat.

Nie wiem, kto tę wojnę rozpętał, ale jest to wojna diabelska. Od kilku tygodni podsyłają mi ludzie nauczania negujące szabat.
Mógłbym wymienić minimum 3 nazwiska, pseudonimy w YT.

 

Wstrzymywałem się z odpowiedzią, z reakcją, z rozważaniami, gdyż w tych czasach, kiedy trzeba ratować dusze niezbawione punktowanie szabatowców, czy nieszabatowców za nieprzestrzeganie tego dnia, jest prosto od diabła. Każdy, kto się temu poddaje, jest w tej kwestii poddany diabłu. Każdy wierzący potępiający tego, kto nie przestrzega szabatu oraz każdy potępiający tych, którzy przestrzegają jakoby nie byli zbawieni gdyż żyją w Starym przymierzu również jest pracownikiem diabła.

 

Wierzący potępiający osoby świętujące szabat mówią, że takie osoby żyją pod Starym Przymierzem i nie mają w sobie miłości.
Ja prowadzę blog prawie 10 lat i wiem, że miłości brakuje zarówno jednym jak i drugim. Ci, którzy oskarżają szabatowców o brak miłości bardzo często jej nie mają i widać to niekoniecznie po zwracaniu się do innych – choć często – ale po rozpatrywaniu sytuacji życiowych, a jakże niby w oparciu o biblię. Uwierzcie mi, jest wielu żyjących po tzw Nowym Przymierzem, którzy pierwsi wydali by wyrok, sąd nad danym człowiekiem. Bardzo często to ludzie chłodni, niepilnujący języka religijni i bez serca.

 

Oglądaliśmy film oparty na faktach “Przełęcz Ocalonych” w reżyserii Mela Gibsona. Ten człowiek był Adwentystą, który nie chciał zabijać podczas wojny i ratował nawet wrogów. Niesamowita odwaga i chyba jeszcze większa miłość. Fajnie się oglądało co?
Mnie też przyświeca motto Desmonda Dossa “Boże pozwól mi uratować jeszcze jednego”.
Ja bronię Prawa Bożego, ale dla mnie ważniejsze jest ratować innych.
Znam też osoby świętujące szabat, które uważają, że ci, którzy nie świętują, nie będą zbawieni gdyż nie weszli w Przymierze. Tacy faktycznie są w szponach diabła i już to udowadniam.
Teraz mamy internet, dzięki któremu można zarówno żyć w grzechu pornografii, ale można też znaleźć informacje o Prawie Bożym. Ja na ten przykład znalazłem informacje nt przykazania drugiego:

 

4Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.

 

Kiedy poznałem to PRZYKAZANIE,  wyrzuciłem wszystkie obrazy z domu oraz obrazki jakie dostałem po tzw kolędzie.
Ale później dowiedziałem się o 4 przykazaniu:

 

Pamiętaj, abyś dzień SOBOTNI święcił. 9Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; 10ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. 11Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu  i poświęcił go.

 

Gdyby nie internet, to nie poznałbym prawdy.
Dlatego uważam, że część katolików będzie zbawiona, gdyż nie mieli okazji poznać prawdy. Ale tylko garstka…

 

Napisałem o tym:

 

Na pewno jest gros ludzi nie świętujących szabatu, która jest jak Jezus i gros świętujących, która jest jak okropni i chłodni faryzeusze.

 

Ze swojego doświadczenia wiem, że Szabat i stosowanie się do wskazówek pokarmowych – zakaz spożywania świni, węży, kruków, wielbłądów – pomaga w uświęcaniu, ale nie zbawia.
Niektórzy argumentują to zalecenie bezmyślnie za zwodzącymi liderami:

” „Niech was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca”

 

Jeśli mamy tak rozumieć ten werset to pójdźmy dzisiaj do monopolowego i kupmy sobie pół litra wódki bo NIKT NIE MA PRAWA NAS OSĄDZAĆ Z POWODU NAPOJU.

 

 

Zabijmy wronę i zjedzmy sobie, bo nikt nie może nas sądzić z powodu pokarmu….

 

Ci, którzy na zakaz jedzenia wieprza posługują się tym cytatem wykazują elementarny brak wiedzy biblijnej gdyż to dotyczyło:

 

 

a) Baranka spożywanego 14 Nisan

– od 10 dnia Nisan w każdym domu chowany był baranek (2 Mjż 12,1-5)

– 14 Nisan należało tego baranka zabić, krwią jego pokropić futryny domów by uchronić się od śmierci, a mięso /nie łamiąc w nim kości/ należało upiec w ogniu i spożywać z przaśnymi chlebami i gorzkimi ziołami (2 Mjż 12,6-14.46). Spełnieniem tego symbolu stał się Jezus, Baranek Wielkanocny, który został zabity z powodu naszych grzechów (1 Kor 5,7). Nie złamano Mu kości (Jan 19,31-36), a Jego krew oczyszcza i uwalnia od śmierci (Hbr 1,3; 9,14; 1 Ptr 1,10-19; 1 Jan 1,7).

– Stary kwas jest symbolem grzechu (1 Kor 5,7), stąd przaśne chleby z którymi spożywany był baranek, wskazywały dodatkowo na bezgrzeszność głównej ofiary – Baranka, Chrystusa Jezusa (1 Ptr 2,22);

– Każdy Izraelita obowiązany był spożywać baranka wielkanocnego (2 Mjż 12,1-4);

– Ktokolwiek umyślnie i dobrowolnie wstrzymałby się przed spożyciem go, miał być osądzony i zabity (4 Mjż 9,4-13; por. Hbr 10,28).

Znaczenie tej symbolicznej ofiary skończyło się w Ofierze Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Odtąd nikt nie musi spożywać paschalnego baranka. I właśnie dlatego ap. Paweł pisze: „Niechże was nikt nie sądzi z powodu pokarmu…” (Kol 2,16).

 Określona część ofiar miała być spożywana przez kapłanów (3 Mjż 10,12-15).

– Obowiązani oni tez byli spożywać mięso ofiar za grzech (3 Mjż 10,16-17);

– Mojżesz gniewał się z powodu zaniedbania tego przez Aarona w pewnych okolicznościach. Wyjaśnienia Aarona, podającego szczególne powody tego, wstrzymały jednak jego gniew (3 Mjż 10,17-20).

Nosicielem grzechów ludu stał się na Golgocie Jezus Chrystus (1 Ptr 2,24; 2 Kor 5,21) i odtąd wszystko, co działo się w świątyni i w jej służbie, zostało unieważnione (Mt 24,50-51). Tym samym i kapłani, których między wierzącemu było wielu (DzAp 6,7), nie byli obowiązani spożywać nakazanych pokarmów. Również dla nich aktualne były słowa Pawła: „Niech ze was nikt nie sądzi z powodu pokarmu…”.

źródło:

Niech was nikt nie sądzi… (Kol.2,16)

 

 

Podobny brak zrozumienia wykazują np ci, którzy uważają, że w Izajaszu 1 Bóg potępił szabaty jak Krzysztof Pomazańcowy:

 

„Nie mogę już znieść tych waszych dni nowiu, tych szabatów ani tego wielkiego dnia.” – Izajasza 1:13
Izajasz z woli Boga poinformował Izraelitów, że ma już dość szabatów. Tych sobotnich świąt, o które walczą zażarcie dzisiaj niektóre ugrupowania nazywające siebie chrześcijanami Bóg już w Izraelu miał dość.”

http://pomazancowy.blogspot.com/2015/03/nie-moge-juz-zniesc-tych-waszych.html

 

 

Ale tak to jest jak sie podąża za liderami a nie za Jezusem:

 

4) Tak bowiem mówi Pan: Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, (5) dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne. (6) Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć i ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami – wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia go i trzymających się mocno mojego przymierza, Iz 56.

 

Raptem 55 rozdziałów dalej sam Bóg powiedział, że

 

Rzezańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co Mi się podoba, oraz trzymają się mocno mego przymierza, (5) dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne.

 

I dalej:

 

(23) Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat, przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon – mówi Pan.
Księga Izajasza 66:23

 

Czy mamy nowe Przymierze czy odnowione?

Na czym polega Nowe Przymierze?

 

„Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.”JER. 31,33

 

Przymierze polega na przyjęciu Zakonu (Prawa) w serca ludzkie. Ja przyjąłem zarówno 2 jak i 4 przykazanie, ale najważniejsze przykazanie:

 

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali”

 

 

 

Jakie obietnice zostały złożone przez ludzi przy ustanawianiu starego przymierza?

 

„Przyszedł więc Mojżesz i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie prawa, lud zaś jednogłośnie odpowiedział, mówiąc: Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan, wypełnimy.”2 MOJŻ. 24,3 (BW)

 

Jakie obietnice zostały złożone przez Boga przy ustanawianiu Nowego Przymierza?

 

„Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.” HEBR. 8,10

 

 

Różnica jest na motywacjach i podejściu: muszę – chcę.

Prawo Lewickie nas nie obowiązuje, ale dekalog tak.

 

My wszyscy różnimy się poznaniem i uświęceniem. Jeśli więc świętujesz szabat, to rób to na Chwałę Pana lśniąc i pachnąć Chrystusem. Bądź Jego wojownikiem i dawaj przykład innym.

Ja prawie nikogo w realu nie nakłaniam do świętowania Szabatu.

Nie ma lepszej ewangelizacji niż własna osobą. Jeśli inni zobaczą, że nie zgadzasz się na zło, na bezprawie, na pogańskie święta, będą się zastanawiać, zadawać pytania: dlaczego on tak robi, co mu to daje, kim on jest, co on czyta?

 

Zatem nie  potępiajmy się wzajemnie i nie drzyjmy szat w tak ciężkich czasach, gdzie najważniejsza jest walka o niezbawione dusze, a nie o szabat czy wieprza. Niech ludzie ocenią całokształt pracy każdego, kto ewangelizował nie świętując szabatu jak i tych liderów, którzy  świętują. W Nowym Przymierzu nie ma nakazu a Prawo jest to samo. W Nowym Przymierzu człowiek chce a nie musi.

 

Róbmy swoje i bądźmy dobrymi żołnierzami Chrystusa. Wspierajmy się a nie oskarżajmy, nie osądzajmy.

 

Niech pointa będzie ten fragment z Mateusza:

 

 Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;
byłem spragniony, a daliście Mi pić;
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
36 byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.Mt 25

 

 

 

Zaktualizowane: 16 grudnia 2020 - 12:30

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish