Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Zagrożenie duchowe – fałszywi nauczyciele.

To bardzo ważne opracowanie uważam za obowiązkowe dla wszystkich chrześcijan.

Zagrożenia duchowe OSTRZEŻENIE !!!

Wielkim zagrożeniem duchowym dla ludzi chcących dostąpić zbawienia (szukających Prawdy Ewangelii Jezusa Chrystusa) i chcących podążać tu na ziemi w pielgrzymce wiary zgodnie z Biblią – są FAŁSZYWI NAUCZYCIELE Słowa Bożego. Zagrażają oni bardzo również ludziom już zbawionym (nawróconym biblijnie, szczerze przed Bogiem), którzy co prawda nie utracą zbawienia, ale mogą przechodzić różne życiowe problemy związane z fałszywymi naukami i praktykami (poranienia duszy / problemy psychiczne, emocjonalne – zagubienie w wierze, odrzucenie przez zbór, złe świadectwo wiary, itp.).

Zwodziciele ci, zagnieździli się mocno w społecznościach ludzi wierzących biblijnie w Boga (Protestantyzm).

Można ich podzielić na dwie główne grupy:

1. zwolennicy ekumenizmu: stonowani, spokojni, mili „bracia” w zborach; z dużym stażem w wierze (często po szkołach biblijnych i pełniący służbę: pastorów, kaznodziei, starszych zboru, prezbiterów i członków tzw. „Rady Kościoła” w denominacjach) ▬ mający duże wpływy w zborach / posłuch u dojrzałych wierzących, jak i wielki wpływ na młodzież. Prowadzą wierzących z powrotem do współczesnego „Babilonu duchowego” – jedność w wielbieniu Boga wraz z największym bałwochwalczym systemem religijnym, który ma siedzibę w Watykanie (KRK / „Rzym”). System ten oddaje cześć bałwanom – modlitwy do ludzi (obrazy, figury), ukryta „czwórca święta” („Królowa Niebios”), itd. Jednocześnie próbują już negować zasadność Reformacji, czyli oderwania wielu ludzi (pokoleń) od zgubnego wpływu Rzymu, który zakłamuje Ewangelię Jezusa Chrystusa – Boga w ciele.

 

2. liderzy z charyzmatami: ludzie bardzo pewni siebie (często bezczelni, aroganccy, agresywni werbalnie) oraz uśmiechnięci, dowcipni, błyskotliwi, wielcy mówcy: raz spokojni, mili, a drugim razem nadpobudliwi. Lubiący „błyszczeć” na scenie podczas kazania; nie obawiający się szatana (ubliżają mu, przeklinają go i „wypędzają” go z ludzi) ▬ zachowują się jak guru w sektach (nieomylni); nauczający, że chrześcijańskie życie tu na ziemi, to pasmo powodzenia i obfitości (finanse i zdrowie) – „bogami jesteście” (tzw. „ewangelia sukcesu”); twierdzą, że ich moc pochodzi od Ducha Świętego (charyzmaty / jak na zawołanie): uzdrawiają chorych, podobno nawet wskrzeszają umarłych, ciągle mają widzenia i proroctwa, dokonują nadprzyrodzonych popisów na seansach i nabożeństwach, mówią językami, a ich wola jest zawsze „wolą Bożą”. Znaczna część z nich też jest zwolennikami ekumenizmu. Organizacyjnie naśladują zbory protestanckie i społeczności biblijne, ale ludzi nie prowadzą tak naprawdę do Chrystusa tylko skupiają ich wokół siebie samych (guru). Często są również „analfabetami” biblijnymi w poznaniu Słowa Bożego („grają” na uczuciach wiernych).

 

Co na to Słowo Boże ?

Ad.1. „Mamy więc Słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodzi nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą fałszywe nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a Droga Prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie”. II List ap. Piotra 1,19-2,3 (Biblia Warszawska, wyd. z 1994)

Ad.2. „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi ! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi ? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Nie każdy, kto do Mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów ? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” – Pan Jezus / Ew. wg. Mateusza 7,15-23 (Biblia Warszawska, wyd. z 1994) 2

 

Kilka informacji o liderach z „charyzmatami” / uzdrawiacze i fałszywi prorocy !

Zwodziciele – wilki: należą do ruchów charyzmatycznych / neocharyzmatycznych ▬ ich organizacje, związki wyznaniowe (zbory), często wywodzą się z tzw. kościołów zielonoświątkowych (ale nie zawsze); a ich główne siedziby (źródła sponsorowania), to „kościoły” z USA; czasami mogą pochodzić też ze Wschodu Europy (np. Rosja, Ukraina). Dziś można zaobserwować już wielką ich ekspansję w Polsce ! Stają się coraz bardziej popularni i zapraszani są do wielu zborów. Prowadzą oni także „ewangelizację” na ulicach. Dlatego można tych zwodzicieli (oraz ich zwolenników – kandydatów na liderów), pomylić z Chrześcijanami wierzącymi biblijnie, którzy również ewangelizują, a nie są „charyzmatykami” w tym zły znaczeniu. Między innymi na tym polega biblijne określenie: „wilki w owczych skórach” (liderzy globalizacji „kościoła” antychrysta). Posługują się oni językiem biblijnym (niestety), ale posiadają też własne nazewnictwo i slogany (hasła, słowa – klucze); i właśnie m. in. po tym można ich rozpoznać, by nie dać się zmanipulować oraz by ostrzegać innych ! Zwłaszcza młodzież, która jest bardzo podatna na przebojowość i „efekty specjalne” (tak jak poprzez muzykę w zborach – mocne uderzenie / np. perkusja, która pobudza psychikę / duszę – emocje; ale duch ludzki nie wzrasta w poznaniu Boga). Poniżej mamy pewne zwroty używane przez liderów – zwodzicieli (pastorów i diakonów) – teologii sukcesu / „ewangelii sukcesu” ( ! ):

 

Nowe Pokolenie; Nowa Ewangelizacja; Pełna Ewangelia; „Szkoła Przebudzenia”; „życie świadome celu”; „kościół świadomy celu”; „kościół mocy”, koncepcja „megakościoła” (globalnego); „Nowopowstający kościół” (ruch); „Bóg potrzebuje jednej drużyny” (spotkania grup liderskich / tworzenie sieci liderów); „siedem kroków do przemiany kościoła” (np. konferencje – szkolenia / „model kościoła komórkowego”) oraz „ty masz moc”; „pozytywne myślenie w twoim życiu”; a także praktyka (metoda / sesje / służba) pod nazwą: Sozo (z greki: „zbawiać”) lub inaczej Regresing – uzdrawianie „wewnętrzne” / wizualizacja i hipnoza, cofanie się w przeszłość człowieka i uzdrawianie jego wspomnień (okultyzm); i tzw. „szkoły uzdrawiania”. Najnowsze „osiągnięcie”, które pojawiło się w Polsce, to połączenie sił – dwóch wyżej wymienionych grup FAŁSZYWYCH NAUCZYCIELI. A jest nim projekt pt.: „Global Leadership Summit” / GLS – slogan brzmi: „Na GLS-ie mamy do czynienia z synergią, której nie ma nigdzie indziej. GLS to największa konferencja dla liderów w Polsce”. Inaczej: przywództwo zaplanowane (wywieranie wpływu na ludzi / pomaganie im, by odnieśli sukces; posiadanie wizji, celu); skupianie ludzi wokół liderów. Nauczycielami na GLS są ludzie z kręgów: polityki, biznesu i kościołów. Czy to jest wzór pierwszych apostołów Chrystusa – przyjaźń z ludźmi zaprzedanym wartościom tego świata ?!! List Jakuba 4,4; I List Jana 2,15-17 Przeciwnicy GLS – mówią słusznie: „Według ideologii GLS sukces, to dobry przywódca i dobry plan. Przywódca, który będzie prowadził ludzi jak Jezus. Ludzie kupią wszystko, co dobrze zapakowane i atrakcyjnie sprzedane”. Metoda rodem z tego świata, która jest na usługach GLS, to NLP: „PSYCHOMANIPULACJA NLP – PROGRAMOWANIE NEUROJĘZYKOWE (ang.: Neuro Linguistic Programming). Jest to zbiór różnych technik psycho-manipulacyjnych, nastawionych na budowanie ego oraz modyfikowania wzorców widzenia rzeczywistości i myślenia. Najnowsze techniki NLP uczą umiejętności budowania motywacji, uwodzenia i negocjacji oraz wywierania wpływu na innych na fundamencie przeramowywania rzeczywistości i pozytywnego myślenia. Np.: kampanie wyborcze, marketing, religie czy sekty”. W NLP można odnaleźć elementy okultyzmu i filozofii New Age:

 

„MAM MOC – JESTEM JAK BÓG – BĄDŹ WOLA MOJA”.

„Ewangelia sukcesu w imieniu Jezusa” u fałszywych nauczycieli i uzdrawiaczy – mówi o zaspokajaniu własnych potrzeb i marzeń („szlachetne pokusy”), czyli Bóg na usługach ludzi – szatański system, który posiada dwa oblicza / dwie wersje:

1) „twarda” (radykalna): „Bóg chce żebyś był bogaty” – musisz być bogaty, musisz osiągnąć sukces i spełniać swoje marzenia (pragnienia) / Bóg się z tobą zawsze zgodzi, musisz z Nim tylko współpracować. Marzyć razem z Bogiem [parafraza autora na podstawie materiałów filmowych];

2) „miękka” (subtelna): minimalizuje rolę grzechu i cierpienia; obiecując, że teraz sprawy będą się tylko „dobrze układać”. Gdy przyjdziesz do Jezusa (pod opiekę fałszywych nauczycieli), to będzie już tylko w twoim życiu: „pomyślność, zdrowie i brak cierpienia” / będzie fajnie, znikną problemy [parafraza autora]. ( ! )

Bóg zaopatruje swoje dzieci (indywidualnie i całe społeczności), ale nie spełnia ludzkich zachcianek (pożądliwości oczu i zmysłów / ludzkie ego) – wola proszącego musi być zgodna z wolą Bożą, bo to Bóg jest nieomylny ! Słowo Boże: I Kor. 4,8-13 – pycha życia („ewangelia sukcesu”), a przykład apostolski w NT / Ew. Mat. 5,1-12 i 11,27-30; Ew. Łuk. 6,20-26; II List do Kor. 10,1-13,10; Boży smutek – II Kor. 7,9-11. 3 Pozostałe informacje i ostrzeżenia ► Organizacje (ruchy) i fałszywi nauczyciele (wilki) współpracujący ze sobą w Polsce: Ruch Wiary; Ruch „Trzeciej Fali”; „Nowa Reformacja Apostolska”; „Global Legacy” – sieć globalnych „kościołów przebudzeniowych” oraz „Festiwal Życia”; „Festiwal Nadziei” (Franklin Graham – BGEA i ekumenia); Konferencje – „Pokolenie24” (Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”, Todd White, Heidi Baker, Ben Fitzgerald, „Bethel Church Redding”); Konferencja Łaski („hyperłaska”); Konferencja: „PRZEBUDZENIE – OGIEŃ I ŁASKA”; a także ruch o nazwie „Kościół Uliczny” i „Marsz dla Jezusa” („Street Church Calgary”). ► Akcje i projekty pomocowe – fałszywi nauczyciele w ramach swych „kościołów” – podejmują współprace z władzami (gminami) i wkradają się ze swymi „naukami” do Domów Pomocy Społecznej, do ludzi wykluczonych społecznie (bezdomni, uzależnieni, przestępcy); posiłki na ulicach – wspólne modlitwy, świadectwa nawrócenia (?) i uzdrawianie (?) – przy głoszeniu dziwnej „ewangelii”, w której nie mówi się o grzechu człowieka, potrzebie pokuty i uświęcania (zmiany w Duchu Świętym).

Jest natomiast muzyka, festyn, nawoływanie, entuzjazm – emocje, populistyczna retoryka (częściowo w terminologii biblijnej). To niestety często działa na ludzi zagubionych lub młodych / to diabelskie socjotechniki manipulacji umysłami. ► Flagi w kościołach – machanie flagami w różnych kolorach i tańczenie z nimi podczas nabożeństw ewangelicznych lub na spotkaniach, konferencjach, czy ewangelizacjach ulicznych (w KRK również pojawiają się one na spotkaniach z młodzieżą): „Praktyka machania flagami stała się popularna w zborach ewangelicznych, za sprawą szkoły „Chrystus dla Narodów” w Gdyni, kształcącej liderów i nauczycieli: ‘Ruchu Wiary’ i ‘Nowej Reformacji Apostolskiej’. Szkoła ChdN naucza niebiblijnych doktryn Ruchu Wiary i ekumenicznych kierunków myślenia. Wśród zajęć proponowanym przez CHdN, obok zajęć z uzdrawiania, wizualizacji, pozytywnego myślenia, mocy wyznawania, uwalniania mocy ludzkich marzeń, prorokowania i terytorialnej walki duchowej, są też zajęcia z proroczego machania flagami. Taniec z flagami jest kopią egipskiego tańca rytualnego o nazwie: ‘Skrzydła Izydy’; praktykowanego na Bliskim Wschodzie i w hinduizmie, jako element kultu Izydy (gr.: Isis; egip.: Isztar). Egipskiej bogini płodności i opiekunki rodzin, której wizerunkiem rytualnym była krowa. Badacze biblijni uważają, że wyobrażenie Izydy z Horusem było pierwowzorem katolickich wizerunków Marii z dzieciątkiem i kultu maryjnego”.

1. 2. dwa oblicza bogini Izydy – krowy: 1. z synem Horusem; 2. ze skrzydłami (a’la flagi) Nasz zajadły wróg – szatan, ma „doktorat z psychologii”, z psychologii nad człowiekiem (jego emocjami i pożądliwościami); miał na swoją edukację i eksperymenty DUŻO CZASU ! A sądząc z wydarzeń (historii) XX i XXI wieku – to raczej jesteśmy bliżej KOŃCA tego świata, niż to było w minionych wiekach. Wystarczy popatrzeć na: moralną kondycję człowieka (kłamstwo i hipokryzja posunięte do granic absurdu / życie społeczne i polityczne; oraz bałwochwalcza konsumpcja / chciwość); stan psychiczny (agresja, neurotyczność, wybujałe ego, choroby psychiczne z samobójstwami włącznie); chaos i zwiedzenie religijne (zakłamywanie Biblii / Ewangelii Chrystusa – w denominacjach chrześcijańskich i robienie z Pana Boga tradycji kulturowo-społeczno-handlowej na świecie / kalendarzowe święta religijne).

Ludzie chcą wielbić Boga i Mu służyć, a nie znają całego przekazu Biblii o swoim Stwórcy. Nie liczą się z Jego nauką i wolą ! Dlatego musi nadejść to, co przepowiedział ap. Jan w swej Apokalipsie, którą objawił mu sam Jezus Chrystus.

4 Rozwój cywilizacyjny, czyli: postęp technologiczny oraz edukacja świecka społeczeństw i jego obyczajowość, nie usuwa problemów ludzkości (grzechów definiowanych przez Biblię), tylko je mnoży w zastraszającym tempie i ilościach ! Poprzez diabelski plan, ludzie którzy służą temu światu (i jego władcy), nauczyli się częściowo te problemy maskować i zakłamywać rzeczywistość. Tuszowanie Bożej Prawdy i stanu moralnego ludzkości, dokonuje się na wielu płaszczyznach i w wielu sferach życia ▬ przestrzeń publiczna: polityka globalna; ekonomia – biznes; kultura (media i show-biznes); religia – wola ludzi (władza), a nie Boża.

Świat bez oddania się Bogu na Jego zasadach – jest potępiony i czeka go kara / Sąd Boży ! A co do w/w charyzmatyków (wilczych liderów), to traktują oni Pana Boga, jak kogoś, kto spełnia zachcianki i na wszystko się zgadza według woli człowieka. Choć posługują się imieniem Syna Bożego w swych naukach (wykrzykując je często do zebranych) – sami nie okazują skromności i cichości naszego Pana (brak pokory).

To nie są synowie Boży, ani „Synowie Gromu”, to zwodziciele, którzy znaleźli sposób na życiowy interes dla siebie i swych rodzin. Często w „kościołach” charyzmatycznych – przywódcami (liderami) są małżeństwa pastorskie. Czy oni nie wiedzą, co mówi Biblia na temat nauczania i przywództwa kobiet ? Wiedzą, ale na to nie zważają, bo to są fałszywi nauczyciele. Biblia podaje Boży porządek dla człowieka, to tzw. patriarchat; a NT – dokładnie wyjaśnia rolę mężczyzny i kobiety, którzy oddali swe serca Chrystusowi.

Feminizm, to nauka diabelska, która niszczy relacje w rodzinach i zborach biblijnych. Bóg się nie zmienia, to człowiek jest kłamcą i buntownikiem (Rzym. 3,3-4; I List do Tym. 1,9-10; II List do Tym. 2,13). Te wszystkie sposoby (zjawiska) i fałszywi nauczyciele oraz świat (polityka, ekonomia, religia) ▬ prowadzą do przygotowania gruntu – ludzkich serc (kolejnych pokoleń / ilu ?) na przyjście FAŁSZYWEGO MESJASZA (antychrysta). A w obecnym Chrześcijaństwie (główne denominacje) – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Apokalipsa wg. Jana mówi o „Wielkiej Wszetecznicy”, która będzie zwodzić narody i rządzić światem wraz ze „zwierzęciem” – dyktator / globalny system totalitarny ? (Obj. 17,1-18,24), a także pojawi się „Wielki Ucisk” na ziemi (Mat. 24,21-24 / Obj. 7,14) i „znamię bestii” (Obj. 13,1-18). „(…) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki” II List ap. Pawła do Koryntian (Biblia Warszawska) Nowy Testament np. przestrzega nas: ■ przed bałwochwalstwem materialnym: Ew. Mat. 6,19-33; Ew. Łuk. 6,24-26; I List Tym. 6,6-9. ■ przed bałwochwalstwem religijnym (dzisiejsza ekumenia): Ew. Jan.4,24; Rzym.1,18-25 i I Kor.10,21. ■ przed ludźmi czyniącymi cuda i nie należącymi do Chrystusa: Ew. Mat. 7, 15-29 i Ew. Łuk. 6,43-49. ■ mówi o „ciasnej (wąskiej) bramie wiary” / słowa Pana Jezusa: Ew. Mat. 7,13-14 i Ew. Łuk. 13,22-30. ( ! )

Ratunek jest tylko w poznaniu Chrystusa poprzez Biblię wraz z modlitwą do Ojca w Duchu Świętym, a prawdziwe nawrócenie musi być zgodne z Nowym Testamentem. „Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od Prawdy, a zwrócą się ku baśniom” II List ap. Paweł do Tymoteusza (Biblia Warszawska) ! To nie jest publikacja Świadków Jehowy, ani Kościoła Rzymsko-Katolickiego !

 

HW (AG) 2016 [email protected]

Zaktualizowane: 27 lutego 2016 - 07:19

17 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Myślę, że to studium może bardzo pomóc nowonarodzonym :-)Mnie na pewno w wielu sprawach uświadomiło..

 2. Lektura obowiązkowa:

  John Bunyan, Modlitwa.

  Z dna serca, po raz kolejny Polecam Wam.

  1. Ewo, „Wedrówka pielgrzyma” jest dla mnie drugą po Biblii lekturą. Szkoda, że nie poznałam jej jako nastolatka. „Modlitwy” nie znalazłam w sieci. Może jakiś link podeslesz?

 3. Społeczność Chrześcijan w Świętochłowicach.( Kościół Wolnych Chrześcijan)
  Wejdź w zakładkę księgarnia chrześcijańska.
  Wybór książek niewielki, ale wszystkie godne polecenia.

  Bunyan pisze tutaj, czym jest modlitwa w Duchu. Pisze w więzieniu. A siedzi za głoszenie, czym jest modlitwa.
  Dla mnie książka nr 1 po Biblii.?

 4. Fałszywi nauczyciele mogą głosić nie tylko religijne treści sprzeczne z Biblią, ale i dowolne inne równie niezgodne. W rzeczywistości wirtualnej np. na portalu YT lub dowolnej innej witrynie jest pełno takich mąciwodów, którym wydaje się, iż są odkrywcami jakiś tam wspaniałości, które w ich mniemaniu mają zbawić ludzi ( a ich samych obsypać zaszczytami i wynieść na piedestał ), choć mogą im bardziej zaszkodzić niż pomóc…

 5. Obecną ideologią jest Róbta co chceta, swoją wolę czyńta, czyli niułejdż NewAge. Obecnie widzimy jej zatrute owoce duchowe różnego rodzaju…Ludzie od niej bydlęcieją i dziczeją…

 6. Nie podoba mi się ciągłe atakowanie innych chrześcijan. Osobiście dla mnie największym zagrożeniem są nauki Nev Age. W ostatnim czasie w Polsce mocno propagowana jest tzw. „Księga Urantii” mająca być dopełnieniem Biblii, opisuje ona między innymi wszystkie lata dorastania Jezusa, podważa ofiarę Jezusa na krzyżu oprócz tego propaguje hasło, że nie ważne w jaką religię się wierzy, bo wszystkie prowadzą do Boga. W ostatnich rozdziałach nawołuje do utworzenia jednej światowej religii. I język jakim jest napisana sprawia, że osoby nie znające Biblii bardzo łatwo uwierzą w te prawdy. Kolejne zagrożenie to strona http://www.ostrzeżenia.net rzekome świadectwa objawiane przez Jezusa niejakiej Marii Bożego Miłosierdzia, która była ateistką i nawróciła się, gdy figura w kościele zaczęła płakać. Na stronie tej przeplatane są fragmenty Biblii i przepowiednie jakie wkrótce mają się spełnić. Gloryfikuje ona Marię matkę Jezusa i wiele innych odstępczych prawd głosi. To są dla mnie prawdziwe zagrożenia.

 7. Aż dziwi mnie że na tej liście zwodzicieli nie znalazło się miejsce dla strony zbawienie.com.

 8. bardzo ciekawy artykuł. Dużo daje do myślenia i skłania do ostrożności.

 9. W obecnych czasach istnieje jeszcze jedna bardzo niebezpieczna grupa fałszywych nauczycieli, przed którą należy przestrzegać. A jest to grupa internetowych guru typu H.K (wiadomo o kogo chodzi) i jemu podobnych. Jest to szczególnie niebezpieczna grupa zwodzicieli i coraz więcej ludzi daje się im zwieść. Najczęściej są to ludzie którzy dopiero co opuścili np KRK naczytają się rewelacji, a nie są jeszcze ugruntowani w wierze i pułapka gotowa, wpadają z deszczu pod rynnę.

  1. Nicnierozumiem

   Tak to prawda. Zwodziciele i dochodzący do absurdów, Artykuł sprzed kilku lat o znanym teologu katolickim i badaczu Pisma, który odszedł z KK a na końcu stwierdził, że Jezus nie jest Bogiem. O tutaj http://www.zw.com.pl/artykul/220144.html Wiara a wiedza.. Czy oni robią to świadomie czy błądzą? Nie wiadomo.

 10. Nwm kto pisze ze Ben, Tody, Itp. I takie organizacje jak ,,Marsz dla Jezusa” ,,Pokolenie 24″” itp. To zło? jak można na kogoś mówić fałszywi nauczyciele? Przez nich Bóg uzdrowił i dotknął tysiące ludzi! Zapraszam do dyskusji

  1. „Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. 22 Wielu powie Mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” 23 Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” ”

   Mt 7

   http://marszdlajezusa.pl/spotkanie-artura-pawlowskiego-z-biskupem-rysiem-w-krakowie/

 11. A mówi Wam coś Kościół Mocy w Warszawie Artur Ceroński ? Czy to nie jest zagrożenie ?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish