Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Wszystko czego nauczał Jezus jest potwierdzeniem Prawa, które cytował, bądź parafrazował myśli ze Starego Przymierza.

Tekst Ewy z kategorii kurs biblijny..

Myśli ze Starego Testamentu znajdujące się w Mt 6, 9-13

9 Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
10 Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
12 i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
13 i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego! ( Mt 6, 9-13 )
Ojcze nasz,

(Pwt 32,6) Czy nie On twym ojcem, twym stwórcą?
Wszak On cię uczynił, umocnił.
(2 Sm 7,14) Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem
(1Krn 17,13) Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem
(1Krn 22,10) On to zbuduje dom dla imienia mego, on też będzie dla Mnie synem, a Ja będę dla niego ojcem
(1Krn 28,6)albowiem wybrałem go sobie na syna, a Ja będę mu ojcem
(Ps 68,6)6 Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem
jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
(Ps 89,27)27 On będzie wołał do Mnie: „Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia”
(Iz 9,5)Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju
(Iz 45,11)Tak mówi Pan,
Święty Izraela i jego Twórca:
«Czyż wy Mnie będziecie pytać o moje dzieci
i dawać Mi rozkazy co do dzieła rąk moich?
(Iz 63,16)Boś Ty naszym Ojcem!
Zaiste, nie poznaje nas Abraham,
Izrael nas nie uznaje;
Tyś, Panie, naszym Ojcem,
„Odkupiciel nasz” to Twoje imię odwieczne.
(Jr 3,4)Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie: „Mój Ojcze!
(Jr 3,19)Ja zaś powiedziałem sobie: Jakże chciałbym cię zaliczyć do synów i dać ci przepiękną ziemię,
najwspanialszą pośród posiadłości narodów!
Myślałem: będziesz Mnie nazywał: „Mój Ojcze!”
i nie odwrócisz się ode Mnie.
(Jr 31,9)Oto wyszli z płaczem,
lecz wśród pociech ich przyprowadzę.
Przywiodę ich do strumienia wody
równą drogą – nie potkną się na niej.
Jestem bowiem ojcem dla Izraela,
a Efraim jest moim [synem] pierworodnym.
( Ml 1,6)6 Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie?
(Ml 2,10)Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?

który jesteś w niebie,

(Rdz 11,5) 5 A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie,
(Rdz 19,24) A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana <z nieba>.
(Rdz 21,17)17 Ale Bóg usłyszał jęk chłopca i Anioł Boży zawołał na Hagar z nieba
(Rdz 22,11)11 Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba
(Rdz 22,15)15 Po czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama
(Rdz 24,3)3 bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi
(Rdz 28,12-13a)12 We śnie ujrzał drabinę opartą na ziemi, sięgającą swym wierzchołkiem nieba, oraz aniołów Bożych, którzy wchodzili w górę i schodzili na dół. 13 A oto Pan stał na jej szczycie i mówił: «Ja jestem Pan, Bóg Abrahama i Bóg Izaaka.
(Rdz 28,17b)Prawdziwie jest to dom Boga i brama nieba!
(Wj 20,22)Wy sami widzieliście, że z nieba do was przemawiałem.
(Pwt 4,39b)Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego.
(Joz 2,11)Pan, Bóg wasz, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi
(2Sm 22,14)14 Pan odezwał się z nieba grzmotem:
to głos swój dał słyszeć Najwyższy.
(1Krl 8,30)Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie.
(1Krl 8,39)Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania.
(1Krl 8,43) Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj
(1Krl 8,45) wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie
(1Krl 8,49) wtedy racz wysłuchać w niebie, miejscu Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania
(1Krl 18,38)A wówczas spadł ogień od Pana <z nieba>
(2Krn 6,21)Ty zaś wysłuchaj na miejscu Twego przebywania w niebie.
(2Krn 6,30)Ty usłysz w niebie, miejscu Twego przebywania
(2Krn 6,33) Ty w niebie, w miejscu Twego przebywania,
(2Krn 6,35) 35 wówczas wysłuchaj w niebie ich modlitwę oraz błaganie
(2Krn 6,39) wówczas wysłuchaj w niebie, w miejscu Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania
(2Krn 7,14)14 jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę.
(2Krn 20,6b)czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie
(2Krn 30,27b)a modlitwa ich doszła do Jego świętego mieszkania – do nieba.
(Ne 9,13)13 Potem na górę Synaj zstąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba;
(Hi 31,28)28 Byłby to czyn karygodny: zaparcie się Boga na niebie.
(Ps 2,4)Ten, który mieszka w niebie,
(Ps 14,2)2 Pan spogląda z nieba na synów ludzkich,
(Ps 33,13)13 Pan patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich
(Ps 53,3)3 Bóg spogląda z nieba na synów ludzkich
(Ps 73,25) 25 Kogo prócz Ciebie mam w niebie?
(Ps 80,15)15 Powróć, o Boże Zastępów! Wejrzyj z nieba,
(Ps 89,12) 12 Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;
Ty założyłeś świat wraz z tym, co go napełnia;
(Ps 102,20)20 Bo Pan wejrzał z wysokiego przybytku swojego, popatrzył z nieba na ziemię,
(Ps 103,19)19 Pan w niebie tron swój ustawił,
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat
(Ps 115,3) 3 Nasz Bóg jest w niebie; czyni wszystko, co zechce.
(Ps 115,16)16 Niebo jest niebem Pana, synom zaś ludzkim dał ziemię.
(Ps 123,1)Do Ciebie wznoszę me oczy, który mieszkasz w niebie
(Ps 139,8)8 Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
(Koh 5,1b)bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi!
(Iz 63,15)15 Spojrzyj z nieba i patrz z Twej stolicy,
świętej i wspaniałej!
(Jr 23,24b)Czy nie wypełniam nieba i ziemi?
(Dn 2,19)Wielbił więc Boga Nieba.
(Dn 2,28)28 Jest jednak Bóg w niebie, który odsłania tajemnice
(Dn 2,37) Bóg Nieba
(Dn 2,44)Bóg Nieba
(Dn 4,10)a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba.
(Jon 1,9)9 A on im odpowiedział: «Jestem Hebrajczykiem i czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd».

niech się święci imię Twoje!

(Rdz 4,26) Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana
(Rdz 12,8)Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego
(Rdz 13,4) 4 do tego miejsca, w którym uprzednio zbudował ołtarz i wzywał imienia Pana
(Rdz 21,33)Abraham zaś zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Pana, Boga Wiekuistego.
(Rdz 26,25) 25 Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana.
(Wj 3,15)15 Mówił dalej Bóg do Mojżesza: «Tak powiesz Izraelitom: „JESTEM, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
(Wj 9,16)16 Lecz dlatego zostawiłem cię przy życiu, byś zobaczył siłę moją i by imię moje zostało rozsławione po całej ziemi.
(Kpł 22,32)32 Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia. Okazuję moją świętość pośród Izraelitów. Ja jestem Pan, który was uświęca,
(Lb6,27) 27 Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił».
(Pwt 10,8) by stali przy Panu, służyli Mu i błogosławili w Jego imieniu,
(Pwt 18,5)5 Jego bowiem wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich pokoleń twoich, aby był na służbie ku czci imienia Pana: on i jego synowie po wszystkie czasy.
(Pwt 18,7)7 aby spełnić posługi ku czci imienia Pana, Boga twego, jak wszyscy jego bracia lewici, będący tam na służbie przed obliczem Pana,
(Pwt 32,3)3 Gdyż głosić chcę imię Pana: uznajcie wielkość Boga naszego;
(1Sm 12,22)22 Nie porzuci bowiem Pan ludu swojego, postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię.
(2Sm 7,26)26 ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: Pan Zastępów jest Bogiem Izraela.
(2Sm 22,50)50 Przeto będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię.
(1Krl 8,33)a oni się nawrócą do Ciebie i będą wzywać Twego imienia, modlić się do Ciebie i błagać w tej świątyni,
(1Krl 8,35)ale potem będą się modlić na tym miejscu i sławić Twe Imię oraz odwrócą się od swoich grzechów,
(1Krn 16,10) 10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem,
niech się weseli serce szukających Pana!
(1Krn 16,29)29 oddajcie Panu chwałę Jego imienia.
(1Krn 16,35)35 Mówcie: «Ratuj nas, Boże zbawienia naszego, zgromadź nas i wybaw spośród narodów,
abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały».
(1Krn 17,24)24 ażeby <trwało> i wielbione było imię Twe na wieki
(1 Krn 23,13) aby spalali kadzidło przed Panem, usługiwali Mu i błogosławili w Jego imieniu na wieki
(1 Krn 29,13)13 Teraz więc, Boże nasz, dzięki Ci składamy i wychwalamy przesławne imię Twoje.
(2Krn 6,24)oni się nawrócą i będą wysławiać Twoje imię oraz błagać i prosić przed Tobą w tej świątyni,
(Ne 1,11)11 Ach, Panie, niechże będzie ucho Twoje uważne na modlitwę Twojego sługi i na modlitwę sług Twoich, pragnących czcić Twoje Imię!
(Ne 9,5)Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje,
wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę.
(Hi 1,21)Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!»
(Ps 9,3)3 Cieszyć się będę i radować Tobą,
psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy.
(Ps 18,50)50 Przeto będę Cię, o Panie, chwalił wśród narodów i będę wysławiał Twoje imię.
(Ps 29,2)2 Przyznajcie Panu chwałę Jego imienia, na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana!
(Ps 33,21)21 W Nim przeto raduje się nasze serce,
ufamy Jego świętemu imieniu.
( Ps34,4)4 Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!
(Ps44,9)9 W każdym czasie chlubimy się Bogiem
i sławimy bez przerwy Twe imię.
(Ps 54,8)8 Będę Ci chętnie składać ofiarę,
sławić Twe imię, bo ono jest dobre,
(Ps 61,9)9 Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał
i dnia każdego wypełniał me śluby.
(Ps 66,2)2 opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu świetną oddajcie!
(Ps 69,31)31 Pieśnią chcę chwalić imię Boga
i dziękczynieniem Go wysławiać.
(Ps 72,19)19 Błogosławione na wieki chwalebne Jego imię;
(Ps 74,21)niech ubogi i biedny chwalą Twoje imię!
(Ps 86,9)9 Przyjdą wszystkie ludy, które stworzyłeś,
i Tobie, Panie, pokłon oddadzą, i będą sławiły Twe imię.
(Ps 86,12)12 Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię,
(Ps 96,2)2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
(Ps96,8) 8 oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
(Ps 97,12)12 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię!
(Ps 99,3)3 Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
(Ps 100,4)chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
(Ps 102,22)22 by imię Pańskie głoszono na Syjonie
i Jego chwałę w Jeruzalem,
(Ps 106,47)abyśmy wielbili święte imię Twoje
i dumni byli z Twej chwały.
(Ps 111,9)a imię Jego jest święte i lęk wzbudza.
(Ps 113,1-2)1 Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:
2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!
(Ps 113,3)3 Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!
(Ps 115,1)1 Nie nam, Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę2 za Twoją łaskawość i wierność!
(Ps 122,4)4 Tam wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie.
(Ps 135,1)1 Alleluja. Chwalcie imię Pańskie,
chwalcie, słudzy Pańscy
(Ps 145,1)Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu,
i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki.
(Ps 145,2)2 Każdego dnia będę Cię błogosławił
i na wieki wysławiał Twe imię.
(Ps 145,21)21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana,
by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię
<na zawsze i na wieki>
(Ps 148,5)5 niech imię Pana wychwalają,
(Ps 148,13)13 niech imię Pana wychwalają,
(Ps 149,3)3 Niech chwalą Jego imię wśród tańców,
(Iz 12,4)4 Powiecie w owym dniu: Chwalcie Pana!
Wzywajcie Jego imienia! Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów, przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego!
(Iz 25,1)1 Panie, Tyś Bogiem moim! Sławić Cię będę i wielbić Twe imię,
(Iz 26,13)13 Panie, Boże nasz, inni panowie niż Ty nas opanowali, ale my Ciebie samego, Twoje imię wysławiamy.
(Iz 29,23)23 bo gdy ujrzy <swe dzieci>, dzieło mych rąk, wśród siebie, ogłosi imię moje jako święte.
(Iz 57,15)15 Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły,
którego stolica jest wieczna, a imię «Święty»:
(Ez 20,22)22 Alem znowu odwrócił rękę, mając na względzie moje imię,
(Ez 36,21)21 Wtedy zatroszczyłem się o święte me imię,
(Ez 36,22)Tak mówi Pan Bóg: Nie z waszego powodu to czynię, domu Izraela, ale dla świętego imienia mojego
(Ez 36,23)23 Chcę uświęcić wielkie imię moje,
(Ez 39,7)7 Natomiast imię moje święte ogłoszę pośród mego ludu izraelskiego;
(Ez 39,25)25 Dlatego tak mówi Pan Bóg: Teraz odwrócę los Jakuba i zmiłuję się nad całym domem Izraela, i zatroszczę się o moje święte imię.
(Jl 2,26)26 Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego,
(Ml 1,11) 11 Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami,
a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany
imieniu memu i ofiara czysta.
Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami –
mówi Pan Zastępów.
(Ml 2,2)macie oddawać cześć memu imieniu,
(Ml2,5)Nałożyłem na niego obowiązek czci i okazywał Mi cześć, i korzył się przed mym imieniem.
(Ml 3,16)16 Tak mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących Jego imię.
(Ml 3,20)20 A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach.
Niech przyjdzie królestwo Twoje;

(2 Krl19,15)15 I zanosił modły Ezechiasz przed obliczem Pańskim, mówiąc: «Panie, Boże Izraela! Który zasiadasz na cherubach, Ty sam jeden jesteś Bogiem wszystkich królestw świata. Tyś uczynił niebo i ziemię.
(1Krn 17,14)14 Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki”».
(Ps 145, 11-13) Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia.
(Iz 9,6)6 Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad Jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością,
odtąd i na wieki4.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
(Iz 37,16)16 «O Panie Zastępów, Boże Izraela, który zasiadasz na cherubach, Ty sam jesteś Bogiem wszystkich królestw świata, Tyś uczynił niebo i ziemię.
(Dn 2,44)44 W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego władza nie przejdzie na żaden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie te królestwa, samo zaś będzie trwało na zawsze,
(Dn 7,14)14 Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.
(Dn 7,18 )18 Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego, i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków”
(Dn 7,22 )22 aż przybył Przedwieczny i sąd zasiadł, a władzę dano świętym Najwyższego, i aż nadszedł czas, by święci otrzymali królestwo
( Dn 7,27 )27 A panowanie i władzę,
i wielkość królestw
pod całym niebem
otrzyma lud święty Najwyższego.
Królestwo Jego będzie wiecznym królestwem;
będą Mu służyły wszystkie moce
i będą Mu uległe”.
( Ab 1,21)21 I wkroczą ocaleni na górę Syjon,
aby sądzić górę Ezawa.
I będzie dla Pana królestwo!»

niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.

(Wj 34,20 ) i nie wolno się ukazać przede Mną z pustymi rękami.
(Lb 27,23 )- stosownie do woli Pana oznajmionej przez Mojżesza.
(1 Krl 2,15 )Ale na kogo innego przeszła władza królewska i dostała się memu bratu, gdyż z woli Pana mu przypadła.
( 2 Krn 10,15)gdyż to wydarzenie dokonało się z woli Bożej,
(Ezd 7,18) to czyńcie zgodnie z wolą Boga waszego
(Ezd 10,11)11 A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców waszych, i spełnijcie wolę Jego,
( Ps 40,9) 9 Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu»
( Ps 103,21 )21 Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy,
słudzy Jego, pełniący Jego wolę!
( Ps 143, 10)10 Naucz mnie czynić Twą wolę,
bo Ty jesteś moim Bogiem
(Ps 145,19)19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
(Prz 19,21 )21 Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka,
lecz wola Pana się ziści.
( Iz 48,14) Ulubieniec Pana spełni Jego wolę
( Iz 53,10 ) 10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
a wola Pańska spełni się przez Niego.
(Dn 4,32) 32 Wszyscy mieszkańcy ziemi nic nie znaczą;
według swojej woli postępuje On z niebieskimi zastępami.
Nie ma nikogo, kto by mógł powstrzymać Jego ramię
i kto by mógł powiedzieć do Niego: «Co czynisz?»
( Ha 2,13 ) 13 Czyż nie jest to wolą Pana Zastępów,
że ludy dla ognia pracują i darmo się trudzą narody
(1Krl 2,3-4 )3 Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga twego, aby iść za Jego wskazaniami, przestrzegać Jego praw, poleceń i nakazów, jak napisano w Prawie Mojżesza, aby ci się powiodło wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym się zajmiesz, 4 ażeby też Pan spełnił swą obietnicę, którą mi dał, mówiąc: „Jeśli twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując wobec Mnie szczerze z całego serca i z całej duszy, to wtedy nie będzie ci odjęty potomek na tronie Izraela”
(2Krn 36,21)21 I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza
(2Krn 36,22) 22 Aby się spełniło słowo Pańskie
(Ezd 1,1)11 Aby się spełniło słowo Pańskie
(Ezd 10,11)11 A teraz wyznajcie wykroczenie swoje wobec Pana, Boga ojców waszych, i spełnijcie wolę Jego
( Hi 6,8)8 Któż zdoła ziścić mą prośbę?
Niech spełni Bóg moje życzenie!
(Ps 21,3)3 Spełniłeś pragnienie jego serca
i nie odmówiłeś błagania warg jego.
(Ps 37,4 )4 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.
(Ps 119,38)38 Spełnij dla sługi Twego swoją obietnicę13,
daną bojącym się Ciebie.
(Ps 145,19)19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą.
( Iz 38,7)7 [Izajasz odrzekł:] «Niech ci będzie ten znak od Pana, że spełni On tę rzecz, którą przyrzekł
( Iz 46,10)10 Obwieszczam od początku to, co ma przyjść,
i naprzód to, co się jeszcze nie stało.
Mówię: Mój zamiar się spełni
i uczynię wszystko, co zechcę.
(Iz 53,10)10 Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży,
a wola Pańska spełni się przez Niego.
(Ez 24,14)14 Ja, Pan, postanowiłem. Słowo moje się spełni, wykonam je niechybnie, nie będę miał ani litości, ani współczucia.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

(Rdz 28,20 )20 Po czym złożył taki ślub: «Jeżeli Pan Bóg będzie ze mną, strzegąc mnie w drodze, w którą wyruszyłem, jeżeli da mi chleb do jedzenia i ubranie do okrycia się 21 i jeżeli wrócę szczęśliwie do domu ojca mojego, Pan będzie moim Bogiem.
(Wj 16,4)4 Pan powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu
(Wj 16,8)8 Mojżesz powiedział: «Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do sytości,
(Wj16,12)O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem.
(Wj16,15)Wtedy powiedział do nich Mojżesz: «To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.
(Kpł 26,5)5 młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju.
(Pwt8,9)9 do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatku, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie
(Pwt 10,18)18 On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia.
(Rt1,6)6 Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, aby wrócić z ziemi Moabu, ponieważ usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud, dając mu chleb.
(Ne9,15)15 I chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni;
(Ps 105,40)40 Prosili i przywiódł przepiórki, i nasycił ich chlebem z nieba.
(Ps 132,15)15 Będę szczodrze błogosławił jego zasobom,
jego ubogich nasycę chlebem.
(Ps146,7)7 daje prawo uciśnionym i daje chleb głodnym.
(Prz 9,5)5 Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem,
(Prz 30,8) żyw mnie chlebem niezbędnym
(Iz 33,16) dostarczę mu chleba, wody mu nie zabraknie
(Iz 51,14) ani braku chleba nie odczuje

i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;

(Wj34,7(…) )przebaczający niewierność, grzech, lecz(…)
(Ps 99,8) byłeś dla nich Bogiem przebaczającym
(Iz 55,7) gdyż hojny jest w przebaczaniu
(Ne 9,17) lecz Ty jesteś Bogiem przebczenia
(Ps 86,5) jesteś dobry i pełen przebaczenia
(Ps 130,4) Ale ty udzielasz przebaczenia
(Lb 14,18) Przebacza niegodziwość i grzech
(Joz 7,8) Przebacz, Panie!
(1Krl 8,30) Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz
(1Krl 8,34) przebacz grzech Twojego ludu
(1Krl 8,36) przebacz grzech Twoich sług
(1Krl 8,50) Przebacz łaskawie ludowi Twojemu
(2Krn 6,21) Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz
(2Krn 6,25) i przebacz grzech Twojego ludu
(2Krn 6,27) i przebacz grzech Twoich sług
(2Krn 7,14) Ja znieba wysłucham i przebaczę im grzechy
(2Krn 30,18) Panie, w dobroci swej racz przebaczyć
(2Krn 30,20) wówczas Pan wysłuchał Ezechiasza i przebaczył ludowi
(Jr50,20) przebaczę bowiem tym, których zachowam przy życiu
(Ez 16,63) gdy ci przebaczę wszystko
(Oz 14,3) usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre
(Am 7,2) Panie Boże, przebacz
(Rdz 50,17)Powiedzcie Józefowi tak: racz przebaczyć swym braciom ich postępek i przewinienie
(Wj 34,9) ale przebaczysz nasze winy i nasz grzechy
(Kpł 4,20) będzie im wina odpuszczona
(Kpł 23,28) ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem
(Lb 14,19) Odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twego miłosierdzia
(Pwt 21,8) Panie oczyść z winy lud swój
(2Sm 24,10)daruj łaskawie winę swego sługi
(1Krn 21,8) lecz teraz daruj łaskawie winę swego sługi
(Hi 33,27) nie oddał mi On według mej winy
(Hi 34,28)28 Z ich winy Go doszedł krzyk biednych,
a On słucha wołania ubogich.
(Ps 32,1-2)1 Dawidowy. Pieśń pouczająca.
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć.
2 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.
(Ps 32,5)5 Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: «Wyznaję nieprawość moją wobec Pana»,
a Tyś darował winę mego grzechu.
(Ps38,19)19 Ja przecież wyznaję moją winę i trwożę się moim grzechem.
(Ps 51,4) 5 Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.
(Ps78,38)38 On jednak litując się odpuszczał winę, a nie wytracał, i często odwracał swój gniew, i nie pobudzał całej swej zapalczywości.
(Ps79,8)8 Nie pamiętaj nam win naszych przodków, niech rychło przyjdzie ku nam miłosierdzie Twoje
(Ps85,3)3 odpuściłeś winę Twojemu ludowi; zakryłeś wszystkie ich grzechy.
(Ps103,3)3 On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce,
(Ps103,10)10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca.
( Iz 6,7)«Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech».
(Iz 27,9)9 Toteż wina Jakuba przez to będzie zmazana;
(Iz53,5-6)5 Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. 6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.
(Iz 64,8) nie chowaj w pamięci ciągle naszej winy
(Jr3,13) Tylko uznaj swoją winę
(Ez36,33) 33 Tak mówi Pan Bóg: W dniu, w którym oczyszczę was ze wszystkich win waszych, zaludnię znowu miasta, ruiny zostaną odbudowane,
(Oz14,3)3 Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana! Mówcie do Niego: «Przebacz nam całą naszą winę,
w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg.
(Za 3,4)4 I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: «Zdejmijcie z niego brudne szaty!» Do niego zaś rzekł: «Patrz – zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą».
(Za3,9)Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju

i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!

(Rdz 48,16)16 Anioł, który mnie bronił od wszelkiego złego,
niechaj błogosławi tym oto chłopcom.
(1Sm 16,23)23 A kiedy zły duch zesłany przez Boga napadał na Saula, brał Dawid cytrę i grał. Wtedy Saul doznawał ulgi, czuł się lepiej, a zły duch odstępował od niego.
(1Krn 4,10) i obyś zachował mnie ode złego
(Ps 10,15) Skrusz ramię występnego i złego
(Ps 37,27) Odstąp od złego, czyń dobro (…), bo Pan miłuje sprawiedliwość
(Ps 101,4) Serce przewrotne będzie z dala ode mnie tego co złe, nawt znać nie chcę
(Ps 119,115) Odstąpcie ode mnie złoczyńcy, strzec będę przykazań Boga mojego
(Ps140,1) Wybaw mnie, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika
(Ps 141,4) Mojego serca nie skłaniaj do słowa złego
(Ps 144,10) Od miecza złego mnie wybaw
(Prz14,16) mądry się boi, od złego ucieka
(Prz 15,26) Obrzydłe Panu złe zamiary
(Prz 16,6)(…) a bojaźń Pańska od zła odwraca
(Jr 26,3) zawróci każdy ze swej złej drogi
(Za 3,2)Anioł Pański tak przemówił do szatana: Niech Pan cię zgromi szatanie, niech cię zgromi Pan, który wybrał Jeruzalem
(Wj 6,6) Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli
(Hi 36,16) i ciebie On wybawi z nieszczęść
(Ps6,5) wybaw mnie przez Twe miłosierdzie
(Ps7,2) wybaw mnie iuwolnij od wszystkich prześladowców
(Ps 18,28) Albowiem Ty wybawiasz lud pokorny
(Ps 18,49) wybawił mnie od nieprzyjaciół (…) i uwalnia od gwałtownika
(Ps 25,20) Strzeż mojej duszy i wybaw mnie
(Ps31,2(…)) wybaw mnie w Twojej sprawiedliwości
(Ps31,17) wybaw mnie w Swojej łaskawości
(Ps34,7) oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków.
(Ps40,14) Panie racz mnie wybawić
(Ps57,4) Niech ześle[pomoc] z nieba, niechaj mnie wybawi
(Ps69,19)19 Zbliż się do mnie i wybaw mnie; uwolnij mnie przez wzgląd na moich wrogów!
(Ps70,2) Raczmnie wybawić, o Boże
(Ps91,14)Ja go wybawię, by przylgnął do Mnie
(Ps 118,25) O Panie, wybaw!
(Ps119,94) Należę do Ciebie, wybaw mnie.
(Prz 20,22) Zdaj się na Pana; On Cię wybawi
(Jr 30,11)11 Ja bowiem jestem z tobą – wyrocznia Pana –
by cię wybawić.
(Ba 2,14) wybawnas przez wzgląd na Siebie samego
(Za 8,7) Oto Ja wybawię lud mój
( Za 8,13 ) gdy was wybawię, będziecie błogosławieństwem

 

Myśli ze Starego Testamentu znajdujące się w Mt 5, 1-12

KAZANIE NA GÓRZE

5
1 Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 2 Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
3 «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
4 Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
5 Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
6 Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
7 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
9 Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
10 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
11 Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. 12 Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Ps 37,11
11 Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Ps 144,15
15 Szczęśliwy lud, któremu tak się powodzi, szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan.

Ps 37,29
29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.

Ps 5,13
13 Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu: otoczysz go łaską jak tarczą.

Ps 24,3-5
3  Kto wstąpi na górę Pana,kto stanie w Jego świętym miejscu?
4 Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku marnościom i nie przysięgał fałszywie. 5 Taki otrzyma błogosławieństwo od Pana
i zapłatę od Boga, Zbawiciela swego.

Ps 37,25-26
25 Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. Lituje się on w każdym czasie i pożycza;
potomstwo jego stanie się błogosławieństwem

Ps 112,1-2
1 Alleluja.
Alef
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
Bet
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach2.
Gimel
2 Potomstwo jego będzie potężne na ziemi:
Dalet
pokolenie prawych dozna błogosławieństwa.

Prz 3,33
33 Przekleństwo Pańskie na domu występnego,On błogosławi mieszkanie uczciwych;

Prz 10,6
6 Błogosławieństwa na głowie prawego,

Prz 11,11
11 Błogosławieństwem prawych wznosi się miasto,

Prz 28,20
20 Uczciwy cieszy się błogosławieństwem,

Rt 2,19-20
19 «Gdzie zbierałaś dzisiaj kłosy – zapytała ją teściowa – gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zaopiekował się tobą!» Wtedy wyjawiła swej teściowej tego, u którego pracowała, mówiąc: «Człowiek, u którego pracowałam dzisiaj, nazywa się Booz». 20 Powiedziała Noemi do swej synowej: «Niech będzie on błogosławiony przez Pana, który nie przestaje czynić dobrze żywym i umarłym!»

1 Sm 25,32-33
32 Na to rzekł Dawid do Abigail: «Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, za to, że cię wysłał dziś na spotkanie ze mną. 33 Niech będzie błogosławiony twój rozsądek, błogosławiona bądź i ty za to, żeś powstrzymała mnie dzisiaj od rozlewu krwi, i że nie wymierzyłem sobie sprawiedliwości na własną rękę.

2 Sm 2,5
5 skierował do mieszkańców Jabesz w Gileadzie wysłańców, oświadczając im: «Bądźcie błogosławieni przez Pana, okazaliście bowiem życzliwość dla waszego pana, Saula, sprawiając mu pogrzeb.

Ps 115,9-15
9  Dom Izraela pokłada ufność w Panu,On ich pomocą i tarczą.
10 Dom Aarona pokłada ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą.
11 Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą.
12 Pan o nas pamięta:niech nam błogosławi; niech błogosławi domowi Izraela,
niech błogosławi domowi Aarona;
13 niech błogosławi bojącym się Pana,zarówno małym jak i wielkim!
14 Niech Pan was rozmnoży,was i synów waszych!
15 Błogosławieni jesteście przez Pana,co stworzył niebo i ziemię.

Ps 118,26
26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego

Prz 8,34
34 Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka,
by czuwać u progu mej bramy,

Prz 10,7
7 Pamięć o prawym jest błogosławiona, a imię nieprawych zaginie

Prz 22,9
9 Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym

Iz 56,1-2

1 Tak mówi Pan:«Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,
bo moje zbawienie już wnet nadejdzie i moja sprawiedliwość ma się objawić.
2 Błogosławiony człowiek, który tak czyni, i syn człowieczy, który się stosuje do tego:
czuwając, by nie pogwałcić szabatu, i pilnując swej ręki, by się nie dopuściła żadnego zła.

Ps 37,10-11
10 Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy: spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie.
11 Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.

Ps 37,9
9 Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię

Ps 37,17-18
17 bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
18 Pan zna dni nienagannych, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki;

Ps 37,22
22 Błogosławieni przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni.

Ps 37,29
29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.
Ps 37,34
34 Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi, a On cię wyniesie, abyś posiadł ziemię;

Ps 24,3-4
3 Kto wstąpi na górę Pana,kto stanie w Jego świętym miejscu?4 Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu,

Sof 2,3 3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,

Ps 10,17
17 Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,

Ps 25,9
9 rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.

Ps 34,2-4
2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.
3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą!
4 Uwielbiajcie ze mną Pana,imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Ps 34,7 7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków.
Ps 34,10 10 Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
Ps 34,16-19
16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,a Jego uszy na ich wołanie. 17 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. 18  Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wygładzić z ziemi. 19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.
Ps 37,11 11 Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem.
Ps 51,19
19 Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym
Ps 76,10 10 gdy Bóg na sąd się podniósł, by ocalić wszystkich pokornych na ziemi.
Ps 138,6 6 Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
Ps 147,6 Pan dźwiga pokornych,
Ps 149,4 i zdobi pokornych zwycięstwem.
Prz 3,34 a pokornym udziela swej łaski.
Iz 29,19 19 Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela,
Iz 57,17
15 Tak bowiem mówi Wysoki i Wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię «Święty»: Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone.
Hi 34,28 28 Z ich winy Go doszedł krzyk biednych,a On słucha wołania ubogich.
Ps 9,13 13 bo mściciel krwi4 pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina ich wołania.
Ps 9,19 19 Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe, ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie.
Ps 12,6  6 Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich -mówi Pan: «Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Ps 22,27   27 Ubodzy będą jedli i nasycą się,
Ps 25,9 9 rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi.
Ps 69, 33-34
33  Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. 34 Bo Pan wysłuchuje biednych i swoimi więźniami nie gardzi.
Ps 72,12-13
12 Wyzwoli bowiem wołającego biedaka i ubogiego, i bezbronnego. 13 Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem i ocali życie ubogich
Ps 112,9 9 Rozdaje – obdarza ubogich,
Ps 113,7 7 Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego
Ps 132,15 15 Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem.
Ps 140,13 13 Wiem, że Pan oddaje sprawiedliwość ubogiemu, biednemu – słuszność.
Iz14,30 30 Ale ubodzy paść będą na moich pastwiskach i nędzarze odpoczną bezpiecznie,  podczas gdy Ja uśmiercę głodem twe potomstwo i wygubię twoje ostatki».
Iz 25,4 4 Bo Tyś jest ucieczką dla biednych, dla ubogich podporą w utrapieniu;
Iz 61,1-2 1 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych,by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 2 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
Jr 20,13 13 Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.
Jr 22,15-16 Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość i dlatego zażywał pomyślności. 16 Występował w obronie uciśnionego i ubogiego – wtedy powodziło mu się dobrze. «Czy nie znaczy to: znać Mnie» – wyrocznia Pana.
1Sm 1,10 i 18
10 Ona zaś smutna na duszy zanosiła do Pana modlitwy i płakała nieutulona. 18 Odpowiedziała: «Obyś darzył życzliwością twoją służebnicę!»
Pwt 10,18 18 On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia.
Pwt 16,20 20 Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg twój.
2 Sm 23,3-4
„Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem, kto rządzi w Bożej bojaźni, 4 jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce,bezchmurnego poranka, co uperla po deszczu ruń ziemi”.
1 Sm 26,23 23 Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność:
Iz 33,15-16
15 Ten, kto postępuje sprawiedliwie i kto mówi uczciwie, kto odrzuca zyski bezprawne, kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku,kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać,kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć – 16 ten będzie mieszkał na wysokościach, twierdze na skałach będą jego schronieniem; dostarczą mu chleba, wody mu nie zbraknie.
2 Sm 22,21 21 Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich.
2 Sm 22,25 25 Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość <rąk moich> przed Jego oczyma.
Ps 7,9 9 Pan jest Sędzią narodów: Panie, przyznaj mi słuszność, według mej sprawiedliwości i według niewinności, jaka jest we mnie
Ps 11,7 7 Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze
Ps 18,21 21 Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich
Ps 18,25 25 Pan mię nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość rąk przed Jego oczyma.
Ps 33,5 5 On miłuje prawo i sprawiedliwość
Ps 36,11 11 Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,i sprawiedliwość Twą dla prawych sercem!
Ps 37,28 28 bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych;
Ps 45,8 8 Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość, dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie olejkiem radości hojniej niż równych ci losem;
Ps 94,14 -15 14 Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa; 15 lecz wyrok powróci do sprawiedliwości, za nią [pójdą] wszyscy, co są prawego serca.
Prz 8,20 20 Drogą prawości ja kroczę, ścieżkami sprawiedliwości,
Prz 10,2 2 Bez pożytku są skarby źle nabyte, lecz sprawiedliwość wyrywa ze śmierci.
Prz 11,4 4 W dzień gniewu bogactwo jest bez pożytku, sprawiedliwość wyrywa ze śmierci.
Iz 1,17 17 Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!
Iz 32,17 17 Dziełem sprawiedliwości będzie pokój, a owocem prawa – wieczyste bezpieczeństwo.
Iz 64,4 4 Wychodzisz naprzeciw tych, co radośnie pełnią sprawiedliwość
i pamiętają o Twych drogach.
Jr 7,5 5 Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, 6 jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy <i jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu> i jeżeli nie pójdziecie za obcymi bogami na waszą zgubę, 7 wtedy pozwolę wam mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem przodkom waszym od dawna i na zawsze.
Ez18,22 22 nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował
So 2,3
3 Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.
Ps 1,5-6
5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie, ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych, 6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.
Ps 5,13
13 Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwemu:  otoczysz go łaską jak tarczą.
Ps 7,10-11
10 Niechaj ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij,  Boże sprawiedliwy, Ty, co przenikasz serca i nerki. 11 Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia prawych sercem.
Ps 14,5 5 Tam zadrżeli ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym.
Ps 34,16 16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie.
Ps 37,16-17 16 Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, 17 bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
Ps 37,29 29 Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.
Ps 37,39 39 Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana; On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Ps 64,11
11 Sprawiedliwy weseli się w Panu, do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią.
Ps 68,4 4 A sprawiedliwi się cieszą i weselą przed Bogiem, i radością się rozkoszują.
Ps 92,13 13 Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Ps 118,15 15 Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pańska moc okazuje,
Ps 118,20 20 Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi
Ps 146,8 8 Pan przywraca wzrok niewidomym,  Pan podnosi pochylonych, Pan miłuje sprawiedliwych.
Prz 10,6 6 Błogosławieństwa na głowie prawego,
Koh 9,1 1 Bo wszystko to rozważyłem i wszystko to zbadałem. Dlatego że sprawiedliwi i mędrcy, i ich czyny są w ręku Boga –
Iz 3,10 10 Szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro; zażywać będzie owocu swych czynów.
Hi 5,17 17 Szczęśliwy, kogo Bóg karci, więc nie odrzucaj nagan Wszechmocnego.
Ps 1,1-2
1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, 2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.
Ps 2,12b Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.
Ps 32,1-2
Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. 2 Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.
Ps 33,12 12 Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan –
Ps 34,16 16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie.
Ps 34,19
19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu.
Ps 40,5 5 Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami kłamstwa
Ps 41,2-4 2 Szczęśliwy ten, kto myśli o biednym <i o nędzarzu>, w dniu nieszczęścia Pan go ocali. uczyni szczęśliwym na ziemi i nie wyda go wściekłości jego wrogów.  4 Pan go pokrzepi na łożu boleści: podczas choroby poprawi całe jego posłanie
Ps 84,6 6 Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu
Ps 84,13 13 Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie!
Ps 89,16 16 Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
Ps 94,12 12 Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz,
Ps 106,3 3 Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań, w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe.
Ps 112,1 Szczęśliwy mąż, który się boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach
Ps 119,1-2 1 Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Prawa Pańskiego. 2 Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają,
Ps 128, 1-2 Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! 2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie
Ps 146,5 5 Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim,
Prz 8,32 32 Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co dróg moich strzegą.
Prz 11,8-11 8 Sprawiedliwy – wyrwany z udręki,zamiast niego wpada w nią nieprawy.9 Niegodziwy ustami chce zabić bliźniego, lecz przenikliwość prawych wybawia. 10 Cieszy się miasto, gdy prawi są szczęśliwi, a woła z radości, gdy giną nieprawi. 11 Błogosławieństwem prawych1 wznosi się miasto, usta występnych je burzą.
Prz 12,28 28 Na drodze prawości jest życie, kroczenie po niej jest nieśmiertelnością
Prz 28,14 14 Szczęśliwy mąż, gdy stale trwa w bojaźni; kto serce zatwardza – wpadnie w nieszczęście.
Prz 29,18 18 Gdy nie ma widzenia5, naród się psuje, szczęśliwy, kto Prawa przestrzega.
Iz 3,10 10 Szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro; zażywać będzie owocu swych czynów.
Prz 22,9 9 Błogosławiony, czyj wzrok miłosierny, bo chlebem dzieli się z biednym
Ps 29,11 11 Niech Pan udzieli mocy swojemu ludowi, niech Pan błogosławi swój lud, darząc go pokojem
Ps 34,15 15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim!
Ps 131,2 2 Przeciwnie: wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak we mnie jest moja dusza
Za 8,19 19 «Tak mówi Pan Zastępów: Post z czwartego, post z piątego, post z siódmego i post z dziesiątego miesiąca niech się zamieni dla narodu judzkiego w radość, wesele i święto przyjemne. Ale miłujcie prawdę i pokój!»
Iz 14,3 3 Przyjdzie do tego wówczas, kiedy Pan da ci pokój po twych cierpieniach i kłopotach, i po twardej niewoli, którą cię przytłoczono,
Ps 18,21 21 Pan nagradza moją sprawiedliwość, odpłaca mi według czystości rąk moich
Ps 18,25 25 Pan mię nagradza za moją sprawiedliwość, za czystość rąk przed Jego oczyma.
Prz 19,17 17 Pożycza [samemu] Panu – kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.
Rdz 15,1 1 Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita».
Ps 58,12 12 A ludzie powiedzą: «Uczciwy ma nagrodę; doprawdy, jest Bóg, co sądzi na ziemi».
Iz 40,10 10 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
Iz 49,4 4 Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego.
Iz 54,17 17 Wszelka broń ukuta na ciebie będzie bezskuteczna. Potępisz wszelki język, który się zmierzy z tobą w sądzie. Takie będzie dziedzictwo sług Pana i nagroda ich słuszna ode Mnie – wyrocznia Pana.
Jr 31,16 16 To mówi Pan: «Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda na twe trudy – wyrocznia Pana –
1Sm 24,20
20 Przecież jeżeli kto spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, coś mi dziś uczynił.
1Sm 26,23 23 Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność:

 

Opracowała Ewa.  Dziękuję w imię Jezusa.

Zaktualizowane: 11 września 2016 - 13:21

21 komentarze

Dodaj komentarz
   1. Ewo, dziękuję dziękuję dziękuję ……. dziękuję ☺

    1. Dareczku, każdy otrzymał jakiś dar, którym ma budować kościół.
     Ja, tak myślę, dostałam miłość do Biblii.
     Na Chwałę Pana i dla Jego Kościoła dlubie tę moją słowna dlubanine.

 1. Dla zrozumienia tematu Prawa z ST a Prawa NT (to samo ale pod innym Przymierzem) polecam zbadać kwestie: antynomianizm, legalizm.
  https://www.youtube.com/watch?v=5e5fu5xXMSU – ten gość wie co mówi (przydałoby sie przetłuamczyc) ,rozprawia się z: katolicyzmem, islamem, judaizmem, hinduizmem, liberalnym chrzescijanstwem etc

 2. Ciekawe co na to powie BB 🙂
  Podesłał mu ktoś?

  1. Osoba ktora uwaza jak BB, że Jezus to Lucek nie jest naszym bratem.
   Jest bliznim bladzacym o ktorego trzeba sie modlic

 3. Skąd wzielo sie twierdzenie ze kosciol rzymskokatolicki powstal ponad 300 lat po Chrystusie za Konstantyna skoro zaraz po sw Piotrze jest kolejny biskup rzymu sw Linus,r 67 n e. Itd? To jednak od pocztku byla sukcesja papiezy

  1. Hmm…
   http://www.eioba.pl/a/2ii0/jak-w-10-minut-udowodnic-ze-sukcesja-apostolska-w-katolicyzmie-nie-istnieje

   „Krótko mówiąc, „sukcesja papieska od Piotra jako biskupa Rzymu” to jest pojęcie bałamutne, które ma sugerować coś innego niż to, czym w rzeczywistości było. To mniej więcej jak z tym dowcipem, w którym na Placu Czerwonym rozdawano mercedesy… ale jak to się mówi „historię piszą zwycięzcy”. Więc piszą ją po swojemu.”
   http://ulicaprosta.lap.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1503

  2. św. papież Grzegorz Wielki (590-604)

   Piotr, pierwszy z Apostołów, członek świetego i katolickiego kościoła, Paweł, Andrzej, Jan – kimże oni byli, jezeli nie głowami poszczególnych wspólnot … żaden z nich nie życzył sobie by nazwano go powszechnym.

   fragment z listu: św. Grzegorza Wielki, List XVIII, do Jana, biskupa

   Teraz ja śmiało mówię, że ktokolwiek nazywa siebie, lub chce być nazwany, <> jest w swoim zapale poprzednikiem antychrysta, bo dumnie wywyższa się ponad wszystkich innych.

   fragment z listu: św. Grzegorza Wielki, List XXXIII, do cesarza Maurycego Augusta

   to powiedział Grzegorz Wielki, którego jako pierwszego nazwano papieżem,
   ergo: przed nim nie było w kościele powszechnym kogoś takiego jak papież

   Kochani, naprawdę wiele przed nami, by poznać prawdę, tę historyczną także 🙂

   1. Teraz ja śmiało mówię, że ktokolwiek nazywa siebie, lub chce być nazwany, powszechnym jest w swoim zapale poprzednikiem antychrysta, bo dumnie wywyższa się ponad wszystkich innych.

    zabrakło słówka:powszechnym, tzn papiezem, w poprzednim wpisie

    1. Słownik Języka Polskiego:

     znaczenie: papież

     1. tytuł biskupa rzymskiego, najwyższego zwierzchnika kościoła rzymskokatolickiego używany od VI w.
     2. osoba nosząca ten tytuł

 4. Czy wie ktoś, co dzieje się z Mieczem Ducha?

 5. Zauważyliście, iż ostatnimi czasy autentycznych wyznawców Chrystusa ( ludzie zaprzedani diabłu potrafią ich niestety szatańskim sposobem wyłuskać z tłumu i nękać różnymi sposobami… ) coraz częściej obarcza się winą za różne plagi dręczące ludzkość? Jednakże nie zapominajmy, iż jeśli jesteśmy wybrani przez Boga to to przetrwamy, gdyź Stwórca doda nam sił.

  1. Nie wiem czy A.P.Z mnie to przepuści. To jest takie przerobione powiedzenie. Panie Boże chroń mnie przed zdradliwą rodziną. Z obcymi ( wrogami ) muszę poradzić sobie sam.

 6. Współczesna rzeczywistość moralna jest tak zamazana ( tzn. już nie wiadomo co jest czym ), iż można od tego wszystkiego, bez twardego kręgosłupa moralnego, do głowy dostać… Niestety wyrazistość światopoglądowa ( szczególnie oparta na Biblii ) odrzucająca postmodernistyczne bajdurzenia działa na ludzi rozmemłanych jak płachta na byka…

 7. Wow…piękne potwierdzenie, że nauki Jezusa są w całości oparte o Zakon i proroków!

  Dobra robota! 🙂

 8. Ewa wspaniale, że wyłuskałaś dla nas tak ważny przekaz naszego Boga. 🙂

  Widzę w nim potęgę, oddanie, wierność, miłość i miłosierdzie.
  Potężna mądrość Boga, która już samymi słowami mocno smaga.
  Pozostaje mi schylić głowę, ukorzyć się i czynić jak polecił.

  Słowo Boga to niesamowita dawka pouczenia Tego, który nas stworzył, który nas karci, abyśmy się do Niego nawrócili i postępowali według Jego wskazówek, abyśmy mogli odziedziczyć życie wieczne.

  Ucz mnie Boże na każdym miejscu, o każdej porze abym mogła iść z Tobą jak tego chcesz….

  1. Basiu, to była ciężka praca. Wiele tygodni siedzenia nad Słowem. Ale tak bardzo w tym czasie Pan dotykal mojego serca.❤
   Może kiedyś w ten sposób przepracuje każde słowo Pana Jezusa.
   Biblia to naprawdę żywe Słowo Boga.

   1. Coś o tym wiem Ewo… 🙂
    Masz rację, Słowo to pouczenie, ale i ukojenie.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish