Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Problem tłumaczenia z Tora na Nomos.

Kopę dalej niczym archeolog jak to napisał Piotr Petros :-). Wszak blog kiedyś miał podtytuł “trop za tropem”. Od razu ostrzegam, że nie liczy się dla mnie to, co ktoś o mnie myśli, ale to jaka jest prawda.

Otóż ostatnio dzięki pewnemu człowiekowi ewangelizującemu dowiedziałem się o pewnej różnicy w rozumieniu prawa. Ma ona kolosalne znaczenie.

Różnicą jest hebrajskie “Tora” i greckie “Nomos”.

Torah z hebrajskie znaczy:

 

Tora (hebr. תורה – wskazówka, pouczenie, wtórnie prawo)”. Wikipedia

 

Greccy tłumacze Septuaginty przetłumaczyli hebrajskie Torah na nomos, czyli prawo.

Powoduje to problem, ponieważ w ten sposób w tradycji chrześcijańskiej utrwalił się mylny pogląd, że Tora jest kodeksem praw, nakazów i obowiązków.

W  słynnym Kazaniu na Górze Jezus zwraca uwagę swoim uczniom na fakt, że nie przyszedł znieść Tory czyli moralnego nauczania, pouczeń Mojżesza, ani też nauczania proroków o Mesjaszu.

Znajduje to potwierdzenie w masie odnośników w NT do ST. Nikt temu nie może zaprzeczyć.

 

Efezjan 5.

Sprawdźcie za mną jak nie wierzycie.

Efezjan 5.31

” Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem”

 

Swoje źródło ma w “żydowskiej” księdze Rodzaju:

 

“Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. (25) A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.”

 

Uległość żon:

 

(22) Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu,

 

Źródłem jest Prawo  w “żydowskiej” księdze Rodzaju:

 

 

” Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.” Rodzaju 3.16

 

Takich przykładów w NT są setki.

Określenia “żydowska” zastosowałem celowo z ironią, aby pokazać tego absurd. Nigdy nie istniało państwo żydowskie. Istniał Izrael. Zresztą za czasów księgo Rodzaju nie było ani Izraelitów, ani Judejczyków, ani Edomitów.

 

Zatem Jezus nie przyszedł znieść Torę (moralnych nakazów).

 

Jezus podkreśla, że celem Jego życia na ziemi w żadnym wypadku nie jest unieważnienie dotychczas przekazanych Izraelowi  instrukcji i pouczeń dotyczących nie tylko proroctw o Mesjaszu, ale wszystkich sfer życia jednostki i społeczeństwa. wybranego przez YHWH Eloheinu.*

Gdyby tak było, zaprzeczyłby sam sobie, Bogu.

Celem misji Jezusa  jest doprowadzenie do pełnego zrozumienia etycznych nakazów zawartych w pismach Tory i proroków.

Jaki mamy na to dowód?

 

 

“Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: “Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. 23 Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 24 zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! 25 Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 26 Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.” Mateusza.

 

Jezus nie przyszedł znieść Tory (wskazówek, pouczeń). On podniósł standardy moralne.

 

W kazaniu na Górze Jezus  mówiąc hebrajskim powiedział tak:

 

 

“”Nie mniemajcie, że przyszedłem znieść Torę albo proroków; nie przyszedłem znieść, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jud, ani jedno vav nie przeminie z Tory, aż wszystko to się stanie.”

 

 

“Starohebrajski zwrot lehafer ve lekeyem znaczył “znosić i wypełniać”. Był on używany tradycyjnie w dyskusjach  pomiędzy rabinami. Gdy jeden nie zgadzał się ze stanowiskiem drugiego w danej kwestii mówił: znosisz Tore! Co dla jednego rozmówcy było błędne, dla drugiego było prawidłowe i bezbłędne. Odpowiadałwtedy: nie znoszę, lecz wypełniam! (interpretuję poprawnie!). Słowa wypowiedziane przez Jezusa to właśnie taka rabiniczna odpowiedź na zarzut oponentów, twierdzącymi, że Jezus w niedopuszczalny sposób interpretuje pisma Tory i proroków czyli Słowo YHWH Eloheinu.”

Głębsze rozumienie tego jest takie:

“nie mniemajcie, że przybyłem do was po to, aby poprzez dokonywanie błędnych interpretacji Tory i proroctw osłabić ich znaczenie lub unieważnić je całkowicie. Przybyłem po to, aby wskazać wam właściwy, pełny sposób odczytania intencji YHWH Eloheinu zawartych w Jego Słowie”.

 

Tamtejsi Żydzi (mieszanka Judejczyków i ich odwiecznych wrogów Edomitów) nie wypełniali Tory. Byli obłudni. Jezus przyszedł więc ją wypełnić.

 

“Wszystko ma swój koniec. Nawet niebo i ziemia. Ale jedna rzecz nie ma końca. A co to takiego? Prawo Boże”tudzież:  “Żadna litera nie zostanie usunięta z prawa Bożego”

 

 

Ten fragment z Kazania na górze jest przez większość denominacji przemilczany, a mówi o nieprzemijalności Bożego Prawa. W sposób pośredni   przypomina o konieczności zachowywania szabatu przez Izraelitów jako wiecznego znaku przymierza z Bogiem.

Przeciwnicy Prawa opierają się na liście do Rzymian 10:4.

 

“Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.”

 

Jednak dla Pawła, Tora i mesjaniczne proroctwa to nie to samo, co rabiniczne, legalistyczne, rozumienie prawa (określanego przez Pawła jako nomos), którego przestrzeganie miało uczynić praktykującego Żyda sprawiedliwym przed obliczem YHWH Eloheinu.

 

Prawo  w greckim  (νόμος, nomos) można odnieść do różnego rodzaju praw. Na przykład do “nomos” przyrody – prawo przyrody.

Tak więc prawidłowo przetłumaczony Rzymian 10:4 brzmi:

 

 

Albowiem końcem legalizmu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy.

 

Gdyby Tora była zniesiona, to i cały dekalog, co niektóre denominacje czynią stawiając Boga w roli kłamcy unieważniającego swoje Prawo.

Apostoł  Paweł, w tym samym Liście napisał: “czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” (List Pawła do Rzymian 3: 31)”

 

Dalej:

 

“”Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery” (List Pawła do Rzymian 3: 31 i 7: 5-6).”

 

 

Interpretujemy to w ten sposób:

 

“jeżeli człowiek nie umarł dla grzechu Prawo Boże nadal zachowuje nad nim swoją oskarżycielską moc. Tylko zerwanie z dotychczasowym niemoralnym życiem, szczere nawrócenie się Boga i wejście w skład ciała Jezusa  Jego uczniów tworzących Królestwo Boże już teraz, tu na Ziemi, w którym panuje to samo prawo Boże, tyle, że wypisane mocą Ducha YHWH na tablicach ludzkich serc, upoważnia do wygłoszenia twierdzenia, że:

“umarliście dla zakonu (nomos) przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga” (List Pawła do Rzymian 7: 4).

 

W innym miejscu Paweł potwierdza to pisząc o Nomos (prawie) grzechu i śmierci. Prawo grzechu i śmierci dotyczy osób tkwiących nadal w grzechu. Tylko Ci, którzy odwrócili się, upamiętali, nawrócili od grzechu umarli dla Nomos (zakonu). Prawa ogólnie rozumianego, bo jeśli ktoś przestrzega Tory (wskazówek i pouczeń) jest umarły dla grzechu. Te wskazówki przypominam są w wielu wielu miejscach Nowego testamentu. Patrz zdjęcie wyżej z Efezjan.

 

Faryzeusze uważali, że mogą sobie zapracować na zbawienie uczynkami, co ma miejsce w kościele Rzymu. W tym samym kościele, który rzekomo nienawidzi Żydów, ale złożony jest właśnie z Żydów odstępczych. Mam w przygotowaniu uważam świetny tekst pokazujący jak to Rzym kontynuuje faryzeizm.

 

 

Tak więc Jezusa Kazanie na Górze sprowadza się do przypomnienia, że jeżeli współcześni mu Żydzi nie powrócą do pierwotnego sensu tzedakah  (dobroczynność [jałmużny]) chroni przed śmiercią i karą (Przypowieści
Salomona 10,2; 11,4), czyli do poszukiwania usprawiedliwienia bożego, opisywanego przez proroków, nie wejdą w skład Królestwa Bożego czyli w skład Jego uczniów.

Żydzi uważali,  że udzielając biednym datków wypracowują sobie w ten sposób usprawiedliwienie i zbawienie, nie podporządkowując się jednocześnie usprawiedliwieniu Bożemu (Pawła 10: 3).

Ich ludzka tzedakah, sprawiedliwość nie jest bowiem tożsama z boską tzedakah, wybawieniem i uwolnieniem. Ludzie tacy, chociaż niewątpliwie gorliwi i na swój sposób pobożni, usiłując ustanowić własne usprawiedliwienie, nie osiągną za czasów swej ziemskiej egzystencji wybawienia i bożego szalom ponieważ szukają go w niewłaściwym miejscu. Szalom czyli boży pokój osiągnąć można bowiem jedynie w Królestwie Bożym, tworzonym na tej Ziemi przez uczniów Mesjasza, którzy noszą wypisane na tablicach swoich serc niezmienne, wieczne, prawo Boże.*

 

Prawo i zasady.

Jest różnica w prawie i zasadach.

 

Zasada (ogólna, fundamentalna prawda: wszechstronne, podstawowe prawo,):

A więc: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. 1 Kor 10.31

 

Prawo (Definicja: norma prawna; ustawa, przepis, zakaz, nakaz ):

Przykłady prawa: Pwt 5:19: nie wolno ci kraść

 

Jak więc rozumieć Jakuba:

 

Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. (11) Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu”

 

Co Jakub przez to rozumiał? Jak zwykle podpowiada nam kontekst:

 

” Czyż Bóg nie wybrał tych, których świat uważa za biednych, na bogatych w wierze i na dziedziców królestwa obiecanego tym, którzy Go miłują? (6) Wy zaś okazaliście wzgardę ubogiemu. Czyż to nie bogacze was gnębią i czy nie oni wodzą was po sądach? (7) Czyż to nie oni bluźnią wzniosłemu Imieniu, którego wzywano nad wami? (8) Jeżeli jednak wypełniacie królewskie Prawo zgodnie z Pismem: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, to dobrze postępujecie. (9) Jeżeli zaś czynicie różnice między ludźmi, popełniacie grzech, piętnowani przez (samo) Prawo jako przestępcy. (10) Kto zachowuje całe Prawo, a w jednej rzeczy wykracza, wykracza przeciw całemu (Prawu). (11) Ten bowiem, który powiedział: “Nie cudzołóż!”, powiedział także: “Nie zabijaj!” Jeśli więc nie dopuszczasz się cudzołóstwa, ale zabijasz, naruszyłeś Prawo. (12) Tak mówcie i tak postępujcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez Prawo wolności. (13) Sąd bowiem bez miłosierdzia nad tym, kto nie okazywał miłosierdzia. Miłosierdzie jest ponad sądem. (14) Cóż pomoże, bracia moi, jeśliby ktoś twierdził, że wierzy, a nie spełniałby uczynków? Czyż taka wiara może go zbawić?”

 

Teraz możemy powiedzieć tak: ktokolwiek nie wypełni Prawa w jednym jest winien wszystkiego. W kontekście:

 

“Cóż pomoże, bracia moi, jeśliby ktoś twierdził, że wierzy, a nie spełniałby uczynków? Czyż taka wiara może go zbawić?””

 

Taka wiara nie może zbawić. Jednak kłamstwo przelało się na masę chrześcijan, którzy twierdzą, że jak nie wypełnią jednego nakazu legalistycznego prawa, to są winni wszystkiego. To jest manipulacja. Jakub wyraźnie mówi o obłudzie i faryzeizmie wybiórczości Prawa:

 

“Wy zaś okazaliście wzgardę ubogiemu. Czyż to nie bogacze was gnębią i czy nie oni wodzą was po sądach? (7) Czyż to nie oni bluźnią wzniosłemu Imieniu, którego wzywano nad wami? (8) Jeżeli jednak wypełniacie królewskie Prawo zgodnie z Pismem: “Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”, to dobrze postępujecie. (9) Jeżeli zaś czynicie różnice między ludźmi, popełniacie grzech, piętnowani przez (samo)

 

Tak samo jest do tej pory. Katolicy uważają, że przestrzegają Prawa, choć łamią 2 przykazanie, a z kolei część protestantów uważa również, że przestrzega Prawa, choć łamią przykazanie 4.

 

To jest obłuda wg Jakuba. Wybiórczość Bożego Prawa.

 

Czy to oznacza, że jeśli ktoś nie cudzołoży, a zabił jest wolny przez Chrystusa? Nigdy. Czy ktoś kto nie szanuje matki, ale nie obmawia bliźniego jest wolny od potępienia? Nie. Wolny może być tylko wtedy jeśli wg procedury biblijnej przeprosi za swój grzech.

 

 

Czy wiecie dlaczego kościół stosuje nagonkę na Żydów? Właśnie dlatego, aby pokazać, że to co z Prawa Boga jest, to jest złe bo żydowskie. Szabat żydowski, zakaz jedzenia wieprza zydowski. Itd.

Czy nie jest identyczny mechanizm z świadkami Jehowy? Czytasz biblię, jesteś Jehowcem. świętujesz szabat jesteś Żydem lub sabatarianinem.

Podobnie w polityce, jak nie lubisz lub krytykujesz PO, to jesteś z PISu…

 

Zapraszam do dyskusji. W tym także agentów jezuickich 🙂

Jeśli ktoś ma inne zdanie i potrafi w miłości je przedstawić, to może uzupełnić moją wiedzę zawartą w tekście.

 

____________________

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/

 

 

 

 

 

źródła;

 

http://www.biblia.start24.eu/181-Prawo-a-Zasada.html

racjonalista.pl/odkrycie/kazania/lahefer.html

Updated: 23 lutego 2018 — 19:38

20 komentarzy

Add a Comment
 1. Super to twoje kopanie?wyszedł z tego świetny tekst ukazujący,że Prawo nadal obowiązuje.
  Dlatego Paweł obawiał się,że po jego śmierci wejdą ludzie,którzy będą źle pojmować pisma.
  Stąd teraz wyrywanie wersetów,żeby udowadniać racje.
  Niestety duchy zwodnicze weszły do chrześcijaństwa i mamy głoszoną inną ewangelię.

  1. Dig,dig i prawda wyjdzie w mig. 😉

   1. Pasuje! 😀
    A sam tekst jest świetny! 🙂

 2. Naszym jedynym wzorem jest Jezus Chrystus, jeśli pragniemy chodzić Jego śladami : pragniemy też tak jak On pełnić we wszystkim wolę Ojca, być Mu posłusznym i przestrzegać, zachowywać Jego przykazania z miłości. Czy Jezus jadł wieprzowinę, czy łamał Prawo Boże? Jasne, że nie. W Nim dopełniło się wszystko. Jeśli występował przeciw czemuś to przeciw tradycjom ludzkim, obłudnenu pojmowaniu, gdy próbowano Go posądzić o łamanie szabatu bo uzdrowił człowieka. Jeśli jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa staramy się naśladować Go we wszystkim, błędne jest stwierdzenie, że skoro wszystko w Nim się dopełniło, to już nas to nie obowiązuje, bo jakie to wtedy byłoby Jego naśladowanie, łamiąc dalej prawo Boże, skoro wiemy, że Ten, który oddał za nas wszystkich życie, który poniósł nasze wszystkie grzechy – zawsze był poddany Bogu we wszystkim. Droga Jezusa Chrystusa jest drogą prawego serca. Bądźmy więc prawego serca, aby podążać wąską drogą prawości.

 3. Nowe Przymierze.

  Jeremiasza 31;33
  “Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan (YHWH): Złożę mój zakon (TORA, תורה ) w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem”

  1. Tak i za dzisiejszym moim tekstem: umieszczę moje wskazówki i pouczenia (tora) w ich serca”.

   HINE JAMIM BAIM
   Hine jamim baim neum Haszem
   Wekarati et bejt Jisrael
   Weet bejt Jehuda brit chadasza
   Natati et torati bekirbam
   Weechtawena al libam
   Wehajiti lahem leelohim
   Wehema jihiju, hema jihiju li le’am

   (Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
   kiedy zawrę z domem Izraela
   nowe przymierze.
   Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa
   i wypiszę na ich sercu.
   Będę im Bogiem,
   oni zaś będą Mi narodem. Jr 31:31, 33)

   Tylko synowie buntu nie chcą przyjąć Tory do serca.

   1. Dodam jeszcze;

    Mt 5;17
    “Nie mniemajcie, że przyszedłem kataluó (rozwiązać/znieść) Zakon (hebr. Torah) albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać (kataluó), lecz Pléroó” – Krzewić, głosić jego pełnię. Pełne zrozumienie.

    πεπληρωκέναι (eplerokenai) – ogłosiłem w pełni.
    W tym sensie Jezus “wypełnił” Prawo.

    Kol 1;25
    “Sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w (pełni rozgłosił) Słowo Boże”.
    (plérosai ton logon).

    Według Psalmu 19,7 – TORA jest doskonała i nawraca duszę.

    Psalm 19;8
    “Zakon Pański jest doskonały, nawracający duszę; świadectwo Pańskie wierne, dawające mądrość nieumiejętnemu”

    Jk 1;23
    “Albowiem jeźli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle; Bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał, jakim był. Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim”

    Rz 15;18
    “Nie odważę się jednak wspominać niczego poza tym, czego dokonał przeze mnie Chrystus w doprowadzeniu pogan do posłuszeństwa SŁOWU, czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego, tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów aż po Ilirię, rozkrzewiłem ewangelię Chrystusową”

    1. 2P 3;15
     “A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną, jak to również umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was, jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich TRUDNE do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy NIE SZANUJĄ PRAW BOŻYCH, własnej stałości nie doprowadzili do upadku”

 4. Artur S. (detmold)

  Dlatego tak wazne jest przekazywanie dobrych-zyciowych wzorcow postaw i zachowan ( za pomoca wszelkich srodkow przekazu, ktorych formy i tresci wspolgraja z Pismem ), zwlaszcza ludziom dojrzewajacym duchowo, ktore nie sa ani “naiwnie przeslodzone”, a nie “zbyt realistyczno-kostyczno, goryczkowate”.

 5. Chwała Bogu, że cie tak pięknie prowadzi i pokazuje tobie i innym w którym miejscu i jak macie kopać.
  Super perełki poparte Słowem Bożym. Dobrze że mamy mapę 🙂 ja muszę nauczyć się jeszcze z niej korzystać 😀
  Odnośnie różnic w przekładach w Bibliach
  ,,Film Ukazujący Zmiany W Nowych przekładach Biblii opartych o skażony fałszywy Grecki tekst krytyczny infiltratorów Wescota i Hortha,,
  Nowy Porządek Świata – Wersje Biblii

 6. W zasadzie to szczęka mnie opadła jak obejrzałem ten film. Powstaje tyle nowych wersji Biblii i wszystkie od siebie jakoś odbiegają i się różnią. W tym filmie ci panowie mówią o tym z przekonaniem, że w Anglii Biblią natchnioną jest Biblia Króla Jakuba. Inne nie mogą być natchnione bo mają błędy i są skorumpowane, mówią też że w każdym kraju powinna taka być. Słyszałem jak niektórzy mówili, że diabeł nie może ingerować w Słowo Boże, co jest nie prawdą i widać to czytając tysiąclatke. Wszyscy zapewne zgodzą się ze mną, że najdokładniejsza jest Gdańska. nie żadna nowa ani uwspółcześniona tylko Gdańska, a jeśli nie Gdańska to może trzeba poszukać tej natchnionej i nie czytać z żadnej innej, choć się ją lekko i przyjemnie czytało? Prosił bym o to kto może, aby obejrzał film i podzielił się ze mną swoją opinią na ten temat, bo jeśli jest tak jak mówią w tym materiale, to odkładam inne na bok i szukam i będę czytał tą właściwą natchnioną.

  1. Nie obejrzałam tego filmiku,ale ze swojego doświadczenia mogę ci napisać,ze nie jest aż tak bardzo istotne jaką masz Biblię.
   Prawda jest taka,ze to DŚ wprowadza Cię w Prawdę.
   Ja czytałam tysiąclatkę i warszawską z telefonu,kiedy rodziłam się na nowo
   Od samego początku DŚ pokazywał mi,ze Prawo jest bardzo ważne.To DŚ pokazał mi,żeby Biblię zacząć czytać od początku.To On wlał ten ogromny głód Słowa.
   Pamiętam jak godzinami czytałam Biblię,nie mogłam się oderwać.Czytałam i płakałam nad tym jak bardzo jesteśmy wszyscy grzeszni.A nasz Ojciec Cudowny,kochany,miłosierny i łaskawy.
   Księga po księdze pokazuje swoją ogromna miłość do człowieka.
   Tak więc nie zamartwiaj się zbytnio o to jaką masz wersje tylko się nim pożywiaj.
   Bożego błogosławieństwa dla Ciebie i niech DŚ wprowadza Cie w Słowo.

   1. Dziękuje za odpowiedz lenko 🙂 Masz racje nie ma co się zamartwiać, tylko czytać i ewentualnie porównywać przekłady. Piotr Petros zrobił świetną grafikę jak zawsze zresztą 😉 Troszkę pozwolę sobie zmienić sens
    ,, jak głęboko będziemy szukać boga,
    tak głęboko Bóg da nam się poznać…”
    to znaczy jeśli są jakieś błędy w przekładach, albo ktoś coś pozmieniał to Duch Święty daną osobę, która jest wytrwała w czytaniu Słowa Bożego poprowadzi tak aby poznał prawdę. W zasadzie mi też Duch Święty pokazał żebym czytał całą biblie i czytając tysiąclatkę cały czas miałem dziwne wrażenie, że coś jest nie tak i na którejś z ksiąg apokryficznych było to tak silne, że musiałem zacząć szukać w internecie czy aby ten przekład jest dobry i dowiedziałem się że księgi te są nienatchnione 🙂

    1. Nasz Ojciec jest wspaniały! i nawet jak przeciwnicy wprowadzają kłamstwa,to DŚ zawsze pokazuje Prawdę.
     Fakt,że trzeba chcieć Go szukać całym sercem.
     U mnie zanim jeszcze nie przeczytałam całej Biblii,dowiedziałam się we śnie,ze mnie już nie ma.Teraz Chrystusa zaczyna wzrastać we mnie.Byłam w takim szoku….dopiero czytając Pawła zrozumiałam o co chodzi ?

    2. Też zaczynałem czytać biblie od tysiąclatki (bo akurat ta była w domu) i też wiele razy miałem uczucie, że coś w niej jest nie tak. Po pewnym czasie – gdy zacząłem spotykać się z czytelnikami bloga, dowiedziałem się wielu rzeczy i moje oczy zostały otwarte niejako szerzej. Zacząłem mianowicie zauważać, które fragmenty mogą być celowo zmanipulowane (bo trudno uznać za przypadek coś, co powtarza się w wielu miejscach z żelazną wręcz konsekwencją) i porównywać poszczególne wydania w internecie. Ok rok temu kupiłem biblię poznańską, a ostatnio także UBG (poleconą mi zresztą na zjeździe przez Dianę). Teraz poznaję Słowo Boże właśnie z UBG i przyznam szczerze, że lepiej mi się czyta to tłumaczenie niż inne, które miałem okazję poznawać.

     Z Panem Bogiem.

     1. No właśnie, jakie tłumaczenie polecacie najbardziej? Bo chciałbym kupić sobie Biblię ale nie wiem jakiemu przekładowi zaufać.

      Trochę poczytałem o UBG i jestem nieco sceptycznie nastawiony

      https://pl.wikipedia.org/wiki/Uwsp%C3%B3%C5%82cze%C5%9Bniona_Biblia_gda%C5%84ska

      W szczególności do zakładki “Zasady Uwspółcześniania” i punktu 4, tak samo ponoć użyty jest w 1 liście Jana w 5 rozdziale 7-8 werset tzw. Comma Johanneum który jest niewiarygodny bo nie było w wielu rękopisach greckich, a już nawet w Tysiąclatce nie ma tego wersetu i w przypisach jest napisane, że ten tekst zaczął być używany gdzieś od około XIII wieku. Z resztą ciekawa jest historia dodania Comma Johanneum do Textus Receptus poczytajcie sobie.

      Szczerze mówiąc nastawiałem się na UBG, ale teraz mam wątpliwości

      1. polecam UBG, aczkolwiek jeśli chcesz badać Pismo, możesz posilkowac się innymi. Ja mam jeszcze Poznańską i warszawską, choć Poznanska jest o wiele bardziej dosadna.

       1. Zastanawiałem się jeszcze nad Biblią Gdańską w systemie Stronga.

        Jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to wklejam link gdzie jest opis: https://szaron.pl/inne-tlumaczenia/3429-biblia-gda%C5%84ska-w-systemie-stronga-stary-testament.html

 7. Idźcie precz wszyscy którzy czynicie bezprawie. Ilu to usłyszy na sądzie.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: