Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Aktywiści syjonistyczni zaznaczają swój nadchodzący triumf w Polsce.

Od kilku lat zauważam coraz więcej przypadków napisów na murach typu “Zione”, “Zioner”.

 

 

Grafiti to znajduje się w Kielcach tuż obok głównej arterii Kielc – ulicy Sienkiewicza a zarazem koło figury, posągu (bałwochwalstwo) kielczanina i Żyda zarazem Karskiego, przy ul. Solnej.

 

Kiedyś widywało się napisy “Jude raus” czy “Żydzi precz” Dzisiaj to aktywiści syjonistyczni pokazują swoje nadchodzące zwycięstwo.

Generalnie jestem przeciw jakimkolwiek napisom na blokach, przystankach i etc. Nawet jeśli miałby to być napis “Jezus Panem”.

 

 

Co oznaczają słowa Zion lub Zioner?

Słowo Zion pochodzi od angielskiego Syjon.

Przykładowe zdania znalezione w języku angielskim:

 

The Redeemer must come to Zion, because multitudes are not ready to meet Him in eternity.

 

Tłumaczenie:

Odkupiciel musi przyjść na Syjon, ponieważ tłumy nie są gotowe, by spotkać się z Nim w wieczności.

 

2.

Zion just means Israel, it’s a very old name.

Syjon znaczy Izrael, to bardzo stara nazwa.

 

W pierwszym przypadku oznacza to, że oni  wciąż czekają na swojego mesjasza.

W drugim w powiązaniu z tym napisem, że Kielce jak i Polska to ich ziemia obiecana. Takie zaznaczenie swojego terenu.

 

 

 

W innym miejscu widziałem napis Zioner – co tłumaczymy na “syjonista” a więc człowieka zaangażowanego w syjonizm.

 

” ruch polityczny i społeczny, dążący do odtworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenach starożytnego Izraela, będących w okresie międzywojennym mandatem Wielkiej Brytanii (Brytyjski Mandat Palestyny). Syjonizm doprowadził do powstania państwa Izrael w 1948. Współcześnie jego celem jest także utrzymanie jedności narodu żydowskiego żyjącego w rozproszeniu i jego więzi z Izraelem. Ruch zapoczątkowany pod koniec XIX wieku miał wiele nurtów i postaci, powszechnie utożsamiany z syjonizmem politycznym, interpretowanym w różny sposób: jako patriotyzm żydowski, jako ruch narodowowyzwoleńczy i państwowotwórczy, jako kierunek kulturalny i społeczny, wreszcie jako ruch religijny. Poza syjonizmem politycznym mówiono o syjonizmie duchowym, którego celem była nowa tożsamość żydowska (Ahad ha-Am), odrodzenie języka hebrajskiego (Eliezer ben-Yehuda) i powstanie literatury i kultury w tym języku.” WIKIPEDIA

 

 

 

Stąd nie wiem, czy w tym przypadku poniżej ktoś pogardliwie naznaczył lokal?

 

 

Zwłaszcza, że jest to raczej akt wandalizmu przy głównym deptaku i na sklepie, aniżeli sztuka grafiti.

 

Takich przypadków jest więcej. Proponuję Wam zatem obserwacje pod kątem miejsc i słów dodatkowych. Wydaje mi się, że widziałem napisy Zion przy gwieździe Remfana oraz słowach zwycięstwa.

 

 

Co w ogolę oznacza Syjon w historii Biblii?

 

 

Kiedy Salomon zbudował świątynię w Jerozolimie , znaczenie Syjonu rozszerzyło się na obszar świątyni (Psalm 2: 6; 48: 2, 11–12; 132: 13). Takie jest znaczenie proroctwa Jeremiasza 31: 6: „Chodźmy do Syjonu, do Pana, Boga naszego”. W Starym Testamencie Syjon jest używany jako nazwa miasta Jeruzalem (Izajasza 40: 9), ziemi Judy (Jeremiasza 31:12) i całego narodu Izraela (Zachariasza 9:13).

Słowo Syjon jest również używane w znaczeniu teologicznym lub duchowym w Piśmie Świętym. W Starym Testamencie Syjon w przenośni odnosi się do Izraela jako do ludu Bożego (Izajasza 60:14).

Na tym koniec oczekiwań obecnego Izraela uzurpatora.

W Nowym Testamencie Syjon odnosi się do duchowego królestwa Bożego. Apostoł powiedział, że nie przybyliśmy na górę Synaj, ale „na górę Syjon i do miasta Boga żywego, do niebieskiego Jeruzalem” (Hebrajczyków 12:22). Piotr, cytując Izajasza 28:16, nazywa Chrystusa kamieniem węgielnym Syjonu:

 

„Oto kładę kamień na Syjonie, wybrany i cenny kamień węgielny, a ten, kto mu ufa, nigdy nie będzie zawstydzony” (1 Piotra 2: 6).

 

 

Góra Syjon jako obszar geograficzny jest obecnie przedmiotem wielu sporów. Biblia mówi jasno, że pewnego dnia Syjon stanie się wyłączną własnością Pana Jezusa, a Syjon – naród i miasto – zostanie przywrócony. „Obudź się, obudź się, / Obierz się w swoją siłę, o Syjonie; / Obierz się w swoje piękne szaty, / Jeruzalem, święte miasto; / Dla nieobrzezanych i nieczystych / Już więcej nie wejdzie w was ”(Izajasz 52: 1). I „dzieci waszych ciemiężców przyjdą kłaniając się przed wami; / wszyscy, którzy cię gardzą, kłaniają się u twoich stóp / i nazywają cię miastem Pana, / Syjon Świętego Izraela ”(Izajasz 60:14).

 

 

To Jezus jest Syjonem.

Pan Jezus za swego życia na ziemi umiłował wzgórze świątynne – górę Syjon – w miejscu gdzie stal Dom Boży.

 

 

“Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. (23) Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. (24) Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.” Łk2.

 

 

Ponieważ był ich pierworodnym, zgodnie z przykazaniami Boga, Józef i Maria musieli go odkupić pięcioma syklami od Cohena , kapłana lewitów ( Liczb 18). Ceremonia odkupienia nie musiała się odbyć w świątyni – ani nawet od razu – ale było to najbardziej prestiżowe miejsce, a jego rodzice wydawali się gorliwi, aby wszystko było właściwie zrobione.

Choć nie zostało to jednoznacznie stwierdzone, historia sugeruje, że stary prawy Symeon był kapłanem, który przeprowadził starożytną ceremonię odkupienia i wziął małego Jezusa w ramiona.

 

” (27) Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, (28) on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga”

 

 

Przez całe życie Jezus nieustannie odwiedzał świątynię, celebrował tam święta i nauczał w swoich świętych miejscach.

Prawo Boże wymagało, aby wszyscy Żydzi, którzy mieszkali wystarczająco blisko, byli w Świątyni w Jerozolimie co najmniej trzy razy w roku na festiwalach pielgrzymkowych: Paschy, Zesłania Ducha Świętego i Namiotów (Powtórzonego Prawa 16:16). Tak więc Jezus byłby w świątyni przez cały rok.

 

Jezus wykonał Prawo ceremonialne i religijne aby stać się tym całym Prawem. Teraz wierzący w Jezusa są blisko świątyni Boga jaką jest nasze ciało i dlatego należy z pełnym szacunkiem traktować świątynię Syjonu jaką jest nasze ciało. Dlatego też świątynie chrześcijan są bezczeszczone przez przetworzone i złe jedzenie, przez niezdrowe ubranie i co gorsza ze znakami okultystycznymi. Oni chcą żyć w świętości jeżdżąc do Jerozolimy na wzgórze świątynne a nas niszczą na różnych płaszczyznach. Taka zazdrość o Boga.

 

 

 

Ewangelie świadczą o częstym przebywaniu Jezusa w świątynii, ponieważ często czytamy takie zwroty, jak: „A gdy Jezus szedł do Jerozolimy… Potem nastąpiło święto Żydów, a Jezus poszedł do Jerozolimy. … Około połowy święta Jezus poszedł do świątyni i zaczął nauczać ”(Mateusza 20:17, Jana 5: 1, 7:14).

 

Jezus, teraz Duch Jezusa, czyli Duch Boży mieszka w świątyniach ciał.

 

Dwunastoletni Jezus spędził trzy dni w świątyni, „siedząc wśród nauczycieli, słuchając ich i zadając im pytania. Wszyscy zaś, którzy go słyszeli, byli zdumieni jego zrozumieniem i odpowiedziami ”(Łk 2: 46–47). 

 

Te i inne dyskusje odegrały ważną rolę w późniejszym nauczaniu Jezusa, zwłaszcza w Kazaniu na Górze. Jego słowa są pełne podobieństw  do wielkich żydowskich uczonych pokoleń przed nim.

Kiedy jego zrozpaczeni rodzice w końcu znaleźli go na dziedzińcu Świątynnym, młody uczony wydawał się szczerze zaskoczony, że nie wiedzieli, że będzie tam na Wzgórzu Świątynnym, w tym, co nazywał „Domem mojego Ojca”.

 

 

 (49)Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? 

 

 

W ten sposób dowiadujemy się, że Jezus Chrystus jest królem Syjonu, królem naszych ciał oraz ciała swego ciała (Chrystusa) .

 

 

Ja jestem prawdziwym krzewem winnym1, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” Jana 15.

 

 

Oto nowy król nowego Izraela:

 

Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej.  Psalmów 2:6

 

Tak więc ruch syjonistyczny nie ma nic wspólnego z Bogiem, ponieważ odrzucili prawdziwego Króla Syjonu.

 

Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości! Napełni On Syjon prawem i sprawiedliwością. 
(Ks. Izajasza 33:5, 

 

Obecni Żydzi nie sa przepełnieni prawem i sprawiedliwością.

 

Proroctwa z Izajasza już się wypełniły:

 

Zbliżyłem moją sprawiedliwość: już jest niedaleko, nie opóźni się moje zbawienie. Złożę w Syjonie zbawienie dla Izraela, mojej ozdoby. 
Izajasza 46:13

 

 

Jezus przyszedł zbawić resztkę Izraela, która w niego uwierzyła i założył nowy Izrael.

 

(7) O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować.  Izajasza 52:7

 

Zaiste Król królów i pan panów już króluje i jego czciciele oddają mu cześć w Duchu i w prawdzie.


(8) Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. 

 

Pan wrócił na Syjon w osobie Jezusa, Proroctwa wypełniło się.

 

Lecz do Syjonu przyjdzie jako Odkupiciel i do nawróconych z występków w Jakubie – wyrocznia Pana. Iz 59.

 

Przyszedł do nawróconych. 

 

 Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie .
Mateusza 3:2,

 

To był czas nawracania garstki Judejczyków.

(38) Nawróćcie się – powiedział do nich Piotr – i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
Dzieje Apost. 2:38

 

Proroctwa się wypełniły:

 

Jak napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony.

 

 

 

Żydzi od momentu pojawienia się Jezusa oczekiwali mesjasza politycznego i tak pozostało do dzisiaj. Niestety, ale Jezusa Królestwo nie jest z tego świata.

 

1 Piotra 2.

Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.

 

Ten kosztowny kamień został położony w Jerozolimie. Nie Piotr (kamyczek) ale Jezus (skała). Fundamentem wiary nie jest Rzym i Piotr ale Jezus Chrystus. Nie mesjasz polityczny, którego oczekują młodzieżówki syjonistyczne, ale Jezus Chrystus.

 

Malować mury można, ale jest to zaklinanie rzeczywistości a tą jest Jezus.

 

 

10 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Jan 14.6 “Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” Jezus Chrystus.
  🙂

 2. Oo, rzeczywiście ciekawe zjawisko i spostrzeżenie…
  Ja na swoim osiedlu i okolicy w coraz większej ilości miejsc widuję pentagramy i oko w piramidce… :/

  1. Tego też jest…ja kilka razy widziałam napisane trzy szóstki, bez żadnych rysunków itp.rzeczy, no ale jednak :/

 3. Dlatego też świątynie chrześcijan są bezczeszczone przez przetworzone i złe jedzenie, przez niezdrowe ubranie i co gorsza ze znakami okultystycznymi

  Dlatego też świątynie chrześcijan są bezczeszczone przez przetworzone i złe jedzenie, przez niezdrowe ubranie i co gorsza ze znakami okultystycznymi

  W punkt. ?

 4. Ja często widuję gwiadzy Dawida.

  1. a czy widziałaś Joanno łącznie z napisem Zion?

   1. Adminie, te graffiti to na 90% nie jest żadne znakowanie terenu przez syjonistów. Ten napis to podpis grafficiarza, który obstawiam w ogóle nie jest związany z syjonizmem. Używa tej nazwy jako swojego podpisu artystycznego, bo pewnie dobrze mu się maluje te litery, lubi ich kształt itp. niż jest to znak, że jest ideologicznie syjonistą, osobiście wątpię w to.

    Na tym polega graffiti – graficiarze często wybierają sobie pseudonimy, które po prostu fajnie brzmią, to norma w tej kulturze – siedziałem w tym, wiem, co mówię – serio.

    Niemniej jednak jakąś inspirację miał, że wybrał akurat taką nazwę, ale nie powiązywałbym go z żadnym syjonizmem. Oczywiście mogę się mylić, ale tyle, na ile znam ten świat, to ten gość może nawet nie być do końca świadomy co pisze. Pozdrawiam.

    1. tak czy owak obserwujmy, gdyż jest tego coraz więcej.
     Więcej jest takze gwiazd Remfana.
     Jesli w calej Polsce będą napisy Zion, to na 100% nie jest jeden graficiarz

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish