Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

„Doskonały plan Boga dla tych, którzy zawiedli”

Tłumaczył Jacek. Wielki wzrostem. Żeby nie było 🙂

Aha i dziękuję jak zwykle.

Niechaj Pan Jezus prowadzi Cię Jacku w codziennym życiu.

 

Zac Poonen

 

Zbyt wielu braci i sióstr czuje, że skoro zgrzeszyli i zawiedli Boga w pewnym momencie w swoim wcześniejszym życiu, to nie mogą teraz spełnić idealnego Boże planu dla swego życia.

 

Popatrz, co na ten temat ma do powiedzenia Pismo Święte, nie polegaj za to na własnym zrozumieniu, czy zmyśle logicznym.

 

Zwróć przede wszystkim uwagę na to, jak zaczyna się Biblia.

 

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię (Rdz 1:1). Niebo i ziemia musiały być doskonałe kiedy Bóg je stworzył, gdyż nic niedoskonałego, czy też niepełnego nie może wyjść spod Jego ręki.

 

A jednak niektóre anioły, które On stworzył, odpadły. Opisane jest to dla nas w Księdze Izajasza )(14:11-15) oraz w Księdze Ezechiela (28:13-18). Wtedy to ziemia znalazła się w stanie opisanym w Księdze Rodzaju 1:2, „Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód”.

 

Pozostała część 1. rozdziału Księgi Rodzaju opisuje w jaki sposób Bóg pracował nad bezkształtną, pustą i ciemną masą, przekształcając ją w coś tak pięknego, że On sam ogłosił, iż jest „bardzo dobra” (Rdz 1:31). W Rdz 1:2,3 czytamy, iż Duch Boży unosił się nad ziemią, a Bóg wypowiedział Swe Słowo- i właśnie to robiło różnicę. Jakie dziś jest w tym dla nas przesłanie?

 

Po prostu takie, że nie ważne jak wiele razy zdarzyło nam się zawieść, albo jak wielkiego bałaganu narobiliśmy, Bóg wciąż może zamienić nasze życie w coś chwalebnego.

 

Bóg miał perfekcyjny plan dla nieba i ziemi gdy je stworzył. Plan ten jednak musiał zostać odsunięty na bok z powodu uchybienia Lucyfera. Bóg jednak przekształcił niebiosa i ziemię, i tak tworząc z tego coś bardzo dobrego.

 

Rozważ teraz, co stało się potem.

 

Bóg stworzył Adama i Ewę i zaczął jeszcze raz od nowa. Musiał On i dla nich mieć doskonały plan, który oczywiście nie obejmował jedzenia z drzewa poznania dobra i zła. Jedli oni jednak z zakazanego drzewa i udaremnili początkowy plan Boga dla nich, jakikolwiek by on nie był.

 

Logika podpowiadałaby nam teraz, że nie mogli oni już dłużej wypełnić perfekcyjnego planu Boga. Widzimy jednak, że gdy Bóg przyszedł, by spotkać się z nimi w ogrodzie, nie powiedział, że teraz będą zmuszeni, by przeżyć swoje życie będąc na drugim miejscu. Nie. Obiecuje On im w Rdz 3:15, że nasienie kobiety zmiażdży głowę węża. Była to obietnica śmierci Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i pokonania szatana na Kalwarii.

 

To teraz weź ten fakt pod rozwagę i przekonaj się, czy potrafisz wysnuć wniosek.

 

Wiemy, że śmierć Chrystusa była częścią doskonałego planu Boga przez całą wieczność- „od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka.„ (Obj 13:8). Wiemy jednak również, że Chrystus umarł tylko dlatego, że Adam i Ewa zgrzeszyli i zawiedli Boga. Logicznie rzecz biorąc moglibyśmy powiedzieć, że perfekcyjny Boży plan wysłania Chrystusa, by umarł za grzechy świata powiódł się nie pomimo upadku Adama, ale właśnie z tego powodu! Nie poznalibyśmy miłości Boga objawionej na krzyżu Kalwarii gdyby nie grzech Adama.

Urąga to logice i dlatego też Pismo mówi nam, że nie powinniśmy „polegać na swoim rozsądku” (Prz 3:5).

 

Gdyby Bóg działał wedle logiki matematycznej, to wtedy musielibyśmy powiedzieć, że Chrystus przychodząc na ziemię nie był najlepszym planem Boga. Powiedzieć takie słowa byłaby jednak bluźnierstwem. Stanowiło to część doskonałego planu Boga dla człowieka. Bóg nie popełnia błędów. Jednak skoro Bóg jest wszechpotężny jak i suwerenny, i jako że wie On, jaki jest koniec od samego początku, i jeśli zawsze po cichu układa dla nas w miłości plan, to ludzkie rozumowanie zawodzi, kiedy próbujemy wytłumaczyć Jego postępowanie względem nas.

 

Drogi Boga nie są naszymi drogami, a Jego myśli naszymi myślami. Różnica między nimi jest tak wielka, jak odległość pomiędzy niebem, a ziemią (Iz 55:8,9). Jest więc dobrym dla nas odłożyć na bok nasze inteligentne rozumowanie i logikę próbując zrozumieć Boże drogi. Jakie jest zatem przesłanie, jakie Bóg usiłuje nam przekazać już od pierwszych stron Biblii? Po prostu to, że potrafi On wziąć człowieka, który zawiódł i przemienić go w kogoś chwalebnego, nadal sprawiając, że wypełni perfekcyjny plan Boży dla swojego życia.

 

To jest przesłanie Boga dla człowieka w Biblii i nigdy nie wolno nam o tym zapominać.

 

Bóg potrafi wziąć człowieka, który wielokrotnie zawodził i wciąż sprawić, by wypełnił Jego doskonały plan- nie drugi najlepszy plan Boga, ale najlepszy Jego plan.

 

Jest tak dlatego, że nawet porażka mogła stanowić część doskonałego planu Boga by dać człowiekowi parę niezapomnianych lekcji. Ludzka logika nie jest w stanie tego pojąć, ponieważ tak bardzo mało znamy Boga.

 

Bóg może użyć jedynie załamanych mężczyzn i kobiet, a jednym ze sposobów, na jakie nas łamie są powtarzające się uchybienia.

 

Częścią treningu apostoła Pawła do pełnienia przywództwa było uchybienie. Pan użył uchybienia Piotra ażeby go złamać.

 

Jednym z największych problemów jakie ma z nami Bóg jest błogosławienie nas w taki sposób, aby owo błogosławieństwo nie napełniło nas pychą. Odnieść zwycięstwo nad gniewem i potem być z tego dumnym oznacza wpaść w znacznie większą dziurę niż tę, w której się znajdowało! Bóg musi sprawiać, że zachowujemy pokorę w zwycięstwie.

 

Prawdziwemu zwycięstwu nad grzechem zawsze towarzyszy najgłębsza pokora. To tutaj wielokrotne uchybienia mają swoją rolę do odegrania w niszczeniu naszej zbytniej wiary w siebie abyśmy byli przeświadczeni, że zwycięstwo nad grzechem bez Bożej łaski nie jest możliwe. Wtedy, gdy rzeczywiście odnosimy zwycięstwo, nigdy się tym nie możemy chełpić.

 

W dodatku, kiedy wiele razy zawiedliśmy samych siebie, to nie możemy nigdy pogardzać innymi którzy zawodzą. Możemy współczuć tym, którzy upadają, gdyż przyszło nam poznać słabość naszego ciała poprzez nasze niezliczone upadki. Osoba taka może „współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości” (Hbr 5:2).

 

Słysząc takie przesłanie myślący logicznie człowiek może wtedy powiedzieć: „No to grzeszmy tym bardziej aby przyszło dobro!”

 

List do Rzymian, rozdział 3., wersy 7. i 8. odpowiada takiemu człowiekowi tymi słowy: „Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? ” Jeżeli postępujesz wedle tej idei, dochodzisz do tego wniosku: Im gorsi jesteśmy, tym bardziej się to Bogu podoba! „Takich czeka sprawiedliwa kara.”

 

Nie, nie głosimy tego, że powinno się grzeszyć by mogło przyjść dobro. Nie twierdzimy również, że możemy nadużywać Bożej łaski, celowo być Bogu nieposłusznymi, nadal unikając zebrania tego, co zasialiśmy. Nie.

 

Mówimy jednak, że ludzka logika nie jest w stanie pojąć łaski Bożej dla upadłych ludzi. Dla Boga nie ma nic niemożliwego – nawet doprowadzenie nas do Jego doskonałej woli po tym, jak sromotnie i wielokrotnie zawodziliśmy. Utrudnić Mu może to jedynie nasza niewiara.

 

Jeżeli mówisz, „Ale ja schrzaniłem sprawy tak wiele razy. Niemożliwe jest teraz dla Boga przywieść mnie do Jego perfekcyjnego planu”, to wtedy będzie to dla Boga niemożliwe, bo TY nie potrafisz uwierzyć w to, co On może dla ciebie zrobić. Jezus powiedział jednak, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej, której nie mógłby nam uczyć – jeżeli tylko uwierzymy.

 

„Według wiary waszej niech wam się stanie” jest Bożym prawem we wszystkich sprawach (Mt 9:29). Otrzymamy to, w stosunku do czego posiadamy wiarę. Jeśli wierzymy, że coś jest niemożliwe, by Bóg dla nas uczynił, to wtedy nigdy się to w naszym życiu nie spełni.

 

Z drugiej strony odkryjesz przed trybunałem Chrystusa, że inny wierzący, który narobił sobie w życiu większego bałaganu niż ty i tak wypełnił doskonały plan Boga dla swojego życia- tylko dlatego, że wierzył, iż Bóg może pozbierać odłamki jego życia i stworzyć z nich coś bardzo dobrego. Jaki żal pojawi się tego dnia w twoim życiu kiedy odkryjesz, że to nie twoje uchybienia (jakkolwiek wiele by ich nie było), lecz twoja niewiara była tym, co pokrzyżowało plan Boga dla twojego życia!

 

Opowieść o synu marnotrawnym, którzy zmarnował tyle lat pokazuje, że Bóg daje od siebie to, co ma najlepsze nawet tym, którzy zawiedli. Ojciec powiedział, by szybko przynieść najlepszą szatę dla tego, który tak straszliwie go zawiódł. Oto przesłanie ewangelii – odkupienie grzechów i nowy początek, nie tylko raz, ale wiele razy- bo Bóg nigdy z nikogo nie rezygnuje.

 

Parabola o właścicielu ziemskim który wyruszył, by pozyskać pracowników (Mt 20:1-16) również naucza o tej samej kwestii. Ludzie najęci o godzinie jedenastej byli tymi, którym ofiarowano wynagrodzenie jako pierwszym. Innymi słowy, ci, którzy zmarnowali 90% (11/12) swojego życia, nie robiąc niczego godnego wieczności, wciąż mogli dokonać czegoś wspaniałego dla Boga z pozostałymi im 10% życia. Jest to ogromna zachęta dla wszystkich, którzy zawiedli.

 

„Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.” (1 J 1 3:8)

 

Oznacza to, iż Jezus przyszedł, aby rozwikłać wszelkie więzy istniejące w naszym życiu. Zobrazuj to sobie w następujący sposób: wszyscy zaczęliśmy od posiadania w niemowlęctwie ładnego kłębka sznurka. Teraz jednak sznurek ten splątał się, tworząc dziesięć tysięcy supłów i nie posiadamy żadnej nadziei na to, że kiedykolwiek je rozwiążemy. Jesteśmy zniechęceni i przygnębieni kiedy patrzymy na swoje życie. Dobrą nowiną ewangelii jest to, że Jezus przybył by rozsupłać każdy jeden z tych więzów.

 

Mówisz, „To niemożliwe!” Dobrze więc, stanie się zgodnie z twoją wiarą. W twoim przypadku będzie to niemożliwe. Słyszę jednak kogoś, kogo życie jest gorsze niż twoje, mówiącego, „Tak, wierze, że Bóg dokona tego we mnie”. Jemu także stanie się wedle jego wiary. W jego życiu wypełni się doskonały Boży plan.

 

W 18. rozdziale Księgi Jeremiasza, wersy 1-6, Bóg przemówił do Jeremiasza za pomocą następującego praktycznego przykładu. Jeremiasz został poproszony, by udał się do domu garncarza, a tam ujrzał go próbującego ulepić naczynie. Naczynie to było jednak”zepsute w rękach garncarza”. Cóż więc uczynił ów garncarz? Przekształcił je w inne naczynie, gdyż takie było garncarza upodobanie.

 

Następnie przyszło zastosowanie: „Czy nie mogę postąpić z wami … jak ten garncarz?” było pytaniem Boga (w. 6.). (Wpisz w wykropkowane miejsce swoje imię, a będzie to pytanie Boga skierowane do ciebie).

 

Jeżeli w twoim życiu jest smutek według woli Bożej wynikający ze wszystkich twoich uchybień, nawet jeśli twoje grzechy są czerwone niczym szkarłat, to nie tylko twoje serce stanie się białe jak śnieg- jak zostało to obiecane w starym przymierzu (Iz 1:18)- lecz Bóg obiecuje jeszcze więcej w nowym przymierzu: „nie pamiętanie już nawet swoich grzechów” (Hbr 8:12).

 

Jakiekolwiek twoje omyłki i uchybienia by nie były, z Bogiem możesz zacząć od nowa. I nawet jeżeli w przeszłości zaczynałeś/aś już tysiące razy, to dziś wciąż możesz rozpocząć wszystko od nowa po raz 1001. Bóg wciąż może cudownie przemienić twoje życie. Tam gdzie jest życie, jest nadzieja.

 

Nigdy zatem nie przestawaj ufać Bogu. Nie może On dokonać wielu wielkich dzieł dla wielu Swoich dzieci nie dlatego, że zawiodły Go w przeszłości, lecz dlatego, że teraz nie mają woli Mu zaufać.

 

Oddawajmy więc chwałę Bogu poprzez bycie mocnymi w wierze (Rz4:20), ufając Mu w dniach, które nadejdą co do rzeczy, które uznawaliśmy do tej pory za niemożliwe.

 

Wszyscy ludzie – młodsi i starsi – mogą żywić nadzieję, nie ważne jak bardzo kiedyś zawiedli, o ile tylko uznają swe uchybienia, będą pokorni i zaufają Bogu.

 

W ten sposób wszyscy możemy uczyć się na naszych błędach i dalej wypełniać perfekcyjny Boży plan dla naszego życia.

 

W nadchodzących latach może On ukazać innym na naszym przykładzie co uczynił z tymi, których życie było totalną porażką.

 

Tego dnia ukaże On, co potrafił w nas uczynić poprzez „przemożne bogactwo Jego łaski (…) na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.” (Ef 2:7).

 

 

 

Zaktualizowane: 25 listopada 2015 - 13:01

69 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Pokrzepiający ii niesamowicie wzruszający tekst! Dziękuję! <3 Bóg jest cudowny.. 🙂

 2. Dziękuję ci Jacku za kolejne tłumaczenie i wniesioną pracę na forum. Modlitwa dziś za Ciebie. Niech Cię Bóg błogosławi.
  Pozdrawiam:)

  1. Niech wam kochane siostry w Chrystusie Bóg Ojciec błogosławi 🙂 no i czyż nie jest to niezwykle pokrzepiające kazanie? Pamiętajmy o słowach brata Zaca kiedy nawwlimy i czujemy się jak brudna szmata od podłogi.

  1. Oho, Michał_777, będzie to trzeba pokazać naszemu totalnie zwiedzionemu znajomemu buddyście…

  2. ChristianStateOfPoland

   Obejrzałem „Buddyjski mnich w piekle” i jak dla mnie jest tam wiele zagmatwanych wątków, gdzie prawda miesza się z fałszem. Ogólnie, większość filmików w stylu „wizyta w piekle”, to przekoloryzowane historyjki. Nie uznaję wiecznych mąk, gdzie demony i szatan są niczym kapo w obozie zagłady Boga. Scenariusz jest raczej taki, że wszyscy wpadają do jeziorka i mamy koniec opowieści. Tak czy inaczej, dziękuję za link.

   1. No właśnie, a jednak ci ludzie to widzieli. Ja też miałem w swoim życiu pewien moment, kiedy byłem w świecie duchowym (ten dzień w zasadzie mnie odmienił), widziałem demony, doświadczyłem z ich strony telepatii, słyszałem w głowie obrzydliwy głos, od którego trudno było się uwolnić [posługiwał się samymi wulgaryzmami, a jednak tak jakbym rozumiał dokładnie przesłanie] i widziałem czarną przepaść, niczym gardziel, czarna, kompletnie pusta i bez Boga, która 'dokądś’ prowadziła. Nie wiem co byłoby dalej, gdybym w tym momencie stracił życie, aż strach pomyśleć. To była tylko eksterioryzacja, na szczęście dostałem szansę na powrót, aby odszukać Pana Boga i móc mu podziękować i służyć od tej pory. Nie wiem, czy istnieją wieczne męki, czy coś innego, ale cokolwiek tam jest, istnieje!

 3. Kolejny wartościowy tekst. Dziękuję! 🙂

  1. Dokładnie wartościowy i podnoszący na duchu.Dopóki żyjemy mamy szansę,aby być blisko Boga.Po śmierci to już umarł w butach.
   Uwielbiam przypowieść o synu marnotrawnym,zawsze mam oczy pełne łez,kiedy ją czytam.W niej pokazana jest miłość naszego kochanego Tatusia,który cały czas na nasz czeka,aż do niego przyjdziemy.I nie ważne co zrobiliśmy,On nas obmyje z całego plugastwa.Dlatego,że nas bardzo kocha oddał swojego jedynego syna.Byśmy mogli żyć.Niepojęta jest miłość naszego Boga.

 4. Wychodzi na moje, aczkolwiek jeszcze sporo dnia. Jesli dzisiaj sie nic nie wydarzy to w tym roku juz będzie raczej spokojnie

 5. Jacek,
  również Ci dziękuję, a sam Ojciec podziękuje Tobie jeszcze bardziej, albowiem…
  to nie ja działam, tylko Bóg…
  gdyby Bóg przestał działać, ….już bym umarł, ziemia by szie okazała kwadratowa, apostoł Paweł by był Judaszem… stokrotki by były dyniami…

  Zac Poonen jest Hindusem… [to taki cygan, co nie pouciekał.. nieważne]

  Ważne jest, że Polacy, że dużo Ludzi, że cała rzesza narodów WIDZI… kogo Widzi ?
  Ojca…

  1. a Piotr ?
   jest Twardy, jest jak Skała, niezłomny…
   On – niezłomność Piotra charakteru – poniesie kościół – prawość, sprawiedliwość, uczciwość, wiara.. bez religii… wiara w codziennym Postępowaniu.. wierność.

   Bóg to Charakter i nie tylko.
   Piotr nie jest Bogiem,
   ale ma charakter..

   Było i jest – ten charakter – wykorzystywane przez stulecia przez podłych ludzi… napoleo, stalin, hitler, bolek…. Jest tylko mała opcia w charakterze……………….
   Byli „synami” diabła kłamstw,
   szie lekko [xxxxxxx]

   Ty… Jacek… jedziesz ostro po bandzie,
   ale nie po Bogu…
   dziękuję..

   Hang Massive – Once Again – 2011 ( hang drum duo ) ( HD )
   https://www.youtube.com/watch?v=xk3BvNLeNgw

   1. Seler nadworny podawco muzyki duszy, dziękuję.

    1. Ewa 🙂
     również dziękuję Ci
     wszyscy mają Duszę… do Dobrego,
     i… do złego.
     Polacy mają Wielką Duszę, którą szie
     okrada – już.. dobra.. zostawmy te kury…
     jako cygan przepraszam za…

     Polacy
     i każdy Naród, który wierny Bogu będzie
     gnębiony… nie dziś, ..to jutro,

     [ta naszywka na rękawie jest biało-czerwona]

     Wytrwam w Wierności Jezusowi
     Bogu
     hej

     [nadworny podawca muzyki Duszy… rozwaliłaś mnie… 🙂 🙂 Ewo 🙂 🙂 ]
     seler

     1. cała prawda to jest 🙂 zapodajesz tutaj piękne nuty……..
      zawsze Ci w sercu dziękuję….

 6. Tego mi dziś było trzeba, badzo dziękuje…:)

 7. Piękny artykuł,jak dla mnie bardzo uduchowiony,pełen nadzieji,zachęty,i wiary w to że jeszcze nie wszystko stracone,i wiele można w swoim życiu naprawić.

 8. Niestety pokolenie rtv czyli X jest w większości stracone…Ale młode pokolenie internetu czyli Y nie lepsze…

  1. Może skrobnął byś coś o chaosie informacyjnym czyli zalewie bredni różnej maści, które robią papkę z mózgu?

   1. Wszeogarniające ogłupienie jest przerażające…

 9. Hej.
  Udało mi się zrobić pierwszy film, „może w czymś pomoże”, powiedzcie czy mi wyszło
  https://www.youtube.com/watch?v=zMP6drpgYrc

  1. Tylko posłuchajcie od początku do końca

   1. Priest nawet jeżeli nic się nie wydarzy dzisiaj jutro za miesiac czy za rok jestem pełen podziwu dla twojej pracy. Wiem ze tak jak my wszyscy tutaj chcesz, aby nasz Pan już do nas przyszedł i aby się Pismo wypełniło. Jestem całym sercem z tobą bracie i to forum chrześcijańskie nie było takie bez ciebie. Pozdrawiam.

    1. Wydaje mi się że ruch jednej strony i ruch ciemnej strony mocy idą ze sobą w parze, bo to musi być zbalansowane, czas Gniewu jak i wybawienia są ze sobą zwiazane, są takie sytuacje opisane w ST

   2. Bardzo fajnie się Ciebie słucha 😀 Szczególnie jak się śmiejesz 😀

    1. Racja:)
     Ku Bożej chwale Adi, dobra robota:)

     1. Zrobię jeszcze parę innych, o tym co wokół nas, a bardzo „poszerza” (nie znaczy że dodaje nowe nauki) horyzonty wiary. Antyduchowi w ogóle ludzie często mają taki prymitywny obraz „wiernego” jako zamkniętego w jednej książce czy kościele nastraszonego niewykształconego wariata, pokażę że to stereotyp i fałsz zrobiony na potrzeby ich wierzeń.

  2. Dla mnie dobry materiał:-) zaskoczyłeś mnie widokiem Baranka i Lwa- nie widziałam tego wcześniej. Tak, symbolika jest wszechobecna ..

   1. Ja też nigdy się nie przyglądałem bliżej, nawet w Pismie: „Lamb slain from the foundation of the world” – Baranek zabity od podstawy,założenia świata – a tu właśnie obraz baranka na podstawie/biegunie świata, jak przyjrzysz się wyżej to nad uchem ma głowę człowieka, usta otwarte, do których też chce wejść głowa węża

 10. No i co, mamy ten 25.11 i jak na razie nic się nie dzieje, chociaż w USA jest dopiero 12…

  1. ale się chłopaki nakręcacie. Co ma byc to będzie. Nikt gwarancji nie da że się cos wydarzy

   1. Priest już w listopadzie pisał, że 25.11 atak nuklearny na USA, do tego jeszcze ta data z tego magazyny, november rain, te wszystkie piosenki itd.No nic, tak jak mówię.W USA jest dopiero południe (12).Do zamachów doszło bardzo późną porą, więc chyba wszystko przed nami.

   2. Właśnie o to chodzi ze my sie nie nakrecamy tylko kolega Priest. On podał datę i był tego pewien.

    Dzisiaj akurat jest o dziwo bardzo spokojny dzien

  2. a co to miało się dziać? 😀 jak to ktoś powiedział „wszyscy chcą tylko datę i wielkie bum a nic więcej nie wiedzieć”

   1. ale u Detektywa można się dowiedzieć, bo On nie czeka na światowe wieści o „końcu świata”

 11. dla Piotra, ..dla Jacka.. dla Ewy i dla ADAMA,
  żeby nie uwierzyli nigdy szatanowi,
  zostaw te jabłko.. zostaw te
  jabłko.. weź te ręce..
  no…

  dla Wszystkich – było ?
  to zapodam jeszcze raz

  Loyko at Menuhin festival

  https://www.youtube.com/watch?v=gEIn7ChFY2c

  1. Dzięki Seler za muzykę,nie mam pojęcia o czym śpiewają,ale bardzo mi się to podoba.Uwielbiam słuchać gry na skrzypcach.Ja to muszę mieć mieszankę genów,skoro podoba mi się taka muza.

 12. Dziękuję za ten tekst. Niech wam Pan, Bóg błogosławi.

 13. Co to konia obchodzi (poczatek) https://youtu.be/kV12Ll1a8-c. Coś optymistycznego.

 14. Na początku autor sugeruje jakoby ziemia pogrążona była w totalnym haosie wskutek buntu aniołów, kiedyś słyszałem podobną historię opowiadaną przez jakiegoś rosyjskojęzycznego nauczyciela teraz spotykam się z tym po raz drugi.Biblia nie mówi o jakimś katakliźmie który dotknął ziemię a będącym następstwem rebeli części aniołów mówi natomiast o wojnie w niebie pomiędzy Michałem i jego aniołami a szatanem i jego aniołami w wyniku przegranej szatan zostaje zrzucony na ziemię i zaczyna prześladować niewiastę.Biblia wspomina jeszcze o jednym incydencie z udziałem aniołów za czasów Noego gdy zapragnęli kobiet ludzkich, są oni doraźnie uwięzieni i oczekują sądu.

 15. na froncie , ale pomalu dopiero poczatek czarnej serii to jest .

 16. No właśnie, Priest masz jakieś info? Coś się dzisiaj stanie? Coś co zapoczątkuje tę czarną serie.

 17. Mialy to byc wybuchy atomowe w miastach USA , ale juz byla ciekawa rzecz wyszedl obama i byl jakis dziwny taki , spoznil sie co nigdy sie nei zdarzalo i powiedzial ze jest duze niebezpieczenstwo i mowil cos ze w wekend bedzie w usa swieto dziekczynienia jakies szczegolne dla amerykanow , ostrzegal ze sluzby pracuja w nadgodzinach , obejrzyj sobie , mowil ianczej niz zwykle byl jakis przerazony , i transmitowali to w tvn24 , i dziwne ze akurat dzis wyszedl i osztregal amerykanow o zachowanie ostroznosci ….

  1. A to kiedy to transmitowali? Dzisiaj?

  2. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/usa-barack-obama-uspokaja-swietem-dziekczynienia,597644.html
   Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że wyraz twarzy obamy na tym zdjęciu mówi, że Obama coś kręci…

  3. oho, czyli następny „terror atak” sie szykuje

 18. No wlasnie o to mi chodzilo . Poczekajmy uzbroimy sie w cierpliwosc .

 19. Jestem pewien czuje to ze to sie stanie zaraz albo w najblizszych dniach !!!!

 20. Zawsze i wszedzie poznostaje nam w Bogu nadzieja 🙂

  1. Podpierane cytatami z Biblii, ale nauczanie zupełnie nie biblijne. Bliżej tej nauce do new age niż do prawdziwej Ewangelii. 🙁

  2. mnie się nawet podoba, ale ja nie uznaję spowiedzi przed księdzem katolickim, do czego namawia… A kiedy mówił o rozrywaniu szat, to bardziej mi się kojarzy z rozpaczą, niż ze 'szczerością’ (np. w przypadku Hioba), ale to drobiazg

   1. Owszem, ładnie to brzmiało ! Zwróć jednak uwagę, że z centrum wszystkiego był człowiek. Ile było w tym Stwórcy ? Powiedziane było, że człowiek powinien przyznać się do własnych grzechów i jest to jak najbardziej prawidłowe, ale już o pokucie i nawróceniu ani słowa. Cóż to za nauka,która mówi „nosić cudze grzechy” ? JEDEN tylko może to zrobić – Jezus Chrystus – nikt inny. To ON poniósł je na krzyż i on je zmył swoją krwią. Moim zdaniem to nauka new age ubrana w chrześcijaństwo, oczywiście to moje zdanie. A te opowieści (domniemania) o Abrahamie…szkoda gadać.
    W tym przypadku prawda biblijna wymieszana z ludzkimi poglądami. Typowe w krk.

 21. „Prezydent Andrzej Duda poleciał do Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie otworzył forum gospodarcze i wziął udział w szczycie państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Uwagę internautów zwrócił jednak błahy szczegół – koszulka marki Red is Bad, w której prezydent był na pokładzie samolotu lecącego do komunistycznego państwa.” RED=edom „Jakuba umiłowałem, Ezawa nienawidziłem”, jak też pewien slogan reklamowy „red is dead, blue is glue” czerwony to śmierć, niebieski się klei (niebieski to kolor Izraela , skraje szat..)

 22. Nooo spokoj…… jakas diwna cisza panuje

  1. Tak zwana cisza przed burzą.Obstawiam, że koło północy coś się stanie…W każdym bądź razie ja czekam do do 1:00.

  2. Jutro bym się nawet trochę nie zdziwił jakby się coś stało szczególnego bo będzie 13.11.2015 wg. kalendarza juliańskiego.

 23. Palnar czekam z Toba ; D widzialem film na lotniskach masa ludzi bo wyjzedzaja na swieto dziekczynienia i mase sluzb specjalnych , moj znajomy w usa mowil mi przed chwila przez telefon ze cos sie stanie lada chwila w usa , bo z metra wybiegala jakas kobieta w New Yorku i krzyczala ludzie uciekajcie prowokacja krew ! Potem policja ja zabrala i uspokoila .

 24. Mowil ze nie pamieta tak napietej sytuacji od czasow zaraz po 911.

 25. Palnar a pamietasz taki film czy moze ktos inny jak bylo glosno o dacie 239 , to na filmie sie palila godzina 0:02:39 i w tym momencie nastepowal wybuch , moze wlasnie o tej godzinie to sie stanie w usa oni zawsze pokazuja dokladnie to co i kiedy ma sie wydarzyc .

  1. Możliwe, że coś takiego było.Ja co chwilę sprawdzam różne portale informacyjne, czy już coś piszą i czy coś się dzieje.Pamiętajmy, że ostatnie zamachy nie były 13 listopada tylko z nocy z 13 na 14 i pewnie tak samo będzie cztery, możliwe, że tak jak mówisz, o 2:39.

 26. Serio z 13 na 14 nie pomyliles cos ? Myslalem ze 13 bylo o 21 jakos , w Nowym Jorku jest 18:08

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish