Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jezus Chrystus był Bogiem Starego Testamentu.

Wielu uważa, że ​​Bóg, o którym czytali w Starym Testamencie, jest surowy i mściwy, a Jezus to nowy Bóg, który jest całkiem inną osobą. Taki Syn niczym Maria katolicka.

 

Pogląd ten może opierać się na lekturze niektórych znanych historii Starego Testamentu. Bóg wypędził Adama i Ewę z Ogrodu Edenu i zniszczył ziemię powodzią. Posłał plagi na starożytny Egipt i polecił Izraelowi podbić Kanaan przez wojnę. I ukarał Izraela i Judę przez niewolę obcych narodów. Wielu interpretuje je jako działania surowego Boga odpłaty i sprawiedliwości.

 

 

Z drugiej strony, wielu postrzega Nowy Testament jako zupełnie inną księgę. Ale jest to wynikiem zniekształconego nauczania ludzi, którzy na przestrzeni wieków byli Jezuickimi współpracownikami.

JHWH to Bóg żydowski, judaizmu, a Jezus to Bóg Polaków , a później innych narodowości. Przy Jezusie możesz wszystko robić, to Ty decydujesz co wolno, a przy YHWH były określone Prawa, których już nie ma…….

 

 

Według źle interpretowanego Nowego Testamentu  opowiada się  o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który nauczał miłości wobec innych, okazywał miłosierdzie, uzdrawiał rzesze ludzi, trzymał dzieci w ramionach i oddawał Swoje życie w ofierze bez oporu.

Porównując te przykłady, wielu doszło do wniosku, że Ojciec był Bogiem Starego Testamentu – Bogiem sprawiedliwości i kary. Jezus, Syn, był Bogiem objawionym w Nowym Testamencie – Bogiem miłości i miłosierdzia. Niektórzy nawet wierzą, że Jezus stanął w przepaści między nami, a Ojcem – zasadniczo dostarczając nam restrykcyjnego Prawa Jego Ojca!

Ale prawda Biblii jest zupełnie inna.

 

 

W Starym testamencie  nie mógł być Ojciec!

 

 

Jan ujawnił zaskakującą prawdę w Ewangelii Jana 1:18: “Nikt nie widział Boga w żadnym momencie”

 

” Jednorodzony Synktóry jest Bogiem i który przebywa na łonie Ojca, On Go ukazał..”

 

Jezus powiedział także: ” To właśnie Ojciec, który Mnie posłał, daje świadectwo o Mnie. Wyście nigdy nie słyszeli Jego głosu i nie widzieliście Jego oblicza. (“(Jan 5:37).

 

Te dwa pisma święte uczą nas ważnego faktu: Ojciec nigdy nie rozmawiał bezpośrednio ani nie był widziany przez żadną istotę ludzką.

Ale jeśli przejrzymy Stary Testament, widzimy wiele okazji, kiedy Bóg działał bezpośrednio z ludźmi. (Rozważmy na przykład Rodzaju 2: 16-17, 6: 13-14, 12: 1, 17: 1, Wyjścia 3: 4-6, 33: 11, 22-23, Liczb 12: 6-8; Powtórzonego 4:33, Jeremiasza 1: 4-10).

 

” I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. (18) Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego”

 

 

 

Widzimy, że boska istota w Starym Testamencie zajmowała się bezpośrednio ludźmi; ale według Jezusa ta boska istota nie mogła być Bogiem Ojcem.

Jezus powiedział, że przyszedł:

 

“Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.”

 

Twierdząc, że jest Synem Bożym (Jan 10:36), Jezus zaprzeczył jednej z najcenniejszych doktryn Żydów – że Bóg składa się wyłącznie z boskiej istoty. Nie rozumieli, że Bóg jest w rzeczywistości rodziną złożoną z Ojca i Syna (Jan 1:18, Rzym 1: 4, Filipian 2: 6-11).

 

Jeśli Ten, który objawił się patriarchom i Izraelowi w Starym Testamencie, nie był Ojcem, to kim był?

 

Preegzystencja Jezusa Chrystusa

 

 

Dokładne studiowanie Biblii pokazuje wyraźnie, że Bóg, który wchodził w interakcję z ludźmi w Starym Testamencie, był Tym, który stał się Jezusem Chrystusem.

Biblia ujawnia, że ​​zanim Jezus przyszedł na świat do Maryi, był według Jana nazywany “Słowem” (Jan 1: 1, 14). Ten tytuł doskonale opisuje Jego funkcję, zanim narodził się jako człowiek. “Słowo” w Ewangelii Jana 1: 1 jest tłumaczeniem greckiego słowa Logos, oznaczającego “słowo” lub “coś powiedziane” (grecki słownik Strong). Definicja obejmuje zarówno myśl, jak i słowo mówione.

 

 

Słowo było w istocie istotą w rodzinie Bożej, która służyła jako rzecznik.

Zawsze był odpowiedzialny za przekazywanie woli Ojca istotom ludzkim – w czasach Starego Testamentu i Nowego Testamentu 

 

 

Używanie Logosu do opisania Jezusa przed Jego narodzinami daje nam wgląd w Jego starotestamentową tożsamość. Słowo było w istocie istotą w rodzinie Bożej, która służyła jako rzecznik. Zawsze był odpowiedzialny za przekazywanie woli Ojca istotom ludzkim – w czasach Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Kiedy dany był Boży głos lub objawienie, to przez Słowo – które stało się Jezusem Chrystusem – lub aniołem. Ojciec nigdy nie rozmawiał bezpośrednio z ludźmi.

 

Jezus Chrystus bardzo jasno określił swoją tożsamość – czasami nawet na swoją fizyczną szkodę! W Ewangelii Jana 8 Jezus powiedział, że zna Abrahama (werset 56). Ponieważ Abraham żył i zmarł prawie 2000 lat wcześniej, to stwierdzenie obraziło Żydów, z którymi rozmawiał Jezus. Uważali to za bluźnierstwo, że zwykły człowiek (tak jak Go widzieli) “jeszcze nie mający pięćdziesiąt lat” miał śmiałość twierdzić, że znał ich patriarchę Abrahama (werset 57).

 

Odpowiedź Jezusa była dla nich jeszcze bardziej szokująca: “Zaprawdę, powiadam wam, zanim Abraham był, JAM JEST” (werset 58).

 

Tak, Jezus Chrystus twierdził, że wyprzedził Abrahama. Ale mówiąc to, Jezus dał też niezbyt subtelną wskazówkę na temat swojej tożsamości, która nie została utracona przez gniewnych Żydów, którzy go otaczali. Odniósł się do siebie jako “JA JESTEM“. Tak naprawdę było to  boskim tytułem Boga! Kiedy Bóg ukazał się Mojżeszowi z płonącego krzaka, Bóg zidentyfikował się jako “JESTEM, KTÓRY JESTEM” i “JA JESTEM” (Wyjścia 3:14).

 

Uznając siebie za “JESTEM”, Jezus twierdził, że On istniał od wieków. Chrystus utożsamiał się z Bogiem Abrahama i Mojżesza oraz z Tym, który wyprowadził Izraela z Egiptu (co potwierdził również apostoł Paweł w 1 Koryntian 10: 1-4).

 

 

(1) Bracia! Pragnę, abyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy znajdowali się w obecności Obłoku i wszyscy przeszli przez morze. (2) Wszyscy zjednoczyli się z Mojżeszem, przechodząc chrzest Obłoku i morza. (3) Wszyscy również spożywali ten sam pokarm (4) i pili ten sam napój o duchowym znaczeniu. Pili zaś napój wytryskujący ze skały o duchowym znaczeniu, która szła za nimi, a skała ta była symbolem Chrystusa.”

 

Popatrzmy teraz na tę scenkę.

Uczony w Piśmie w Marka 12 pyta Jezusa:

 

“Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”

 

 

9 Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.

Co jest dalej?

 

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego.

 

O tym jeszcze wspomnę.

 

Rozmowa została zakończona bardzo symboliczną wypowiedzią:

 

 Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się więcej Go pytać. 

 

Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego…. Uczony stał tuz przed Bogiem, a zarazem miał poznanie typowe dla dzisiejszych  uczniów Jezusa.

 

Niektórzy chcieliby umniejszyć wartość i rolę  Jezusa jak np Świadkowie Jehowy do pozycji proroka i nauczyciela. Inni zaś do Syna, który jest całkiem inną osobą i o innym charakterze.

 

Wtedy ja się pytam: kto zamieszkuje nasze ciała jako świątynię Ducha Świętego?

 

Na początku było Słowo [Jezus] , a Słowo było u Boga [Ojca] , a Słowem był Bóg [podobny do Ojca]    (Jan 1: 1, moje wstawki)

Jezus chce, aby Jego naśladowcy wiedzieli, że On jest Bogiem, tak jak Ojciec jest Bogiem

 

 

Naszą świątynię zamieszkuje Duch Jezusa Chrystusa.

 

 

(6) I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. (7) A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im;  dz 16

 

Duch Jezusa, który jest Duchem Świętym, tym samym, który zstąpił na Jezusa, Syna człowieczego:

 

” Jezus wyszedł z wody natychmiast po chrzcie. I rozwarły się nad Nim niebiosa, i zobaczył Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego doń. (17) A głos z nieba mówił: – To jest mój Syn ukochany, upodobałem Go sobie. ” M t 3

 

Bóg jest Duchem

 

Nie ma kilku Duchów Świętych. Jest jeden, który działa we wszystkich, którzy oddali swe życie JEZUSOWI. 

To dlatego nie może ten Duch zamieszkiwać ciał Świadków Jehowy, gdyż oni odrzucają boskość Jezusa i Jezus nie jest ich Panem.

 

Przypuśćmy, że byłeś kapłanem w Izraelu w czasach Chrystusa. Oczywiście, byłbyś głęboko zaangażowany w doktrynę monoteizmu. Ponadto, zapamiętałbyś (pośród wielu Pism) Izajasza 54: 5:

 

 “Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca – jego imię Pan Zastępów – a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. 

 

 

Czy   biorąc pod uwagę swoją wiedzę religijną, co byś pomyślał, gdyby Jezus stanął fizycznie przed tobą, twierdząc, że jest YHWH,” Bogiem całej Ziemi? “Nie uwierzyłbyś, że bezdomny człowiek mógłby być Stwórcą i Odkupicielem Izraela, Świętym Izraela, Bogiem całej Ziemi, chyba że Ojciec by Wam to objawił.

 

Kluczową prawdą do zrozumienia jest to, że Bóg Ojciec i Jezus Chrystus Syn istnieją w całkowitej harmonii (Jan 10:30). Mają ten sam doskonały charakter miłości, prawdy, miłosierdzia i łaski.

Chociaż Ojciec nie mówił bezpośrednio do ludzi, jest on wymieniany w całym Starym Testamencie (na przykład zarówno Ojciec, jak i Syn są ewidentnie w wersetach, takich jak Księga Rodzaju 1:26, 11: 7 i Psalm 110: 1). Ojciec wybrał realizację swego planu dla ludzkości poprzez Jezusa, od początku do końca.

Nie tylko charakter Boga (zarówno Ojca, jak i Syna) jest konsekwentny przez cały czas, Boże oczekiwania wobec ludzi pozostają takie same. Ważne jest, abyśmy studiowali i rozumieli Stary i Nowy Testament (1 Koryntian 10:11, 2 Tymoteusza 3:16). Boskie prawo duchowe – podsumowane dla nas w 10 przykazaniach – pozostało spójne i wiążące.

Bóg Ojciec i Jezus Chrystus są naprawdę “tym samym wczoraj, dziś i na wieki” (Hebrajczyków 13: 8, Mal 3: 6)!

A co robią dzisiaj nauczający? “Prawo nie obowiązuje”

To jest właśnie agentura Watykanu.

 

 

 

Uwarunkowanie przyjścia Ducha Świętego (Jezusa) od odejścia Jezusa.

 

Oczywiście Duch Boże działał od założźenia świata. Przykładem tego jest jak to Duch Boga unosił się nad wodami.

Ale Duch Boży nie mieszkał w każdym Izraelicie. Dzisiaj jest podobnie, nie w każdym chrześcijaninie mieszka Jezus, ale w każdym, który tego pragnie. Przeciętny Izraelita nie miał takiej możliwości, gdyż mieli ją tylko wybrani ludzie jak np prorocy.

 

Pan Jezus uwarunkował przyjście Ducha Bożego od swego odejścia;

 

 

Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was(8) A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie; (9) o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; (10) o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; (11) o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. (12) Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie; (13) lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi Jana 16

 

Kto pośle Ducha Bożego? Jezus: poślę (ja) go do was

W nawiasie mój dodatek.

 

Przypominam ze samo Pismo nie zbawia, faryzeusze również czytali Pismo i nie mieli Duch Bożego. Ów Duch zbliżał się tylko do ludzi bogobojnych i od tamtej pory nic się nie zmieniło:

 

“Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. (6) Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. ” łk1

 

Na tym  etapie i w tym tekście nie chce roztrząsać i rozsądzać o różnicy między otrzymaniem Ducha a chrztem w Duchu, gdyż jest to na zupełnie nowy tekst.

Ale tak mnie to korci, że zapytam Was prowokacyjnie, czy mogą przekazywać Ducha Świętego  poprzez tzw Chrzest Duchem osoby dążące do ekumenii i odrzucające Prawo Boga?

Taka zagwozdka na myślenie…

W sumie odpowiedź jest w pytaniu 🙂

 

Przejdźmy jeszcze do Jasia:

 

Dlaczego więc mówisz: “Pokaż nam Ojca?” 10 Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych3 dzieł.

 

 

Ja jestem w Ojcu, a ojciec we mnie.

Na zakończenie ukazana jest różnica między przebywaniem Ducha Bożego a otrzymaniem Go:

 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela5 da wam, aby z wami był na zawsze – 17 Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

 

U Was przebywa i w was dopiero będzie… Wtedy go nie mieli, pomimo iż mieli chrzest wodny. Dopiero po pięćdziesiątnicy otrzymali Ducha, co ma znaczący związek ze Starym testamentem.

 

_____________

Poza treścią artykułu.

 

Sześć lat prowadzę bloga i zauważyłem pewną niedobrą tendencję. Otóż jakaś tam część czytelników traktuje takie wpisy do budowania swego

EGO

 

Przyda mi się ta wiedza i zaskoczę innych gdzie indziej. Ważne są motywacje serca.

Bóg zna lepiej serca każdego człowieka i jeśli są one złe, to ON to skoryguje, a zła to jest rzecz wpaść w ręce Boga.

Mógłbym rzec za Panem Jezusem:

 

“„Badacie Pisma, ponieważ myślicie, że dzięki nim będziecie mieć życie wieczne, a właśnie one świadczą o mnie.”

 

W Piśmie nie ma życia wiecznego, ale w Jezusie i to, że coś wiesz, bo ktoś kocha Pismo jak ja i poznajesz coś, nie czyni Cię uczniem Jezusa. Bycie uczniem Jezusa do podążanie za Jezusem. Pozostawienie wszystkich bożków. Być uczniem Jezusa to mieć charakter Jezusa. Bezkompromisowość w kwestii wiary, miłosierdzie dla potrzebujących, wyrywanie ludzi z ciemności, owoce Ducha z Galacjan, miłość, cierpliwość..czyli owoce Jezusa, który był cichy i pokornego serca. Nie była dla Niego ważniejsza księga Henocha, illuminati ale niesienie ludziom światła w ciemności.

Chwała Panu Jezusowi. Królowi Królów.

 

 

 

Updated: 28 września 2018 — 14:34

22 komentarze

Add a Comment
 1. “Wyjątkowość Pana Jezusa Chrystusa jest kluczową sprawą Chrześcijaństwa; nasze zbawienie i nadzieja nie są osadzone tylko na tym co On powiedział, lub zrobił, lecz na tym Kim On jest. Bo On Jest Drogą Prawdą i Życiem, czyli Bogiem Błogosławionym na wieki, Który Objawił się w ciele. Jeżeli zmieni się Jego tożsamość, otrzyma się innego Chrystusa i inną ewangelię, nawet jeśli wciąż podtrzymuje się tę samą nazwę. ” .. “Określenie Pan Jezus Chrystus jest poprawnym imieniem w Nowym Testamencie. Nigdy nie odnosi się to imię do Ojca lub Ducha Świętego, dlatego należy ono wyłącznie do Syna Bożego Jezusa Chrystusa (Rzymian 1:1-5). Pan Jezus w odniesieniu do świętej i wiecznej natury jest jedynym Bożym Synem, ale w odniesieniu do ludzkiej natury, jest „synem człowieczym” (Hebrajczyków 1:1-14). Z tego powodu uznany jest zarówno jako Bóg i człowiek – co pokrywa się z w proroctwem Izajasza (Izajasza 7:14 / Mateusza 1:20-23). Izajasz zapowiadał o przyjściu „Emmanuel” (w tłumaczeniu Bóg z nami). Chodzi tutaj o Boga, który przyjmując pełne cechy człowieka (z wyjątkiem grzechu), przyszedł w ciele i przebywał z nami na ziemi (Jana 1:14 / Jana 1:9-11 / Jana 3:13). “

 2. Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański – tam wolność. 18 My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego obrazu. 2 Kor.3, 17-18

  1. Tak jest, wolność od grzechu, to tylko w imię Jezusa grzech jest zabierany. Bo wolność, będzie zawsze wolnością od bezprawia, a nie od Prawa.
   Kto kroczy drogami Chrystusa, kroczy drogą wolności od grzechu. Dzięki Jezusowi jest Prawy, bo to On go uzdalnia do wolności od prawa grzechu i śmierci.
   Dlatego Jezus nam powiada niczym do cudzołożnicy: idź i nie grzesz więcej.

   1. Zgadza się, wcale nie myślałem inaczej, chodź wielu bierze to za dobrą monetę do folgowania sobie.

 3. Chwała Bogu Wszechmogacemu za ten artykuł!
  Otóż to,ludzie mają wypaczony obraz Boga poprzez zle nauczania . NIE chcą podporządkować się Duchowi Prawdy.
  Umiłowali swoje życie,bardziej niż posluszenstwo Słowu. Letniosc zalewa chrześcijaństwo i nauki humanistyczne rzadza ludzmi.
  Chrześcijanie chcą widzieć w Mesjaszu takiego ckliwego,słodkiego Boga.
  Nie dopuszczają do tego ,że czas łaski kończy sie.Nadchodzi czas na Pana ,który odnowi ziemię. Na białym koniu ubroczony krwią.
  Nie tak jak widzą to chrześcijanie, kiedy wyjeżdżał do Jerozolimy na osiolku.
  Szykujmy się na Jego nadejscie,żeby zastał nas bez skazy
  Panie Jezu przyjdź!

 4. Piotrze powtarzam Jezus i Bóg Ojciec nie jest jedną i tą samą istota,wszystko co było czynione ,było czynione przez Boga Ojca na polecenie Boga Ojca,to nie były decyzję Jezusa tylko Jego Ojca i to trzeba brać pod uwagę odnieś się proszę do tego:
  Biblii Warszawskiej: „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.„

  „Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż Ja„ (swoją mocą i potęgą Ojciec przewyższa wszystko )

  „Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. „

  „I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś, podobny do Syna Człowieczego; doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki, Jego władza – władzą wieczną, niezmienną, jego królestwo – niezniszczalne. (A w tym wersecie widać kto staje przed kim,jedną istota przed drugą )

  W niebie jest tron Ojca na którym zasiadał Jezus,jak i tron Jezusa,przyjęła się w Polsce mówić jaki ojciec taki syn,dlaczego?Dlatego że syn postępuje tak jak go ojciec nauczył,a nie dlatego że syn jest ojcem,gdyż ojciec ma większą wiedzę,większą władzę,większą moc,i większe doświadczenie,dlatego Jezus mówi o swoim Ojcu On większy jest niż ja,a to nie znaczy że jako istota Bóg Ojciec i Jezus to jednai ta sama istota,jedną istota jest stwórcą,drugą stworzonym,jeżeli będziemy mówić że Jezus i Bóg Ojciec to jedna ta sama postać,istota to uważam że popełnimy ogromny błąd.

  1. “„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu.„”

   Ponieważ był w ciele i jako cielesny człowiek w grzesznym ciele nie mógł równać się z Ojcem. Jezus swym życiem poakzywał posłuszeństwo Ojcu.

   PO zmartwychwstaniu miał dopiero ciało uwielbione i kiedy przyjdzie na ziemię ponownie, nie będzie już tym Jezusem idącym od wisoki do wioski, ale w pełnej Chwale jako król królów.

   Co do tronu:

   “1I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.”

   Ja i ojciec jedno jesteśmy.

   Widzisz Krzysztofie, wybierasz sobie wersety, które chcesz. Do dzisiaj nie ustosunkowałeś się w następujących kwestiach:

   1. Jezus autoryzował dekalog. (niby się zgadasz ale nie zgadzasz).
   2. W Dziejach jest mowa o Duchu Jezusa.

   Ciężko mi się w ten sposób rozmawia kiedy skaczesz po wersetach jak pszczółka Maja 🙂

 5. Dla osób z otwartymi umysłami polecam książkę pt.:”Trójca. Rana zadana sobie przez chrześcijaństwo” A.Buzzard.
  Kwestia preegzystencji została tam biblijnie wyjaśniona.

  1. Popatrzmy kim są znani antrantytrynitarianie. Należą do nich nastepujące nurty religijne:

   Arianie. Przykład ich założeń “Pozycja kobiety w środowisku braci polskich była nieporównywalnie mocniejsza niż pozycja innych protestantek oraz katoliczek. Zgorszenie i zdziwienie opinii publicznej wywoływał fakt, że w zborach ariańskich kobiety często wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podstawowych zasad arianizmu było partnerstwo w związku małżeńskim – ani żona, ani mąż nie mogli dominowa”

   Judaizm
   Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
   Socynianie. Od twórcy ruchu Socyna. Główne założenia:
   Socyn w swoich pracach twierdził, wbrew tradycji kościelnej, że grzech pierworodny obecnie nie istnieje, gdyż obciążył tylko Adama. Uznał więc, że chrzest jest sprawą drugorzędną i można go przyjąć lub nie. Człowiek ma wolną wolę, a zatem Bóg nie ma przedwiedzy, czyli nie zna przyszłych ludzkich uczynków.
   Badacze Pisma Świętego
   Wolni Badacze Pisma Świętego
   Unitarianie
   Bracia Polscy
   Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy
   Chrześcijanie Dnia Sobotniego
   Epifaniści. Po śmierci C.T. Russella, zalożyciela Strażnicy ( Świadków Jehowy) 31 października 1916 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa Strażnica, które odbyło się 6 stycznia 1917 roku powołało Josepha F. Rutherforda na stanowisko drugiego prezesa. Wybór ten nie spotkał się z uznaniem wszystkich członków zarządu. Jednak 5 stycznia 1918 roku na dorocznym walnym zebraniu odbyły się wybory zarządu Towarzystwa Strażnica, na których potwierdzono zwierzchnictwo J.F. Rutherforda nad Towarzystwem. Wieczorem tego samego dnia grupa niezadowolonych działaczy spotkała się na nieformalnym zebraniu w jednym z salonów hotelu Fort Pitt w Pittsburghu. Spotkanie to przeciągnęło się również na dzień kolejny.
   Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
   Świadkowie Jehowy
   Międzynarodowe Bractwo Ducha i Prawdy
   ARIUSZ –
   IZAAK NEWTON – Mason
   ERAZM Z ROTERDAMU –
   MICHAŁ SERVET –
   SZYMON BUDNY–
   FAUST SOCYN –W 1580 napisał traktat polemiczny O autorytecie Pisma Św., który podkreślał rolę Biblii jako “słowa bożego”, ale przyznawał, że w logiczny sposób nie można tego udowodnić. Socyn głosił człowieczeństwo Jezusa, który został wybrany przez Boga do realizacji jego celów.
   JOHN MILTON –
   JAN ANDRZEJ MORSZTYN –
   CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
   ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI –
   URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.

   1. aha jeszcze ebionici zydowska sekta wroga Jezusowi.
    Według francuskiego islamologa arabskiego pochodzenia Jeana Alcadera, ebionici – będący herezją judeo-chrześcijańską pierwszych wieków nie uznającą bóstwa Jezusa, ale szanującą go jako proroka – dali początek islamowi. W Koranie bardzo często jest mowa o nazarejczykach, hebrajskiej nazwie ebionitów, jako o przyjaciołach i przodkach muzułmanów[21].

  2. „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20a) a ciało jest świątynią Ducha Świętego.

   1. Myśle, że póki żyjemy na tym świecie nie zrozumiemy relacji pomiędzy Synem, Ojcem a Duchem Syna i Ojca.
    Skoro Syn=Słowo było na początku nie może być mowy o podległości Syna wobec Ojca.

    1. Czy wiecie, że wśród Adwentystów są tacy pastorzy, którzy głoszą pogląd, że Bóg, Syn i Duch Święty umówili się między sobą, kto będzie kim? Taka nauka strasznie komplikuje nasze poznawanie Boga, A od tego uzależnione jest nasze zbawienie…

 6. Interesujące…niby człowiek czyta Biblię, zapoznaje się ze Słowem, a i tak dowiaduje się czegoś zupełnie nowego za każdym razem…

 7. http://www.koinonia.org.pl/products/kto-jad-obiad-z-abrahamem

  Widzę wiele komentarzy zaprzeczających boskości naszego Pana i jego związku z imieniem Yahwe, polecam serdecznie każdemu tę książkę, napisaną przez Żyda Mesjanistycznego.

  Niech każdy zada sobie pytanie: Kto jadł obiad z Abrahamem?

  1. Lajcik Ty tez mnie nie nopuściłeś? 🙂

   stara wiara 🙂

   książka wydaje się być bardzo ciekawa.

   ps

   Jak tam dzidziuś? pewnie już biega? 🙂

   1. Jestem, zaglądam, rzadko komentuje, ale za to modlę się za Ciebie dość czesto!:) biega biega, mam prawie tyle ganiania za młodym, co Bóg Ojciec miał za mną by mnie przyprowadzic do porzadku:D

    1. dziękuję.

     “ganiania za młodym, co Bóg Ojciec miał za mną by mnie przyprowadzic do porzadku:D”

     dobre i trafne 🙂

  2. Potwierdzam, książka jest fenomenalna 🙂 Dziękuję Ci lajcik za polecenie jej. Uważam to odkrycie za prawdziwe błogosławieństwo od Boga Ojca, bo pomogło mi jeszcze lepiej uporządkować sobie wiedzę na ten temat i zwrócić uwagę na istotność ogromnej ilości wersetów, które wcześniej mijałam bez większej refleksji. Super, że to wszystko dodatkowo jest wsparte przez hebrajskie oryginalne fragmenty ze Starego Testamentu i pewne zagadnienia czysto językowe/gramatyczne, których nie można pominąć próbując zrozumieć niektóre kwestie. Moje zrozumienie natury Jezusa i jego preegzystencji zarówno przed stworzeniem świata jak i tuż po jeszcze bardziej wzrosło, a tym samym zrozumienie istoty Boga w ogóle, o co niedawno mocno się modliłam… Swoją drogą to takie kompendium wiedzy dla każdego, kto odrzuca Mesjasza, Jego boskość albo Prawo Boże (bo jeśli ktoś uświadomi sobie, kto tak naprawdę ukazywał się Izraelitom w Starym Testamencie, to i kwestia Prawa staje się jeszcze bardziej oczywista). Nawet chyba już wiem, komu dam ją w prezencie, gdy zapoznam się z całością. I niech już dalej, jeśli taka Jego wola, działa nasz Pan Wszechmocny… 🙂

   1. wow Daria, widzę, że nadrabiasz zaległości historyczne na tym blogu 🙂
    swoją droga ma to pozytywne skutki – zainteresowałaś mnie tą książką

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme