Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił.

Kolejne przykazanie z dekalogu. Nielubiane i zmanipulowane.

 

 

“Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił9Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; 10ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi. 11Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego; i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go.”

 

 

Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił”

Watykan, Jezuici, papież mówią: dzień święty to niedziela. Pokornie cały świat świętuje niedzielę…

 

Obecnie przykazanie to stało się kością niezgody wśród chrześcijan, a to dlatego, że zdecydowana większość chrześcijan słucha nie Biblii, ale denominacji. Miałem podobnie. Najpierw zacząłem od spisków, trochę o Bogu,  na wiadomo jakiej witrynie. Następnie zacząłem oglądać filmiki… pastorów. A więc jak zacząłem? Od tyłka strony.

Następnie przyglądałem się kłótniom na moim blogu dotyczącym właśnie szabatu. Kilka osób z bloga świętowało już szabat i nawet zacząłem ich w duchu podejrzewać o pochodzenie żydowskie. 🙂

Jednak w miarę czytania biblii doszedłem do tego sam osobiście, a nie przez pastorów i obce teksty, że szabat jednak obowiązuje.

 

Przejdźmy do faktów.

Bóg ustanowił już przy stworzeniu świata dzień siódmy świętym:

 

“I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. (3) I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. “

 

Wniosek:

Dzień siódmy jest dniem świętym i błogosławionym.

 

Izraelici i manna:

 

” Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. (27) A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. (28) I rzekł Pan do Mojżesza: Jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? (29) Patrzcie! Pan dał wam sabat. Dlatego daje wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca. (30) Odpoczywał więc lud dnia siódmego”

 

Co było pierwsze? Dekalog czy szabat? Czy nakaz niezbierania manny był przed dekalogiem czy po? Czy szabat był tylko dla Izraelitów? Jeśli tak, to reszta przykazań również.

 

“Jeżeli zaś niektóre zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, 
List do Rzymian 11:17, “

 

Jesteśmy częścią Izraela, czy tego chcemy czy nie. Nie tego obecnego syjonistycznego, ale Izraela Boga.

 

Oczywiście ktoś zapyta, bo i sam się nad tym zastanawiałem: skoro wszyscy mamy Ducha Świętego to dlaczego każdego inaczej prowadzi? Odpowiedź jest ta sama, co w pytaniu “dlaczego jedne zbory mają chrzest Duchem Świętym, a inne nie” lub “dlaczego jedne zbory uznają ważność Prawa, a inne nie”.

Odpowiedź jest następująca: nadrzędność ludzi nad Pismem. Pismo mówi zarówno o chrzcie Duchem Świętym jak i ważności Prawa. Pismo mówi o uzdrawianiu i uwalnianiu od demonów. Pismo nie mówi: daję tylko Wam apostołom moc uwalniania.

 

Paradoksalnie protestanccy przeciwnicy szabatu mają  w sobie dwie złe cechy. Mianowice hipokryzję wynikającą z krytykowania katolików co do nie przestrzegania przykazania drugiego przy jednoczesnym świętowaniu niedzieli, bo 4 przykazanie nas nie obowiązuje…ale drugie tak.

Po drugie przeciwnicy szabatu mawiają: szabat mamy w Jezusie. Takim osobom proponuje pracę fizyczną przez 7 dni w tygodniu i niech odpoczywają w Jezusie czytając codziennie biblię.

 

Konia z rzędem temu, kto znajdzie mi w Biblii zapis stanowiący o usunięciu przez Jezusa szabatu. To samo na odwrót, znajdź nakaz w Nowym testamencie gdzie należy świętować niedzielę. Ludzie lawirują na dwuznacznych wersetach jakoby apostołowie spotykali się niedzielę. W Kielcach spotkania grupy biblijnej będę organizował w czwartek. Czy to oznacza, że ustanowiłem dniem wolnym czwartek? Nonsens.

 

Tak się składa, że wszelkie święta i prawa na świecie pochodzą z Rzymu. Łącznie z prawem niedzielnym, które niebawem wejdzie w życie.

 

“Najwcześniejszą formę celebrowania niedzieli jako prawną powinność zapoczątkowała konstytucja Konstantyna w 321r. zarządzając, aby wszystkie sądy, mieszkańcy miast oraz warsztaty znajdowały się w stanie spoczynku w niedziele (venerabili die solis)”
Encyclopedia Britannica, 11 edycja, art. “Niedziela”

 

Bóg ostrzegał przed takimi kapłanami:

 

Ich kapłani łamią moje Prawo i bezczeszczą to wszystko, co jest dla Mnie święte, nie czyniąc żadnej różnicy między tym, co święte i co nie święte. Nie mówią już ludziom o tym, co jest nieczyste, a co czyste, oczy zamykają na nieposzanowanie moich świętych dni szabatu. I tak jestem przez nich samych znieważany.”
Ezechiela 22:26

 

Poniżej bardzo interesujące wypowiedzi samych kaplanów kościoła katolickiego:

 

“”Możesz przeczytać Biblię od Księgi Rodzaju do Objawienia, a nie znajdziesz jednego nawet wersetu polecającego święcenie niedzieli. Pismo nakazuje wiernym obchodzenie soboty – dnia, którego my nigdy nie uświęciliśmy.”
Kardyna James Gibbons, Wiara naszych ojców (1917 ed.), str. 72,73

 

“Jeśli protestanci byliby posłuszni Biblii, oddawaliby cześć Bogu w Szabat, który jest sobotą. Obchodząc niedzielę są posłuszni prawu nadanemu przez Kościół Katolicki”
Albert Smith, kanclerz Archidiecezji Baltimore, odpowiedź kardynała na list z 10. lutego, 1920.

 

“Czy nie macie nic innego na poparcie tezy, że Kościół ma władzę do tego, aby samemu wprowadzać zasady i wyznaczać obchodzone święta?”
“Jeśliby nie miał takiej władzy, nie mógłby zrobić tego, za czym podążyły nowożytne religie, nie mógłby dokonać zmiany obchodzenia soboty – Siódmego Dnia tygodnia obchodzeniem niedzieli będącej pierwszym dniem; zmiany, na której nie ma żadnego poparcia w Piśmie.”
Stephen Keenan, Katechizm doktryn, 3. edycja, str. 174

 

“Jak udowodnicie, że Kościół ma władzę do tego, aby samemu ustalać obchodzone święta?”
“Poprzez samą zmianę Szabatu na niedzielę; zmianę, za którą poszli również Protestanci. Jednakże z naiwnością sami sobie zaprzeczają, zdecydowanie uświęcając niedzielę, a jednoczenie ignorując inne święte dni zarządzone przez ten sam Kościół.”
Henry Tuberville, Wyciąg Chrześcijańskich Doktryn (wydanie z 1833), str. 58 (To samo oświadczenie wydano na 67. str. Podręcznika Chrześcijańskich Doktryn Daniela Ferrisa z 1916′

 

 

Niektórzy mogą czarować prawdę, ale to rzymska niedziela jest świętowana, a nie Boga szabat.

Ukazałem niedawno serie dowodów na współpracę wszelkich denominacji z kościołem Rzymu. Jak w tej sytuacji mamy im ufać?

Wypowiedzi protestantów z XIX i XX wieku:

 


Kościół Anglikański/Episkopalny

Isaac Williams, Proste Kazania w Katechiźmie , tom 1, str. 334, 336.

“I gdzie to w Piśmie stoi, że w ogóle mamy celebrować dzieć pierwszy? Mamy nakazane przestrzeganie jedynie siódmego . . . Powód, dla którego uświęcamy pierwszy dzień tygodnia, a nie siódmy, jest taki sam jak w wielu innych przypadkach – nie chodzi o Biblię, ale o to, że kościół te rzeczy zaadoptował.”

Canon Eyton, Dziesięć Przykazań, str. 52, 63, 65.

“Nie ma ani jednego sowa, ani nawet wskazówki w Nowym Testamencie na temat odstępowania od pracy w niedziele . . . Z niedzielnym odpoczynkiem żadne prawo boże nie ma niczego wspólnego . . . Celebracja Niedzieli Popielcowej czy Wielkiego Postu stoi dokładnie na tej samej podstawie co celebracja niedzieli.”

Biskup Seymour, Dlaczego Obchodzimy Niedzielę

„Dokonaliśmy zmiany obchodzenia dnia siódmego na dzień pierwszy, soboty na niedzielę, na bazie autorytetu świętego Kościoła Katolickiego.”

Baptyści
Dr. Edward T. Hiscox, czytanie przed konferencją misjonarzy w Nowym Jorku, 13. listopada 1893, wydane w New York Examiner , 16. listopada 1893.

“Było i jest Przykazanie mówiące o tym, aby uświęcać dzień Szabatu, ale dniem tym nie jest niedziela. Powiadają, że Szabat został przeniesiony z siódmego dnia na pierwszy . . . Gdzie jednak można znaleźć poświadczenie takiego przeniesienia? Na pewno nie w Nowym Testamencie.”

“Wydaję mi się to nie do wyjaśnienia, skoro Jezus podczas trzyletniej misji ze swoimi uczniami, wielokrotnie zapytywany na temat Szabatu . . . nigdy nie wspomniał nawet słowem o jakimkolwiek przeniesieniu tego dna; również w czasie Jego 40-dniowego pobytu na ziemi po zmartwychwstaniu, żadna taka kwestia nie została poruszona.”

 

“Oczywiście wiem doskonale, że niedziela zaczęła być celebrowana we wczesnej historii Chrześcijaństwa . . . Jaka szkoda, że przychodzi naznaczona symbolem pogaństwa, ochrzczona imieniem boga słońca, zaadoptowana i uświęcona przez papieskie odstępstwo, odziedziczona jako święta spuścizna przez Protestantyzm!”

William Owen Carver, Dzień Pański w Naszym Czasie, str. 49.

“Nigdy nie było żadnej, posiadającej autorytet zamiany Żydowskiego Siódmego Dnia Szabatu na Chrześcijańską celebrację pierwszego dnia.”

Owszem, są wzmianki o świętowaniu pierwszych chrześcijan w niedzielę, ale…

Chrześcijańscy poganie chcieli się przypodobać Rzymowi a i sami nie świętowali wcześniej szabatu. Jednak oczywistym jest, że chrześcijanie żydowskiego pochodzenia, a więc wszyscy apostołowie świętowali szabat.

 

 

Od marca co druga niedziela ma być obowiązkowo wolna. Przeciwnicy jak Korwin Mikke biją przysłowiową pianę, ale to wszystko ma podłoże religijne, a nie ekonomiczne.

Cały świat świadomie lub nie, świętuje święta nie Boga, ale Rzymu. Łącznie z ateistami :D.

 

Dlaczego ja świętuje szabat?

-ponieważ tak mówi Pismo

-ponieważ jestem antyrzymianinem,

-mam święto co tydzień, gdyż staram się celebrować  względnie uroczyście

 

-więcej czasu spędzane ze Słowem obfituje często w objawienie Słowa,

-regeneruje akumulatory ponieważ praktycznie nic nie robię  wymagającego wysiłku.

 

Nie jestem natomiast uczynkowcem, który wierzy, że jak będzie świętował szabat, to zapracuje sobie na zbawienie lub przychylność Boga. Robię to z serca. Nie mam żadnej presji.

 

Nie mam zamiaru nikogo piętnować za nieobchodzenie szabatu, ale Duch Święty jest Duchem Prawdy, a prawda jest taka jak wyżej. Wszyscy jesteśmy na innym poziomie poznania. Na innym ktoś kto czyta Biblię  od wczoraj, na innym ktoś kto czyta od 4 lat, a na innym ktoś kto czyta Biblię od 20 lat, ale bezgranicznie i bezkrytycznie ufa zborom, a nie Biblii. Pójdzie zapytać pastora, ale nie pójdzie poczytać Biblię.

Na koniec:

 

Kościół Katolicki,… poczuciem pełnienia Bożej misji, zmienił dzień z soboty na niedzielę.”
The Catholic Mirror, oficjalny organ Kardynała Gibbonsa, 23. września 1893

 

Żebyśmy się dobrze rozumieli. Jeszcze raz: nikogo nie piętnuję, ale dochodzę prawdy w tym zakłamanym świecie. Nie mam żadnych korzyści płynących z tego, że  jakiś czytelnik, którego nie znam będzie świętował szabat.

Pytanie komu chcecie ufać: Pismu, czy denominacjom, które ugrzęzły w ekumenii z Rzymem?

 

Niedawno umieszczałem filmik o planie Boga w stworzeniu świata. Ale i bez niego wiemy wszyscy, że siódme tysiąclecie będzie szabatem z Panem, a nie pierwsze tysiąclecie.

 

 

Psalm 92

“Pieśń na dzień sabatu.

(2) Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię twe, o Najwyższy,

(3) Obwieszczać z rana łaskę twoją, A w nocy wierność twoją,

(4) Na lutni o dziesięciu strunach I na harfie przy dźwięku cytry.

(5) Bo rozweseliłeś mnie, Panie, czynami twymi, Raduję się z dzieł rąk twoich.

(6) Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, Bardzo głębokie są myśli twoje!

(7) Człowiek nierozumny nie zna ich, A głupi nie pojmuje tego.

(8) Choć wyrastają bezbożni jak ziele I kwitną wszyscy złoczyńcy, i tak zginą na zawsze.

(9) Ty zaś, Panie, jesteś wywyższony na wieki.

(10) Bo oto nieprzyjaciele twoi, Panie, Bo oto nieprzyjaciele twoi zginą, Pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy.

(11) Róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu,Namaściłeś mnie świeżym olejkiem.

(12) Oko moje spoglądać będzie z pogardą na nieprzyjaciół moich; Uszy moje usłyszą o klęsce złośników, Którzy powstają przeciwko mnie.

(13) Sprawiedliwy wyrośnie jak palma, Rozrośnie się jak cedr Libanu.

(14) Zasadzeni w domu Pańskim Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego.

(15) Jeszcze w starości przynoszą owoc, Są w pełni sił i świeżości,

(16) Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, Że jest opoką moją, i nie ma w nim nieprawości. ”

 

Jezus jest Bogiem

Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.” Hbr 13

Updated: 10 lutego 2018 — 08:59

29 komentarzy

Add a Comment
 1. Prawda jest najważniejsza

  Pytam drugi raz bo kiedyś też o to zapytałem i nikt nie odpisał.
  Jak obchodzicie rok 7 i rok jubileuszowy 50ty.

  Wiara ma być oparta na całym SŁOWIE.
  Więc obchodzicie resztę? Bo to też jest jak SZABAT (sabat).

  1. Tekst ten nie jest o świętach, ale o dniu siódmym ustanowionym juz przy stworzeniu. Równie dobrze możesz powiedziec o obrzezaniu, ale będzie to tylko złośliwa retoryka tak samo jak z odzieżą z jednego materiału.
   Szabat nie jest w dekalogu, a rob jubileuszowy nie.
   Natomiast Cie pocieszę Ty prawdo :-). Mam znajomych, niewielu bo niewielu, którzy obchodzą takie święta, gdyż mamy wybór: albo święta Rzymu: 24 Sol Invictus, Sun day, primma aprillis, Sylwester, albo świeta Boże…

   1. Prawda jest najważniejsza

    Ja jestem obrzezany. Ty też pewnie tak.
    Obrzezka SERCA w Chrystusie Jezusie.

    Wszystko jest aktualne w nowym przymierzu. Nic nie zostało zmienione a wypełnione i pokazane głębiej.

    A wszystko opiera się na wzajemnej miłości.

    Przykład 1.: Nie cudzołóż! 28 A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.

    2. Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

    WYMIAR Duchowy ma znaczenia dla nas. Nie wiem jak do tego się ma Izrael z krwi. Owoce Ducha. Miłość, Pokój, Cierpliwość… to ma znaczenie.

    Szabat ST jest Świętem.

    Co do odzieży możemy temat zgłębić. Ja na pewno znajdę wszystkie wersety w biblii mówiące o odzieży i porównam.

 2. Nawet jak Jezus opisywał czasy ostateczne i wielki ucisk, również wspomniał o szabacie, czyli szabat pozostaje dniem Bożym aż do końca świata…

  “A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w SZABAT. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.” (Mt 24)

  1. Prawda jest najważniejsza

   Jezus przekazał proroctwo ubierając w ich realiach.
   1. Wypełniło się fizycznie.
   2. Wypełni się duchowo i fizycznie nie wykluczone.

   A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie [W PORZE GDY JESTEŚMY NIE ŻYJĄCY I NIE GORĄCY W PANU, OSPALI] albo w szabat [ NIE ODPOCZYWAJMY OD BOGA BO BĘDZIEMY JAK GŁUPIE PANNY ] . Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.” (Mt
   24)

   Dalsza część mówi wiele o ciężkich czasach dla matek wychowania dzieci w Panu. Według Bożych zasad.

 3. Bożego błogosławieństwa dla wszystkich Bożych dzieci?i wspaniałego wypoczynku z naszym cudownym Bogiem.
  Szabat szalom❤

 4. Świętosława (bo Magdula już zajęte)

  Mojej mamie przeczytałam jakiś czas temu biblijne dowody na aktualność szabatu. Odpowiedziała mi,że przecież Jezus powiedział “Ja jestem panem Szabatu” i dodała,że poszuka mi w Biblii dowodów,że należy świętować niedzielę (i od razu mówię-tak przeczytała Biblię). Jak na razie jedyne na co trafiłam to o zebraniach pierwszych chrześcijan w niedzielę (w Dziejach Apostolskich) chociaż tam jest nazywana Dniem Pańskim, poza tym jeszcze Paweł napisał,żeby nikogo nie sądzić z powodu świętowania Szabatu w liście do Kolosan. Jednak jak ma się to do choćby Dekalogu i innych biblijnych wersetów…

  1. Witaj. Jeśli chodzi o Kol 2, to Oryginalny grecki (sprawdź np; w biblia interlinearna ,,oblubienica.eu,,) mówi,
   “16 Dlatego niech was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta, lub nowiu, lub SZABATÓW 17. Są to cienie [rzeczy] przyszłych; ciało zaś — Chrystusa.”

   A więc wniosek jest taki, że TE święta, wspólne szabaty, jedzenie i picie w zgromadzeniu [czyli relacja z braćmi i siostrami] to buduje ciało Chrystusa, i jest to zapowiedź (cień) Królestwa wiecznego.

   Kolosan 2 jest skierowane do ludzi zachowujących SZABAT Boga oraz INNE Jego Święta… Byli oni osądzani przez ASCETÓW GNOSTYCKICH, czcicieli aniołów, mistyków… ASCECI osądzali świętujących SZABAT oraz inne święta Boga YHWH zasadniczo z powodu obfitości jedzenia i picia.

   Święta Boga są UCZTAMI… np. w dzień Nowiu król Saul oczekiwał Dawida na uczcie… Czyli tak naprawdę Kol 2 zachęca do zachowywania SZABATU i nie osądzania tych co ucztują w święte dni Boga YHWH.
   To tak w skrócie….

   Dz 20;7 Interlinia
   “Zaś w jednym z SZABATÓW, gdy są zgromadzeni uczniowie, aby połamać chleb (…)”

   Hbr 4:9 Tysiąclatka
   “A zatem pozostaje odpoczynek SZABATU dla ludu Bożego.”

   Hbr 4:8 Wulgata
   “A zatem dla ludu Bożego pozostaje dzień SZABATU jako odpocznienie.”

   Hbr 4:9 BJW 1599
   “A tak zostaje SZABATOWANIE ludowi Bożemu.”

   Hbr 4;9 Interlinia
   “Zatem jest pozostającym odpocznienie SZABATOWE ludowi Boga” 

   1. Czy w imię tezy – kłamstwo wypowiedziane 1000 razy staje się prawdą –
    Czynicie to, że próbujecie przekonać ludzi, że Nowe Przymierze to jest to samo co Stare Przymierze? Twierdzicie, że Nowe Przymierze jest odnowieniem Starego.
    Gdyby tak było Bóg nie zapowiedziałby, że zawrze z ludem Bożym Nowe Przymierze, a powiedziałby, że odnowi Stare Przymierze.
    Doskonale wiecie, że tak nie powiedział.
    Całe znaczenie wielu przykazań i przepisów, symboli Starego Testamentu wypełniło się dopiero w Nowym Przymierzu. Wystarczy zacząć czytać Księgę Wyjścia, a od razu na każdym miejscu można zobaczyć nawiązanie do Mesjasza Nowego Przymierza. Tak więc wszystkie te przepisy, przykazania, symbole stają się cieniem tego co w Nowym Przymierzu staje się rzeczywistością w Chrystusie.
    O tym właśnie mówi Paweł.( Gal. 4,9.) Nawiązuje też do dni, miesięcy, lat, które wyznaczały kalendarz nie tylko sprawowania ofiar świątynnych, ale obchodzenia świąt wg określonych wyznaczonych dni, miesięcy, nowiów i lat.
    Druga rzecz kalendarz dni, miesięcy i lat wskazywał też na określony post – spożywanie lub nie spożywanie danych potraw – picie, jedzenie. ( Kol.2)
    Paweł w tych dwóch fragmentach właśnie nawiązuje do postów i kalendarza świątynno – świątecznego. Mówiąc o jedzeniu, piciu, lub nie jedzeniu i piciu wskazuje na pokarmy jakie w określonym czasie musiał spożywać lud Boży.
    Mam nadzieję, że rozpatrzycie to szczerze jeszcze raz.
    Można to sprawdzić czytając od Ks. Wyjścia, aż do Powtórzonego Prawa.
    Z tym wszystkim wiązały się też składane ofiary.
    Bóg nie mógł anulować Zakonu i Proroków ponieważ wiele przykazań, przepisów, wskazuje na pojawienie się Mesjasza, a potem w rezultacie rozpoznanie Go.
    Dlatego też Paweł pisze, aby ich nie osądzać ponieważ oni jeszcze nie poznali wypełnienia się tego w Chrystusie.
    Naszym zadaniem jest pomóc im, aby przez wskazanie Syna Bożego mogli rozpoznać to co czytają w misji Jezusa.
    Żydzi czytając pięć pierwszych ksiąg mają tam właśnie te zapowiedzi, które stają się poznaniem Boga dopiero w momencie poznania oblicza Chrystusa.
    Tylko słuchając ewangelii i nauczania Apostołów mogą rozpoznać wypełnienie się tego, co czytają w ST.
    Nowe Przymierze pozwala ukazać takim ludziom, znaczenie symboliczne tego co czytają w pierwszych Pięciu Księgach.
    W rezultacie mogą poznać Boga objawionego w ciele i przyjąć Jego zbawienie.
    Tak jest od ponad 2000 lat. Już nie Stare, ale Nowe Przymierze prowadzi ludzi do Stolicy Niebiańskiej, Nowego Jeruzalem.
    Dodam na koniec, że w misji Pana Jezusa zostały wypełnione znaczenia wszystkich świąt jakie mieli nakazane w Starym Przymierzu.

    Ps. Nie będę się z wami spierać, ale boli mnie to, że przekręcacie przekaz Dobrej Nowiny.

 5. Chwała Bogu!
  Shabbat,był,jest i będzie aktualny,podobnie jak pozostałe przykazania Dekalogu,które zostały zapisane palcem Bożym na kamieniu,a potem umieszczone w arce i miejscu najświętszym Świątyni.
  W Nowym Przymierzu,Bóg wypisuję Swoje Prawa i Przykazania w sercach Jego ludu.
  Dzisiaj to lud Boży jest Świątynią Ducha Św.

  ,,26 I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. 27 Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.”
  Ks.Ezechiela 36,26-27

  Następnie Apostoł Paweł,krotko i trafnie podsumował cały spór o konieczności przestrzegania przykazań:

  ,,Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia,ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych” 1list do Kor.7,19

  Apostoł Jan trochę mocniej wspomniał w swoim liscie:

  ,,A z tego wiemy,że go znamy,jeśli przykazania jego zachowujemy.
  Kto mówi:Znam go,a przykazań jego nie zachowuje,kłamcą jest i prawdy w nim nie ma”.1 list Jana 2,3-4

  Kto miłuje naszego Pana Jezusa Chystusa ,ten podobnie jak On,zachowuje i przestrzega przykazań Bożych.
  Szabat Szalom dla Wszystkich,którzy szukają Pana z całej siły.

  1. Zgadza się. Należy zwrócić uwagę, że nowe Przymierze, a raczej “odnowione” to nie jest to samo co PRAWO. Przymierze się zmieniło, ale Prawo pozostaje to samo. Stare Przymierze miało braki, ale Prawo Boga jest DOSKONAŁE, Dobre i Święte – Ono nie ma braków.

   Zatem Nowe Przymierze – to TORA włożona do serca odrodzonych duchowo ludzi, którzy przyjęli doskonałą ofiare Jezusa i chodzą w łasce zbawienia.
   Jr 31;33,  Ez 11;19-20,  Ez 36;26-27,  Hbr 8;10,  Hbr 10;16

   Jeremiasza 31;33
   „Lecz takie Przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan (YHWH): Złożę moje PRAWO (hebr. TORĘ , תורה) w ich wnętrzu i WYPISZĘ go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”

   Ezechiela 11;19-20
   “Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego Ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby POSTĘPOWALI według moich przepisów, PRZESTRZEGALI moich PRAW i WYKONYWALI je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem.

   Ezechiela 36;26-27
   “I dam wam serce nowe, i Ducha nowego dam do waszego wnętrza , i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego Ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich PRZYKAZAŃ,MOICH PRAW BĘDZIECIE PRZESTRZEGAĆ i WYKONYWAĆ je.”

   Hbrm8;10
   “Takie jest Przymierze , które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan (YHWH): Dam PRAWO moje w ich myśli, i na ich sercach WYPISZĘ je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.”

   Hbr 10;16
   “Takie jest Przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając PRAWA moje w ich serca, także w umyśle ich WYPISZĘ je.”

   Szabat Szalom!

   1. Jeśli prawo i przymierze to nie to samo to o co chodzi Hbr 8.9 Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu przeto ja nie troszczylem się o nich mówi Pan. Co takiego robili że łamali przymierze a nie łamali prawa

 6. szabat to odpoczynek a dosłownie ZAPRZESTANIE.
  “Pamiętaj, abyś dzień ODPOCZYNKU=ZAPRZESTANIA święcił. 9

  SZEŚĆ

  dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; 10ale dnia siódmego ZAPRZESTANIE Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twymi.

 7. zNALAZŁAM w necie:
  . Kalendarz julianski zawierał 8 dni i byl stworzony w 43 r n.e bodajze. Potem go zweryfikowali na gregoriański w wieku IV. Jeśli za dni Noaha, który był na Tayve była sobota to udowodnij ze Yahuah kłamie, ze gwiazdy, ksiezyc, slonce sa WYZNACZNIKAMI MOADIM.
  A MOADIM JEST ROWNIEZ SHABBAT. 7 dzień (yom) a nie doba jest wyznaczana przez ksiezyc.
  Jesli twierdzisz, ze jest to jeden ciąg to jak Israelici mogli pojsc do niewoli za lamanie i zapominaniu shabbatu, skoro byla to sobota i mieli kalendarzyc gregorianski? Od kiedy go Hillel II, ktory przystosował kalendarz do gregorianskiego jest wyznacznikiem moadim?
  To po co mi ksiezyc? Po ci mi slonce? Po co dodanie 13 miesiaca? Po co 7 rok shabbatu i 50 jubileuszowy skoro moge to sobie wyliczyc?

  Wskaz nam wszystkim ze SOBOTA TO SHABBAT. Nie z greckiego, czyli 3/4 brakujacego slownictwa do iwrit ale z iwrit. Gdzie wlasnie iwrit mowi „Zachor le Yom Shabbat…” czyli „pamietaj o dniu shabbatu”… sobotnim czy shabbatu? Shabbatu!!!!! Bo sobota zostala nadana przez Rzym, ktory potepiasz a akceptujesz jego nauke -> SATURNday.

  1. Saturn day nie jest wolnym dniem na całym świecie 🙂

   ” Dniem świętym spoczynku, szabatem poświęconym dla Pana”

   Oto szabat – dzień siódmy, a przed Rzymem była nim sobota 🙂

 8. Abraham też na długo długo przed Mojżeszem i Dekalogiem, Przestrzegał Bożych *nakazów, praw i pouczeń».

  1. Dokładnie, bo był w przymierzu z Bogiem i nie buntował się oraz nie kombinował na rozmaite sposoby aby nie przestrzegać tych świętych i dobrych praw. 😉

 9. A jak to jest z kalendarzem, niby obowiązuje nas rzymski a czy rzym nie ingerował tak żeby zmanipulować i zbić z tropu poszukiwaczy prawdziwego Szabatu ? Wystarczy że jeden dzień przesunięto i już się nie będzie zgadzało z Bożym kalendarzem od początku świata? Co o tym myślicie?

 10. Rzymianie świętowali w niedzielę, prawda? Czy w Nowym Testamencie w którymś z listów apostolskich jest napisane “Nie świętujcie w niedzielę tylko w sobotę.”?

   1. Odpowiadam jeszcze raz że mnie to nie śmieszy.
    Poganie którzy świętowali w niedzielę byli nawracania na chrześcijaństwo. Czy Nowy Testament nawiązuje do nieprzestrzegania szabatu przez nowych wyznawców Chrystusa?
    Nie wiem dlaczego dla pana jest to takie zabawne.

    1. gdyż nie ma związku logicznego. Świat nie świętuje Dnia Saturna ale SunDay. Zresztą jak wiemy święta owych planet są czymś wtórnym zarówno do samych planet jak i szabatu

 11. Wybaczcie, że nie przeczytałem wszystkich komentarzy, ale to wynika jeszcze z mojej jakże niedoskonałej cierpliwości – braku jej.
  Co do Szabatu…
  Od dłuższego czasu borykam się z tym tematem. Nie mam pojęcia jak należy świętować sobotę, bo od zawsze była to niedziela. Lecz od… powiedzmy tego roku kiedy zbliża się sabat, dosłownie uchodzą ze mnie siły, nie jestem w stanie pracować, jednej soboty, a dokładnie wieczór z piątku na sobotę pracowałem przy czymś i zrobiłem sobie przerwę. Podczas przerwy prawie usnąłem na krześle, i już nie wróciłem do pracy aż do zachodu słońca w sobotę.
  Jest to dla mnie dziwne ale biorę to za kierownictwo Boże, ponieważ często proszę Jezusa aby mnie prowadził “za rękę”. Dziś też nic nie robiłem fizycznie, ale przyznam, że mało czasu poświęciłem Bogu. Przepraszam Jezu.
  Ale wracając do tematu…
  Mam nadzieje, że komuś to pomoże, chociaż wiem, że do ludzi NIE szukających Boga to w ogóle nie dociera, chodzi mi o ludzi religijnych, którzy chodzą co niedziele do kościoła i powtarzają co jakiś czas swoje rytuały religijne…

  Otóż, jeśli na prawdę uwierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem-Bogiem i Życiem to oczywiste jest, że kiedy był tutaj na Ziemi wśród nas w postaci cielesnej był BEZGRZESZNY. Przestrzegał Szabatu w SZABAT.
  Logiczne i oczywiste jest więc, że jakiekolwiek przesunięcie-zmiana na świętowanie innego dnia jest PRZECIWNE Bogu-Jezusowi-Duchowi Świętemu.

  Próbowałem to tym jednym argumentem uświadomić mojej rodzinie, lecz bez skutku. Teraz wiem, że JA nic nie mogę bez Jezusa, dlatego staram się prosić Boga aby to On zadziałał w tej sprawie. Nie wiem jak to się stanie ale dzięki Bogu moja wiara staje się co raz większa i trwalsza, chociaż czasem czuję się tak strasznie zagubiony, że szkoda gadać.
  Żyję w dwóch światach i to mnie wykańcza czasem. Zwłaszcza to, że niedawno wyrzekłem się pieniędzy i jest mi ciężko, ale jednocześnie czuję jak Bóg mnie uwalnia od zmartwień związanych z pieniędzmi, opłatami…
  Bogu niech będą Dzięki ;]
  Dziękuję za ten blog ;]

 12. Wystarczy temat o Szabacie i już ponad 20 komentarzy 😉 Jest to przykazanie, które wyraźnie kuje w oczy szatana.
  Co ciekawe “przebudzenie” w tej kwestii ma miejsce w różnych protestanckich denominacjach, które… świętują niedzielę. Inaczej niż interwencją Boga nazwać tego nie można. Oto przykład jak pastor Kościoła Zielonoświątkowego wyraża się o Szabacie, reprezentując nie tylko siebie, ale i wielu wyznawców tego Kościoła:
  https://www.youtube.com/watch?v=CYepIcDAU5o
  Modlimy się o przebudzenie tego kraju co piątek o godz. 20.00 i Bóg budzi nie tylko katolików w stronę Biblii, ale również protestantów w stronę… Biblii! 🙂 Chwała Bogu!

 13. Pan Bóg w 4 przykazaniu oprócz święcenia Sabatu nakazał ludziom pracować przez 6dni.Święcąc niedzielę podwójnie łamiemy 4 przykazanie.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: