Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

CZTERY KROKI JAK STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM.

Jest to tekst Roberta z Kielc.

 

Postanowiłem napisać parę tych słów odnośnie początku życia chrześcijanina, kierując się Słowem Bożym i własnym dotychczasowym doświadczeniem, ponieważ uważam, że jest wiele błędnych nauczań, teologii opartych na ludzkich tradycjach, a nie na Biblii. Jeżeli w tym, co piszę, jest jakiś błąd, to proszę o korektę.

Słowo Boże mówi, że kto nie narodzi się na nowo z Wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Ewangelia Jana 3:5
W Ewangeliach, a najbardziej w Dziejach Apostolskich przedstawione są podstawowe kroki, jakie powinien wykonać człowiek, aby rozpocząć życie chrześcijańskie, narodzić się na nowo i stać się naśladowcą Jezusa Chrystusa.
Pierwszym krokiem, o którym wspomina Jezus, a potem jego uczniowie to opamiętanie się i pokuta za grzech. Opamiętanie oznacza odwrócenie się o 180 stopni od grzechu, zrozumienie swoich grzechów, wyznanie ich Bogu Ojcu, przeproszenie za nasze dotychczasowe życie, żałowanie za te grzechy i próba ich naprawienia. Pokuta jest rozliczeniem się z przeszłością, grzeszną przeszłością. Być może jest coś w Twoim życiu co, można jeszcze naprawić, nie wszystko da się naprawić, ale Bóg ci wskaże co jeszcze można.

Mat. 4:17
Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.

Dz.Ap. 2:38
A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dz.Ap. 3:19
Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,
(BW)

Drugim bardzo ważnym krokiem jest uwierzenie w Jezusa Chrystusa, jego ofiarę na krzyżu, w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie, ustanowienie Jezusa naszym Panem i Zbawicielem, Panem naszego życia. Jest to fundament naszej wiary. Wiara nie oznacza wiary w sensie historycznym, że taka osoba istniała, ale to, że Jezus żyje i jego słowa, które powiedział, są prawdą. Wiara to postępowanie wg słów Jezusa Chrystusa, to także wiara w to, co jest napisane w Biblii, czyli w Słowie Bożym, kierowanie się nim w życiu, bycie wykonawcą Słowa.

Jan. 3:16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Jan. 3:36
Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.

Dz.Ap. 16:31
A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom.

Dz.Ap. 18:8
A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest.

Rzym. 10:9
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
(BW)

Trzecim ważnym krokiem jest chrzest wodny, biblijny chrzest przez zanurzenie. Jezus Chrystus dał nam przykład i sam przyjął chrzest i nakazał swoim naśladowcą, aby to czynili. Chrzest jest świadomą decyzją. Chrzest jest kąpielą dla brudnych ludzi w sensie grzechu. W wymiarze duchowym zmywa nasze grzechy. Chrzest też nas zbawia. Słowo Boże mówi, że kto uwierzy i ochrzczony będzie, będzie zbawiony. Chrzest jest zwieńczeniem pokuty, potwierdzeniem i przypieczętowaniem jej przed Bogiem. Większość osób została ochrzczona jako niemowlęta. Niestety, ale taki chrzest nie ma Biblijnego uzasadnienia. Dziecko, gdy przychodzi na świat, jest czyste, nie ma świadomości grzechu, rodzi się z grzeszną naturą, ale jeszcze nie popełniło grzechu. Chrzczenie niemowląt jest tak naprawdę włączaniem ich, bez ich zgody do systemu religijnego. Jest inną ewangelią, nie ewangelią Jezusa Chrystusa. Jeżeli zostałeś tak ochrzczony, to musisz się ochrzcić ponownie, świadomie, przez zanurzenie w śmierci, pogrzebie Jezusa (kiedy przykrywa cię woda) i wzbudzony ponownie do nowego życia wraz z Jezusem Chrystusem (gdy wynurzasz się z wody) W czasie chrztu jako stary grzeszny człowiek umierasz, aby powstać jako nowe stworzenie do życia z Jezusem. Jeżeli kochasz Boga, to tak zrobisz, będąc mu posłusznym, poprzedzając to wyznaniem Bogu grzechów i pokutą.

Mat. 28:19
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,

Mar. 16:16
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Dz.Ap. 8:38
I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.

Rzym. 6:3-4
3. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
4. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.

Kol. 2:12-13
12. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.
13. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy;

1 Piotr. 3:21
Ona (woda) jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest niepozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
(BW)

Następnym ważnym krokiem jest chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym ma za zadanie przyobleczenie Cię w moc z wysokości, dać ci siłę do prowadzenia zwycięskiego życia. Duch Święty jest zastępcą Jezusa Chrystusa tu na ziemi, jest Pocieszycielem, Duchem Prawdy, wstawia się za Tobą do Boga Ojca, prowadzi Cię, umacnia i wprowadza w prawdę. Chrzest duchem Świętym otrzymuję się, prosząc Boga w modlitwie lub przez nałożenie rąk przez braci, którzy zostali już ochrzczeni. Potwierdzeniem chrztu jest mówienie innymi językami. Od tego momentu możesz w pełni zacząć życie chrześcijanina. Wielu może powiedzieć chwileczkę, chwileczkę, jest napisane: uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. Tak to prawda, ale uwierzyć to znaczy postępować według słów Jezusa, czyli obejmuję to; pokutę, przyjęcie Jezusa jako zbawiciela i chrzty. Można powiedzieć, że nakaz Jezusa w Ewangelii Mateusza chrztu w Ojca i Syna i Ducha Świętego oznacza: chrzest w Ojca, gdy pokutujesz przed nim ze swoich grzechów; w Syna, gdy wyznajesz wiarę w niego i umierasz wraz z Jezusem w wodzie chrztu i powstajesz do nowego życia; w Ducha Świętego, gdy Duch Boży wypełnia cię i daje siłę do życia w wierze Jezusa Chrystusa. W tych krokach uczestniczą wszystkie Trzy Osoby Boga. Zbawieni jesteśmy dzięki łasce Bożej. Ty musisz jednak wykonać ruch poparty wiarą w kierunku Boga, aby Boża łaska spłynęła na Ciebie. Bóg na Ciebie czeka, chce Ci wybaczyć i uczynić nowym stworzeniem. Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika.

Jan. 14:16-17
16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki
17. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.

Jan. 14:26
Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.

Jan. 15:26
Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;

Dz.Ap. 2:1-4
1. A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
2. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.
3. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich
4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

Dz.Ap. 10:44-46
44. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy.
45. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego;
46. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga.

Rzym. 8:9
9. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu,jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.
Rzym. 8:14-15
14. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi.
15. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
(BW)

Niech Was Bóg błogosławi.

 

 

 

 

Updated: 24 października 2017 — 08:32

48 komentarzy

Add a Comment
 1. Jedna rzecz mnie tylko zadziwiła – potwierdzeniem chrztu w Duchu Świętym jest mówienie językami?? Na moje obecne poznanie odpowiedź brzmi “nie”…tzn. inne dary Ducha Św. można otrzymać, niekoniecznie ten…
  1 List do Koryntian, rozdział 12:

  “4 A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam.
  5 I różne są posługi, lecz Pan ten sam.
  6 I różne są sposoby działania, lecz
  ten sam Bóg, który sprawia wszystko we
  wszystkich.
  7 A w każdym różnie przejawia się Duch
  ku wspólnemu pożytkowi.
  8 Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha
  mowę mądrości, drugi przez tego samego
  Ducha mowę wiedzy,
  9 inny wiarę w tym samym Duchu, inny
  dar uzdrawiania w tym samym Duchu.
  10 Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa,
  inny dar rozróżniania
  duchów, inny różne rodzaje języków, inny
  wreszcie dar wykładania języków.
  11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten
  sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce”.

  Z fragmentu powyżej wynika, że są RÓŻNE dary i Duch udziela ich każdemu JAK CHCE.

  1. No cóż, nie mam takiego daru, więc sie nie wypowiadam…
   Tj autorstwa Roberta.

   1. Ale badajmy Pismo i na podstawie Pisma możemy się wypowiadać :)… Kochani bracia i siostry proszę (na wszelki wypadek ;)), tych którzy nie mają tego daru o nie negowanie go, a tych którzy mają o nie stawianie sprawy, że dar mówienia językami świadczy o chrzcie w Duchu Świętym. Nie widzę dla takiego twierdzenia poparcia w Biblii, jeśli ktoś ma fragmenty potwierdzające dar mówienia językami jako dowód konieczny na chrzest w Duch Świętym proszę o podawanie. Argumenty Biblijne zawsze mnie przekonują :)…

  2. Wojtek,
   całe nieporozumienie wynika z tego,ze przy napełnieniu D.Św.jest znak-mówienie innym jezykiem podanym przez D.Św.
   Może ten znak pozostać darem ale nie musi,wystapi wtedy jednorazowo jako ZNAK !
   U wielu zostaje na stałe jako DAR.
   Jesli ktos bardzo pragnie,należy prosić,usilnie sie starać (1Kor 14.1 )=prosić ,wołac,sercem pragnąć i Pan daje.
   Tak było w przypadku Janusza.
   Dostał znak ale ponieważ nie zgadzał się,ze zniknęło,bo było wspaniałe,to wołał i po 3 dniach “wróciło” i do dzis modli sie językami.
   Nie mylcie znaku,daru z owocem.
   Owoc jest wynikiem naszego umierania,a dar -wiadomo-darmo,bez wysiłku,przez wiarę.

   1. Wszyscy w dniu 50-tnicy-120 0sób i w domu Korneliusza mieli ten znak,wiec jest to wzorzec biblijny,do którego mamy dązyc.
    Pan Jezus dał obietnice ,ze każdy kto pragnie ,a wierzy w Niego otrzyma dar Ducha Św.(ze znakiem języków ,by mieć pewnośc ,a nie watpliwości ,czy aby mam))
    To trzeba przyjąc wiarą.
    Napisane w Dziejach,ze mówili jak im Duch poddawał.
    Trzeba otworzyc usta,poddać język Panu,nic nie kontrolowac umysłem tylko jak dziecko zacząć gaworzyć.
    Rozumowcy mają pod górkę,ci,jak dzieci od razu.

    1. Modliłam się kiedyś o dar języków, ale że jestem właśnie takim trudnym typem 😛 to nic z tego nie wyszło (i w zasadzie nigdy do tego daru mnie nie ciągnęło specjalnie, więc może też dlatego sobie odpuściłam). Rozumowców z pewnością omija wiele błogosławieństw, które tylko czekają, aby je odebrać przez wiarę i mieć obiecane życie w obfitości. Takie proste, a tak trudne. Podziwiam ludzi, którzy jak dziecko przyjmują z wiarą każde Boże Słowo, każdy Jego dar, każdą obietnicę. Niech takich Bóg wynagrodzi za ich wiarę, a tym, którzy bardziej polegają na rozumie niech otworzy serca na Jego działanie, i na Niego samego 🙂

     1. “Rozumowców z pewnością omija wiele błogosławieństw, które tylko czekają, aby je odebrać przez wiarę i mieć obiecane życie w obfitości. Takie proste, a tak trudne. Podziwiam ludzi, którzy jak dziecko przyjmują z wiarą każde Boże Słowo, każdy Jego dar, każdą obietnicę. Niech takich Bóg wynagrodzi za ich wiarę, a tym, którzy bardziej polegają na rozumie niech otworzy serca na Jego działanie, i na Niego samego”
      -Amen siostro, zgadzam się w 100% z tym co napisałaś 🙂
      Niech tak się stanie w imię Jezusa.

     2. Pragnąć trzeba napełnienia Duchem Św.
      ,a On ,gdy wypełni ,potwierdzi to znakiem języków .
      To ciekawe,że Duch Św. “na dzień dobry” chce poddania naszego języka,wiecie tego małego członka pełnego smiercionosnego jadu,jak mówi Jakub.
      Chce,bysmy mówili duchem to,co ON chce,co ONB podaje do wymawiania.

   2. Tak – dary a owoce to 2 różne rzeczy. Czyli wg. Ciebie jak nie ma znaku to znaczy, że nie ma chrztu w Duchu Świętym? A czy w takim razie bez chrztu w Duchu Świętym można mieć dar/dary?

    1. Właśnie… nigdy nie zdarzyło mi się mówić językami, a wiem, że posiadam inne dary DŚ. W podobnej sytuacji pewnie jest bardzo wielu chrześcijan…

 2. 1 List do Koryntian, rozdział 12 (28-31)

  „I tych prawdziwie ustanowił Bóg w kościele: najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, następnie (przejawy) mocy, dalej dary łaski uzdrowień, niesienia pomocy, umiejętności kierowania, różne rodzaje języków. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy przez wszystkich przejawia się moc? Czy wszyscy mają dary łaski uzdrowień? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy wykładają? Starajcie się więc usilnie o lepsze dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.”

 3. “Potwierdzeniem chrztu jest mówienie innymi językami” – czyli jeżeli nie mówię “językami” tzn. że nie ma we mnie Ducha Św.?

  Czyli mój proces uświęcenia nie następuję, pomimo, iż ja i inni widzą realną zmianę?

  Jak to jest?

 4. W Dziejach Apostolskich jest opisane, że Chrztowi w Duchu Świętym towarzyszył zawsze wyraźny znak i przeważnie była to mowa językami, a czasami prorokowanie. Osoby które były ochrzczone wiedziały o tym. Jeżeli nie było pewności apostołowi szli i nakładali ręce i chrzcili. Potem dopiero pojawiały się dary duchowe, o których wspominał Paweł, aby się o nie ubiegać i prosić Ducha Swiętego.

 5. Ani, gdy przyjmujesz Jezusa jako swojego Pana i zbawiciela, rodzisz się na nowo w Twoim duchu zamieszkuje Duch Swięty. Natomiast chrzest jest zanurzeniem w Duchu Świętym, napełnieniem Nim. Jest to całkiem inne przeżycie. Jezus po swoim zmartwychwstaniu tchną w uczniów Ducha Świętego, a potem kazał im czekać na obietnice chrztu w Duchu Świętym, którego otrzymali w dzień piędziesiątnicy. Przyobleczeni zostali w moc z wysokości.

    1. Ja jak dotąd uważałam, że gdy zaczyna być widać owoce Ducha Św. to oznacza, że Duch Boży mieszka w nas i nas wypełnia, a na dary przyjdzie czas, gdy Pan uzna to za stosowane (tzn. wtedy, gdy będziemy się nimi właściwie posługiwać, a nie w oparciu o własne egoistyczne zapędy, czy też z obawy przed pychą).
     Teraz jednak, nie wiem już co mam myśleć, czuję jakiś taki głęboki smutek, bo wychodzi na to, że tak naprawdę, poza moją decyzją, iż idę za Panem nic się nie zmieniło, bo żadnego wyraźnego znaku ochrzczenia Duchem Św. nie doświadczyłam…
     A przecież wszystkie moje nałogi zostały zabrane, słownictwo zmienione… 🙁

     1. Ani, nie smuć się.
      Nawet ci, którzy przez 3 lata chodzili z Panem Jezusem i widzieli cuda, które czynił, musieli czekać 50 dni, więc co dopiero my.
      Poza tym: “różne są dary łaski, lecz Duch ten sam”.
      Pan Bóg sam decyduje, jakim darem nas pobłogosławi.
      Zaufaj więc Panu Bogu i trwaj w wierze i modlitwie.
      Napisałaś, że zostałaś uwolniona ze wszystkich nałogów, a i słownictwo zostało Ci zmienione.
      Tego Ci zazdroszczę (tak w pozytywnym sensie). Ja jeszcze nie zostałem uwolniony z niektórych moich nałogów ale mocno wierzę, że tak się stanie. Widzę natomiast w swym życiu wiele darów Ducha Świętego i wiele zmian jakie zaprowadził i w moim życiu, i wokół mnie. To mi daje nadzieję, że i to zło, które jeszcze we mnie tkwi będzie dla mnie kiedyś jedynie wstydliwym wspomnieniem.
      Głowa do góry. Biblia uczy, że Pan Bóg dokończy w tobie dzieło, które sam rozpoczął.

      Z Panem Bogiem.

  1. Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi za ten tekst, który napisałeś 🙂
   …Robert czy wg. Ciebie potwierdzeniem chrztu w Duchu Świętym musi być dar mówienia językami lub prorokowania?
   A co jeśli człowiek ma inny dar czy nawet dary Ducha Świętego, a nie ma daru mówienia językami lub prorokowania? Nie jest ochrzczony Duchem Świętym?
   …Chciałbym zwrócić uwagę nas wszystkich jeszcze na taki chrzest (może kolejny rodzaj chrztu?) opisany w Ewangelii Marka:
   Rozdział 10:
   “35. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj
   synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu,
   chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić
   będziemy.
   36. A On rzekł do nich: Co chcecie, abym
   wam uczynił?
   37. A oni mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale twojej, jeden po
   prawicy twojej, a drugi po lewicy.
   38. A Jezus im powiedział: Nie wiecie, o
   co prosicie. Czy możecie pić kielich, który
   Ja piję albo być ochrzczeni tym chrztem,
   którym Ja jestem ochrzczony?
   39. Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy
   Jezus rzekł im: Kielich, który ja piję,
   pić będziecie, i chrztem, którym jestem
   ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni.
   40. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz;
   przypadnie to tym, którym zostało zgotowane.”

   1. Wojtku, tak jest opisane w Dziejach Apostolskich. Skąd mogli wiedzieć, ze zostali ochrzczeni, tylko wtedy, że widzieli wyrażny znak, nakładali ręce, a osoby zaczeły mówić innym językiem. Powiem moje świadectwo, modliłem się o chrzest w Duchu Świętym ponad rok. Czytałem też, że Ducha Świętego trzeba przyjąć przez wiarę i tak zrobiłem. Nawet zacząłem mówìć takie słowa zbliżone do hebrajskiego, ale robiłem to z umysłu i zaprzestałem tego, bo męczyło mnie to. Gdy byłem w zborze na nabożeństwie uzdrowieniowym poprosiłem braci, aby pomodlili się żebym otrzymal chrzest w Duchu Świętym. Po modlitwie poczułem taki spokój. Potem cały wieczór wychodziło ze mnie słowo dziękuję i czułem radość. Dwa dni po tym wydarzeniu jechałem rano do pracy i nagle zacząłem wypowiadać dziwne słowa. Początkowo takie jak małe dziecko, nawet wydało mi się to troche niedorzeczne. Jak zastanawiałem się nad tym, doszła mnie taka myśl, ze dziecko jak uczy się mówić, to też mówi niewyŕaźnie. Mówiłem dalej, było to takie gwałtowne, wylewało się ze mnie, a potem spłynął na mnie pokój Boży i byłem w takim stanie półtora tygodnia, miałem w sobie niesamowity spokój. Ilekroć się teraz modlę na językach w pracy i w domu ten spokój na mnie spływa. Dlatego teraz wiem, że zostałem ochrzczony. Mam tą pewność. Tak jak wiesz, że zostałeś ochrzczony w wodzie tak będziesz wiedział, ze zostałeś ochrzczony w Duchu Swiętym. Drugie Twoje pytanie dotyczy wg. mnie zesłania Ducha Swiętego w dzień pięćdziesiątnicy i to się wypełniło na uczniach. Zostali ochrzczeni. Jezus był ochrzczony po chrzcie Janowym, wtedy Duch Święty zstąpił jako Gołębica na Niego i był głos z nieba od Boga Ojca. Natomiast kielich, oznacza prześladowania. Tylko Jan z grona dwunastu umarł śmiercią naturalną na zesłaniu. Piszę z komórki więc przepraszam za błędy. Pozdrawiam serdecznie.

    1. Dziękuję za odpowiedź :). Co do tego chrztu z ewang. Marka to taki rodzaj chrztu w cierpieniu…a więc mamy 3 chrzty :)?
     W wodzie, w Duchu Świętym i Cierpieniu…wynika, że chyba tak…

    2. To jest piękne,ze Bóg nie zostawia nas w domysłach ale daje wyrażne znaki.
     To jest fundament załozony przez apostołów i my mamy sprawdzać czy mamy taki sam,jesli nie -poprawić,dązyć do tego.
     taki jest wzór nowotestamentowy apostolski.
     Rózne odłamy mają swoje wydumki a mamy sie trzymac PRAWDY biblijnej,Bożej.

 6. Świetny tekst. To prawda, że jest dziś tyle ludzkich dróg którymi nakazuje się podążać tym, którzy chcą spotkać się z Bogiem że można się pogubić. Zazwyczaj chodzi w nich o martwe uczynki czy ceremonie, ewentualnie datki pieniężne 🙂
  Tutaj opisane są podstawowe kroki w odpowiedniej kolejności i poparte mnóstwem cytatów Biblijnych 😉
  Droga prowadząca do Boga jest prosta ze względu na to, że Bóg nie utrudniałby kontaktów na których Mu zależy.

  1. Świetny komentarz…
   Co do tekstu-zgadzam się jak najbardziej, bardzo dobrze przygotowany 🙂 widać że autor musiał włożyć w niego naprawdę mnóstwo pracy…

 7. Moja droga do chrztu wydaje się być tak odległa. Jestem na etapie poznawania Słowa Bożego i codziennego niemal wylewania łez. Frustruje mnie tempo, w jakim to wszystko się odbywa, ale pozostaje tylko czytać i modlić się. Wszyscy jesteście przede mną lata świetlne, a ja, jak ten żółw wlekę się gdzieś na szarym końcu 🙁

  1. Pati nie ma co porównywać się do innych… Nie poddawaj się! Za kurs swojego życia obierz Boga Jezusa Chrystusa, a cuda zaczną się dziać w Twoim życiu. Wytrwałości dla Ciebie 🙂

  2. Pati kochana ostatni będą pierwszymi to są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa.
   Głowa do góry ?odpędź od siebie te złe myśli i raduj się,bo Bóg Cie wybrał.
   Jesteś Jego ukochanym dzieckiem❤
   Niech Cię Bóg błogosławi i nie poddawaj się,my będziemy Cie wspierać
   A Ty pisz ,żebyśmy wiedzieli jak Ci pomóc
   Trzymaj się ☺

  3. “Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” 😉
   Sam fakt uświadamiania sobie własnej słabości i nicości wobec Majestatu Boga to dobry znak 🙂

  4. Pati,jestes zanurzona w wodzie w imie Pana Jezusa na odpuszczenie grzechów?
   jesli nie ,nie ma co zwlekać,trzeba starą Pati szybko pogrzebac jak kazdego trupa,jesli chcesz umrzeć dla siebie ,a życ dla Boga.
   Napełnienie D.Św.przyjmuje sie przez wiarę NIE ZASŁUGI.
   To napełnienie moca Boża,by byc swiadkiem Jezusa.
   To dar z łaski ,nie zapłata.

  5. Może rzeczywiście tylko Ci się wydaje? Któż to wie… “Gdzieś :)” czytałem, że ostatni będą pierwszymi. A jeśli chodzi o lata świetlne, to ukrzyżowany z Panem Jezusem złoczyńca nawet już po wyroku był poza skalą dającą się określić w ten sposób. A jednak wyprzedził nas wszystkich – dzięki łasce Pana Jezusa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych.

   Tak więc, głowa do góry. Biblia uczy, że Pan Bóg dokończy w tobie dzieło, które sam rozpoczął.

  6. Pati nie załamuj się, napisałem ten tekst żeby osoba nawracająca się miała prosto pokazane co i jak ma uczynić. Innym to zajeło lata nim to zrozumieli. Wiedząc jak postąpić możesz ten czas skrócić do miesiąca, a nawet krócej, kilku dni, a nawt godzin. Jeżeli z całego serca pragniesz Boga i chcesz zmienić swoje życie. Przeproś Boga za grzechy, uwierz w Jezusa, daj się ochrzcic w Jego imie. Poproś o chrzest Duchem Swiętym, czytaj Biblię, znajdź sobie społecznośc w Chrystusie, przyjedź na zjazd, żyj z Jezusem. Pozdrawiam serdecznie.

   1. Nie wiem jak wyobrażacie sobie chrzest w listopadzie bądź grudniu ( jestem chorowita, zapalenie płuc murowane, wolałabym poczekać do wiosny 🙂 ).

    Leno, cóż ja mogę pisać? Czytam sobie pomału, by jak najwięcej zapamiętać. Pytanie tylko, ile razy będę musiała przeczytać Biblię, żeby wszystko prawidłowo kojarzyć.
    Najbardziej martwi mnie ten zupełny brak wiedzy.
    Dziękuję wszystkim za dobre słowa. Idę poczytać.

    1. Nie martw się na zapas…
     DŚ we wszystko Cie wprowadzi,to na Nim przede wszystkim mamy się opierać.Wiedza jest przydatna i ważna,bo wtedy nie ulegniesz zwiedzeniu.
     Ale szczere powiedziawszy ludzie lata studiują Biblię i za każdym razem cos w niej innego dostrzegają.
     A odnośnie chrztu to jak najszybciej wskazany,zawsze możesz poprosić,żeby Pan ogrzał Ci wodę.Ewentualnie zaczekaj do wiosny lub w wanie w domu.
     Pozdrawiam serdecznie?

     1. Leno, nawet mi do glowy nie przyszło, że można prosić o to Boga. Zawsze się tylko modliłam, proszenie o cokolwiek wydawało mi się niestosowne i bezcelowe ( On zajęty, a ja nieistotna ). Tak to widziałam. Po tylu latach klepania formułek muszę nauczyć się z Nim rozmawiać, nie wypada rozpoczynać od próśb, bardziej wolę podziękowania ☺

      Jeśli w wannie, to znaczy, że mam się sama ochrzcić? Wokół mam wyznawców krk, ewentualnie ateistów.

      Przepraszam, że zadaję tyle dziwnych pytań, ale jestem jak dziecko we mgle. Śmiało mogę powiedzieć, wiem, że nic nie wiem. Dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa.

      1. Pati kochana
       Masz tutaj do mnie maila [email protected] i tam mi napisz namiary do siebie
       To wspólnymi siłami z pomocą Pana Jezusa Chrystusa zorganizujemy Ci chrzest.Jest kilku braci w naszym wirtualnym zborze,którzy z chęcią usłużą Ci.
       Nic się kochana nie zamartwiaj,tylko pytaj,od tego jesteśmy,żeby się wspierać
       Błogosławieństwa Bożego dla Ciebie ?

    2. Pati,dziecko w przedszkolu nie martwi sie,ze nie wie tyle co student 5-go roku.
     Jesteśmy uczniami w szkole Jezusa=Ducha Św. kazdy na innym poziomie.
     Nie zrobisz w przedszkolu matury.
     Wszystko jest dobrze.

    3. Pati, ja byłam chrzczona w grudniu i Pan mnie uchronił od choroby, mało tego, jak wchodziłam do wody nie czułam zimna, także nie jest tak źle jak się wydaje 🙂

 8. Robert,brakuje tylko w tekście podkreślenia chrztu w imię PANA JEZUSA,nie w formułkę KRK opartą na Mt 28.19.
  Jestesmy zanurzani w JEDNO imie ,imię JEZUS.
  Sprawdz fundament czyli naukę apostolską.
  Np.Dz.Ap. 2:38
  A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić (zanurzyć)
  w imię JEZUSA Chrystusa
  na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego ,
  Dz 10.48-
  rozkazał ich zanurzyć w IMIĘ JEZUSA CHRYSTUSA
  Dz 19.5-
  zostali zanurzeni w IMIĘ PANA JEZUSA.
  Polecam uzywac słowa greckiego -ZANURZAC zamiast chrzcic,bo usuwa niepotrzebne teksty pt.ja byłem juz ochrzczony.
  Żałujesz za grzechy,pragniesz nowego życia z Bogiem ,daj sie zanurzyć,pogrzebać starego X (Janka…)…

  1. Masz rację Kesia, chrzest jest w imie Jezusa Chrystusa. Chciałem opisać wszystkie aspekty nawrócenia i umknęła mi tak ważna rzecz. Tak zanurzali apostołowie i ich uczniowie, i my tak robimy. W imieniu Jezus jest moc, On umarł za nas i zmartwychwstał. Demony też nie wygania się w imię Ojca i Syna i Ducha Swiętego tylko w imię Jezusa. Pozdrawiam.

 9. Czy w takim razie jedno drugiego nie wyklucza? W sensie można wydawać owoce Ducha, a nie być ochrzczonym Duchem Św. ?

 10. Tutaj mozna ogladnac, jak wyglada prawdziwy dar mowieniem jezykami i mysle ze wlasnie taki dar dostali apostolowie, aby glosili ewangelie na swiat. Warto posluchac tego wywiadu.

  https://www.youtube.com/watch?v=sZskhHUFz0o&t=208s

  Ja osobiscie nie chcialabym dostac takiego daru, jezeli nie wiedzialabym co moje usta wypowiadaja.

  Zadajcie sobie pytanie, Czy napewno chcecie taki dar,bo moze to szatan w postaci aniola dal wam taki dar i z waszych ust wyplywaja modlitwy do szatana zamiast do Boga ?

  1. “W Europie ludzie chcą widzieć, zanim uwierzą. Dlatego nic nie widzą. W Afryce wierzymy zanim zobaczymy, dlatego widzimy tyle cudów” Otóż to. Tam ludzie są bardziej prości, u nas góruje intelektualizm…

  2. Ewelina,Bóg obiecuje,że jeśli prosisz Go o chleb,nie dostaniesz kamienia czy węża.
   Żyjemy z wiary.

 11. Ani, myślę że tak. Od momentu gdy uwierzyłaś Jezusowi i uczyniłaś go Panem swojego życia masz Ducha Świętego w sobie i On Cię przemienia. Natomiast chrzest w Duchu Świętym jest czymś więcej ma dać Ci moc do prowadzenia zwycięskiego życia. Piotr miał Ducha Świętego gdyż Jezus tchnął w niego po swoim zmartwychwstaniu, ale dopiero po dniu pięćdziesiątnicy gdy został ochrzczony Duchem Świętym działał w mocy. Wcześniej zaparł się Jezusa, a potem jak przemówił do Judejczyków to im szczęki poopadały i musieli sobie sznurówkami podwiązać i efektem tego masowo się nawracali 🙂

  1. Dziękuję raz jeszcze 🙂 Bożych Błogosławieństw dla Ciebie Robercie 🙂

 12. Gdzie mogę się na nowo ochrzcić?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: