Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

“Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go”.

“Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go”.
BW – Dzieje Apostolskie  7:53

 

O co tu chodzi? Aniołowie dali zakon a nie Bóg.

 

Niektórzy błędnie uważają zwiedzeni naukami ludzi bezprawia, że Prawo zostało nadane przez aniołów a więc nie należy lub nie należało  go przestrzegać, że aniołowie byli poza kontrolą Boga i dali swoje drastyczne prawo… Co za nonsens. Tak chyba naucza niejaki pan Pomazańcowy. Jeśli się mylę, to poprawcie mnie.

Ale co oznacza prawo nadane przez aniołów?

 

Wyrażenie to znaczy obecnie w żydowskim rozumieniu, że aniołowie byli  pośrednikami, przez które Izrael otrzymał Prawo; że to ich głos był słyszany na Synaju. W Galacjan również Paweł, mówi o prawie „ świętym przez aniołów”

 

” Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.” Ga 3:19.

 

 

Paweł opierał się jak każdy mądry człowiek na Torze:

 

” Powiedział: PAN przyszedł z Synaju i z Seiru wzeszedł dla nich, zajaśniał z góry Paran i przyszedł z dziesięcioma tysiącami świętych; z jego prawicy wyszło dla nich ogniste prawo.”

 

W biblii Brzeskiej jest tak oto napisane:

 

” I rzekł tak: Przyszedł Pan do Synaj, a w Seir okazał się im i objaśnił się z góry Faran, a przyszedł dla świętych zastępów, mając w swej prawicy zakon oddany w ogniu dla nich”

 

Dobrze wiemy, że “zastęp” oznacza kategorie wojsk niebieskich, czyli aniołów.

To wydarzenie zostało potwierdzone w Psalmie 68:

 

“Obozu Bożego jest dwadzieścia tysięcy i miliony aniołów, a Pan jest miedzy nimi na miejscu najświętszym jako na Synaj.”

 

 

Wy, którzy otrzymaliście zakon….

Jak to zostało ustanowione przez aniołów, ponieważ przez dyspozycję aniołów ,

To zdanie, inaczej sformułowane ( εἰς διαταγὰς ἀγγέλων ), jest jednym z wyjątkowo trudnych: διαταγή oznacza właściwie mianowanie, lub „ obrzęd ”, jak w Liście do Rzymian 13: 2 ; i εἰς , który ma wiele różnych zastosowań w języku greckim w Nowym Testamencie oznacza „przy”, „przez” lub „przy okazji”, jak Mateusz 12:41, „Na głoszenie Jonasza”.

 

Więc tutaj otrzymali Prawo „przy” lub „przy okazji” „porządkowania” lub „mianowania” aniołów. Kiedy aniołowie, którzy zostali powołani przez Boga i przemówili w Jego Imieniu, nadali Prawo, Izraelici je przyjęli.  Prawdziwy sens oddaje jednak  „według dyspozycji aniołów”!

Paweł mówi o roli, jaką aniołowie wzięli w dawaniu Zakonu, i w języku uderzająco przypominającym tekst. Mówi o tym, że zostało „wyświęcone przez aniołów”.

Takie rozumienie nadaje  jeszcze większe znaczeniu Prawu Boga, które tak bardzo kochał Dawid.

Bóg wyświęcił lub ustanowił Prawo, ale anioły były narzędziami lub szafarzami jego ogłoszenia., gdzie w Septuagincie . czytamy:

 

„Po jego prawej stronie anioły były z nim”. 

 

 

Tak więc PRAWO było przekazane w niezwykle uroczystych okolicznościach, ponieważ było ono drogowskazem i latarnią zepsutego świata w tym samych Izraelitów.

 

Po wyjściu z Egiptu i wybudowaniu cielca otrzymali oni prawo w tak wielki sposób, że pogorszyło to ich grzech  poprzez pogwałcenie Prawa, czego ŻADEN  człowiek nie mógł i nie może doskonale wypełnić. Dlatego Bóg zapowiadał, że da nowe serca mięsiste, co należy rozumieć, że będziemy mieli chęć przestrzegania Prawa. Ofiara Jezusa jest więc zmazaniem wszystkich grzechów (łamania Prawa) przyszłych każdego chrześcijanina, jeśli ten przeprosi. Podstawa prawna:

 

“Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” 1 Jana. 

 

 

Kochany Bóg oczyści nas od naszej niePRAWOŚCI przez krew Jezusa Chrystusa jeśli przeprosimy, co nie oznacza że jest to furtką dla grzeszenia. Bóg zna nasze serca i wie, czy grzeszymy przeciw Duchowi Świętemu.

 

Podsumowując, Prawo  zostało nadane  „pośród” różnych szeregów aniołów, obecnych, którzy mieli  być świadkami jego ogłoszenia.

Prawo zostało dane w obecności aniołów, a ewangelia od Ducha Świętego. I tak jak Żydzi za czasów Jezusa nie przestrzegali tego prawa tak część chrześcijan jest oporna na Ducha Bożego uważając, że Prawo Boże nie obowiązuje, mimo, że grawitacja nadal obowiązuje…

 

Nadal obowiązuje PEŁNE  10 przykazań, które są dla nas błogosławieństwem . Immanentną cechą nawróconego chrześcijanina jest przestrzeganie całego dekalogu. Nie 5 przykazań, nie 2 czy ośmiu, ale 10.

 

 

 

Updated: 22 października 2019 — 18:11

18 komentarzy

Add a Comment
 1. To smutne, że ludzie traktują te Zasady jak bar z jedzeniem na wagę – biorę to, ale tamto już mi nie pasuje…

 2. Ciekawy temat poruszyłeś Piotrze. Przedstawię moje przypuszczenia w tej kwestii,jest to próba wyjaśnienia pewnych nurtujących mnie i możliwe ze wielu z was pytań odnośnie pewnych fragmentów Pisma Świętego. Jest to moja interpretacja, możliwe, że uznacie to za herezję, badam to i oczywiście mogę się w tym wszystkim mylić, proszę więc o wyrozumiałość.

  Ewangelia Jana 16:12-13
  12 Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść.
  13 Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy.

  W Septuagincie, czyli w greckim przekładzie Starego Testamentu, w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 32 i wersetach: 8 i 9, Mojżesz opowiada:
  Jak Najwyższy (Eljon) dzielił narody, jak rozproszył synów Adama, jak ustanowił granice plemionom według liczby Aniołów Boga. Własnością Pana (Jahwe) został Jego lud Jakub, Jego dziedzicznym działem Israel (ogólnie Hebrajczycy). Dowiadujemy się też z Księgi Rodzaju 10:25, że za czasów Ebera, ojca Hebrajczyków, a dokładnie jego syna Pelega, ziemia została rozdzielona: Eberowi urodzili się dwaj synowie: imię jednego – Peleg, gdyż za jego dni ziemia została rozdzielona; a imię jego brata – Joktan (UBG).
  Aniołowie stali się Zarządcami opiekunami narodów, ale też Bogami dla ludzi. Opiekunem i Bogiem Hebrajczyków został Jahwe, a np. Ammonitów Kemosz, opisuje to Księga sędziów 11:24, historia Jeftego: Czyż nie weźmiesz w posiadanie tego, co daje ci posiąść Kemosz, twój bóg? Tak i my posiądziemy ziemię tego, kogo PAN (Jahwe), nasz Bóg, wygnał przed nami (UBG). Ciekawa jest też rozmowa Mojżesza z Aniołem (Bogiem), który ukazał się mu w płonącym krzaku:
  Księga Wyjścia 3:13-18:
  13 Mojżesz powiedział do Boga: Kiedy pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni zapytają mnie, jakie jest jego imię, cóż im odpowiem?
  14 Wtedy Bóg odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM (Haya). I dodał: Tak powiesz synom Izraela: JESTEM (Haya), posłał mnie do was.
  15 I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom Izraela: PAN (Jahwe), Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i takim ma pozostać w pamięci po wszystkie pokolenia.
  16 Idź, zgromadź starszych Izraela i mów do nich: Ukazał mi się PAN (Jahwe), Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, i powiedział: Nawiedziłem was i widziałem, co wam uczyniono w Egipcie.
  17 I postanowiłem: Wyprowadzę was z utrapienia Egiptu do ziemi Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, do ziemi opływającej mlekiem i miodem.
  18 Wtedy usłuchają twego głosu. I pójdziesz ty i starsi Izraela do króla Egiptu i powiecie do niego: PAN (Jahwe), Bóg Hebrajczyków, spotkał się z nami. Dlatego teraz pozwól nam pójść, proszę, w trzy dni drogi na pustynię, aby złożyć ofiarę PANU (Jahwe), naszemu Bogu.
  Takie Imiona są przedstawione w przekładzie interlinearnym hebrajsko-polskim.

  Nasuwa się taka interpretacja tego fragmentu Pisma; Bóg JESTEM – HAYA posłał Elohim Jahwe do synów Israela. Jahwe powiedział do Mojżesza, gdy pytał się o imię Boga, że brzmi HAYA, ale potem każe iść Mojżeszowi już w swoim imieniu, czyli Jahwe do starszych Israela. Jahwe tytułuje się Bogiem Israela, ma do tego prawo, bo jemu został przydzielony ten naród. Słowo Elohim tłumaczy się jako bogowie, ale też aniołowie, synowie Boży. Bóg w liczbie pojedynczej to El lub Eloah.
  Można powiedzieć, że do czasu Chrystusa Israel był pod Zarządcą. Jahwe wyprowadził Israela z Egiptu, zawarł przymierze z nim, stał się jego Władcą, nadał Prawo, ale też i przekleństwo jeżeli nie będzie przestrzegał tego prawa.

  Jeżeli przyjrzymy się dokładnie np. Dekalogowi, to zauważymy, że Prawo powiązane było właśnie z przekleństwem i karą Inny też, był rodzaj łaski (Wyjścia 20:4-7). Łaskę otrzymywano z wypełniania Prawa, trzeba było na nią zasłużyć, coś wykonać. Wyglądało to tak, że zapłata robotnikom za prace była dana nie jako wypracowana należność, ale łaska pracodawcy. Łaska Jesusa Chrystusa i Ojca to uniewinnienie z grzechów, przebaczenie i moc do przemiany życia. Prawo Starego Przymierza nie miało tej mocy. Prawo było oparte na strachu przed karą, ponieważ najczęściej groziła śmierć za jego łamanie. Dlatego kto przestrzegał Prawo dzięki niemu żył. Ponadto prawo to nie mogło uczynić nikogo doskonałym, nie dawało też usprawiedliwienia przed Bogiem, nie było powiązane z wiarą. Prawo było cieniem rzeczy przyszłych, czyli nie było obrazem rzeczywistości Boga, zawierało wprawdzie elementy Prawa Królewskiego i wiele dobrych rzeczy, ale tak naprawdę było tylko kopią Prawa Boga, jego imitacją, cieniem pokazującym tylko pewien zarys. Prawo było opiekunem do czasu, aż pojawi się wiara. Misja Jahwe zakończyła się niepowodzeniem, Israel i Juda mimo ogromnych kar spadających na niego z powodu przestępstwa Prawa, odpada od Jahwe, upada, zostaje rozproszony, uprowadzony ze swojej ziemi. Z niewoli powraca tylko garstka ludzi, która jest wierna Jahwe.
  Jahwe jest kimś innym niż wszyscy myślą. Sam Chrystus powiedział, że Boga nikt nigdy nie widział i nie słyszał (Jana 5:37). Coś było nie tak, mimo że Jahwe dał dobre prawo, to sam go często nie respektował. Mówił, żeby nie zabijać, a wysyłał ludzi, aby mordowali narody, mówił, żeby nie kraść, a Israelici okradali inne narody, wpierw je mordując. Nawet jeżeli to była sprawiedliwa kara na te narody, to co były winne dzieci i zwierzęta, które też były zabijane? Czy przykazanie ; Nie zabijaj, dotyczy tylko żeby nie zabijać Israelitów. Dlaczego prawa nie nadano później? Można powiedzieć, że Israelici byli ciągle pod grzechem. W księdze Powtórzonego Prawa 24:16 jest napisane: Ojcowie nie poniosą śmierci za dzieci ani dzieci nie poniosą śmierci za ojców. Każdy za swój grzech poniesie śmierć. Tymczasem Bóg Jahwe pokarał Jeroboama za jego grzech śmiercią jego syna. Dawid dopuścił się cudzołóstwa z Batszebą i przyczynił się do śmierci Uriasza jej męża, a Bóg, przebaczając Dawidowi, zabił jego syna, który narodził się z Batszeby i sprawił, że miecz i krew weszły do jego domu. Najpierw zginął syn Dawida Amnon, a potem zbuntowany Absalom. Bóg Jahwe przebaczał, ale nie pozostawiał bez kary. Gdy Dawid zgrzeszył nakazując policzyć Israela to Bóg za karę zabija 70 tysięcy osób, tak że sam Dawid jest zszokowany i mówi: Oto ja zgrzeszyłem, ja źle postąpiłem. Lecz te owce cóż uczyniły? Proszę, niech twoja ręka obróci się na mnie i na dom mojego ojca ( 2 Samuela 2:17). Bardzo to dziwne i pewne opisy bardziej pasują do przeciwnika niż Boga np. dawanie ducha kłamstwa w usta proroków, aby ukarać Achaba (1 Królewska 22:19-23), lub wcześniej złego ducha Saulowi, aby go gnębił. Chrystus wyrzucał złe duchy. Jesus Chrystus narodził się z niewiasty i pod Prawem, aby wykupić wszystkich będących pod Prawem (Galacjan 4:4-5). Wykupił nas swoją krwią spod władzy Zarządcy i jego aniołów. Jahwe dał Prawo, że zapłatą za grzech jest śmierć. Odkupić mogła tylko niewinna i doskonała ofiara. Ofiary ze zwierząt przykrywały grzech i nie miały mocy odkupienia, dlatego Chrystus umarł jako niewinny, bezgrzeszny baranek, Syn Boży, aby nas odkupić, doskonale swoim życiem wypełnił Prawo. Wypełnił je poprzez miłość. Chrystus, wypełniając Prawo, przybił je do Krzyża, rozbrajając tym Zwierzchność. Mocą grzechu było prawo, żądłem grzechu śmierć. Prawo dawało Zwierzchności władzę nad ludźmi, było podstawą do trzymania ludzi w posłuszeństwie pod groźbą kary, zwracało się przeciwko nam, gdy upadaliśmy, przynosiło śmierć. Dlatego apostoł Paweł mówi o służbie śmierci wyrytej na kamiennych tablicach. Wypełniając Prawo, Chrystus zabrał Jahwe broń, którą używał przeciwko ludziom, rozbroił Zwierzchność, zaspokoił jego słuszny gniew:

  Isajasz 53:4-6,10

  4 Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść. A MY UWAŻALIŚMY, ŻE JEST ZRANIONY, UDERZONY PRZEZ BOGA I UTRAPIONY.
  5 Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni.
  6 Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas zboczył na swą drogę, a PAN (JAHWE) włożył na niego nieprawość nas wszystkich.
  10 Lecz SPODOBAŁO się PANU (JAHWE) ZETRZEĆ GO I ZGNĘBIĆ. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo, przedłuży swoje dni i to, co się podoba PANU (JAHWE), przez jego rękę szczęśliwie się spełni.
  UBG

  Powstaje pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego potrzebna była, aż ofiara Chrystusa, Syna Bożego?
  Odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt łatwe; Bóg Najwyższy dał Aniołom ziemie pod opiekę, podzielił między nich narody. Być może aniołowie, nie mieli za cel rządzić tymi narodami, ale zapragnęli władzy i wchodzili z ludźmi w przymierze, aby dzięki swej potędze być ich władcami. Mówią o tym różne mitologie: dla Greków był to Zeus, który też był dawcą prawa, a dla innych Kemosz, Dagon lub Baal. Wynika, że Jahwe był właśnie jednym z Elohim. Jego celem było wychować Israela w sprawiedliwości i przyprowadzić do Boga Najwyższego. Obecnie, też np. ukazuje się Maryja i mówi, że jest od Boga, ale często żąda czci dla siebie, pragnie osobnego kultu. Przymierze, jakie zawarł Jahwe z Israelem miało być przymierzem wiecznym. Jahwe był potężny i miał też swoich aniołów. Israel poprzez przymierze poddał się dobrowolnie w niewolę. Prawo w ich przypadku zawiodło, nie byli w stanie je wypełnić. Ponieważ Israel był własnością Jahwe, Najwyższy musiał w jakiś sposób odzyskać Israela. Wybawić ich. Jedynym legalnym sposobem wykupienia była właśnie ofiara Chrystusa. Ofiara , która oczyści ich z grzechów, spłaci ich długi i uwolni spod Prawa. Zapłata zgodna z Prawem Jahwe, ponieważ Pismo zamknęło wszystko pod grzech.
  Nabierają sensu wtedy słowa Pawła; że Prawo już nie dotyczy tych którzy są w Chrystusie.

  Ktoś teraz powie, że jak nie ma Prawa, to teraz mogę grzeszyć? Jeśli tak myślisz, to tak naprawdę nie umarłeś jeszcze z Chrystusem i nie narodziłeś się na nowo. Duch Święty, którego otrzymujemy, napełnia nasze serca miłością, zapisuje nam Prawo Miłości-miłości agape, bezinteresownej, tej doskonałej czyli Prawo Chrystusowe. Jesus Chrystus teraz jest naszym Władcą, naszym Panem i Zarządcą. Dostał od Ojca wszelką władzę na ziemi i w niebie Wykupił nas Swoją Krwią i On też ustanowił Prawo. Od tego momentu, kochamy ludzi, przestajemy nienawidzić, nie robimy nikomu krzywdy, chcemy dobra bliźniego. Doskonałym wypełnieniem Prawa jest miłość ( Rzymian 13:8-10, Galacjan 5:14).

  Ewangelia Mateusza 25: 31-46
  31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały.
  32 I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów.
  33 I postawi owce po swojej prawej, a kozły po lewej stronie.
  34 Wtedy król powie do tych, którzy będą po jego prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni mego Ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata.
  35 Byłem bowiem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem obcym, a przyjęliście mnie;
  36 Byłem nagi, a ubraliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie.
  37 Wtedy sprawiedliwi mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym i nakarmiliśmy cię albo spragnionym i daliśmy ci pić?
  38 I kiedy widzieliśmy cię obcym i przyjęliśmy cię albo nagim i ubraliśmy cię?
  39 Albo kiedy widzieliśmy cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do ciebie?
  40 A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: To, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, mnie uczyniliście.
  41 Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.
  42 Byłem bowiem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić;
  43 Byłem obcym, a nie przyjęliście mnie, byłem nagi, a nie ubraliście mnie, byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
  44 Wtedy i oni mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzieliśmy cię głodnym albo spragnionym, albo obcym, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy tobie?
  45 Wówczas im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, nie uczyniliście i mnie.
  46 I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

  Tak jeszcze dla kontrastu:
  Księga Powtórzonego Prawa 28:58-63
  58 Jeśli nie będziesz pilnował wypełnienia wszystkich słów tego prawa, które są napisane w tej księdze, żebyś się bał tego chwalebnego i strasznego imienia: PAN (Jahwe), twój Bóg;
  59 PAN ześle na ciebie i na twoje potomstwo niezwykłe plagi, plagi wielkie i niekończące się, także ciężkie i długotrwałe choroby.
  60 I sprowadzi na ciebie wszystkie choroby egipskie, których się lękałeś, i przylgną one do ciebie.
  61 Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest napisana w księdze tego prawa, PAN sprowadzi na ciebie, aż cię wytępi.
  62 I pozostanie was niewielu, którzy przedtem byliście tak liczni jak gwiazdy niebieskie, bo nie posłuchałeś głosu PANA, swego Boga.
  63 I będzie tak, że jak PAN radował się wami, czyniąc wam dobrze i rozmnażając was, tak PAN będzie się wami radował, niszcząc was i gładząc was; i będziecie wykorzenieni z ziemi, do której idziecie, aby ją posiąść.

  Dzieje Apostolskie 10:38
  38 Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jesusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i UZDRAWIAJĄC wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim.

  Bóg Najwyższy rozliczy bogów;

  Psalm 82
  1 Psalm. Asafowy. Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, pośrodku bogów sąd odbywa:
  2 Dokądże będziecie sądzić niegodziwie i trzymać stronę występnych?
  3 Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
  4 Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych!
  5 Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, błąkają się w ciemnościach: cała ziemia chwieje się w posadach.
  6 Ja rzekłem: Jesteście bogami i wszyscy – synami Najwyższego.
  7 Lecz wy POMRZECIE JAK LUDZIE, jak jeden mąż, książęta, poupadacie.
  8 O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, bo wszelkie narody są Twoją własnością.
  BT

  1. Ok tym razem niechaj czytelnicy odpowiedzą, zresztą wybiorę dwie odpowiedzi z fejsa:

   JanuszS

   “Aniołowie często pośredniczyli w przekazywaniu informacji od Boga dla ludzi. To jest proste. Wtedy ludzie mieli liczyć się z aniołami tak jak z samym Bogiem, bo było w nich Jego Imię. To też jest proste. Ludzie zwiedzeni, których umysły zaślepił diabeł nie zrozumieją najprostszych rzeczy. ——— (20): Oto posyłam Anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem. (21): Zważaj na niego i słuchaj jego głosu; nie pobudzaj go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Wj 23”

   oraz

   KrzysztofL

   “Jahwe wygłosił wszystkie przykazania. “Potem WIEKUISTY powiedział do Mojżesza: Tak powiesz synom Israela: Widzieliście, że przemawiałem do was z niebios.” (Wj 20:22)
   A następnie Mojżesz spisał to wszystko co zostało powiedziane po tym jak lód się przeraził i wolał słuchać pośrednika Mojżesza “Więc Mojżesz spisał wszystkie słowa WIEKUISTEGO. Nadto wstał rano i u stóp góry wystawił ofiarnicę oraz dwanaście słupów, stosownie do dwunastu pokoleń israelskich.” (Wj 24:4) Po czym Jahwe powiedział Mojżeszowi aby przeszedł na górę po tablice kamienne z Dekalogiem i prawa którymi miał nauczać lud. I tam właśnie aniołowie przekazali te regulacje. “I rzekł PAN do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i bądź tam, a dam ci tablice kamienne i zakon, i przykazanie, którem napisał, abyś je nauczył.” (Wj 24:12) O wiele lepiej to widać w interlini hebrajskiej. Ale tutaj dodać tego nie mogę z powodu ograniczenia komentowania obrazami”

 3. Ja poprzez slowo aniolowie rozumiem tez “posłanców”. Aniołem byl Mojzesz i apostolowie. Dlatego Pan Jezus mowil “powiedziano wam” “a Ja wam mowie”

  1. tak, aniołami nazywa się posłańców i stąd niektórzy uważali w swych poszukiwaniach Jana Chrzciciela za anioła gdyż w niektorych przykladach bylo nazwany aniolem.

 4. Księga Daniela rozd.10 werset 21 Michał książe anielski Izraela nie Elohim jak pisze Robert. Mimo, 99% prawdy,co pisze Robert jest 1procent kwasu ,który zakwasza cały zaczyn.Liczy się tylko prawda,a jest nią Jezus.

 5. Michał jest księciem anielskim lub kapitanem wojsk anielskich, słowo tam użyte tłumaczy się też w ten sposób, ale to nie znaczy,że jest Władcą jak Jahwe. Jedno drugiemu nie przeczy.
  W oryginale hebrajskim w Księdze Rodzaju jest użyte słowo Elohim Jahwe.
  Ciekawa jest też wypowiedź Jahwe w Księdze Rodzaju 3:22;
  Wtedy PAN Bóg (Jahwe Elohim) powiedział: Oto człowiek stał się jak JEDEN Z NAS, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki.
  Tłumacze Biblii ukrywają fakt, że tam jest liczba mnoga i wstawiają słowo Pan Bóg.

  Dla porównania:
  Księga Wyjścia 14:18-19
  18 A Melchisedek, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Był on kapłanem Boga Najwyższego (EL Eljon-a).
  19 I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego El Eljon-a), właściciela nieba i ziemi.
  Skoro jest Bóg Najwyższy, to są tez niżsi.

  Jak jest zapisane po Hebrajsku można sprawdzić na tej stronie: http://bibliaapologety.com/#WLC

  1. Juz było pisane tutaj. Słowo bóg nie określa istoty naszego Pana. Są bogowie np. Egiptu, którzy zostali osądzeni. Ludzi Jezus nazywa bogami. Mojżesz miał być jak bóg dla Aarona. Ale Jahwe jako jedyny ma imię co oznacza: TEN, KTÓRY JEST . JESTEM, KTÓRY JESTEM. Jezus mówi o sobie: zanim Abraham się narodził JA JESTEM. Nie mówi byłem, czy będę. Jest zawsze. Nie potrzebuje fajnych przydomków. Ono jest najprawdziszym i najpotężniejszym imieniem bo zawiera prawdę o Nim. A jest on nieskonczony, wcielony w Jezusa jest jednocześnie w niebie. Dlatego występuje w wielu osobach( moje przemyślenia ). I dlatego w prawie było, że na podstawie dwóch albo trzech świadków bo prawo wynika z jego charakteru. Słowo jest jednym ze świadków. Za duzo myśli mam, a mowa tak to ogranicza… ?

   1. Chrystus objawił nam imię Boga jako: Ojciec, objawił nam Jego charakter, jaki naprawdę jest. Bóg jest miłością. Chrystus ratował ludzkie życie, pokazywał miłość i współczucie. Dlatego ludzie garneli się do Niego. Powiecie , że Chrystus to już Nowe przymierze, jest to częściowa prawda. Chrystus mówił do ludzi pod Starym przymierzem i wykonywał to co nakazywało stare przymierze. Nowe przymierze zaczyna się dopiero od chwili śmierci Jesusa, ponieważ testament nabiera mocy po śmierci osoby go sporządzającej. Wystarczy porównać charakter Jesusa i Jahwe. Jesus się nie mścił i nie pragnął chwały dla siebie. Przynosił Chwałę Ojcu tym co czynił. Czynił Dobro. Elohim Jahwe był mściwy, karał całe narody jeżeli mu się przeciwstawiały, często stosował odpowiedzialność zbiorową i nie miał względu na osoby; kobiety, dzieci, niemowlęta nawet zwierzęta były zabijane. Chwałę przynosiło Mu strach przed Nim i zniszczenie. Oddawał dobrem za dobro, a złem za zło. Gdy Chrystus był w Samarii i go tam nie przyjęli: uczniowie poprosili czy mogą ściągnąć ogień z nieba, żeby ukarać ich, tak jak zrobił Eliasz. Chrystus odpowiadając zgromił ich i powiedział; nie wiecie JAKIEGO DUCHA jesteście, Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby zniszczyć ludzkie życie, ale aby je ocalić(Łukasza 9:51-56). Jeżeli sobie uzmysłowimy, że Elohim Jahwe był surowym Zarządcom i Sędziom ostro wymagającym respektowania prawa oraz wymierzającym karę, że to nie Bóg Ojciec, wtedy mamy inną relację z Bogiem, opartą na miłości, szacunku i zaufaniu, a nie na strachu. Chwała Bogu Ojcu i Jesusowi Chrystusowi.

    Mateusza 5:43
    43 Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a swego nieprzyjaciela będziesz nienawidził.
    44 Lecz ja wam mówię: Miłujcie waszych nieprzyjaciół, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło i prześladują was;
    45 Abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On bowiem sprawia, że jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi i deszcz zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
    46 Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, jakąż macie nagrodę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
    47 A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?
    48 Bądźcie więc doskonali, tak jak DOSKONAŁY jest wasz OJCIEC, który jest w niebie.

    Galacjan 4:1-6
    1 Mówię więc: Dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego.
    2 Lecz jest PODDANY OPIEKUNOM i ZARZĄDCOM aż do CZASU wyznaczonego PRZEZ OJCA.
    3 Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata.
    4 Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem;
    5 Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia.
    6 A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc Ducha swego Syna, wołającego: Abba, Ojcze!

    Księga Wyjścia 34:6-10
    6 Wtedy przechodził PAN (Jahwe) przed nim i wołał: PAN, PAN, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę;
    7 Zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, PRZEBACZAJĄCY nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz NIEUSPRAWIEDLIWIAJĄCY winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia (przebaczyć oznacza zapomnieć).
    8 Mojżesz więc spiesznie pochylił się do ziemi i oddał pokłon;
    9 I powiedział: Jeśli znalazłem teraz łaskę w twoich oczach, Panie, niech Pan idzie, proszę, pośród nas, bo ten lud jest twardego karku. Wybacz nasze nieprawości i nasz grzech, a weź nas za dziedzictwo.
    10 Odpowiedział: Oto ustanowię przymierze. Przed całym twoim ludem będę czynił cuda, jakie nie były dokonane na całej ziemi i w żadnym narodzie. I cały lud, wśród którego przebywasz, zobaczy dzieło PANA, GDYŻ STRASZNE BĘDZIE TO, CO UCZYNIĘ Z TOBĄ.

    1. Bóg jet taki sam

     Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

     Apokalipsa to totalne zniszczenie i gniew Jahwe

     1. Tak. Prawda, Bóg będzie sądził, ale będzie to sąd sprawiedliwy. Nie będzie mordował niewinnych niemowląt. Ludzie przez wieki toczyli wojny religijne tak chrześcijanie jak i muzłumanie dlatego, że taki mieli obraz Boga, ich Bóg tak robił, walczył, zabijał. Oni tez walczyli za wiarę, w ich mniemaniu wykonywali wolę Bożą. Bronili wiary przekazanej przez ojców, podbijali tereny aby powiększać grono wyznaców, stosując miecz jako środek zastraszenia i ewangelizacji. Jaki masz obraz Boga do takiego dorastasz. Ja wierzę, że Bóg jest miłością i nie jest bezlitosnym i krwawym sędziom jak przedstawia to Stary testament. Bóg dał ziemie w zarząd aniołów i ich też Bóg rozliczy.

      1. Robert, w Jermiaszu Bóg powiedział, że Judejczycy będa jedli swe dzieci i tak sie stało.

       My nie wiemy co bylo w tle tego wszystkiego tak jak np zakaz jedzenia wieprzowiny teraz dopiero stał się zrozumiały: po prostu wieprzowina jest dla nas niezdrowa bradzo.

       Podobnie z tym, a może to bylo nasienie upadłych lub jeszcze cos czego nie wiemy.
       Podważasz Robert Słowo. W ten sposób mozna wszystko podważyć.

       1. Piotrze to było już wygłoszone jako przekleństwo na górze Garizim, Księga Wyjścia 28:53-57. Przekleństwo za nieprzestrzeganie Prawa nadanego przez Elohim Jahwe.
        Piotrze nie podważam Słowa, próbuje je właściwe zinterpretować. Dzięki Chrystusowi za to, że wykupił nas od przekleństwa tego prawa. Szukanie prawdy kosztuje. Niech was Bóg błogosławi.

    2. Cóż to zaklamany obraz Robercie przedstawiają Boga?
     To jest niezrozumienie podstaw…jakiś zwodniczy duch Cię oszukuje.
     Pan Jezus Chrystus przyszedł na Ziemię po to,Aby ukazać prawdziwy obraz Boga JWHW. Nic nie robił od siebie…wypełnił wolę Ojca.Ojciec I Syn I Duch to Jedno. Jeden Bóg.
     Wróć do pierwszej miłości do Pana Jezusa Chrystusa I prostoty ewangelii
     Całe Pismo ukazuje nam wspaniałości Boga od pierwszych słów…Bóg jest Bogiem Świętym
     A to zobowiązuje
     Dlatego wcielony Bóg rodzi się jako człowiek po to żeby zapłacić za nas wszystkich …
     Zostaje starty I zmiażdżony, abyśmy mogli przychodzić do Ojca bezpośrednio bez skazy I zmazy.
     Upamietaj się Robert
     I zacznij czytac Apokalipsę, tam zobaczysz całość Boga Jezusa Chrystusa.
     Czym jest odrzucenie Jego Świętej krwi.

 6. W księdze rodzaju ta liczba mnoga jest liczba podwójną, w języku hebrajskim z tego co wiem to jest pojedyncza, podwójna i mnoga, aczkolwiek mogę się mylić. Nie jestem w stanie słowami tego sprecyzować, poszukajcie sobie podstaw ‘gramatyki’ hebrajskiej bo tam to jest wytłumaczone (ja nie umiem dobrze tłumaczyć)

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: