Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Wielka prośba o modlitwę, o ochronę Polski.

Jak wiecie 4 maja ma byc ponowiony akt oddania Polski Królowej Nieba. Królowej o pseudonimie Matka Boska.

Pierwszy raz stało się to:

1 kwietnia 1656 r. król Jan Kazimierz w katedrze we Lwowie otoczony biskupami, senatorami w obecności legata papieskiego złożył swe śluby przed obrazem Matki Bożej Łaskawej i uroczyście ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej. Wtedy też po raz pierwszy, podczas publicznego od­mawiania litanii loretańskiej przez nuncjusza papieskiego Piotra Vidoniego, padło trzy krotnie powtórzone wezwanie: Królowo Korony Polskiej, módl się za nami.. Wikipedia

 

Każdy, średnio znający historię Polski człowiek wie, że tuz po tej bałwochwalczo-demonicznej deklaracji oddania się temu duchowi Polska stała się w oczach Boga przeklęta.

 

1672 – Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego.

1673 – Zwycięstwo pod Chocimiem, wojska koronne i litewskie rozbiły armię turecką.

1683 – Odsiecz wiedeńska, zwycięstwo wojsk wojsk austriackich, niemieckich i polskich, zatrzymanie Turków przed dalszym podbojem zachodniej Europy.

1699 – Pokój w Karłowicach, kończył wojnę pomiędzy państwami Ligi Świętej a Imperium Osmańskim.

1717 – Sejm niemy, miał zakończyć walki króla ze szlachtą.

1768 – 1772 – Konfederacja barska, stała się pretekstem do rozbioru Polski.

1772 – I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy.

1788 – 1792 – Sejm Czteroletni (Wielki) miał na celu przywrócenie suwerenności i przyspieszenie rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej.

1791 – Uchwalenie Konstytucji 3 Maja (pierwsza w Europie, druga – po USA – na świecie).

1792 – Konfederacja targowicka, spisek magnacki zawiązany w celu obalenia reform Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja.

1793 – II rozbiór Polski dokonany przez Rosję i Prusy.

1794 – Powstanie kościuszkowskie przeciw Rosji i Prusom, bitwa pod Racławicami, wygrana wojsk polskich nad rosyjskimi.

1795 – III rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy.

1797 – Powstanie Legionów Polskich we Włoszech, utworzone za przyzwoleniem Napoleona, z wojskowych polskich, przebywających na emigracji.

1807 – Utworzenie Księstwa Warszawskiego, namiastka państwa polskiego.

1816 – Utworzenie Królestwa Polskiego, do 1918 roku jako część składowa Imperium Rosyjskiego.

1830 – Wybuch powstania listopadowego 29/30 listopada, powstanie narodowe przeciw Rosji, zakończone przegraną.

1846 – Wybuch powstania krakowskiego, zakończone klęską położyło kres istnieniu Wolnego Miasta Krakowa.

1863 – Wybuch powstania styczniowego 22 stycznia, po stłumieniu powstania władze rosyjskie wystosowały silne represje wobec ludności polskiej.

1914 – 1918 – I wojna światowa, największy konflikt zbrojny na kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich.

1918 – Odzyskanie niepodległości (za datę przyjęto 11 listopada) po 123 latach zaborów.

1918–1919 – Powstanie Wielkopolskie, jedno z nielicznych zwycięskich powstań, pozwoliło przyłączyć Wielkopolskę do odradzającej się Polski.

 

W skrócie: kłótnie szlachty ze słynnym liberum veto powodujące destabilizację Polski, Trzy rozbiory Polski, okupacja hitlerowska, a następnie stalinowska do roku 1989, zakończona tzw okrągłym stołem, gdzie Służby Bezpieczeństwa  podzieliły się władzą z Solidarnością tworząc z Polski prywatny folwark.

Tym razem stawka jest o wiele większa. Pierwszy raz od roku 1656 zostaje ponowiony akt powierzenia Polski królowej Niebios.

Wydaje mi się, że Duch Święty naprowadził mnie na ten tekst:

Kult Świętej Śmierci – Królowa Niebios zdemaskowana. Szok….

 

Według mojej oceny sprawa jest bardzo poważna. Prawdopodobnie chodzi tu o poddanie ziemi Islamowi lub ekumenii. Nie wiem. Wszystko się okaże zapewne w tym roku lub następnym.

 

Dlatego też, proponuję, to co i sugerują mi inni czytelnicy – walkę duchową. Nie bądźmy letni. Izraelici kiedy z mocą Boga napadali na pogańskie ziemie, zaczynali robić porządki od niszczenia gajów, steli i ołtarzy Astarte i Baala. My musimy walczyć modlitwą zgodnie z przepisem na walkę z Pawła:

 

 

” 12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich3. 13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. 14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość4, 15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju5. 16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. 17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże6 – 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych 19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii, 20 dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem. ”

 

Bądźmy więc  wojownikami modlitwy.

Proponuję z akcji z przed roku aby:

Przez 7 kolejnych piątków  módlmy się w intencji detronizacji królowej niebios i ochrony Polski przed zwierzchnościami demonicznymi. Liczba siedem nie jest przypadkowa, a symbolizuje 7 trąb jerychońskich, które powaliły mury tego miasta. Każda modlitwa to kolejna trąba. Pierwszą rozpoczniemy  19 lutego.

 

 

 

jerycho

 

 

 

 

 

 

Powalenie murów Jerycha jest najbardziej analogiczne do tego co chcemy osiągnąć. Mury Jerycha zostały osłabione 6 trąbami a siódma dokonała dzieła, podobnie 6 dni Bóg pracował nad światem a siódmego odpoczął i pobłogosławił, kończąc proces stwarzania. My również „zadmijmy” siedem razy naszą modlitwą , może osłabimy ten mur którą postawiła zwierzchność „Jasnej pani”, może runie za siódmą.

 

Post proponuje od godziny 8.00 do 20.00 zakończony modlitwą.

Sugeruje te 12 godzin spędzić tylko o wodzie, bez żadnego jedzenia.

Dlaczego post?

Tak czynił Daniel 10.13  i tak powiedział sam Pan Jezus:

„I powiedział im: ten rodzaj przez nic może wyjść jeśli nie w modlitwie i poście” Mk 9.29

W Łk 11 jest napisane:

 

(20) Ale jeżeli Ja Bożą mocą wyrzucam czarty, to już przyszło do was królestwo Boże. (21) Gdy uzbrojony mocarz strzeże swego zamku, bezpieczne jest jego mienie. (22) Lecz kiedy przyjdzie mocniejszy od niego i pokona go, zabierze całą jego broń, której zawierzył, a łupy jego rozda. (23) Kto nie jest ze Mną, jest przeciw Mnie, i kto nie zbiera ze Mną – rozprasza.

Poprzez takie stwierdzenie, Jezus Chrystus pokazuje nam, że człowiek działający w mocy Królestwa Bożego, jest mocniejszy niż jakikolwiek mocarz.

Historia Izraela pokazała nam także, kiedy Izraelici byli mocni, a kiedy byli słabi. Byli słabi wtedy, kiedy uprawiali bałwochwalstwo, a mocni kiedy służyli Panu. Każdy kolejny król Izraela po Salomonie, był coraz gorszy. Również wraz z kolejnymi rządami Izrael znikał z powierzchni Ziemi. Najpierw był podzielony na dwa królestwa (północ-południe), a następnie całkowicie zniszczony i wzięty do niewoli. Dopiero za sprawą modlitwy jednego człowieka oddanego Bogu – Daniela – Judejczycy odzyskali Jerozolimę.

 

Proponuję zatem następujący tekst modlitwy:

(wstęp dowolny)

Boże Ojcze,  jeśli jest to zgodne  z Twoim planem i Twoją wolą, ochroń nasz kraj przed zwierzchnościami demonicznymi i królową Niebios, której akt oddania zostanie ponowiony w naszym kraju 4 maja tego roku.

To Ty Panie Jezu Chryste, jesteś naszym królem i Panem.

Niech mój kraj zostanie napełniony poznaniem chwały Twojej (Ha  2:L14)

Niech każda zasłona rozpostarta nad naszym krajem zostanie zniszczona (Iz 25:7)

Modlę się, aby mój kraj szukał i znalazł Cię Boże (Iz 65:1)

Prosimy Cię Boże dotknij jak najwięcej serc Polaków, obudź ich i pociągnij za sobą.

Prosimy Cię Boże Ojcze o to wszystko w imię Jezusa Chrystusa.

 

 

Nigdy nie przestawajmy walczyć. To szatan i demony żyją w trybie przetrwania. Przepowiednie katolickie mówią, że Polska odegra w czasach końca znaczącą rolę. Tylko że, żadne z objawień i proroctw kościoła jeszcze się nie spełniło, ale my im możemy „pomóc”.

Jeśli się przyłożymy do zbiorowej modlitwy, a będzie to zgodne z wolą Bożą, to faktycznie od Polski zacznie się przebudzenie.

 

 

Proponuje rozesłać informacje do zborów. Niekoniecznie z tego tekstu, ale z samą informacją o ponowieniu aktu oddania Polski.

Uważam, że w takiej sprawie winniśmy się jednoczyć.

 

Kto jest chętny niech wpisuje się.

 

 

Zaktualizowane: 14 lutego 2016 - 00:24

103 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Ja jestem chętny i będę się modlił. Może w końcu polska się przebudzi i nie będzie wielkich wpływów demonicznej królowej niebios na nasz kraj. W Polsce potrzebna jest też ludziom pokuta. Z Bogiem.

 2. Ja bym jeszcze dodał do tej daty wizytę papieża w 1979 roku kiedy zstąpił jakiegoś złego ducha na Polskę i sypnęła się cała solidarność i szansa na wolność

  bolek z maryją w klapie i lolek w białej szacie, rycerze maryji, którzy skutecznie zablokowali odrodzenie Polski na kolejne dekady.

  1. ta homilia to jedno wielkie kłamstwo

   http://sanctus.pl/index.php?grupa=66&podgrupa=449&doc=398

   „Liturgia sobotniego wieczoru, w przeddzień Zesłania Ducha Świętego przenosi nas do wieczernika w Jerozolimie, w którym nazajutrz apostołowie – zgromadzeni wokół Maryi, Matki Chrystusa – mają otrzymać Ducha Świętego.”

   „Akt milenijny, złożony przez ciebie i Episkopat Polski na Jasnej Górze: „wszystko, co Polskę stanowi”. To wszystko w rękach Bogarodzicy – pod krzyżem na Kalwarii i w wieczerniku Zielonych Świąt. ”

   reszta homilii to rozmyte brednie o niczym, a wszystko po to żeby zakamuflować przywołanie ducha zniszczenia na Polskę.

  2. „legio Mariae” – legiony maryjne nawet mają :O

 3. Dwukrotnie narodzony

  W służbie Jemu i Synowi Jego,by nie zostało obrażone Imię Jego,by by ratować pełen ludzi okręt zmierzający ku górze lodowej…

  Stawię się na wezwanie do boju!

 4. „Oddanie Polski Królowej Niebios – nie w moim imieniu!” „Jestem Polakiem / Polką nie chcę takiej królowej!” „Jestem Chrześcijaninem. Moim królem jest Chrystus!” – jakieś krótkie hasła (wymyślcie lepsze, to tylko luźne propozycje), które przyciągnęłyby uwagę i które możnaby rozpropagować na FB, innych stronach oraz we wpisach pod filmikami na youtube. Tak, zeby to dotarło do jak największej liczby ludzi w sposób hasłowy. Kto będzie chciał doczyta i się zainteresuje. Młodzież nasza mogłaby tymi wpisami po prostu zalać cały internet.

 5. Zatem od piątku jedziemy z koksem na ostro! Po analizie tego tekstu po faktach historycznych tu przypisanych uswiadomiłem sobie, że faktycznie ten akt oddania mógł być zaczątkiem wszystkich nieszczęść jakie spłynęły na nasz kraj. I pomyśleć, że człowiek tak bardzo interesował się historią ale od tej strony nigdy na to nie spojrzał. Jeśli to przejdzie i niestety muszę powiedzieć, że przejdzie to nasza modlitwa może przyczynić się do złagodzenia kary i taka mam nadzieję. Niestety ale to co wyprawia się w Polsce a stąd zza granicy widać to wyraźniej zasługuje na karę! I ta kara będzie i sprowadza ją opaśli purpuraci na swoje owieczki! Co gorsza niewielu sie przebudzi z tego letargu bo większość padnie na kolana i zacznie klepać różańce. Pamiętam jak dziś gdy lata temu krążyła po chałupach jakaś kopia obrazu z Maryją jak to cała familia się zebrała i klepała przed nim różańce oczywiście pod przewodnictwem babci. Siedziałem i ja i klepałem lecz w pewnej chwili nie wiem czy z nerwów czy co zerwałem różaniec pękło jedno ogniwo ależ miałem wyrzuty sumienia! Ostatnio wyrzuciłem z portfela obrazek z Maryją który miałem kilka lat do kosza ale już bez żadnych wyrzutów sumienia. Znalazłem też jakiś różaniec w wersji mini z kolorowymi drewnianymi paciorkami i drewnianym krzyżykiem pomyślałem won z tym! Ale po namyśle rozerwałem go wyrzuciłem te paciorki a krzyżyk (pusty bez ciała Zbawiciela) zostawiłem i używszy kawałka sznurka przewiesiłem sobie przez szyję. Po co o tym piszę ano po to bo gdybym zrobił coś takiego w domu czy gdziekolwiek indziej w PL prawdopodobnie zostałbym uznany za w najlepszym wypadku wariata! Taki właśnie w Polsce mamy „klimat”!

 6. przeczytałem te artykuły o królowej śmierci z Meksyku i o kolejnym zawierzeniu
  tego umęczonego Narodu polskiego pod „opiekę” demona… brak mi słów.

  Popieram i przyłączam szie do szczerych, spontanicznych, gorących modlitw
  do naszego Ukochanego Ojca a zarazem Zbawiciela Jezusa Chrystusa, którego
  podziwiam za Cierpliwość, podziwiam że pozwolił wiernym zobaczyć fałsz,
  że pozwolił dojrzeć Owocom i dojrzeć chwastom, i nikt nie będzie miał już
  wątpliwości czym jest wierność, a czym jest pogarda, i że czas na żniwa…

  Brak mi słów, i nie jestem godzien, by prosić Boga o zmiłowanie nad Polską,
  niedawno pisałem, że nie chcę już przynależeć do rasy, do narodu, że chcę być
  tylko uczciwą istotą ludzką wierną Stwórcy… ale ja tutaj, w Polsce, przecież
  żyję, urodziłem szie tutaj, to jest mój Dom-Ojczyzna, jak może mnie to nie obchodzić ? …jak może mnie nie obchodzić szyderstwo z Ojca i kult dla szatana ?

  Boże ! – podziwiam Twoją Miłość i proszę o Twoją Sprawiedliwość !
  Nie pozwól Boże, aby nikczemne zło pachołków szatana i sam szatan pod postacią
  przeróżnych bóstw drwił z Ciebie i panoszył szie na tej ziemi, na polskiej ziemi !
  Błagam Boże… zachowałeś Noego i jego Rodzinę przed zagładą… Błagam Boże,
  jeżeli większość tego Narodu czcząc bałwochwalstwo nie zasłużyła na Miłość,
  osądzisz ten Naród i mnie przy Powtórnym Przyjściu, ale błagam… oszczędź
  tych wiernych, którzy Ciebie proszą, oszczędź przed zgnilizną szatana i błagam,
  oszczędź autorytet Swojego Imienia i nie pozwól pomiatać Mocą Ducha Twego !

  Ja, seler – znasz mnie Ojcze – i moi Bracia i Siostry w wierze prosimy Cię
  uczyń To Co Najlepsze i To Co Należy aby uchronić Polskę przed panoszącym
  szie demonem jasnogórskim z Częstochowy, a pachołkom tegoż demona daj
  doświadczenie piekła, …piekła, którego tak czczą … i tak za nim tęsknią,
  albowiem nie tesknią za Tobą, Ojcze …ale tesknią za kłamstwem, za śmiercią,
  za szatanem… Cokolwiek uczynisz Ojcze, wysluchując naszych modlitw, i próśb,
  cokolwiek uczynisz, za Wszystko Dziękuję Tobie Jezu !
  Wybacz mi Jezu, jeżeli nie zasłużyłem, by Cię prosić w tak ważnej sprawie – seler.
  ____________________________

  Nie dziwyłbym szie, gdyby takie zwodnicze kulty, odprawiane przez sługi szatana,
  były 500, 1000, 1500 lat temu, kiedy nieliczni umieli czytać i pisać… kiedy Biblia
  była zakazana, tym bardziej w ojczystym języku… Waldensi byłi mordowani przez
  system religijno-polityczny za wierność dla Boga i wierność dla Biblii… ale Słowo
  prawdziwego Ojca przetrwało… i żeby teraz, w XXI wieku, gdzie można czytać,
  gdzie można znależć Prawdę, gdzie działa jeszcze Moc Ducha Wiekuistego, …żeby
  takie rzeczy ??? …takie plugastwo ??? …taka zgnilizna ??? …jak długo jeszcze ???

  Tfuuu….! – plunałem na tą stronę w internecie, poniżej:
  https://forumdlazycia.wordpress.com/2014/01/04/poswiecenie-sie-niepokalanemu-sercu-maryi-i-modlitwa-zawierzenia-matce-bozej-czestochowskiej-krolowej-polski-w-pierwsza-sobote-miesiaca-i-roku-2014/

  i początek kultu zawierzenia szatanowi pod imieniem IHS [izyda horus set] i Astarte:
  Tfuuu…!
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Naj%C5%9Bwi%C4%99tsza_Maryja_Panna_Kr%C3%B3lowa_Polski
  _____________________________

  wierne Bogu warzywo – seler
  i istota ludzka
  Hej !

  1. seler-piękna modlitwa ,taka lekka i taka prawdziwa .Z Bogiem.

 7. przelewa szie kielich obrzydliwości
  i tyle nienawiści, a tak mało
  miłości… zamiast Ciebie, kochają ciało
  nie pojmują, że wielbią własne marności,
  Tobie Ojcze kit wciskają ? bo zachciało
  szatanowi szie czcić proch i kości

  i znalazł demon głupich ludzi
  by jak jabłko, kłamstwo zjedli, i w podłości
  swej odchody z tego jabłka wielbili
  brak mi słów… jak można tak głupim być
  i z Miłości Twej, i z Madrości Twej
  drwić…

  [1] ISAURA DINCA SI VASILE OPREA – 2 ORE DE MUZICA CRESTINA … RUGUL APRINS
  https://www.youtube.com/watch?v=iDPB7-TtNBU

  [2] ISAURA GHEORGHIU – MUZICĂ CREȘTINĂ … CHRISTIAN MUSIC..SPECIAL
  https://www.youtube.com/watch?v=-GbXKJ8L9hA

  [3] (2 ore)Colaj Melodii Creştine Triste – Ovidiu Liteanu/Daniel Hartie/Nelu Gabor/Florin Pal
  https://www.youtube.com/watch?v=Zqq7ncxbtDM

  nie policz tych grzechów, tym ludziom, nie,
  jeżeli nieświadome, …nie wiem, jak
  Cię prosić byś znów nie rozczarował szie
  Ojcze… Ty wiesz i ja wiem, co kto w duszy ma,
  bo mówiłeś Nam, że po Owocach dobra lub zła
  moich… Twoich… pokochamy lub znienawidzimy
  Cię


 8. bo mówiłeś Nam, że po Owocach dobra lub zła
  moich… Twoich… pokochamy lub znienawidzimy
  Cię
  przecież Życie dałeś Nam i Zbawiciela, więc jak ?
  śmierć pokochać, kłamstwo i szatana ?
  Tak ?
  Nie !
  owce słyszą Twój Głos i proszą Cię,
  kozłom
  precz
  i niech tak stanie szie
  Tobie Chwała
  Jezu
  Kocham Cię

  bałwochwalstwo Boże zniszcz, bo my już nie możemy
  pogodzić szie z tym… jesteśmy tylko ludźmi
  a Bogiem JESTEŚ Ty, …więc zniszcz,
  bo My nie będziemy zabijać ich…
  AMEN
  ______________

  Polsko, Ojczyzno moja,
  Ty jesteś i będziesz,
  gdy Ojcu oddasz
  Cześć…

  seler

 9. ==============
  jest takie… „nie pisane”… prawo natury:
  ——-
  ten, co krzywdzi, …nienawidzi tego, kogo krzywdzi,
  i
  nienawiść zniszczy samą siebie
  ——-
  a Bóg Stwórca,
  szie tylko pod tym podpisze,
  prośmy Go
  i módlmy szie, by szie
  dokonało…

  dopisek
  hej 🙂

  Ciechocinek 2013 cz.II ♪♪♪

  https://www.youtube.com/watch?v=errmXRpD2KE

  ==============

 10. to, że Piotrze nie przyjechałeś WTEDY,
  to, może i dobrze…
  to, wtedy Jezus
  zadziałał

  i powiem Ci, bo jest to niepojęte,
  ale kurcze… żywe…
  dlatego piszę
  więc…

  🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

  to była dygresja,
  a teraz „do boju” bezkrwawego
  oczywiście
  sami nic nie zrobimy,
  ale mamy Króla,
  który…
  pozamiata, więc
  wierni będąc
  powiemy
  Chwała Jemu należała
  SZIE !

  Ciechocinek 2013 cz.II ♪♪♪
  https://www.youtube.com/watch?v=errmXRpD2KE

 11. a jako istota ludzka, napiszę tylko, że
  warto żyć, bez względu na to, iż
  czasem, kurcze, nie chce szie
  bo, tyle podłości jest,

  muszę szie zdrzemnąć…
  już nie spałem
  kilka dni…
  wiem

  hej

 12. Oczywiście wezmę w tym udział.Jeżeli taka jest wola Boga, to Częstochowa zostanie zniszczona i wszyscy mieszkańcy tego kraju zobaczą Potęgę, Moc i Chwałę Jedynego Boga J.H.W.H oraz Jego Syna Jezusa Chrystusa.Jak najszybciej trzeba poinformować o tej akcji inne zbory.
  Ogólnie mamy niecałe 3 miesiące, ale te niecałe 90 dni przesądzi o losie Polski i Polaków…

 13. tak warto żyć dla Pana, by świadczyć o Nim, mimo tego wszystkiego ciężaru, który na nas spada i podłości wkoło. 🙂 Niech Bóg Cię Błogosławi Bracie Seler i obdarzy wszelkimi potrzebnymi Łaskami.
  Dziękuję Bogu, że jesteś z nami. 🙂 Dołączam się do modlitwy o ochronę Polski, naszym orężem teraz modlitwa. Wysłuchaj nas Panie!

 14. „Nakłońcie uszy, niebiosa, a ja mówić będę,
  I niech słucha ziemia słów ust moich! Gdyż imię Pana głosić będę,
  Oddajcie uwielbienie Bogu naszemu.
  On jest skałą! Doskonałe jest dzieło jego,
  Gdyż wszystkie drogi jego są prawe,
  Jest Bogiem wiernym, bez fałszu,
  Sprawiedliwy On i prawy.
  Źle postąpił wobec niego – nie są synami jego przez przywary swoje – ród krnąbrny i przewrotny.
  Czy Panu tak odpłacicie ludu głupi i niemądry?
  Czyż nie jest On ojcem twoim, stwórcą twoim,
  czy nie On cię stworzył i utwierdził?
  Wspomnij dni dawne, rozważcie lata dawnych pokoleń,
  zapytaj ojca twego, a oznajmi ci,
  starszych twoich, a powiedzą ci.
  (…)
  – Utyłeś, stłuściałeś, zgrubiałeś –
  I porzucił Boga, który go stworzył,
  Znieważył skałę zbawienia swojego.
  Pobudzali jego zazdrość cudzymi bogami, podniecili go obrzydliwościami, składali ofiary demonom, które nie są bogami,
  bogom, których ojcowie wasi nie znali,
  nowym, które niedawno się pojawiły…”

  Całość V Mojżesz. 32

  Melduję się posłusznie na placu boju…

 15. „pobili” Polaków podłością
  zamiast Miłością
  zaniepokoili szie Wiernością
  bo diabła czczili
  ci …co bolka mieli w klapie
  z kozłem na czele
  wojtyłą… Oj, było…. Było

  zabili Boga w sercu swym
  synowie podłości
  tylko tyle umieli, ci
  co brak im
  Miłości

  nie pozwól Ojcze im
  na wzrost kurestwa ich, …i
  przepraszam że,
  piszę Ci

  albowiem dosyć mam
  niegodziwości…
  tej
  ______

  ale… „meksyk”

  nie dajmy szie

  NIE, nie, Nie !

  hej

  polca colorado por gabriel gonzales espectacular

  https://www.youtube.com/watch?v=xFniHxVeCcQ

  seler
  też
  ______

  Miłością pokonamy węża, by zdechł…
  nie umiał kochać…
  ale pech…

  Miłością, tak jak Jezus chciał,
  albowiem Ojca
  miał…

  i my, którzy wierni jesteśmy,
  pokonamy
  zło….

  bez karabinu, bez niegodziwości
  MNĄ…

  ?!?
  🙂

  1. co ? nie uda szie ?
   bez Boga ?
   tak

   ALE MY, mówimy NIE !
   krzyknąć
   hej ?

   przepraszam, jeżeli
   poniosło mnie…

   polca colorado por gabriel gonzales espectacular

   https://www.youtube.com/watch?v=xFniHxVeCcQ

 16. Ależ oczywiście , że się przyłączę do modlitwy. Jakże mogło by być inaczej 🙂

  Niech Pan Jezus będzie z nami i wysłucha naszych modlitw. To on jest królem całego świata i nic, żadna inna siła nie jest w stanie tego postanowienia zmienić choćby się dwoiła i troiła. Oby nasze modlitwy stały się narzędziem w rękach Pana w celu przebudzenia jak największej liczby Polaków.

  Niech tak się stanie.

  Z Bogiem 🙂

 17. Nie jestem pewien co do słuszności tego.
  Chrześcijanie z Polska nie powinni mieć NIC wspólnego.

  To nie jest ojczyzną ludzi Bożych

  1. ale czego, Nag an, ?
   pistolecie mój
   kochany ?
   Czego Nagan ?
   zmiany ?

   🙂

  2. demonom z Polski
   precz !!!
   i… nie tylko stąd
   bo z całego świata
   wnet !!!

   przepraszam, jakby co
   tylko selerem jestem, bo
   poruszyło mnie to zło,

   po prostu… DNO
   szatańskie
   De_En_ O

   O…

   1. ” demonom z Polski
    precz !!!
    i… nie tylko stąd
    bo z całego świata
    wnet !!! ”

    a… może ?
    WON !

    szatanie
    WON !

    1. Selerku jakie Ty zawsze fajne komentarze piszesz 😀

  3. Chrześcijanin powinien się modlić o pomyślność swojej TYMCZASOWEJ ojczyzny, aby nie stała się siedliskiem demonów i rozsadnikiem zgnilizny.

   1. Detmold,
    no… ja szie modlę bez przerwy,
    pracą, wiernością,
    w… porywach
    miłością 🙂

    ale szatana nie pokocham !
    NIE ZMUSISZ MNIE !

    hej 🙂

    1. Chodzi mnie o to, aby zgnilcy różnego kalibru i pochodzenia ( wiejscy, małomiasteczkowo-prowincjonalni, wielkomiejsko-metropolitalni ) zbytnio nie tryumfowali nad uczciwymi, nie skorymi do szalbierstw ludźmi w naszej ojczyźnie oraz za granicą. O to warto się modlić. Ps. Będąc uczciwy w krajach pod panowaniem Matki Boskiej niczego nie osiągniesz. Inaczej jest tam gdzie ta ladacznica nie ma wstępu.

     1. Obudź się Polsko, byś zaznała w Dniu Bożego Sądu wiecznej chwały, a nie wiecznego wstydu. Przez Twego Syna Jezusa Chrystusa prosimy Cię Boże Ojcze o to. Niech tak się stanie.

   2. czyli co ?
    wygwizdać szatana ?
    a, czemuż by nie ?

    bez pistoletu
    hej

    wygwizdać klakierów
    papieża z bolkiem
    wygwizdać judaszynerów
    i… […..] kołkiem
    cygan jestem,
    nie pospolity, może i w dupę,
    ale nie w Mózg bity,

    i proszę Was, Polacy
    nie dajcie szie
    upokorzyć..
    bo wiem, co to znaczy
    dożyć..

    pozdrawiam, seler
    🙂

  4. Myślę, ba; jestem pewien, że nag an masz rację. Po stokroć masz rację! Urodziłem się w Polsce, jestem Polakiem. Ale przed Panem Jedynym i Najświętszym cóż to oznacza? NIC!!! Czy ten kraj z jego ludem znaczy coś więcej niż inne? Wątpię. Nigdzie w Biblii nic nie stanowi o obietnicach specjalnie dla Polski i Polaków. Kto jest Jego ludem? Czyż nie wspólnota naprawdę wierzących i wykonujących Jego Słowo?
   Rozumiem sentymenty lokalne i historyczne, ale przed Bogiem są one pyłem, który wiatr rozniesie i którego kiedyś nikt nie będzie pamiętał i wspominał. Pewne rzeczy muszą się wydarzyć i wykonać. Bo Bóg Wszechmogący tak chce. JEGO Wola jest rzeczywistością prawdziwą, nie urojoną. A nasze chciejstwa, nawet najbardziej szczytne w naszym mniemaniu, są bzdurą. Mniejszą lub większą 😉

   1. „Nigdzie w Biblii nic nie stanowi o obietnicach specjalnie dla Polski i Polaków.”

    baren, nic nie rozumiesz. Tu nie chodzi o obietnice dla Polaków. Tu chodzi o stosowanie sie Polaków do Prawa Bożego, jakim jest przestrzeganie zakazu bałwochwalstwa. Nie przestrzeganie tego ma swoje konsekwencje.
    Karą za grzech jest smierć.

    Oczywiście baren możesz się zaszyć w domu, oczekując Pana Jezusa i nikt Ci tego nie broni. Co nie oznacza, że wszyscy będą tak postępować.

    Baren, czy założyłeś już rodzinę?

    Jeśli nie, to Cie rozumiem, jest Ci obojętne. Jeśli zalożyłeś, to Cie nie rozumiem.

    Tak więc Tobie jest wszystko jedno czy Islamiści będą gwalcili kobiety, a Polacy będa placili w podatkach na uchodźców…

    No cóż.

    Po prostu czekaj na apokalipsę, ale nie zniechęcaj innych.

    1. Ależ oczywiście. Zgadzam się. Tu chodzi o coś więcej aniżeli rzekomy sentyment do Polski jako kraj bo jak wiadomo cóż znaczy taka Polska jako i tak kraj bałwochwalczy w Jezusie Chrystusie…
     W Chrystusie nie ma ano Żyda ani Greka a więc i Polaka. Tu chodzi po prostu o ludzi , o to by się w końcu przebudzili.
     My nie mamy chodzić z transparentami i uczestniczyć w demonstracjach. Nie chodzi tez o uczestnictwo w głosowaniach.
     My mamy się modlić gorliwie i dawać dobry przykład czynem i słowem, bo jako dzieci Boże jesteśmy przecież „narzędziami” w rekach Pana.
     Owszem to co On zaplanował spełni się ale Bóg przecież często, niejednokrotnie w realizacji swojej woli posługiwał się człowiekiem.
     Zatem czy mamy całkiem biernie przypatrywać się temu co się dzieje na naszych oczach oraz to ignorować?
     Może właśnie Bóg po to nas jednoczy abyśmy stali się Jego bojownikami w duchu i prawdzie oraz w miłości?
     🙂

     1. Zatem dzieci Boże, bracia i siostry, do boju!
      🙂

     2. Taka poprawka, żeby nie było wątpliwości codo mojego wpisu:
      ….bo jak wiadomo cóż znaczy w Jezusie Chrystusie taka Polska jako i tak czy tak kraj bałwochwalczy (niestety 🙁 )?

  5. które państwo jest ojczyzną ludzi bożych?
   w ogóle to plujesz na krew tych co za Polske zgineli.
   lepiej milcz.

 18. Znalezione w sieci: ”Czego chcemy” Broszurka Stowarzyszenia Mezczyzn przy Polskim Metodystycznym Kosciele w Katowicach datowana na rok 1938 (?). Piekna modlitwa o Jezusa i troche historii. Warto wrzucic na strone tytulowa. :).

  http://othertongues.neostrada.pl/web/art/CC/CC.pdf

  Oczywiscie dolaczam do modlitwy.

 19. Ojciec duszę moją zna
  nie tylko moją
  każdego z Was,
  Jezus znał
  Judasza
  cel…

  i któż przekonał szie ?
  Bóg pozwoli gównu
  też…

  Radosław Elis Życie to nie teatr

  https://www.youtube.com/watch?v=cznuTXQ1imk

 20. Wspaniała i słuszna inicjatywa. Dopisuję się.

  Tylko Jezus jest Królem!

   1. Oczywiście miałam na myśli, że dopisuję się…:)

    1. Módlmy się żarliwie! Zapiszmy sobie propozycję modlitwy Piotra na kartce i przypnijmy w widocznym miejscu.

 21. Modlilismy się dzisiaj na nabożeństwie o ochronę Polski i wylanie Ducha Świętego na nasz kraj.?

  1. módlmy szie… za nas… za lasy… za pOla
   by kapliczka nie stała,
   bom Cię Boże olał ?
   Czym ?

   ot… kurestwem swym
   i jakaż moja dola
   ?
   gdy… gdy

   Bogiem JESTEŚ Ty

   ______

   trzymajcie szie
   🙂 – seler
   dzięki

  2. tu chyba „potop” trza wylać 😀

 22. Przyłączam się do tej wojnyna forum napisałem że drzwi dla zła zostały otwarte przez awening europe właśnie przez tą imprezę,teraz chcą otworzyć Polskę to jest pułapka i dlatego musimy z tym walczyć chcą nas podbić duchowo zanim zniszczą nas cieleśnie,nie dajmy się tej demonicznej zwierzchności

 23. Przyłączam się do akcji. Jestem z Wami!

 24. A gdzie w internecie można potwierdzić informacje o tym okropnym wydarzeniu?

  1. nigdzie

   a, w życiu też nie

   ha, ha, ha
   🙂

 25. Oczywiście mnie też proszę wpisać na listę 🙂

 26. pozdrawiam Policjantów !
  żeby im szie pały
  powyginały 🙂

  ten skrót… to on nie jest
  co wy sobie myślicie
  CHWDP

  nie, nie, nie…
  jego szie odczytuje mianowicie

  CHWALMY WSPANIAŁE DZIAŁANIA POLICJI

  no, właśnie 🙂
  dziękuję
  seler

 27. dla Policjantów, co służą
  nam i… ???

  komu ?

  wiem… zgarniecie mnie

  ale, ale …ale
  mogę szie zapytać ?
  czy nie ?

  🙂 🙂

  nie zadzieram z Wami
  jesteście ludźmi,
  tak, jak My

  poważnie…

  🙂

  ACORDEON POUT-POURRI DE POLCA PARAGUAIA.AVI

  https://www.youtube.com/watch?v=lbR3d_-6eo8

 28. Też się przyłączam! Jestem z Wami!!!

 29. Ja też przyłączam się do modlitwy i postu.

 30. Piotrze,dziękuję Ci za Twoją pracę.

 31. Także przyłączam się do modlitwy o Polskę i przebudzenia moich rodaków.

 32. Bracia Drodzy,każdy z nas ma dwa obywatelstwa jesteśmy powołani do Królestwa Bożego w niebie,ale jesteśmy również Polakami. Jak chcemy ewangelizować jeśli się za nich nie modlimy? Taka modlitwa i post ma ogromne znaczenie.Przecież Apostoł Paweł również powołał się na swoje rzymskie obywatelstwo.Rolnik żeby otrzymać zebrać zbiory z pola chyba musi je najpierw urzyznic,czyż nie jest tak? Jeśli ktos z was nie czuje tego w Duchu ok,ale ja się przyłączam.Może kiedyś ktoś również modlił się o nas a my tego dzis nie wiemy.Pragnę aby moje babcie,rodzice się nawrocili i będę o to walczyć. A po naszym poście i modlitwie sanktuarium w Częstochowie niech powiem ładnie zniknie:)
  Wytrwałości Kochani

  1. jeden z najmądrzejszych komentarzy pod tym tekstem!

   1. To Duch Św.który natchnął mojego męża.Co dzień dziękuję Bogu za niego.Módlmy się Drodzy.

   2. Pięknie napisane. Też się pomodle.

 33. Skopiemy tyłki królowej niebios i jej demonom!

 34. Doskonały pomysł. Przyłączam się do tej akcji, będę się modliła i pościła w tej intencji.

  1. Agnieszko, jest w koncu w tym Koszalinie śnieg?

 35. Wspaniała akcja. Przyłaczam się w modlitwie do Naszego Ojca i Jego Syna, Naszego zbawcy.

 36. Niestety nie ma śniegu 🙁 Muszę Ci „donieść” że w sobotę była przedziwna pogoda, bo do godziny mniej więcej 14stej była wiosenna aura, słoneczko i ciepełko aż nagle się zachmurzyło i temperatura gwałtownie spadła do przymrozku.To było przedziwne, jakby dwie poru roku w jednym dniu 🙁 Jutro na modlitwie w zborze, pomodlę się w tej intencji jaką zaproponowałeś.

 37. Poproszę o modlitwę za mnie. 29 letni brat nie pracuje, bezczelnie pasożytuje i zatruwa mnie życie ( puszcza głośno muzykę, chodzi w tą i z powrotem bez celu i sensu, nie zmienia zachowania mimo napominania ) od małego był jakiś dziwny, zachowuje się jakby był kontrolowany przez demony ( nie opętany ), cieszy się jak uda się wyprowadzić mnie z równowagi, przez niego stałem się agresywny i wyzywam innych od najgorszych… Co mam robić? On chce mnie zniszczyć! Proszę o radę.

  1. Na „forum romanum” jak obcy naigrywują się to mogę zdzierżyć, ale nie jak „swoi” w domu. To jest o wiele gorsze.

  2. Trudne to, i jedyna rada jaką mi przychodzi do głowy, poza modlitwą, staraj się jak najwięcej czasu spędzać z wierzącymi. To oni dadzą Ci wsparcie i spokój, czego tak bardzo potrzebujesz.
   A ja powierzam całą Twoją sytuację naszemu Ojcu kochanemu. Będę modliła się o Ciebie. Już to robię.?

   1. Ślicznie dziękuję. Z Bogiem, Ewa i wszyscy wspierający nasz zbór bracia i siostry. Oby Chrystus was prowadził do żywota.

  3. Detmold,
   być może… nie wiem… Twój rodzony Brat
   wystawia Cię na próbę i na RE_akcję…

   Zadaj mu, proszę, tylko jedno pytanie:

   DLACZEGO MNIE DRAŻNISZ ???

   być może Ci odpowie…

   Zaufaj Bogu 🙂
   seler

  4. Detmold- bracie oczywiście możesz liczyć na wsparcie w modlitwie. Pomodlę się też za Twojego brata.

   Widzisz napisałeś : „przez niego stałem się agresywny i wyzywam innych od najgorszych…”
   Nie ukrywam , że tak mnie troszkę te słowa zaniepokoiły. Czy nie jest to takie przerzucanie troszkę winy z Twojej strony i usprawiedliwianie Twojej nerwowości?
   Wiesz może błędnie Cię zrozumiałam ale tak jak napisałam zaniepokoiło mnie to.

   Przekazuję Ciebie i Twoją rodziną Panu Jezusowi.
   Pozdrawiam 🙂

   1. Sam nie jestem bez winy…Ale inaczej jest gdy człowiek użera się z obcymi, a inaczej gdy drażnią go niby swoi, a jednak wrodzy ludzie… Tych pierwszych można przeboleć ( niektórzy tacy są… ), a tych drugich nie sposób, zwłaszcza gdy się z nimi mieszka. Nawzajem. Z Bogiem.

  5. Będę się o Ciebie modlić detmold,mogę Ci poradzić to co ja zawsze robię.Codziennie rano proszę Jezusa o prowadzenie i oddają mu kierowanie moim życiem.Jedynym naszym pocieszycielem jest nasz Król i Pan Jezus Chrystus,który mieszka w nas.I to On sprawia,że kochamy naszych nieprzyjaciół i modlimy się o nich.Twój brat jest używany przez złego,aby odciągnąć Cię od Boga.A Ty sam sobie z tym nie poradzisz,tylko Jezus może przemienić Ciebie i wlać w Twoje serce miłość.
   Jezus zwyciężył i pokonał każdy grzech,nam zostaje uwierzenie w to i podążanie za naszym Panem.
   Zawsze musimy zacząć od siebie,aby potem przynieść owoce.

   1. Oby Jezus Cię błogosławił za te słowa. Z Bogiem.

  6. Detmold: Módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt. 5 44) – odpowedż masz w piśmie św. :-). Wybacz mu wszystko, wybaczaj codziennie, i jeszcze raz i jeszcze jeden i codziennie się módl za niego. Szczerze. Aż któregoś dnia spostrzeżesz, ze jego słowa i zachowanie juz Cię nie ranią. I sam się zdziwisz, że to w ogóle Cię denerwowało. To naprawdę tak działa.

   1. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękuję wszystkim za słowa otuchy. Oby Chrystus was prowadził. Z Bogiem.

   2. tak detmold- Nowaja ma rację ,-módl się za brata swego ,ponieważ potrzebuje pomocy.Lepiej cierpieć prześladowanie ,aniżeli stracić brata swego-to bardziej boli i jest nieodwracalne.Otwórz Biblie w domu swoim ,niech Słowo Boże płynie .Z Bogiem.

  7. W biblii o tym coś było. Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 16 Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa7. 17 Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! ( Użyto tu kościoła jako ludzi a nie budynku )

  8. Przeczytaj w biblii o zgorszeniach (Mt 18,15-20). Ps, chodzi o kościół czyli o ludzi, nie o budynek.

   1. Przez przypadek napisałem to samo 2 razy.

  9. Detmold, Artur, wspieram Cię modlitwą. Modlę się o to, byś powierzył ten problem Panu Jezusowi, byś zaufał Mu że On wpłynie na tę sytuację, że On przemieni Ciebie… proszę Ducha Świętego i proś go także i Ty bracie, by wlał w Ciebie Boży spokój i miłość…byś stał niewzruszenie w chwilach próby i wysyłał światło do wszystkiego co nie jest światłem…
   Jak w Ew. Mat 5,14-15 :„Wy jesteście światłem świata. (…) Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.” – by dosłownie Twoje światło świeciło wszystkim, którzy są w Twoim domu.
   Ojcze nasz, przyjdź królestwo Twoje do brata Artura.

 38. Dobrze Detmold, pomodlę się za Ciebie i Twojego brata. Niech Pan Jezus ma Was w swojej opiece.

 39. Cieszę się ogromnie za Wasze zaangażowanie.
  „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie.”
  Jakuba 1, 22.
  Tak właśnie postępuje dojrzały chrześcijanin. Jesteśmy do działania powołani.
  Oczywiście jestem Z Wami. 🙂

 40. podałem wam mój adres i nie boję szie
  przez ulicę Mirowską przechodzą
  tłumy, tyiące, wielbicieli
  „świętej wieży”
  mieszkam tam

  Policjanci widzieli… znają mnie
  dlatego zrobiłem ukłon
  dla „Psów” bo
  pielgrzymi rozszarpali by mnie
  gdy do akcji wkroczyłem
  pewnego dnia, jak
  postanowiłem,
  że NIE

  Użyłem metody perswazji
  dla pątników
  niektórzy znali Biblię
  ale, bez entuzjazmu

  Przegrałem w walce tej
  oburącz,
  a teraz wiem,
  że Ojciec
  nie pozwoli, by naigrywano
  szie

  Nie wiem, jak długo to potrwa
  by zniszczyć wieże
  w mieście tym

  może islam pomoże ?
  w przegięciu swym
  NIE… dziękuję
  a, w życiu !
  podłym był
  bym…

  Tylko modlitwa pomoże
  dla duszy, dla kraju,
  by, nie zatracić
  szie… w tym

  Dziękuję Boże
  i masz jeszcze wiernych
  może nie STU
  ale pewnych

  seler

 41. na padole tym, gdzie szatan wyciska łzy
  rozpaczy
  i klękać każe przed sobą

  nie znajdzie szie Nikt ?
  co kłamstwo wypaczy ?
  tak… znaleźli
  szie

  „łajdacy”

  co im nie obojętne
  jest

  i któż wybaczy ?
  że ?

 42. Detmold i ja pmodlę się za ciebie i brata,może to twoja próba cierpliwości,narazie oblewasz ją,ale zczasem twoja cierpliwośc cię wzmocni,co do modlitwy i walki za nasz kraj nie sądziłem że taka siła nas ☺

  1. Oby nasz zbór rósł w siłę, a Polska przebudziła się z tego babilońskiego koszmaru. Oby Jezus Cię prowadził i błogosławił. Z Bogiem, Woju.

 43. Rzekomo patriotyczny rząd pracuje nad oddaniem nas w elektroniczną banksterską niewolę. Akcja pod oczywiście nowoczesnym i uśmiechniętym szyldem „paperless, cashless Poland”…i po angielsku aby było bardziej światowo 🙁

  http://www.pb.pl/4423057,23479,paperless-cashless-poland?utm_source=newsletter.pb.pl&utm_medium=mail

 44. Też jestem chętny. Mam tylko 14 lat, ale wiem, że Bóg nie patrzy za bardzo na wiek, i moja modlitwa nie będzie gorsza :).

  1. Cześć Adam, pewnie, że nie! Wspaniałe, że są młodzi, którzy szukają Boga i prawdy 🙂 Niech Ci Pan błogosławi! Pozdrawiam w Chrystusie!

  2. Pan dzieci ( bo biblijnie jesteś dzieckiem ) ukochal bardzo i nam dorosłym mówił by się na nich wzorować.
   Twoja modlitwa jest b. ważną w Bożych oczach Adamie.?

  3. Cześć Adamie 🙂 super że jesteś z nami 🙂 masz rację, że Bóg nie patrzy na wiek – Bóg patrzy w serce człowieka… Twoja modlitwa będzie na pewno wspaniała bo płynąca ze szczerego serca 🙂

   Dawid był jeszcze młodzieńcem kiedy pokonał Goliata (opowieść z 1 Samuela 17).

   „32 Rzekł Dawid do Saula: 'Niech pan mój się nie trapi! Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem’. 33 Saul odpowiedział Dawidowi: 'To niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości’.

   Wiara Dawida była wielka:
   „37 Powiedział jeszcze Dawid: 'Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna’. Rzekł więc Saul do Dawida: 'Idź, niech Pan będzie z tobą!'”

   Dlatego Bóg był z nim i dał mu zwycięstwo nad olbrzymem:
   „45 Dawid odrzekł Filistynowi: 'Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś.(…)
   47 Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce’.

   48 I oto, gdy wstał Filistyn, szedł i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. 49 Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. 50 Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem; trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza.”

 45. Tal ,dolaczam sie do tej modlitwy. Chociaz öd 27 lat zyje W Berlinie, jednak jestem Polka.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish