Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Obalam kłamstwa sloganu “praw włożonych w serca” bez wysiłku, chęci i szukania tego Prawa przez chrześcijan.

Fałszerze Prawa Bożego i ewangelii powiadają “prawo Boże nas nie obowiązuje, bo mamy je wypisane w sercach”. Otóż jak katolicy biernie i bezmyślnie przyjmują nauczania imperium Rzymu, tak znaczna część protestantów łyka jak bocian żabę herezje pastorów.

 

Antynomianiści, czyli przeciwnicy Prawa Bożego opierają się na wersecie z Jeremiasza:

 

“Ale to będzie przymierze, które postanowię z domem Izraelowym, po onych dniach, mówi Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich napiszę go: i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.”

Jer 31.

Sam cytat jest niepodważalny, ale interpretacja już jest przeróżna, a najczęściej spotykana dla zwolenników taniej łaski.

 

Jaka jest w ogolę różnica między tzw Starym Przymierzem, a nowym? Zwodziciele uważają, że Prawa Bożego nie ma, że to przeżytek. To nie jest prawda. Różnica polega na tym, że wcześniej to prawo było nałożone autorytatywnie i przymusowo niczym kajdany, ponieważ Izraelici byli ludem twardego karku, a teraz owo Prawo jest – jeśli ktoś kocha Boga – wykonywane z miłości. Chcę się Bogu podobać, więc szukam Jego Prawa jak syn pragnący być posłuszny Ojcu. Czyż jakiekolwiek z Praw mamy wypisane już w dniu chrztu? Wiadomo, że nie.

Ktos powie “to Duch Święty, doprowadza mnie do Prawa Bożego”. Jeśli tak, to skąd w Krotoszynie jest kilkaset osób uwalnianych na każdej konferencji? Tam nie są poganie, ale chrześcijanie.

Uwalniani są chrześcijanie. Od czego? Nie tylko od traum przeszłości takich jak odrzucenie czy grzechy przodków, ale od swoich grzechów: papierosów, alkoholizmu, nałogu gier, braku przebaczenia, nienawiści, gniewu, kłótliwości, masturbacji.

A czymże są te grzechy, jeśli nie bezprawiem?

 

W pierwszym liście Jana jest tego definicja:

 

” Każdy kto czyni grzech, czyni bezprawie, a grzech jest bezprawiem

 

Jak widzimy chrześcijanie czynią bezprawie i potrzebują uwolnienia od bezprawia.

Jednakże większość wymienionych przez mnie grzechów dotyczy łamania Prawa wobec innych i samego siebie, kiedy jest jeszcze druga kategoria grzechów: niemiłowanie Boga.

Zgodnie ze streszczeniem Pana Jezusa:

 

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Mat 22

 

 To jest największe i pierwsze przykazanie: kochać Boga.

Ale miłość to nie jest mówienie kocham, kocham,

 

 

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.” Jana 14

 

 

 

 

Pan Jezus tutaj streścił dwa przykazania, które miały podstawę PRAWNĄ  w Torze.

Podstawa prawna:

 

Nie będziesz szukał pomstynie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!” Kpl 19

 

Źródło i podstawa prawna, na której Pan Jezus  opierał miłości do Boga:

 

“Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. (6) Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu” Pwt 6.5

 

 

Jaki jest jeszcze kontekst?

 

Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. (8) Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. (9) Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. (10) A gdy Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, (11) domy, pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, (12) strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 

Czy widzimy jak wiele zostało tu powiedziane? Czy widzimy tu apokalipsę?

 

“On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.” Ap 13.

 

Czy Prawo owo tyczyło się składania ofiar? Nie. Bóg wprowadzi Ciebie  twoich synów, dzieci jeśli będziesz trzymał się Prawa. Nie tego legalistycznego i sfałszowanego przez faryzeuszy, ale Prawa Boga Wszechmogącego. 

Przestrzeganie Prawa to obietnica błogosławieństw:

 

 Idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, byście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo przebywali w ziemi, którą macie posiąść.” Pwt Pr

 

 

A teraz obalam w drobiazgi ideę prawa włożonego w serca bez starań o miłość Bożą charakteryzującą się przestrzeganiem dekalogu. Niszczę Duchem Prawdy kłamstwa diabelskie.

 

Król Dawid był wypełniony Duchem Bożym. Podstawa PRAWna:

 

” I rzekł im: Jakoż tedy Dawid w Duchu nazywa go Panem? mówiąc: (44) Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoje podnóżkiem nóg twoich”  Mt 22

 

 

Dawid był napełniony Duchem Bożym tak, jak teraz są chrześcijanie nie-letni.

Otóż ten sam Dawid pod wpływem Ducha Bożego powiedział tak w Psalmie 119:

 

Dobro wyświadczyłeś słudze swemu, Panie, według słowa swego. (66) Naucz mnie trafnego sądu i poznania, Bo uwierzyłem przykazaniom twoim! (67) Zanim zostałem upokorzony, błądziłem, Ale teraz strzegę twego słowa. (68) Dobry jesteś i dobrze czynisz, Naucz mnie ustaw twoich! (69) Zuchwali zmyślają przeciwko mnie kłamstwa,Lecz ja całym sercem strzegę ustaw twoich. (70) Serce ich jest nieczułe jak tłuszcz, Ja zaś mam rozkosz w Prawie twym. (71) Dobrze mi, żem został upokorzony, Abym się nauczył ustaw twoich. (72) Lepszy jest dla mnie zakon ust twoich, Niż tysiące sztuk złota i srebra.

 

 

Dawid napełniony Duchem prosił Boga o nauczenie Jego Prawa. Nie miał tego Prawa w sercu swoim kompletnego. 

 

 

Jest notabene jeszcze jeden wniosek. Wszyscy, którzy przeciwstawiają się Prawu Bożemu zostaną upokorzeni.

 

Przeciwnikom Prawa Bożego antynomianistom dedykuje również Jeremiasza:

 

“«Przeklęty mążktóry pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę,”

 

 

Jesteście wszyscy pod przekleństwem, którzy widzicie prawo w papieżu, pastorze, czy blogerze.

Pismo mówi jednoznacznie: ten, kto miłuje Boga szuka Jego praw.

 

Łamanie jakiegokolwiek przykazania dekalogu jest bezprawiem.

 

Módlmy się zatem aby fałszowanie nauk tego pastora zwodziciela wyszło na jaw. Niech dobry Bóg się nim zajmie. W imię Jezusa Chrystusa.

 

Szabat Szalom na każdy BOŻY dom.

 

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Izajasza 55

 

 

 

 

Zaktualizowane: 16 listopada 2018 - 11:15

6 komentarze

Dodaj komentarz
 1. PRAWO BOŻE
  Drzewo poznania dobra i zła Bóg posadził w środku ogrodu, czy nie jest to czasem drzewo poznania Prawa. Znajdowało się ono pośrodku Edenu. Nasi przodkowie mieli okazję ciągle go widzieć.

  PRAWO Stwórca nakazał zapisać w Biblii. Swoje Prawo napisał Swoją własną ręką na dwóch kamiennych tablicach i wręczył je Mojżeszowi, a gdy ten potłukł kamienne tablice z wykutymi Bożymi przykazaniami, Bóg sporządził nowe tablice, z takimi samymi przykazaniami i ponownie dał je Mojżeszowi.

  Te kamienne tablice nasz Stwórca nakazał umieścić w Arce Przymierza w Świątyni na ziemi. Świątynia została zbudowana zgodnie z instrukcją otrzymaną przez Mojżesza i wizją Swiątyni jakie Bóg przekazał Mojżeszowi. Pozostałe zapisy Prawa – spisane na zwoju – zostały umieszczone obok Arki w Miejscu Najświętszym.

  Świątyni ziemskiej już nie ma – nie pozostał z niej kamień na kamieniu – Arka, z kamiennymi tablicami i innymi przedmiotami do niej włożonymi, istnieje na ziemi nadal. Została ona wyniesiona ze Świątyni i ukryta. Zapis Prawa – niezniszczalny, bo wykuty w kamieniu – nadal istnieje, a jeśli istnieje to nadal obowiązuje. Nikt tych tablic – Prawa – nie zniszczył, i nie ma o tym fakcie zapisu w Biblii. Nie wiadomo co stało się z zapisanymi zwojami, przechowywanymi obok Arki.

  Nadto jestem przekonany, że jest jeszcze drugi taki egzemplarz Prawa, znajdujący się w Arce, w Świątyni Niebiańskiej, którą ukazano Mojżeszowi. O tym, że Świątynia ta i Arka nadal są w Niebie, poświadcza wizja Jana opisana w jego Objawieniu.

  Od kilku pokoleń przekonuje się nas, że prawo naszego Stwórcy nas już nie obowiązuje. Podobno zostało ono unieważnione przez śmierć odkupieńczą Syna Boga – Jezusa.

  Przez wszystkie księgi Biblii przewija się wątek przestrzegania Prawa, a jego złamanie – naruszenie – nazywa się bezprawiem. Winnych naruszenia Bożego Prawa karano śmiercią.

  Dlaczego Stwórca był tak rygorystyczny i bezwzględny dla przeszłych pokoleń, a po śmierci Jezusa już nie. Wmawia się nam, że Bóg Starego Testamentu to Bóg Straszny, że to był Bóg starego prawa, a teraz mamy dla nas Nowy Testament i nowe prawo, a przecież sam Bóg mówi, że On się nie zmienia, że On zawsze jest ten sam.

  No cóż jeśli prawo nie obowiązuje to mam pytanie:
  Czy teraz nam wolno czynić to co wg Prawa nie wolno?

  Czy teraz mogę: I. mieć innych bogów obok Stwórcy, II. czynić sobie figurki, im oddawać cześć, i im służyć, III. wzywać imienia Stwórcy przy byle okazji, IV. nie muszę w ogóle pracować – jeśli mi się nie chce – mogę cały czas świętować, lub mogę pracować cały tydzień.
  Jeśli już tak koniecznie chcę świętować 1 dzień w tygodniu to można byle jaki, najlepiej gdyby to była niedziela. Jednak w żadnym przypadku nie powinna to być sobota, bo mnie nazwą judaistą, V. lekceważyć swoich rodziców, VI. zabijać kogo chcę, VII. cudzołożyć z kim popadnie, VIII. kraść co się da, IX. kłamać, X. zazdrościć wszystkim i wszystkiego.

  Jednak zostanę przywołany do porządku, że to nie jest tak, że tak nie wolno, ale tak naprawdę to Szabatu nie powinieniem obchodzić.

  Bóg w Swoim II Przykazaniu stwierdza m.in. :
  Wj 20: (5)(…)Ja Stwórca, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. (6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają Moich przykazań.

  Zakładając, że nowe pokolenie przychodzi co np. 20 lat – to 20 lat x 1000 pokoleń = 20.000 lat. Można więc wywnioskować, że Prawo nie ma określonego przez Stwórcę czasu trwania i ma obowiązywać wszystkie żyjące na ziemi pokolenia, ile tych pokoleń będzie.

  Wg moich przemyśleń cały ten spór o Prawo Stwórcy, toczony przez jego przeciwników, zdąża w kierunku chęci unieważnienia przez mich jednego Przykazania dekalogu, przykazania dot. świętowania Szabatu. W tym przykazaniu Bóg stwierdza, że to On jest Stwórcą tego świata:

  Wj 20:(11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

  My przestrzegając to przykazanie i obchodząc Jego święty i pobłogosławiony przez Stwórcę Szabat okazujemy, że uznajemy Jego władzę i jesteśmy Mu posłuszni.

  qalebitha

  1. Dobrez napisane:

   No cóż jeśli prawo nie obowiązuje to mam pytanie:
   Czy teraz nam wolno czynić to co wg Prawa nie wolno?

   Czy teraz mogę: I. mieć innych bogów obok Stwórcy, II. czynić sobie figurki, im oddawać cześć, i im służyć, III. wzywać imienia Stwórcy przy byle okazji, IV. nie muszę w ogóle pracować – jeśli mi się nie chce – mogę cały czas świętować, lub mogę pracować cały tydzień.
   Jeśli już tak koniecznie chcę świętować 1 dzień w tygodniu to można byle jaki, najlepiej gdyby to była niedziela. Jednak w żadnym przypadku nie powinna to być sobota, bo mnie nazwą judaistą, V. lekceważyć swoich rodziców, VI. zabijać kogo chcę, VII. cudzołożyć z kim popadnie, VIII. kraść co się da, IX. kłamać, X. zazdrościć wszystkim i wszystkiego.

   Bezprawni odpowiedż Duch Świety juz mna kieruje. Tylko ile jest tych Duchów skoro jednych prowadzi do niedzieli a drugich do soboty?

   Hipokryzja protestantów polega na wybiórczości przykazań.
   Katuja katolików za bałwochalstwa, czyli łamania 2 przykazania a sami nie przestrzegaja 4go. To jak to, prawo nie obowiązuje, a czepiają się katolików. Przecież katolicy też wierzą w Boga i Jezusa. Tylko że jeszcze modlą się do obrazów i to jeszcze nie wszyscy i maja pośredniczkę Marię.
   Totalna obłuda.

   Tu nie chodzi o religijność, bo sam wiele razy łamałem szabat, ale Bóg wiedział dlaczego czegoś nie mogę. Przepraszałem. Tutaj jest wazne uświęcanie i posłuszeństwo. Świętujący szabat mogą być tak samo złymi ludźmi jak odpoczywający w niedzielę.

   “Wg moich przemyśleń cały ten spór o Prawo Stwórcy, toczony przez jego przeciwników, zdąża w kierunku chęci unieważnienia przez mich jednego Przykazania dekalogu, przykazania dot. świętowania Szabatu. W tym przykazaniu Bóg stwierdza, że to On jest Stwórcą tego świata:”

   Mylisz się. Stawka jest większa. Oparcie na taniej łasce i rozluźnienie moralności – taki jest cel. Mozna kogoś zbluzgać, ośmieszyć i nie czujesz bojaxni Bożej gdyż jesteś zbawiont raz na zawsze. Stąd tylu pacjentów w Krotoszynie.

  2. aha i podstawowa rzecz w sumie najważniejsza: nieprzestrzeganie prawa daje furtkę demonom.
   Właśnie przez owo rozluźnienie człowiek bardziej potrzebuje doznań intelektualnych albo emocjonalnych, kiedy oddala się od Boga.
   Popatrzmy na to jak różni występowali bohaterowie biblijni:

   1. Judasz
   2. Saul, Samson
   3. Dawid, Abraham
   4. Eliasz, Samuel

   Wszyscy wierzący, ale jakże różni.

 2. Jako nowonarodzeni stajemy sie jak dzieci i jak dzieci dalej upadamy ale mamy juz ducha Swietego ktory pomaga nam sie modlic i podnosic w duchu. Nie upadamy juz tak jak kiedys bedac niewolnikiem grzechu ale nadal uczymy sie aby stawac sie podobni do Jezusa. Musimy starac sie go nasladowac i zawsze patrzyc co zrobilby Jezus. Prawda jest jedna i jedno Slowo jesli bedziemy prosic Bog otwiera stopniowo nasze oczy i coraz wiecej nam ukazuje. Przykazania sa dwa o milosci ale w dalszej Ewangeli Jezus tlumaczy co ta miloscia jest ze 10 przykazan ze starego testamentu plus jeszcze wiecej. W Mateusza w piatym rozdz. o tym mowa jak dobrze pamietam. Tak chcialem wam przekazac to bo sam sie ucze i poznaje sekrety pisma im wiecej sie czyta to coraz nowsze zeczy sie odkrywa. Chwala Jezusowi pozdrawiam.

 3. Amen!
  Szabat Szalom całemu ludowi Bożemu.
  HalleluYAH!

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish