Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Judaizm rabiniczny nie jest religią ST, powstał na przełomie I i II w ne. jako negacja chrześcijaństwa. Cz II

 

Im więcej badamy wewnętrzne publikacje Żydów, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że publiczne twierdzenia narodu żydowskiego i ich rzekome pochodzenie z narodu Izraela są tylko kampanią PR wymyśloną żeby oszukać chrześcijan po to, by wspierali żydowskie ambicje. Jak możliwa była tak gigantyczna szarada?
Źródła wielkiego oszustwa
Paweł także ostrzega nas przed żydowskim oszustwem: „[ang: dlatego grzmijcie im jasno, żeby byli wierni wierze], nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy… 16 Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu”. – Tytus 1:14-16
Biorąc pod uwagę to konsekwentne i niezaprzeczalne świadectwo w Piśmie dotyczące perfidnego charakteru judaizmu i Żydów, jak to możliwe, żeby rabini mogli oszukać świat swoimi bajkami? Trzy główne elementy: żydowskie oszustwo, powszechna ignorancja i judeo- chrześcijański współudział.
Kiedy pisałem książkę Wielkie oszustwo: jak antychryst oszukał cały świat [The Great Impersonation: How the Anti-Christ Has Deceived the Whole World], staranne, historyczne czytanie Pisma pokazało mi, że Żydzi nie są Judahitami z Pisma. Ani nie są też potomkami żadnego z pozostałych 11 plemion. Ani Jezus nie był Żydem. Był Judahitą z rodu Judy, co jest absolutnie ODWROTNOŚCIĄ nowoczesnego Żyda, jak tu wykażę. Rabinat skorzystał z podobieństwa słów ‚Żyd i Judah [ang. wymowa: dziu i dziuda] fałszywie twierdząc, że naród żydowski pochodzi od Prawdziwego Judah. Ale żydowskie pokrewieństwo do starożytnego Judah (i Izraela) to tylko wymysły służącej im teologii i nie powinno się ich traktować poważnie. Również żydowskie twierdzenia, takie jak że ich religia jest bezpośrednim dziedzictwem nauk Mojżesza, to też czyste fabrykacje, fakt co do którego ten esej nie pozostawi żadnych wątpliwości.
Wiele pisałem o edomickim pochodzeniu sefardyjskich Żydów, którzy byli jedynymi Żydami w czasach Chrystusa. Za króla Heroda, który był Edomitą i który uzurpował sobie tron Judy [Judah], faryzejskie kapłaństwo stało się niebem dla edomickich przyjaciół Heroda. Inna sekta, saduceusze, również zostali zdominowani przez Edomitów, i często prześladowali wyznawców mazaizmu, a później chrześcijaństwa, dużo gorzej niż faryzeusze. Ponieważ saduceusze wydają się wpaść w całkowitą nędzę po nieudanym buncie 65-70 AD, tutaj omówimy tylko faryzeuszy. Jak wielokrotnie mówi Biblia, ci faryzeusze wypaczyli Prawo Mojżeszowe, choć oszukańczo twierdzili iż je zachowują w swojej tradycji. (To tak jakby banda kapłanów hindu udawała buddystów, żeby ogłupić buddystów.) Dlatego Edom jest prawdziwym miejscem pochodzenia sefardyjskich Żydów. Rabinat i zorganizowane żydostwo musieli zadać sobie wiele trudu i ponosić koszty, przez co najmniej 2000 lat, żeby zapobiec przedostaniu się tej rewelacji zagranicę. W czasach króla Jana Hyrkanusa, ziemia Edomu była na południe od Judy, i znana była jako Idumea. To terytorium było tym co pozostało po ziemi kananejskiej, gdzie od czasów potopu Noego mieszkali Kenici, Kananejczycy i Edo- mici. Te kenickie ludy są ludami pochodzącymi od samego Kaina. (Rodz 15:18-21.) Tam są te same ludy które Jahwe nakazał Izraelitom zniszczyć, kiedy Joshua był ich dowódcą. (Pwt 7:1-5) W tym eseju wykażę, że sefardyjscy Żydzi są, faktycznie, potomkami tych Kenitów / Kananejczyków, którym udało się uciec z izraelickimi armiami Joshua. Z tej analizy dlatego należy rozumieć, że etnicznie ci sefardyjscy Żydzi są Kananejczykami, a nie Judahitami.
Jeśli naprawdę chcesz zrozumieć antagonizm etniczny i teologiczny między faryzeuszami i Jezusem Chrystusem, musisz przeczytać ten dokument do końca, bo to jest rewelacja o ocenzurowanej historii, co do której bardzo nieliczni mają świadomość. Bez tej analizy pochodzenia etnicznego wrogości między Jezusem i faryzeuszami, nie da się zrozumieć ani Biblii, ani historii. Dopóki nie zrozumie się tego, dalej będą panować żydowskie bajki.

Aszkenazyjczycy

W 740 AD, lud Japhetic/Mongoloid/Hittite Chazarów przyjął tę fikcyjną religię – faryzeizm (obecnie znana jako judaizm), i ci nie-semiccy, aszkenazyjscy Żydzi stanowią co najmniej 90% narodu żydowskiego dzisiaj. Chazarowie też uznawani są za Aszkenazyjczyków. Tym sposobem 90% współczesnych Żydów ma praktycznie ZERO semickiej krwi. Zero, zilch, nichts, nada, żadnej! To oznacza, że nie mają realnego pokrewieństwa ani z Juda, ani z Izraelem. A jeszcze uważają się za „Semitów„! O swoich krzykliwych kłamstwach Żydzi mówią ‚chutzpah’, i ich roszczenia teologiczne i etniczne są czystą chutzpah najgorszego rodzaju. Chrześcijanie, będąc ufnymi i naiwnymi, tylko akceptują żydowskie twierdzenia nie kwestionując tego plującego chutzpah smoka.
W kwestii dziedzictwa Aszkenazyjczyków ten słynny autor mówi:
„Jest bardzo prawdopodobne, że większość przodków Żydów w ogóle nigdy nie mieszkała w Palestynie, co pokazuje przewagę twierdzenia historycznego nad faktem”.– Zarys historii [Outline of History], H G Wells.
Pozostałe 10%, sefardyjscy Żydzi, są, od czasów Ezawa (zdrajca brat Jakuba/Izraela), Edomitami, którzy mają trochę albo ani jednej kropli izraelickiej krwi. Biorąc pod uwagę rzadkość semickiego DNA w ich krwi, łatwo zobaczyć, że żydowskie twierdzenie o ich „semickim pochodzeniu” jest anty-historyczne, nielogiczne i wyraźnie fałszywe. Ta genetyczna sytuacja sprawia, że zarzuty o „antysemityzm” wrogów Żydów są też fikcją. To iest tak samo sprytna żydowska szarada. Dlatego musimy zrozumieć, że Żydzi inscenizowali religijną i kulturową personifikację przez co najmniej 2000 lat. I takie jest prawdziwe znaczenie Apok 12:9, kiedy mówi sie nam, że jest „bestia która oszukała cały swiat‚. Oczywiście, żaden teolog głównego nurtu nie był w stanie zidentyfikować tej tejamniczej „bestii”, bo oni wszyscy fałszywie wierzą, że Żydzi są Izraelitami! Ale fakt pozostaje, że żaden byt, oprócz judaizmu, nigdy nie oszukał całego świata!!! Rabini mają pełną świadomość tej szarady, bo oni ją wy- myślili, a ich kapłaństwo poświęca – 100% swojego czasu – żeby zapewnić, żeby wszyscy obywatele tej planety dalej byli zamroczeni ich oszustwami. To jest czego uczą się żydowscy studenci rabiniczni – jak to robić – w swoich yeshivas. Oszustwo religijne to zajęcie na pełny etat wszystkich rabinów!
Ten nowotwór duchowy i kulturowy, judaizm, głęboko zakopał korzenie w chrześcijaństwie i zachodniej cywilizacji. Ten nowotwór religijny, duchowy i moralny niełatwo wyleczyć. Żeby wyleczyć chorobę, najpierw musimy mieć dobrą diagnozę.

Faktyczny zapis historyczny
W czasach Jana Hyrkanusa i pierwszego Heroda („Wielkiego”) były dwa rodzaje Judahitów: oryginalni, tubylczy Judahici, i niedawno naturalizowani Idumejczycy,którym pozwolono żeby stali się obywatelami Judei, dzięki traktatowi podpisanemu przez króla Jana Hyrkanusa z ludem Idumei, około 125 r. przed Chrystusem. Mogę zapewnić, że ten traktat nie zrobił Judahitów z tych Idumejczyków. Zrobił ich tylko obywatelami Judei. To rozróżnienie etniczne i religijne między Judahitami i Edomitami jest dokładnie tym co rabini judaizmu próbowali ukryć przez ostatnie 2000 lat. Ale sam Jezus powiedział nam, że w ostatnich dniach wszystko będzie jasne, więc ten istotny kawałek informacji historycznej musi zostac ujawniony.

„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”. – Łuk 12:2

To dlatego Żydzi ciągle powołują się na Stary Testament. Nie chcą byś dowiedział się co Jezus i apostołowie o nich mówili. Oni chcą byś wierzył, że judaizm w jakiś sposób wyszedł z religii prawdziwej Tory i prawdziwego Izraela. To jest bzdura. Księgi Ezdrasza, Nehemiasza, innych Proroków, Apokryfa (szczególnie I i II Makabeuszy) i Józefa, wszystkie opisują jak prawdziwa Judah walczyła z całą mocą żeby pozostać osobno od wszystkich innych narodów. Toczyli wojny dla zachowania odrębnej kultury, religii i tożsamości. Czy teraz mamy wierzyć, zgodnie z żydowskimi przekręcaniem historii, że ci sami Judahici tylko zrezygnowali ze swojego wielowiekowego państwa i dobrowolnie zmienili się od oddzielnej kultury w państwo wielikulturowe? Bez sprzeciwu? Nie myślę!!! Fakt jest taki, że ciągłe serie talmu- dycznych zmian w doktrynie powstały z faryzeuszami, fałszywymi kapłanami, zorganizowanymi przez Heroda „Wielkiego”. Herod był idumejskim uzurpatorem, który około 40 przedChr zamordował Hyrkanusa II, ostatniego prawdziwego judahickiego władcy rządzącym Judeą, i przejął jego miejsce. Ta historia jest absolutnie krytyczna dla poprawnego zrozumienia powodu WZAJEMNEJ NIENAWIŚCI między Mesjaszem i większością faryzeuszy. Jezus powiedział tym faryzeuszom, że ich przodkowie byli zabójcami wielu judahickich kapłanów i proroków, i że ich cały naród jest winny tych zbrodni. Oto Jego dokładne słowa:

o zabójstwie proroków”. 31 Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków! – Mat 23:26-31

Judajski historyk Józef w księdze 13 Starożytności Judejczyków /Antiquities of the Judaeans, o tym że Jan Hyrkanus siłą przejął wszystkie miasta wokół Jerozolimy pisze w ten sposób: „… wziął Medabę …. Potem wziął Samegę i sąsiednie miejsca; a poza tym Sychem, Gerizzim, i lud Cuthejczyków, który mieszkał w świątyni podobnej do świątyni która była w Jerozolimie, a którą Aleksander pozwolił Sanballatowi, generałowi jego armii, budować dla Manassesa, który był zięciem Jadua najwyższego kapłana, tak jak powiedzieliśmy, którego świątynia została opuszczona 200 lat po jej zbudowaniu. Hyrkanus wziął także Dorę i Marissę, miasta Idumei, i zawojował wszystkich Idumejczyków, i pozwolił im zostać w tym kraju, jeśli obrzezają się i będą przestrzegać praw Żydów [sic, Judahici, skoro tych Judahitów trzeba rozróżniać od Idumejczyków, którzy NIE byli z Judy, a którzy dzisiaj nazywani są „Żydami”. To jest sedno problemu: współcześni tłumacze rutynowo mylą tych Idumejczyków z Judą. – Eli], i oni tak pragnęli żyć w kraju swoich przodków [z którego wypędził ich Joszua, Dawid itd. -Eli], że poddali się obrzezaniu i pozostałym sposobom żydowskiego [sic – Judahite] życia, i wtedy nie byli już innymi jak tylko Żydami. [Judejczycy według obywatelstwa, nie Judahici według rasy czy religii. To jest jak fiasko rozróżniania między kolonistami i Indianami w czasach zakładania Ameryki przez naszych białych przodków. – Eli] (13:9:1, przekład Whistona. Strabo, wielki grecki geograf, napisał około 75 lat przed Józefem i poświadczył o Judei, że: „Idumejczycy i Nabatejczycy, poprzez bunt zostali wypędzeni, dołączyli do Judejczyków i dzielili z nimi zwyczaje„. (Strabo, Geography, 16.2.34, Loeb Classical Library, Harvard University Press).

Updated: 23 sierpnia 2018 — 20:45

3 komentarze

Add a Comment
  1. co to znaczy (czwarta linijka na poczatku) ,,sa tylko
    kampania PR ,,

  2. Ile tu wiadomości…a o wielu rzeczach nawet dotąd nie wiedziałam…

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: