Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak Szatan zorganizował piekło?

Ten wielkiiiiiii tekst tłumaczył wielki Jacek i ja wielce dziękuję.

 

 

Zanim zaczniemy, potrzeba nam zrozumieć nauczanie biblijne w kwestii nadprzyrodzonej mocy Szatana, Wszechmocy Boga i wojny, jaka każdego dnia ma miejsce w okręgach niebieskich. Jeżeli nie rozumiesz nauczania biblijnego odnośnie tych zagadnień, nie będziesz w stanie uznać prawdy o sytuacji, w obliczu której stoimy, chociaż znajduje się ona tuż przed naszymi oczami.

 

Nadprzyrodzona moc Szatana: Nie oszukuj się co do faktu, że Szatan i jego demony nie istnieją i że nie są niezmiernie potężni. To istoty nadprzyrodzone (są ponad ziemskimi, „naturalnymi” siłami), mogą czynić, co tylko chcą, chyba że Bóg specjalnie wkroczy, by do tego nie dopuścić. Innymi słowy, wiele z tego, co Szatan chce uczynić na tym świecie, czyni. To dlatego wiele czarów, czy technik wschodniej medytacji, lub zastosowań medycyny alternatywnej działa. Dzieje się to za sprawą mocy szatańskiej, a Bóg nie interweniuje, by temu zapobiec. Dlatego też obecnie na świecie dominuje postawa, w myśl której jeżeli jakikolwiek pogląd, czy zwyczaj „działa”, to musi on być prawidłowy i dobry, i że musi on być „z Boga”. To nastawienie to po prostu przygotowanie na ogromne zwiedzenie czasów końca, o którym Biblia mówi wiele.

 

Szatan ma moc nadnaturalną, tj. potęgę nad i ponad tą Ziemią. Zatem co tylko chce, to czyni, o ile nie wkroczy Bóg. Najdokładniej widzimy tę sytuację w Księdze Joba. Musimy jednak najpierw zrozumieć kolejną kwestię – Szatan jest Panem, Dyktatorem tego świata, nie łudźcie się. Pismo Święte wspomina o tym wielokrotnie. Wymieńmy zaledwie kilka przykładów:

 

Joba 1:6-7 Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi. I rzekł Bóg do Szatana: „Skąd przychodzisz?” Szatan odrzekł Panu: „Przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej”.

 

Jeśli mu się dokładnie przyjrzeć, to ten przykład ujawnia nam najwięcej. Jest to porównanie do istoty ludzkiej chodzącej w tę i we w tę po niewielkiej działce, takiej jak nasze ogródki działkowe. Zrozumieć tu należy, iż osoba taka ma pełną kontrolę, ponieważ kontrolowany przez nią obszar jest mały i nieistotny w porównaniu do ogólnej potęgi i umiejętności tejże osoby. Myślimy o Ziemi jak o rzeczy bardzo dużej, ale dla nadprzyrodzonego Szatana jest ona ni mniej, ni więcej jak mało znaczącym ogródkiem działkowym, nad którym sprawuje pełną kontrolę – chyba że interweniuje większa od niego potęga. I tej właśnie mocy używa Bóg w Księdze Joba, mówiąc Szatanowi, iż może wypróbować Joba, aczkolwiek z pewnymi restrykcjami, a dokładnie zabraniając odebrać mu życie. Bóg pozwolił jednak Szatanowi odebrać życie członkom jego rodziny! Powinniśmy dokładnie zrozumieć jaką moc posiada Szatan. Ma on moc, by zabić człowieka, o ile Bóg na to pozwoli.

 

W Liście do Efezjan 2:1-2 czytamy : „I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.” Apostoł Paweł nazywa Szatana „Władcą mocarstwa powietrza”. Odniesienie do „powietrza” dotyczy powietrza otaczającego tę Ziemię. To tylko jeden ze sposobów, by powiedzieć „Ziemi”. Sytuacja, o której pisze Paweł jest taka, iż szatan to Absolutny Dyktator (Władca) tej Ziemi. Apostoł Jan także używa tego tytułu w odniesieniu do Szatana (Jan 12:31, 14:30, 16:11).

 

W Księdze Daniela czytamy, że siły Boże i siły szatańskie toczą bój o królów Ziemi (rozdział 10). Wiemy zatem, iż Szatan i jego demoniczne zastępy aktywnie i potężnie działają poprzez ludzkich agentów, w szczególności przywódców politycznych by osiągnąć swoje cele. Wiadomo nam, iż demony mogą fizycznie opętać ludzi i że sam Szatan wstąpił w Judasza, upoważniając go do zdrady Jezusa Chrystusa (Łk 22:3). Widzimy więc, co najistotniejsze, że u końca wieku, podczas rządów Antychrysta Szatan i jego demony opętują kluczowych przywódców światowych (Obj 16:13-16). Teoretycznie wiemy więc, że najważniejsi ludzcy przywódcy czyniąc potężne starania w kierunku utworzenia Nowego Porządku Świata, i posiłkując się mocną czarnej magii, również mogą być opętani.

 

Szatan najwyraźniej tak bardzo kontroluje Ziemię, że posiada na niej swój tron! W 2. rozdziale Ks. Objawienia, w wersie 13. widzimy, że Jezus powiedział coś wielce interesującego w Swych słowach pochwały dla kościoła w Pergamonie. Było to niezwykle bogate miasto handlowe w Azji Mniejszej, głęboko zakorzenione w kulcie pogańskim. Posłuchajmy słów Jezusa: „Wiem, gdzie mieszkasz: „tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.” Jezus oświadcza tu, że Szatan ma swój tron w mieście Pergamon! A dlaczego nie? Wszak miasto to było pochłonięte przez kulty bałwochwalcze.

 

„tam gdzie mieszka szatan” dosłownie- tam, gdzie jest tron Szatana. Jest to odniesienie kultu albo rzymskiego imperatora, albo Zeusa na jego ołtarzu w lokalnym akropolu (albo do obu tych kultów). Tym samym Szatanowi postawiono tron w miejscu, w którym czuł się najbardziej swobodnie. tj. tam, gdzie największa liczba obywateli parała się czarną magią. Pergamon z pewnością nie jest dziś tronem Szatana. Zastanawiam się, w którym mieście może być jego tron. W którym mieście satanizm we wszystkich swoich formach jest praktykowany najbardziej? Nie mamy pewności, jednak wiemy, że taki tron istnieje w którymś mieście na świecie.

 

Ten fakt jest jasny – Szatan rządzi tą Ziemią tak, jak ty czy ja zarządzamy naszym niewielkim ogródkiem działkowym i gdzieś siedzi na tronie!

 

Przyjrzyjmy się teraz kolejnemu wstępnemu założeniu, przedstawionemu w pierwszym akapicie: Wszechmocy Bożej. Bóg jest wszechmocny po prostu dlatego, że stworzył wszystko! W przeciwieństwie do wierzeń wschodniego mistycyzmu, Bóg nie rozproszył wtedy Siebie w Swoim stworzeniu. Pozostał Tym, kim był od wieczności- Duchem z cechami osobistymi. Niezmiennie wszystko kontrolując. Z kolei Szatan jest istotą stworzoną przez Boga, nie może on zatem stać się od Niego potężniejszym.

 

Bóg może interweniować i czynił tak po prostu na podstawie Swej Wszechmocy, choć cała nadnaturalna potęga Szatana skierowana była przeciwko Niemu. Z drugiej strony Szatan nie może bezpośrednio interweniować w sprawy światowe o ile Bóg mu tego nie umożliwi. Być może lepszym sposobem ujęcia tej myśli byłoby powiedzenie, że Szatan może czynić, co tylko chce na tym świecie, chyba że Bóg specjalnie wkroczy, by go powstrzymać. Te dwie zasady to dwie strony tego samego medalu.

 

Zbyt mało ludzi rozumie tę podstawową zasadę, dlatego też prezentujemy poniżej fragmenty Pisma Świętego pomocne w jej zrozumieniu:

 

Wszechmoc Boża- a) Potęga i mądrość Boga są nieskończone (Psalm 147, zwł. Wers 5.), b) „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” (Łk 1:37), c) moc Boga jest znacznie większa, niż my ludzie jesteśmy w stanie sobie uzmysłowić (Ef 3:20), d) Wszechmoc Boga jest pokazana w Jego stworzeniu wszechświata i utrzymywaniu go w stanie niezmiennym (Jer 32:17, Rz 1:20; Hbr 1:3 jest wielce wymowny, gdyż mówi, iż Jezus Chrystus jest Tym, który podtrzymuje ten wszechświat. Nie powinniśmy jednak być zbyt zaskoczeni, bo w Ewangelii wg św. Jana 1:1-14 dowiadujemy się, że Jezus Chrystus jest Osobą Boga, która w pierwszej kolejności stworzyła wszechświat!), e) Bóg jeszcze bardziej zademonstrował Swą Wszechmoc w historii świata. Niektóre z przykładów są wymienione poniżej:

 

 • Wybawił on niewielki, bezradny Izrael spod jarzma potęgi Egiptu (Wj 15:1-18) i przyznał zwycięstwo Izraelowi nad przeważającymi siłami gdy wkroczyli oni do swojej Ziemi Obiecanej, Kanaan (Pwt 3:21-24).
 • Bóg zainterweniował w historię świata, wbrew wszelkim szatańskim przeciwnościom, kiedy zapłodnił Marię mocą Ducha Świętego, w ten sposób wcielając obiecanego Mesjasza, Jezusa Chrystusa (Łk 1:35). Widzimy opozycję Szatana w stosunku do owego wcielenia i narodzin Mesjasza w Obj 12:1-5, w którym czytamy, iż Bóg usadowił Mesjasza na Jego Tronie w Niebie, nawet pomimo tego, że Szatan próbował Go zniszczyć. Oczywiście do czasu, gdy Bóg przywrócił Jezusa Chrystusa na Swą prawicę w Niebie, Jezus osiągnął wszystkie zamierzenia Ojca co do ludzkości, tj. zapewnił Zbawienie od grzechu i założył Swój kościół.
 • Bóg również w potężny sposób zainterweniował w historii podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa na krzyżu (1 Kor 1:17-18, 23-24). Nie łudźcie się co do tej kwestii- Szatan chciał zabić Jezusa Chrystusa podczas Jego ziemskiej służby, by przeszkodzić Mu w ustanowieniu drogi Zbawienia dla nas, lecz nie chciał, by Jezus skonał jako ofiara, wypełniając proroctwo starotestamentowe. Widzimy zatem szereg przykładów, gdzie Szatan usiłował skłonić Żydów, by Go zabili, albo Go kamienując, albo zrzucając z urwiska- w obu przypadkach zginąłby On w sposób, który nie kwalifikowałby się jako „substytucja w ofierze” za grzech. Jednakże Wszechmoc Boża uniemożliwiła Szatanowi zabicie Jezusa Chrystusa przed wyznaczonym czasem, lub za pomocą metody innej, niż ofiarny krzyż. Jezus dobrowolnie oddał Swoje życie, nakazując Swemu duchowi, by opuścił Jego ciało akurat w odpowiednim punkcie historii świata (Mt 27:50), tak by Bóg Ojciec w końcu otrzymał najwyższą, dopuszczalną dla Niego ofiarę, by uczynić zadość Jego sądnej naturze i by rodzaj ludzki mógł być wybawiony od piekła i wiecznej śmierci.
 • Bóg obiecał wreszcie, iż zainterweniuje ponownie w historię świata by doprowadzić do ostatecznego wybawienia od grzechu i usadowić Jezusa Chrystusa na Jego prawowitym tronie, najpierw na okres milenium, potem na wieczność. Bóg specjalnie stworzył proroctwo, by było pieczątką potwierdzającą ważność Jego słów, tak, aby rodzaj ludzki zrozumiał, że On jest Bogiem jedynym, Wszechmogącym. Gdy człowiek widzi, jak proroctwo się wypełnia, to Bóg zamierzył dla tego człowieka, by przez to uświadomił sobie, iż On jest Bogiem. Bóg oświadczył więc: Szukajcie w księdze Pańskiej i odczytajcie:
  Ani jednego z nich nie zabraknie! – Bo usta Jego, one rozkazały, i Duch Jego, On je zgromadził.” (Iz 34:16)

 

Bóg mówi – odszukujcie proroctwa w Mej Księdze. Żadnemu z Mych proroctw brak jest towarzysza w postaci „wypełnienia się”. Jezus opłakiwał fakt, że Żydzi całkowicie przeoczyli czas pojawienia się Mesjasza, ponieważ Jezus wypełnił setki proroctw biblijnych zapowiadających Mesjasza (Łk 19:41-44). Podobnie dzisiejsze wydarzenia Bóg układa w taki sposób, że wypełniają się setki proroctw dotyczących końca wieku, albo też przygotowuje scenę na ich wypełnienie. Jezus powiedział nam, że poznamy, iż koniec się zbliża, gdy wszystkie Jego przepowiednie oraz ich wypełnianie się będą się zbiegać w tym samym czasie. Jezus powiedział nam, że poznamy, iż koniec nadchodzi, gdy wszystkie Jego proroctwa zbiegną się w czasie i wypełnią (Mt 24).

 

Gdy ujawni się Antychryst i założy swe globalne królestwo, gdy wszystkie zdarzenia z Księgi Objawienia będą miały miejsce i gdy powróci Jezus Chrystus, ujrzymy wielki pokaz Wszechmocy Bożej!

 

Nie oszukujmy się, potęga Boga jest absolutna. Szatan zbiera swoje siły i odnosi sukces jedynie dlatego, że Bóg do tego dopuszcza. Co więcej, Nowy Porządek Świata Szatana wypełnia wiele proroctw biblijnych, ponieważ Wszechmoc Boga go do tego zmusza. Pomyśl nad tym- Szatan z przyjemnością uknułby plan podboju świata w taki sposób, że ani jedna jego część nie wypełniłaby proroctw Bożych. Jednakże bardzo wiele elementów jego planu wypełnia proroctwa Boga, z których najważniejszym jest reorganizacja narodów świata w przepowiedziane 10 Super Narodów. NAFTA to naród nr 1.

 

Ostatnia część niniejszego studium biblijnego dotyczy codziennych działań wojennych w Niebiosach pomiędzy aniołami Boga i demonami Szatana. Celem tych zmagań jest kontrola historii ludzkości.

 

Wojna duchowa w Niebiosach

 

Cały 110. rozdział Księgi Daniela – Daniel modlił się o Boże zrozumienie wydarzeń związanych z Izraelem w dniach późniejszych. Tego samego dnia, którego modlił się Daniel, Bóg poinstruował jednego z Jego niebiańskich aniołów by osobiście dostarczył Danielowi Swą odpowiedź. Anioł natychmiast opuścił Niebo i udał się na Ziemię. Jest to podróż tak krótka, jak mgnienie oka. Jednakże anioł nie dotarł do Daniela przez trzy tygodnie. Wyjaśnił on Danielowi, że był przetrzymywany przez istotę demoniczną, którą nazwał „Księciem królestwa Persji”.

 

Innymi słowy, tenże anioł niebieski został zaatakowany przez niezmiernie potężnego demona, który został przypisany ludzkiemu królowi Persji. Anioł nie potrafił pokonać tej istoty demonicznej o własnych siłach, musiał więc wezwać Michała, anioła, którego Bóg wyznaczył do ochrony Izraela. Widzimy zatem, iż niektóre istoty demoniczne są potężniejsze od niektórych istot anielskich. Następnie, gdy odchodził, anioł wyjaśnił Danielowi, że gdy wróci, będzie musiał podjąć walkę z wrogim „księciem Grecji”. W Bożym proroctwie dotyczącym czterech królestw pogan (Dn 2:29-40), królestwo Grecji było trzecim. W czasie, w którym spisano 10. rozdział Księgi Daniela, drugie królestwo, Medo-Persja było u władzy, zaś przyszły książę Grecji jeszcze się nawet nie narodził!

 

Niemniej jednak trwała niebiańska bitwa o ukształtowanie losu przyszłego narodu greckiego. Gdy widzimy zarys bitwy pomiędzy aniołami Boga i demonami Szatana o los świata i narodów, nie ma wątpliwości co do tego, że Boża wola i zamiary wypełnią się. Gromady demonów podejmują walkę, której nie są w stanie wygrać. Proroctwa Boga dla końca wieku sprawiają jednak, że jest jasne, iż gdy Bóg usunie swą moc powstrzymującą działania diabła, Szatan i jego sługi zasmakują tymczasowego zwycięstwa, włączając w to całkowite zniszczenie kościoła do czasu, gdy Jezus Chrystus wróci, by ostatecznie stłumić wszelki grzech i rebelię. Widzimy dziś zatem stopniową erozję siły i wpływu kościoła. Słyszymy również groźby skierowane w stronę chrześcijańskich fundamentalistów, z których to gróźb większość jest nadal zawoalowana. Kiedy Antychryst powstanie, otrzyma od Boga moc, by kompletnie rozbić Jego ludzi (Dn 7:21, 25, 8:24, 11:32-36, 12:7b).

 

Księga Objawienia, rozdział 13., wersy 1-11, a zwłaszcza wers 7. mówią: „Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem.” Zwróćmy uwagę na to sformułowanie ” Potem dano jej [Antychrystowi]” a także „ i dano jej władzę”. Pewna władza większa, niż Antychrysta i jego naczelnego poplecznika Szatana da Antychrystowi „moc”, czy też możliwość podjęcia „walki ze świętymi i zwyciężenia ich”. Dlaczego Bóg miałby pozwolić, żeby Jego nowonarodzeni wyznawcy zostali zmiażdżeni przez potęgę Szatana, działającego poprzez Antychrysta? Dlaczego Bóg miałby dopuścić, by Jego ludzie, którzy pokładają zaufanie w Nim mieliby zostać unicestwieni? Bóg daje nam odpowiedź w11. rozdziale Księgi Daniela, w wersie 35.: ”Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i wybielenie na czas ostateczny – jest bowiem jeszcze czas do kresu.” Znaczenie słów „obmycie” i ”wybielenie” zawiera w sobie znaczenie czasu próby ludzi Bożych, mającego na celu odrzucenie oszustów oraz pozerów w kościele Boga. Oczywiście kiedy przynależność do czy stowarzyszenie z kościołem chrześcijańskim skutkować będzie śmiercią poprzedzoną torturami, nikt nie będzie udawał, że jest chrześcijaninem. Ci, którzy tylko to pozorowali natychmiast porzucą kościół. Ci, którzy są prawdziwie zbawieni pozostaną prawdziwi, zostaną uszlachetnieni i oczyszczeni, tak by być zaprezentowani Jezusowi Chrystusowi jako będący ze szczerego złota.

 

To totalne prześladowanie chrześcijan w trakcie Wielkiego Ucisku będzie tak dotkliwe, że Jezus nalega na Swoich wyznawców, by przetrwali ten okres w wierze: „Tu się okazuje wytrwałość świętych, tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: 'Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny.’ ” (Obj 14:12-13). Nasz Zbawiciel zaleca nam trwać w cierpliwości i pełnym zaufaniu do Niego, gdyż On wie, co robi, nawet jeśli idziemy na Jego śmierć. Szatanowi dopuszczono odnieść tymczasowe, miażdżące, globalne zwycięstwo nad ludźmi Boga. Do dzisiejszych satanistów, którzy są przepełnieni radością, gdyż czują, że szala zwycięstwa przechyla się w ich stronę mamy te słowa- Nie bądźcie zanadto zadowoleni z siebie i przesadnie pewni, jako że Biblia zapowiedziała ten zwrot akcji, wasze tymczasowe zwycięstwo na świecie pod koniec wieku. Sam fakt, iż taka zmiana ma miejsce jest jednym ze znaków, że koniec się zbliża.

 

Proroctwo Boga dotyczące wycofania Jego mocy powstrzymującej narody

 

W 2. rozdziale 2. listu do Tesaloniczan apostoł Paweł odkrywa bardzo interesujące kwestie dotyczące Szatana i jego pragnienia panowania nad światem. W wersie 3. Paweł stwierdza, że okres Wielkiego Ucisku nie rozpocznie się zanim kościół nie popadnie w apostazję. Wtedy i tylko wtedy Antychryst (Człowiek Grzechu) może się ujawnić. Boży Duch Święty zawsze powstrzymywał zło na dwa sposoby.

 

Po pierwsze działa On indywidualnie, ukazując ludziom ich grzechy i pociągając ich do Ojca: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.” (J 6:44). Duch Święty pohamowuje dziś również zło u niezbawionych mężczyzn i kobiet by nie popadli w kompletne zdeprawowanie, które mieszka w sercu każdego człowieka. Wielu badaczy Biblii uważa, że gdy nastąpi porwanie kościoła, Duch Święty nie będzie już dłużej pohamowywać ludzi niezbawionych. Natychmiast nastąpi totalne bezprawie.

 

Po drugie zaś Bóg powstrzymuje narody i przywódców narodowych, nie dopuszczając, by jeden naród zdominował Ziemię, nie pozwalając by Antychryst objawił się przed „wyznaczonym czasem”.

 

Jednakże pod koniec wieku, Duch Święty wycofa Swą moc powstrzymującą, pozwalając narodom świata, by globalnie się zjednoczyły i by Antychryst mógł się objawić tak, jak chciał tego dokonać przez ostatnie dwa tysiące lat (2 Tes 2:6-8). Spodziewamy się w końcu, iż ów proces wycofywania mocy Ducha Świętego powstrzymującej narody będzie odbywał się stopniowo, podobnie jak to jest w przypadku rodzącej kobiety. Bóle rozpoczynają się nominalnie i wzrastają wraz ze zbliżaniem się terminu rozwiązania. W tym przypadku poród dziecka to pojawienie się Antychrysta.

 

W oparciu o słowa Jezusa w 24. rozdziale ewangelii wg św. Mateusza oczekujemy, że Duch Święty rozpocznie wycofywanie Swej mocy powstrzymującej na pewien czas przed objawieniem się Antychrysta. „Narodziny” złego zbiegną się więc z całkowitym wycofaniem tej mocy. Pogląd taki stanowi odpowiedź na wiele pytań o wydarzenia światowe odkąd Izrael wyruszył z powrotem do swojej Ziemi Obiecanej w 1917 r., kiedy zgodnie z Deklaracją Balfoura kraje potęgi zachodniej miały wspierać powrót Izraela. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo blisko całkowitego wycofania tej mocy powstrzymującej, a co za tym idzie, jesteśmy bardzo blisko objawienia się Antychrysta.

 

Omówiwszy naukę biblijną o nadnaturalnej mocy Szatana, Wszechmocy Bożej i codziennej walki mającej miejsce w Niebiosach, zajmijmy się tematem podziału piekła przez Szatana na 7 części.

 

Tak jak Szatan wyznaczył najpotężniejszy typ demonów, by próbowały wpływać na kluczowych ludzkich przywódców w każdej erze historii świata ażeby podążali za jego planem, tak przyporządkował ten sam typ demonów do kontrolowania jego siedmiu dywizji piekła. Doc Marquis wymienia te siedem działów i demony nimi zarządzające i to, co każdy z nich usiłuje uczynić na Ziemi.

 

Czytając o tych podziałach pomyślcie o codziennych wiadomościach. Gdy zorientujecie się, że wszystkie rodzaje zbrodni pochłaniają dzisiejszą Amerykę, zrozumiecie, że może jednak jest tak, iż demony Szatana cieszą się tam bezprecedensowym sukcesem, i to dlatego siły chrześcijaństwa są tam w odwrocie od czasu zakończenia II Wojny Światowej.

 

Siedem wysokich rangą zwierzchności piekielnych Szatana zgodnie z tym, uczy o nich wicca

 

Były satanista Doc Marquis rozpoczyna tę sekcję tymi słowami: „Wymieniam zatem z wielkim wahaniem siedem wysokich rangą zwierzchności piekielnych zgodnie z tym, jak uczone są o nich wiccanie. Czuję, iż by pozwolić wam jasno zrozumieć kwestię opętania oraz tego, kto je powoduje i dlaczego, one [istoty demoniczne] muszą zostać wymienione (…)”

 

Rege – jest on generałem okultyzmu. Zajmuje się on takimi narkotykami, jak marihuana, haszysz, kokaina, speed, LSD, pejotl i meskalina. Są to narkotyki czarnoksięstwa. Atakują umysł i otwierają go tak, by mógł wejść demon. Rege jest odpowiedzialny za widzenie tego, że muzyka ma w sobie zły urok. (od kilku lat mimo mojej miłości do muzyki, jakos automatycznie przestałem jej słuchać – admin)

 

Istotnym jest imię pomniejszego demona marihuany, który odpowiada bezpośrednio przed Rege. Jego imię to „Jah” i jest on uznawany za „boga marihuany” przez wielu praktykujących okultystów. Popatrzmy na cytat z Johna Lennona, założyciela Beatlesów: „Podczas nagrywania ’Rewolwera”, Beatelsi pracowali nad utworem 'Rain’, który w końcu ukazał się jako singiel. Zawierał on nagranie- pierwsze w historii użycie odwróconej muzyki i głosów. Podczas pracy nad tą piosenką John, upalony marihuaną, przypadkowo włożył taśmy do odtwarzacza odwrotnie, co wywołało dźwięk, który go 'przeszył’. Nazwał on tę inspirację 'darem od Boga – właściwie od Jaha, boga marihuany. Jah mi ją dał’. Pierwsze nagranie odwrócone na jakimkolwiek albumie.” (J. Niezgoda „Proroctwo Lennona: Nowe studium wskazówek śmierci Beatelsów”, wyd. New Chapter Press, str. 68).

 

Moje badania okultyzmu pokazały mi, że „otwarcie umysłu na wyższy poziom świadomości” jest absolutnie niezbędne dla przejścia tej osoby do wyższego poziomu wtajemniczenia w okultyzm. A takie „otwarcie umysłu” jest absolutnie zależne od zażywania narkotyków. Powinniśmy zatem widzieć ogromny problem ludzi powszechnie biorących narkotyki. Czy dostrzegamy taki problem w dzisiejszych wiadomościach?

 

Jeżeli chodzi o dzisiejsza muzykę, całkowicie wierzę w to, że zawiera ona w sobie złe uroki. Czas i dostępne miejsce nie pozwalają mi szczegółowo omówić te kwestię. Przekazuję wam tu po prostu, że ludziom szkolonym w czarnej magii mówi się, że muzyka popularna, szczególnie ta skierowana do dzieci i nastolatków, jest naładowana czarami dla maksymalnego efektu okultystycznego.

 

Larz – demon pożądania seksualnego, homoseksualności, biseksualności, cudzołóstwa i innych uciech seksualnych. Bieżące wiadomości pełne są seksu i perwersji seksualnych. Pornografię, zarówno twardą, jak i miękką można znaleźć wszędzie. Pełno jest filmów i sitcomów liberalnie wykorzystujących seks by zachęcić ludzi do oglądania. Więzienia pełne są ludzi skazanych za różnego rodzaju przestępstwa seksualne, od gwałtu po molestowanie dzieci. Większość wypożyczalni posiada duże sekcje „tylko dla dorosłych”, a internet pornografią jest zalany.

Larz cieszy się większym niż kiedykolwiek sukcesem w Ameryce. Jednym z największych osiągnięć Ameryki musi być legalizacja homoseksualności i biseksualności. Larz doskonale wykorzystał niesławny Plan Sześciu Kroków Zmiany Nastawienia. Kiedy dana osoba otrzymuje propozycję zostania czarownikiem, jest najpierw zaproszona na wielkie przyjęcie, gdzie alkohol i narkotyki są ogólnodostępne, tak jak i seks- ktokolwiek tylko chce, w jakikolwiek sposób chce. Alkohol, narkotyki i dziki, sprośny seks służą temu samemu celowi- odciąć osobę od jego/jej dawnego systemu wartości i sumienia. Seks jest też bardzo istotny w czarnoksięstwie. Zasadniczo wypełnia to, co napisano w Rz 1:25-29, zwł. w. 25, gdzie ludzie czczą stworzenie [seks], a nie Stwórcę. W wersach 26-29 Paweł mówi jasno, że ta perwersja prawdziwego uwielbienia skutkuje pojawieniem się wszelkiego rodzaju nieczystości i zboczeń.

 

Bacchus – demon uzależnień od narkotyków, nikotynizmu, alkoholizmu. Szatan uwielbia usidlać ludzi w jakiejś formie uzależnienia, gdyż wtedy jest mu dużo prościej kontrolować tę osobę dla swoich diabolicznych celów. Jestem pewien, że nikt uzależniony od papierosów nigdy nie pomyślał, że jest ofiarą działania tego demona, Baacchusa, pracującego ku zbudowaniu Nowego Porządku Świata! Rege i Bacchus mogą i działają w ścisłej współpracy by zmaksymalizować wpływy w swoich obszarach odpowiedzialności.

 

Pan – demon umysłu. Wywołuje choroby psychiczne, depresję, myśli samobójcze, związane ze zdenerwowaniem, czy odrzuceniem. Czy zauważyliście, że kiedy osoba popada w depresję, albo czuje się odrzucona, zwraca się ku narkotykom, czy czemuś innemu, co ostatecznie staje się uzależniające? Czy widzicie jak jeden demon spowoduje, że pójdziecie do innego? Pan sprawia, że jesteś w depresji, idziesz więc do Rege, demona okultyzmu i narkotyków, z kolei on wysyła cię do Bacchusa, demona uzależnienia. To jeden krąg, w którym próbują człowieka na zawsze uwięzić.

 

Medit – demon nienawiści, morderstwa, zabijania, wojny, zazdrości, zawiści i plotki. Z pewnością aktywiści walczący z przemocą domową nigdy nie brali pod uwagę, że walczą z demoniczną hordą. I znów ten dział demoniczny współpracuje z dywizjami promującymi uzależnienie i chorobę psychiczną.

 

Set – demon śmierci. Coś takiego naprawdę istnieje. Wojny, terroryzm i morderstwo szaleją na świecie. XX wiek był najbardziej krwawym w historii świata. Prawie wszystkie masowe ludobójstwa miały miejsce w tym stuleciu. Również w tym wieku, dokładniej w 1948 r., powrót Izraela do swej ziemi uruchomił odliczanie zegara końca wieku. Demon ten maszeruje wraz z armiami świata, partyzantami w dżunglach i członkami miejskich gangów. Demon ten czyha w mroku nocy czekając, by zaatakować bez ostrzeżenia, miłosierdzia, ani jakiegokolwiek powodu.

 

Demon chrześcijan – ten demon nie ma swojego imienia. Jest tak potężny, że napawa śmiertelną grozą większość wikkan. Demon ten próbuje sprawić, by chrześcijanie plotkowali na swój temat i powodowali spory w kościele oraz pośród braci. Próbuje on także osłabić chodzenie chrześcijanina drogami Pana, czyniąc go zadowolonym z samego siebie i sprawiając, że nie angażuje się w życie kościoła, tj. oddawanie dziesięciny, ewangelizację itp.

 

Czy nieustępliwe działania tego demona mogą odpowiadać za „apostazję” w kościele chrześcijan? Rok 1948, w którym Izraelowi przywrócono jego ziemię, jest jednocześnie rokiem utworzenia Światowej Rady Kościołów i amerykańskiej Narodowej Rady Kościołów. Pisarze new age śmiało twierdzą, iż ten ruch jest absolutnie niezbędny do zjednoczenia religii świata w nadchodzącą Religię Nowego Porządku Świata.

 

Zawsze twierdziliśmy, że kościoły chrześcijańskie to klucz do objawienia się Antychrysta. Tak długo, jak trzymaliśmy się prawdy Ewangelii, nie idąc na kompromis, tak Antychryst nie mógł się pojawić. Wkrótce jednak kościoły zaczęły odchodzić od kluczowych doktryn.

 

Gratulacje, liberalni przywódcy chrześcijańscy! Otworzyliście drzwi Antychrystowi!

 

Teraz, gdy wiesz już o siedmiu dywizjach piekielnych, o tym, za co odpowiada każda z nich, to czy lepiej rozumiesz co i dlaczego dzieje się dziś na świecie? Czy dostrzegasz, jak blisko końca wieku jesteśmy? Czy jesteś duchowo gotowy/a? Czy gotowa jest twoja rodzina? Czy odpowiednio chronisz swoich bliskich?

 

 

 

 

Zaktualizowane: 23 października 2015 - 13:57

16 komentarze

Dodaj komentarz
 1. pełno na internecie filmikow smiejacych sie z papieza JP II, ale tez daja tam zdjecia 'jezusa’, np tego od faustyny, czyli falszywego jezusa, nie prawdziwego

  https://www.youtube.com/watch?v=y4HW3WgglDY

  1. Święty Jan Paweł II był lepszym papieżem od świętego Piotra!

 2. Jakby ktoś nie wiedzial to pierwsi chrześcijanie widzili najpierw antychrysta w Imperium Rzymskim, a w poźniejszym czasie w kontynuatorze tego Imperium tj Imperium Rzymko-Katolickim co współgra z tym co pisali apostołowie w listach o tajemnej mocy nieprawości, która ma nadejść po upadku ostatniego z cesarzy rzymskich.

  1. antychrystem czyli w tlumaczeniu z greki kims w miejsce chrystusa i zarazem przeciw chrystusowi czyli jego ewangelii ( Chrystus to Słowo ktore było u Boga) jest papiestwo, które akurat nazywa siebie następcą Chrystusa Juz Marcin Luter i inni pionierzy protestanstyzmu po studiach biblijnych to dostrzegli i to była prawdziwa główna przyczyna powstania reformacji. A to ze teraz większość świata, nawet prawdziwi biblijni chrześcijanie szuka antychrysta w jakiejś mitycznej postaci w przyszłości to niestety, ale sprawka szatana, który posłużył sie tzw kontrreformacja, utworzona przez papiestwo, a kierowana przez zakon Jezuitów, której to członkowie opracowali i popularyzowali w całej ówczesnej Europie i nowo odkrytej Ameryce fałszywe teorie min o Antychryście mające na celu odwrócenie uwagi od papiestwa jako zapowiadanego w ewangelii symbolu odstępstwa od prawdziwej wiary. Chyba nie musze mowic w jakim celu, kazdy chyba kto zdaje sobie sprawe z faktu iz kościół katolicki służy szatanowi zwodząc wielu chrześcijan ku ich zagładzie.

 3. A co do Antychrysta to kim on tak właściwie jest? To jest jakiś upadły anioł? Demon? Syn Lucyfera? Człowiek? Edomita? Chazar?

  1. Jan pisał: 18 Dzieci, jest już ostatnia godzina,
   i tak, jak słyszeliście, Antychryst5 nadchodzi,
   bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów;
   stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
   19 Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas;
   bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami;
   a to stało się po to, aby wyszło na jaw,
   że nie wszyscy są naszego ducha.
   Antychryst to jest każdy /człowiek lub system/ kto działa przeciwko Jezusowi Chrystusowi lub stawia się zamiast Jezusa Chrystusa.

   Niegodziwiec, syn zatracenia to jedna osoba;
   3 Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo2 i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia2, 4 który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć3, tak że zasiądzie w świątyni Boga3 dowodząc, że sam jest Bogiem. 5 Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? 6 4 Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. 7 Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, 8 wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust5 i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. 9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów6, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu7, 12 aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość.
   Określenie „syn zatracenia” użyte jest w Billi tylko 2 razy. Pierwszy – określenie Judasza, a drugi raz na określenie człowieka, który objawi się z mocą szatana przed powtórnym przyjściem Jezusa.

  2. Nie chce mi sie rozwijac tematu ktory poruszalem juz wielokrotnie na tym forum.Odpowiem tylko na pytanie,zgodnie z Ks.Obj.sw.Jana i Ks.Henocha.Antychryst to duch smoka morskiego Lewiatana,ktory obecnie podzielił sie na dwoje Lewiatana i Bafometa.Lewiatana nosi w sobie niewątpliwie Franciszek.Wiem kto jest Bafometem,mało tego jego żoną jest Jezebel,ale nie napisze bo nikt w to nie uwierzy.

 4. Tron z Pergamonu jest w Berlinie.

 5. najlepsze ze jest zamknięty dla zwiedzających w owym czasie… dziwny zbieg okoliczności?

 6. ChristianStateOfPoland

  Wszechmogący, wszechwiedzący i doskonały Bóg nie tworzył botów, a wolne istoty, posiadające własną inicjatywę, stworzone (co najważniejsze) na podobieństwo Pana. Istoty nie miały być doskonałymi klakierami, które niczym nakręcone laleczki wielbią i chwalą, bo tak je zaprogramowano, albo co gorsza zastraszono (Bóg może zniszczyć zło niczym robaka). To nie jest nieudany eksperyment, Pan wszystko przewidział, stworzył pewne niezmienne mechanizmy, no i pragnie mieć rozumne kochające dzieci, a nie zastraszone stado pochlebców. Stworzył, a potem wszystko żyło własnym życiem…, aby mieć tylko umiłowanych, Pan podejmował próby „czyszczenia botów” (Potop itp.), ale z czasem (w wyniku skażenia grzechem pierworodnym itp.) wszystko wracało do „normy”. Przeciwnik rośnie w siłę, a nie można go od tak zniszczyć, ponieważ wówczas Pan zaprzeczyłby Swoim boskim przymiotom. Ostatecznym rozwiązaniem jest zstąpienie na Ziemię Chrystusa – który okazał się godnym sługą, który poprzez swoją śmierć, a nie bicz boży niszczy grzech, a jednocześnie Jego ewangelia jest swego rodzaju testem i sprawdzianem. Tak jak na początku szatan, czy jak go tam zwał, świadomie wybrał odstępstwo od Boga, a w jego ślady szły kolejne pokolenia, tak teraz w świadomy sposób mamy wybrać Zbawienie i powrót do Boga jako nowe istoty… Kiedyś zastanawiałem się: Skoro modlimy się i próbujemy nawracać nawet najgorszych, to czy można zabiegać o nawrócenie upadłych aniołów? Oczywiście każdy czuje, że nie… słyszałem nawet jakieś nagrania opętanego, który mówił: „Nie ma dla nas powrotu.” Gdzie jest tron szatana? To proste – w sercach wielu ludzi, bo stamtąd pochodzą złe uczynki, serce Judasza również zostało nakłonione do zdrady przez szatana… Warto również przypomnieć Mt12: „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”; a przyszedłszy zastaje go niezajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni.” – To pokazuje jak trudny jest czas po nawróceniu/ oczyszczeniu, jak bardzo trzeba być czujnym… Tak samo po chrzcie w rzece Jordan do Jezusa przychodzi sam szatan. Władzę Boga potwierdza również fragment ze stadem świń – Prośba demonów, by mogły odejść wstępując w świnie i przyzwolenie Jezusa pokazuje, że demony mogą czynić jedynie to, na co Bóg pozwoli.

 7. Dzięki za tłumaczenie Jacku, bardzo ciekawy artykuł 🙂

 8. Odnośnie tego gdzie znajduje się dzisiaj tron szatana to uważam że w Polsce są to Katowice, a mianowicie Spodek z całą jego symboliką. Zastanowcie sie nad tym.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish