Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nadchodzi Ostatni Dyktator Świata

Książka, która wstrząsa. Napisana kilka lat temu przewidziała to co się dzieje obecnie I MIEĆ BĘDZIE MIEJSCE.

Przypomniałem sobie o niej przy okazji dyskusji na naszym forum gdzie forumowicz Gałązka poinformował o planie stworzenia armii UE:

http://forum-chrzescijan.pl/index.php/forum/newsy-ze-swiata/2777-wspolna-europejska-armia
Już miałem wczoraj iść spać, ale otrzymałem od znajomego mailem i niestety musiałem sen przełożyć…
Paradoksalnie o wielu wydawałoby się oczywistych tematach podjętych w tej książce nikt nie pisuje i nie ostrzega a co jest wiadome od dawna…
Po jej lekturze nie tylko wyklaruje się Wam obraz czasów końca, ale będziecie przekonani, że już w nich żyjemy co zresztą sam często podkreślam.

Co w niej jest szokującego?

Prezydent USA ma być zamordowany.
Armie potęg światowych miały być spacyfikowane na rzecz armii ONZ co zapowiadał również Tim Lahaye w swych książkach a dzieje się obecnie. Armia Rosji jest mocno okrojona już teraz.

Celowe rozbrojenie armii poszczególnych państw

————————————-

*Faza I – Wojska USA i Rosji silne – ONZ – słabe
*Faza II – Wojska USA i Rosji osłabione – ONZ – wzmocnione
*Faza III – Wojska USA i Rosji zlikwidowane – ONZ ma całe wojsko


 

DOKUMENT NUMER 72-77
Dokument ten towarzyszy Prawu Międzynarodowemu 87-297. Tytuł: “Wolność od wojny
– program Stanów Zjednoczonych dla całkowitego rozbrojenia w nastawionym
pokojowo świecie”.
Dokument ten wzywa:
*Wszystkie narody do rezygnacji z broni
*Do stopniowego umacniania ONZ
*Do jak najszybszego procesu rozbrojenia
*Aby poszczególne państwa zachowały tylko takie siły nie posiadające broni
nuklearnej, jakie są potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa wewnętrznego –
natomiast będą wspierać i dostarczać ludzi do sił zbrojnych ONZ (tzn., armii
świata)

Oznacza to brak wojska, marynarki wojennej, sił powietrznych i zakazu sprzedaŜy
broni palnej dla obywateli. Nie było imiennej listy do głosowania w Senacie,
który to przegłosował. Odbyło się to poprzez “głosowanie ustne” i przeszło
głosami 101-216


Te tajne plany rozbrojenia świata zawierają trójetapowy plan. Jeśli kochasz
wolność przeczytaj uwaŜnie.
Etap pierwszy: Na ziemi amerykańskiej muszą powstać siły bezpieczeństwa ONZ,
naleŜycie obsadzone i wyposaŜone do kontroli i powstrzymywania gwałtu. (czytaj:
Poprzez siły policyjne ONZ dławienie wszelkiej patriotycznej opozycji, która
chciałaby zachowania niepodległości USA).
Etap drugi: Inspektorzy ONZ muszą zostać uprawnieni do przesłuchiwania jednostek
w kaŜdej sytuacji w sprawie rozbrojenia. (Czytaj: masowa inwigilacja wolnych
obywateli Ameryki).
Etap trzeci: Traktat musi być respektowany jak prawo światowe, egzekwowane i
wcielane przez siły bezpieczeństwa ONZ, a w razie konieczności stosować
aresztowania. (czytaj: Siły policyjne ONZ będą aresztować kaŜdego Amerykanina,
który nie odda swej broni.) (7)
Przez kogo będą sądzeni? Przez sąd światowy ONZ. Dlatego właśnie trybunał
światowy otrzyma pełnomocnictwa – do skazywania jednostek, które będą gwałcić
ten rozbrojeniowy traktat.
Odbyło się wiele konferencji, na których omawiano te plany. Na ich ósmej
konferencji przedyskutowano kilka propozycji. Zaproponowano utworzenie
Światowego Sądu Pokoju. Profesor Leo Szilard przedstawił, Ŝe jedynym sposobem na
to, aby sąd światowy był skuteczny, to nadanie jemu uprawnień na stosowanie kary
śmierci wobec tych, którzy nie stawią się na rozprawie.
Sąd moŜe składać się z przedstawicieli wszystkich narodów – pięćset do tysiąca
urzędników. Ci międzynarodowi urzędnicy mieliby za zadanie wykonywać karę
śmierci zawyrokowaną przez Światowy Sąd Pokoju. Jeśli taki plan zostałby
wprowadzony w Ŝycie, kara śmierci mogłaby być wykonywana przez tych
międzynarodowych urzędników na obywatelach USA, którzy odmówią złoŜenia broni.

RZĄD GLOBALNY: NASTĘPNY KROK.
Intelligence Digest (czołowe pismo w sprawach międzynarodowych) stwierdza:
“Warto przyjrzeć się “myślowym czołgom”, kiedy ci z establishmentu dają
odpowiednio wczesne ostrzeŜenia dotyczące tego, w jakim kierunku zmierza
polityka. ZauwaŜmy zwiększone nawoływania z transatlantyckiego układu, aby NATO
przekształcić w główną powierzchnię graniczną pomiędzy Europą a Ameryką. Podczas
kiedy niektórzy politycy i biurokraci otwarcie mówią o następnym kroku w stronę
globalizacji rządu, naleŜy spodziewać się duŜego przetasowania w tym kierunku,
gdy Europa zgodzi się na rewizję układu z Maastricht (który stworzył Unię
Europejską z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1996r.) (17)
Rzesz międzynarodowych konspiratorów nowego ładu światowego wierzy, Ŝe ich cel
leŜy juŜ w zasięgu ręki – a nagrodą jest – “złoty pierścień” – jeden rząd
światowy.


Religia:

 

BABILON – POWRÓT W PRZYSZŁOŚĆ
Fałsz nigdy nie jest przedstawiany w swojej nagiej szpetności, aby będąc w
takiej formie przedstawiony nie został wykryty; lecz bywa chytrze wystrojony w
55
atrakcyjne ubranie, aby poprzez taką zewnętrzną formę zrobić większe wraŜenie na
niedoświadczonych niŜ sama prawda.
-Ireneusz, biskup Lyonu we Francji
II wiek A.D.
Lecz badajcie duchy, czy są z Boga.
-(1 Jana 4:1)
Szatan opracował plan – mistrzowski plan – tak monstrualny, wyrafinowany plan
zwiedzenia, za pomocą którego zwiedzie miliardy ludzi Ŝyjących na ziemi, a nawet
wybranych BoŜych jeśli tylko będzie to moŜliwe. Plan ten dotyczy inauguracji
religii New Age.
Czy obecnie istnieje taka religia na świecie? Bezspornie tak. Przesuwa się nad
naszą planetą jak gigantyczna, duchowa chmura nuklearna. Jej satanistyczne,
radioaktywne promieniowanie zatruwa umysły setek milionów ludzi. Mózg tej
straszliwej ośmiornicy znajduje się w budynku ONZ w Nowym Jorku. Został
ukonstytuowany w roku 1922 przez Alice Bailey, autorkę „Uzewnętrznienia
hierarchii”. Informacje zawarte w tej ksiąŜce zostały jej objawione, jak
utrzymuje, przez duchowego przewodnika zwanego Tibetan. (Biblia ujawnia, Ŝe
duhowi przewodnicy to demony – I Tymoteusza 4:1)

Po raz pierwszy ukazały się inne tytuły związane z New Age: „Zufanie Lucyferowi”
(tytuł został zmieniony na „Zaufanie Lucis”. Inne tytuły religii New Age to:
„Planetartny początek planetarnego obywatelstwa” „Nowy wiek Akwariusza”; „Plan”.
Niektóre poruszane zagadnienia to: Człowiek jest bogiem i ewoluuje w kierunku
Trójcy; poprzez reinkarnację będzie Ŝył wiecznie i nie umrze; samolubstwo jest
największą miłością; czczenie i ubóstwianie Matki Ziemi. Ich głównym celem jest:
ustanowienie jednego rządu światowego; jednej uniwersalnej religii światowej;
wymazanie imienia Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwa z powierzchni ziemi do roku
2000; umieszczenie na tronie świata „kosmicznego Chrystusa”.
Poświęciłem 12 lat na badanie religii New Age. Spełnia ona wszelkie kryteria ku
temu, by być religią nadchodzącego antychrysta. Nie jestem osamotniony w takim
przekonaniu. Hal Lindsey powiedział w programie telewizyjnym Trinity Broadcast
Network (TBN):
„Obecnie mamy ruch zwany New Age nie mający sobie równego w całej historii. Ruch
ten gwałtownie przygotowuje drogę dla antychrysta”.
Constance Cumbel w swojej ksiąŜce „The Hidden Dangers of the Rainbow” napisała,
Ŝe religia New Age spełnia wszelkie wymagania babilońskiego kościoła –
nierządnicy dni ostatecznych.
Jak wielka jest ta religia? New Age rozpowszechnia się w Ameryce jak ogień
stepowy. Badania opinii publicznej ujawniają, Ŝe 60 milionów ludzi uwikłanych
jest w nekromancję (rozmowa z duchami zmarłych); 40 milionów w doktrynę o
reinkarnacji; 50 milionów zajmuje się jogą oraz medytacją transcendentalną, to
jest religią Hindusów; 60 milionów uwikłanych jest w globalnej pułapce
astrologii. ZauwaŜyłem, Ŝe częściowo liczby te zazębiają się. Lecz jest to
straszne przyglądać się jak ten wielki i dobry naród amerykański, poprzez
miliony swoich obywateli, odwraca się od Boga Biblii, od BoŜego światła Pisma
Świętego i zwraca się do boŜków New Age.
Biblia naucza, iż początek religii New Age datuje się jeszcze przed stworzeniem
świata. Zapoczątkowana została w wieczności przed tronem Trójjedynego Boga.

 


POWRÓT BOGINI
W Babilonie czcili Lucyfera boga słońca, czcili boginię Matkę Ziemię. Kiedy
Nimrod został ścięty mieczem, Semiramis, jego piękna i rozpustna Ŝona ogłosiła
mieszkańcom Babilonu, Ŝe zaszła w ciąŜę z bogiem słońcem, Lucyferem (szatan
zrobił sztuczkę, sfałszował narodzenie z dziewicy), i utrzymywała, Ŝe syn który
się narodził jest reinkarnacją Nimroda, dyktatora świata. Nazwała swojego syna
Tamuz. Obywatele Babilonu czcili boga słońca, Lucyfera, Matkę Ziemię, oraz syna,
który rzekomo miał być reinkarnacją Nimroda. Szatan stworzył fałszywą trójcę,
bluźnierstwo przeciwko Trójjedynemu Bogu niebios, błogosławionemu Ojcu, Synowi i
Duchowi Świętemu.
Ziemia była ich boginią. Czcili ziemię jako istotę Ŝywą posiadającą tchnienie. W
staroŜytnym Babilonie posiadali takŜe „agendę ziemi”. Było to właściwie
wróŜbiarstwo. Czcili słońce, księŜyc, gwiazdy oraz ich boginię, Matkę Ziemię.
Biblia opisuje to w Rzymian 1:25:
„PoniewaŜ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i słuŜyli
stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki.”
Niedawno oglądałem w telewizji piękne pejzaŜe z parku Yosemite w Kalifornii.
Miły Ŝeński głos powiedział, „powinniśmy czcić boginię Matkę Ziemię.”
Ted Turner, wpływowy głos w CNN, „król wiadomości” ujawnił swoje dziesięcioro
nowych przykazań. Powiedział on, Ŝe dziesięcioro biblijnych przykazań juŜ się
dawno przedawniło. On napisał dziesięć nowych przykazań. Teraz mamy przykazania
Teda Turnera. Powiada: „pierwsze przykazanie to powinniśmy miłować Matkę
Ziemię.”

 


Tutaj piszą to co ja zauważyłem kilka lat temu o trójkącie: http://detektywprawdy.pl/2015/01/15/znak-bestii-z-apokalipsy-to-piramida/

 

UKRYTE NIEBEZPIECZEŃSTWO TRÓJKĄTA
Dzień Ziemi w roku 1990 był dniem szatana. Ich symbol w mgnieniu oka ukazał się
na ekranach telewizorów na świecie i oglądało go 2.5 miliarda ludzi. Symbol? –
TRÓJKĄT – babiloński symbol szatańskiej trójcy staroŜytnego Babilonu,
bluźnierstwo wobec Trójcyjedynego Świętego Boga. Trójkąt jest takŜe symbolem
Lucis Trust, ośrodka newralgicznego religii New Age przy ONZ. Właściwie jest to
symbol New Age, ich boga Lucyfera.
Alice Bailey pisała o wierzchołku trójkąta, który reprezentuje Szamballa,
duchowe królestwo pana Matreya nadchodzącego „fałszywego Chrystusa New Age”.
(15)
Benjamin Creme, dyrektor religii New Age w Ameryce Północnej, łączy trójąt z
mającym się ujawnić przywódcą świata, którego nazywa „Chrystusem”. Pamiętajmy,
Ŝe jest to język o podwójnym znaczeniu i dla niego „Chrystus” to ten, którego
Biblia nazywa antychrystem.
Barbara Walker w „New Age Encyclopedia” powiada: „Trójkąt to uniwersalny symbol
bogini matki.”
Alice Bailey pisze, Ŝe tybetański mistrz, Djwhal Khul duchowy przewodnik, (który
jest demonem) ujawnił, Ŝe trójkąt poprzez modlitwę – Wielką Inwokację
reprezentuje połączone energie słonecznego ojca Lucyfera, Chrystusa, antychrysta
oraz hierarchiczne królestwo Lucyfera. To były sekretne symbole Dnia Ziemi i
poprzez Wielką Inwokację, było to wołaniem o nadejście królestwa Lucyfera;
wołaniem o przyjście antychrysta i ustanowienie swojej władzy na ziemi.

 

Oto link do pdfu na mojej stronie alterternatywnej, która była przez pewien czas moim jakby archiwum tekstów:

http://prawdawaswyzwoli.wordpress.com/2013/11/05/nadchodzi-nowy-dyktator/

Updated: 8 marca 2015 — 19:38

12 komentarzy

Add a Comment
 1. WOW! YOU HAVE NEVER SEEN THE NAMES OF GOD DISPLAYED LIKE THIS! BY THE END OF THIS VIDEO I WAS OUT OF MY CHAIR SHOUTING!
  On jest !

  1. umieszczałem to na blogu. Nawet Julla przetłumaczyła. Musze tylko napisy osadzić i będzie w wersji PL 🙂

   1. Super ! 😉 Przepraszam nie wiedziałam , nie widziałam może jeszcze wtedy nie czytałam . Mniejsza z tym 😉 hehe Fajnie krzyczą – pięknie wychwalają Boga ! tak donośnie !!! <3

 2. Naprawdę nie zdziwiłbym się gdyby “przybył” jakiś gość podobny do powszechnego wizerunku Pana Jezusa (raczej fałszywego) – i nazwał się Chrystusem.
  Na you tube jest kanał – Liekillers – fałszywy chrześcijańsko, który promuje nadchodzącego Boga, Chrystus będzie chciał miłości każdego ponoć i “znaku boga”, kto się sprzeciwi – będzie torturowany.. dosłowny przekaz 😀 masakra

 3. Czy wpuszczając film na blog nie możecie jego przetłumaczyć? Czy wy uważacie że wszyscy znają j. Angielski? Jesteśmy w Polsce więc takie rzeczy powinny docierać do większości społeczeństwa. Czyż nie tak?

 4. czy myślicie,że antychryst może wyglądać jak jezus z obrazu s.Faustyny, czy po to było to objawienie i nakaz namalowania przez nią obrazu dany przez samego jezusa?Przecież to by była masakra tylu ludzi by to pociągneło na dół. katolicy pozabijali by każdego kto by powiedział, że to nie Jezus.Jaki cel miały te objawienia?

  1. Edyto.. wielokrotnie się nad tym zastanawiałam i myślę, że jest to bardzo prawdopodobne , że właśnie w tym celu były te objawienia.. Przecież my dobrze wiemy, że objawienia (wynurzenia) Faustyny miały na celu wprowadzić ludzi w błąd a więc to ma sens.. Poza tym całun turyński prawdopodobnie miał i ma również podobne zadanie.. Większość wizerunków Jezusa jest właśnie wzorowanych na nim.. Ludzie już tak bardzo podświadomie wpoili sobie taki właśnie wygląd, że zwiedzenie moze być bardzo proste.. Napisze tak.. uważam, ze w odpowiednim momencie wkroczy sam Bóg.. inaczej zbyt wielu poszło by na zatracanie.. Po prostu ufajmy naszemu Panu..

 5. co myślicie na temat obiawienia sie jezusa s.Faustynie i nakazanie jej namalowania obrazu przez samego jezusa?Jaki był tego cel?Kto może wyglądać jak ten rzekomy jezus?Przecież zwiódłby tylu ludzi.Każdy katolik wydałby człowieka, który ośmieliłby się powiedzieć,że to nie Jezus

  1. “Każdy katolik wydałby człowieka, który ośmieliłby się powiedzieć,że to nie Jezus”

   Myślę, że na ten moment z pewnością tak by się niestety stało.. Odczułam na sobie osobiście taka namiastkę nienawiści za to, że bronie prawdziwej , czystej Ewangelii.. Zresztą z pewnościa wielu z nas również. Myślę, że to taki jakby hart ducha.. Ale wierzę w opiekę naszego Pana. Niech Bóg ma nas wszystkich w opiece.. Edyto nie bójmy się..

 6. mam nadzieję,że Bóg zainterweniuje bo tylu ludzi,dzieci ciągnie za sobą szatan.Mamy tylko Boga i Jezusa wierzę,że nie pozwolą na to aby on omamił i pociągną tyle ofiar i że każdy dobrego serca pozna Bożą moc i Jedynego Boga.Tak zaufajmy Bogu.I oby ta ufność była łatwiejsza dla nas ludzi.miał wejść jeden komentarz bo jeden mi gdzieś zniknął i pisałam od nowa ale widze że nigdzie nie uciekł.

  1. “mam nadzieję,że Bóg zainterweniuje bo tylu ludzi,dzieci ciągnie za sobą szatan”

   ja również mam głęboką nadzieję.. modlę się o to codzienne..

  2. też się modlę i oby tak się stało.Jezus powiedział proście a będzie wam dane a On nie rzuca słów na wiatr.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: