Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

10 faktów o Pochwyceniu, Antychryście i Świątyni Jerozolimskiej

Po przeczytaniu tego tłumaczenia na naszym forum myślałem, że jest to koncepcja AD7, ale autor tego kanału chyba nim nie jest. zresztą w świetle ostatnich wydarzeń 23-28 września nie ma to prawie znaczenia.

Oryginlany i zarazem świetne spojrzenie na apokalipsę.

 

Dziękuję Kosik(OWI-owej) za znalezienie i tłumaczenie.

 

10 faktów o Pochwyceniu, Antychryście i Świątyni Jerozolimskiej (z kanału Bible Flock Box 2)

 

„Dzisiaj omówię 10 faktów na temat Pochwycenia, Antychrysta i Świątyni Jerozolimskiej, które powinniście znać.

Fakt nr 1 – Są 3 różne nauczania o pochwyceniu.

Te 3 nauczania są nazywane pochwyceniem przed uciskiem, w połowie i po ucisku. Główne różnice pomiędzy nimi są takie, że pochwycenie przed uciskiem naucza, że Jezus powróci w sekrecie by dostarczyć swój kościół do nieba przed nastaniem ucisku, którym jest przypuszczalnie ostatnie 7 lat, podczas których Antychryst się ujawni. Po 7-letnim ucisku Jezus powróci widzialnie ze swoim kościołem aby zniszczyć Antychrysta i ustanowić swoje Królestwo na Ziemi. Pochwycenie w połowie ucisku naucza, że Jezus sekretnie zabierze swój kościół w środku ucisku, a pochwycenie po ucisku naucza, że Jezus zabierze swój kościół na końcu ucisku. „Po ucisku” naucza także, że drugie przyjście Jezusa na końcu ucisku jest jednym i tym samym przyjściem. Czy Biblia daje konkretną odpowiedź, która z tych doktryn jest prawidłowa? Tak, daje. Bóg nie jest twórcą zamieszania i nie chce zostawić nas z wątpliwościami na temat prawdy. A my dowiemy się w tym filmie, jaka jest prawda.

Fakt nr 2 – Słowa „pochwycenie”nie znajdziemy w Biblii.

Słowo „pochwycenie” jest oparte na zwrocie „będziemy porwani” występującym w 1 Tesaloniczan 4:17 „Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem”. Teraz, to niekoniecznie znaczy, że pochwycenie jest niebiblijne. Są inne teologiczne wyrażenia, które są wspierane przez Biblię, a których nie znajdziemy w Piśmie. Na przykład, nie znajdziecie słowa „Trójca”(Święta) w Biblii, ale koncepcja Trójcy jest wspierana przez Pismo. Nie wspominając o tym, że nie znajdziecie słowa „Biblia” w Biblii. Ale niewielu zadeklarowanych chrześcijan argumentuje, że „Biblia” nie jest prawdą. Więc ważną rzeczą jest, aby dowiedzieć się, kiedy chrześcijanie zostaną pochwyceni, tj. „będą porwani” by spotkać się z Jezusem w obłokach.

Fakt nr 3 – Biblia nie naucza, że Jezus przyjdzie w tajemnicy.

Obie doktryny pochwycenia „przed uciskiem” i „w połowie ucisku” nauczają, że Jezus przyjdzie sekretnie tak przed uciskiem, jak i w połowie. Ale Biblia może to łatwo obalić. Jezus mówił o swom powrocie w Ew. Mateusza 24:26-27 „Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest W KRYJÓWCE – nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego”. Jezus osobiście powiedział, aby unikać tych twierdzeń, które mówią, że przyjdzie w tajemnicy. W istocie, powiedział że Jego powrót będzie bardzo widoczny, będzie jak błyskawica na niebie, wszyscy to zobaczą. Jest to potwierdzone przez Apokalipsę 1:7 „Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko …”.

Fakt nr 4 – Pochwycenie będzie widoczne i głośne.

Jednym z głównych fragmentów używanym przez zwolenników „sekretnego porwania” jest 1 Tesaloniczan 4:16-17, jednakże ten fragment odrzuca ich nauczanie. Przypuszcza się, że sekretne pochwycenie będzie tajnym i cichym wydarzeniem. Ale 1 Tesaloniczan 4 opisuje je jako każde tylko nie tajemnicze i ciche. Oświadcza „Gdyż sam Pan z OKRZYKIEM, z GŁOSEM ARCHANIOŁA i DŹWIĘKIEM TRĄBY Bożej, zstąpi z nieba, a ZMARLI W CHRYSTUSIE POWSTANĄ pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy zywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem”. Zauważcie, że ten fragment mówi, że przy pochwyceniu będzie okrzyk, głos archanioła i dźwięk trąby Bożej. Będzie to bardzo głośne wydarzenie. Nie wspominając o zmartwychwstaniu, które także będzie miało miejsce. Wszyscy sprawiedliwi umarli zostaną podniesieni z grobów aby spotkać się z Jezusem w powietrzu, wraz ze sprawiedliwymi żyjącymi. To byłoby cięzkie do przeoczenia, będzie bardzo widoczne. Dodatkowo Biblia mówi nam, że niebiańskie anioły zstąpią na Ziemię do żyjących sprawiedliwych. Ew. Mateusza 24:30-31 mówi: „Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego”. Nigdzie w Biblii nie znajdziecie opisu świętych Bożych, którzy podczas pochwycania po prostu znikają bez śladu.

Fakt nr 5 – Siedmioletni okres ucisku jest mitem.

Biblia nie wspiera pomysłu, że będzie okres siedmioletniego ucisku przed lub po pochwyceniu. Nie zrozumcie mnie źle – ucisk będzie, ale nie będzie trwał 7 lat. Pomysł 7-letniego ucisku pochodzi z Księgi Daniela 9:27, który mówi o utwalonym na jeden tydzień przymierzu. Jednakże kontekst tego fragmentu, którym jest wers 24 do 27-go ujawniający, że nie ma to nic wspólnego z siedmioletnim okresem ucisku. Znalazłem w internecie diagram, który bardzo dobrze to ilustruje. Zawiera u góry fragment z Księgi Daniela razem z prezentacją linii czasu i krótki opis wydarzeń po prawej stronie. We fragmencie na górze diagramu anioł Gabriel mówi do Daniela, i mówi coś istotnego, co pomoże nam zrozumieć proroctwo o siedemdziesięciu tygodniach. Mówi Danielowi: „Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu”, co oznacza że było to proroctwo dotyczące konkretnie żydów. Nie ma ono nic wspólnego z chrześcijańską eschatologią dni ostatecznych. Jest to właściwie proroctwo o czasie dla literalnego Izraela, co ma związek z odbudową Jerozolimy po siedemdziesięcioletnim okresie niewoli babilońskiej i przygotowaniem ich na przyjście Mesjasza. Nie ma nic wspólnego z odbudową dosłownej świątyni w Izraelu w przyszłości ani z Antychrystem. Ten 70-letni czas jest profetycznymi 490 latami. Większość uczonych rozpoznaje, że jest to oparte o zasadę „dzień jako rok” w interpretowaniu proroctw. Na poparcie tej reguły przytaczane są dwa kluczowe teksty: Księga Liczb 14:34 oraz Księga Ezechiela 4:6. Początkiem proroctwa o siedemdziesięciu tygodniach jest 457r przed Chrystusem, kiedy król perski Artakserkses wydał dekret o przywróceniu władzy cywilnej w Jerozolimie i odbudowie państwa żydowskiego. Możecie przeczytać o tym w rozdziale 7 Księgi Ezdrasza. Oprócz tego, według nauczania o pochwyceniu „przed uciskiem”, ostatni proroczy tydzień z 70 tygodni jest odcięty od pierwszych 69 tygodni i jest nadal do wypełnienia w przyszłości. Stąd wziął się pomysł 7-letniego ucisku w przyszłości. Jednakże to czyniłoby proroctwo o 70 tygodniach niespójnym. W takim wypadku to już nie jest proroctwo o 70 tygodniach, jeden tydzień jest pominięty. Musiałoby to być coś jak proroctwo o 150 tysięcy tygodniach, ponieważ musielibyście policzyć czas pomiędzy 69-tym tygodniem a 70-tym. Nic w Biblii nie sugeruje, że to proroctwo powinno być rozbite w ten sposób. Zadne inne biblijne proroctwo nie jest podzielone w ten sposób, z przerwą dwóch tysięcy lat. Więc taka interpretacja ma dużo wad. Inny problem z interpretowaniem proroctwa w ten sposób jest taki, że ustawia potencjalne daty. Ponieważ ktoś mógły odkryć rok rozpoczęcia 7-letniego okresu ucisku i obliczyć datę powrotu Jezusa. Jednak Ewangelia Mateusza 24:44 mówi nam „Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”. Zatem 7-letni okres ucisku jest niebiblijny. Naprawdę nie wiemy jak długo będzie trwał ucisk. Niektórzy szacują, że prawdopodobnie będzie trwał nie dłużej niż kilka miesięcy, ponieważ rozważając warunki panujące na świecie podczas trwania ucisku, kiedy wylanych zostanie ostatnich 7 plag, świat nie będzie w stanie utrzymać się w obecnym stanie przez zbyt długi czas. Szczególnie, kiedy woda zamieni się w krew. Bez wody człowiek może przeżyć nie dłużej niż dwa tygodnie. Ostatni tydzień z proroctwa o 70-ciu tygodniach jest o Jezusie Chrystusie. Według wielu entuzjastów pochwycenia, którzy wierzą w 7-letni ucisk, Antychryst pojawi się w tym czasie. Zawrze 7-letni traktat pokojowy z Izraelem, tylko po to by zerwać go kilka lat później. To pochodzi z Daniela 9:27, gdzie czytamy: „I zawrze [on] ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów”. Jednak nie ma to nic wspólnego z Antychrystem, tu jest mowa o Jezusie Chrystusie. Jest to jedyna logiczna i gramatyczna możliwość, ponieważ jedynym podmiotem, do którego odnosi się w wersecie 27 zaimek „on”, jest Mesjasz w wersecie 26 i Mesjasz – Ksiażę w wersecie 25. Zatem „on” w wersecie 27 musi odnosić się do Jezusa – Masjasza. Nie wspominając o tym, że nigdzie w Biblii nie jest powiedziane że Antychryst zawiera przymierze z kimkolwiek. To Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem wielokrotnie. Przymierze, które Jezus zawarł podczas swojej ziemskiej służby jest wspomniane w Ewangelii Mateusza 26:28, gdzie Jezus powiedział: „Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się ZA WIELU WYLEWA na odpuszczenie grzechów”. To przymierze było właściwie potwierdzeniem przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem w Starym Testamencie, stwierdzając że Abraham będzie ojcem wielu narodów. Jest to realizowane przez wiarę w Jezusa, ponieważ List do Galacjan 3:7 mówi: „Wiedzcie zatem, że ci którzy są z wiary, ci są synami Abrahama”. Siedemdziesiąty tydzień Daniela kończy się, gdy apostoł Szczepan śmiało oskarżył żydowkich przywódców za zabójstwo proroków i za wydanie Jezusa na śmierć w 7 rozdziale Dziejów Apostolskich. Żydzi w odpowiedzi ukamienowali Szczepana na śmierć. To oznacza, że koniec 490-letniego okresu (70 tgodni), który Bóg dopuścił na izraelitach, by oczyścili się i zaakceptowali Jezusa jako Mesjasza. Co więcej, Daniela 9:27 mówi: „w połowie tygodnia [Mesjasz] zniesie ofiary krwawe i z pokarmów”. Ma to związek z ceremonialnym poświęceniem zwierząt odbywającym się w świątymi. W połowie ostatniego 7-letniego okresu proroctwa o 70-ciu tygodniach, który zaczyna się chrztem Jezusa a kończy ukamienowaniem Szczepana, Jezus umiera na krzyżu za nasze grzechy i sprawia tym, że nie są już więcej potrzebne ofiary przebłagalne ze zwierząt na odkupienie grzechów. Jezus był ostateczną ofiarą przebłagalną, na którą wkazywały ofiary ze zwierząt. Teraz, skoro mamy Jego, te ofiary stały się zbędne.

Fakt nr 6 – Księga Daniela 9:25 przewidziała dokładny czas, kiedy Jezus pojawi się jako Mesjasz. Od polecenia o przywróceniu i odbudowie Jerozolimy, które miało miejsce w 457 r p.n.e. przez dekret króla Persji Artakserksesa do Mesjasza – Księcia jest 7 tygodni i 62 tygodnie. Jesli to obliczymy – te 69 tygodni, czyli profetyczne 483 lata, dodamy do 457 r p.n.e. to wyjdzie nam 27 rok n.e. W tym dniu, jak wielu uważa, Jezus został namaszczony na Mesjasza przez Ducha Świętego w wyniku chrztu. Dodatkowo ogólnie akceptowana data ukrzyżowania Jezusa to 31 rok n.e. I jeśli odejmiemy 3 i pół roku od 31r n.e. dojdziemy do 27 roku. To proroctwo jest jednym z najmocniejszych dowodów, które w Starym Testamencie wskazują na Jezusa jako Mesjasza. Ponieważ przepowiedziało nam dokładny czas kiedy się pojawi, a Jezus wypełnił tą przepowiednię. I jest to też jednym z powodów, dla których diabeł nie chce, abyśmy poprawnie zrozumieli to proroctwo. Chce zniszczyć dowody na to, że Jezus jest Mesjaszem.

Fakt nr 7 – Antychryst już tu jest!

Nauczanie o 7-letnim ucisku zawiera stwierdzenie, że zostanie odbudowana Świątynia Jerozolimska lub będą składane ofiary i Antychryst stanie się znany przez to, że wejdzie do świątyni i ogłosi się Bogiem. Jednym z tekstów przytaczanych na potwierdzenie tego jest 2 List do Tesaloniczan 2:3-4, który mówi: „Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga”. Jednakże ten fragment nie ma nic wspólnego ze świątynią, która przypuszczalnie ma być odbudowana w Jerozolimie. Jeśli pozwolimy Biblii, aby interpretowała sama siebie, znajdziemy w niej, że „świątynia” jest symbolem kościoła. Paweł, w liście do kościoła, w 1 Liście do Koryntian 3:16 mówi: „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”. Miejcie na uwadze, że kiedy Paweł pisał ten wers, nie pisał do pojedynczej osoby, raczej było to do zbiorowego ciała kościoła. Zatem kościół jest świątynią Bożą. Kolejny fragment, który to potwierdza jest w Liście do Efezjan 2:19-22. Czytamy „A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i DOMOWNIKAMI Boga (tu jest mowa o kościele, ponieważ 1 Tymoteusza 3:15 utożsamia „dom Boży” z „Kościołem Boga żywego”);” Kontunuując – „Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem wegielnym jest sam Jezus Chrystus; Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w ŚWIĘTĄ ŚWIĄTYNIĘ w Panu”. Więc jak widzicie, przez porównanie Efezjan 2:19-22 z 1 Tymoteusza 3:15, oczywistym jest, że dom Boży, którym jest kościół Boży jest także świątynią Bożą. Co za tym idzie, Paweł, mówiąc, że syn zatracenia zasiądzie w świątyni Bożej (którą jest kościół chrześcijański), mówi nam że Antychryst będzie udawał chrześcijanina, po to aby zwieść cały świat. Co prowadzi nas prosto do kościoła Rzymskokatolickiego i papieża, który udaje chrześcijanina, i jest on tym, o którym w rzeczywistości mówi 2 List do Tesaloniczan 2:2-4. Papieże KRK zajęli miejsce Boga, a nawet na rózne sposoby postawili się ponad Bogiem. Jednym ze sposobów jest to, że pozwalają nazywać siebie „Ojcem Świętym”. (Obama:)”Ojcze Święty, w imieniu Michelle i moim, witam w Białym Domu”. Jest tylko jeden Ojciec Święty, a jest nim Ojciec w niebie. Kiedy Jezus modlił się do Ojca w niebie w Ewangelii Jana 17:11, nazywa Go „Ojcem Świętym”. Więc kiedy człowiek pozwala nazywać samego siebie „Ojcem Świętym”, zajmuje miejsce Boga. Papiestwo także ustanawia się ponad Bogiem roszcząc sobie prawo do zmiany Bożego prawa. Na przykład przyznaje się do zmiany dnia szabatu z soboty na niedzielę. Np. Katolicki protokół z Londynu, Ontario(Kanada) z 1 września 1923 r. odnotowuje: „Niedziela jest znakiem naszego autorytetu…kościół (jako organizacja) jest ponad Biblią, a to przeniesienie przestrzegania Szabatu udowadnia ten fakt”. Co więcej, jeśli porównacie 10 przykazań z Biblii z katechizmem KRK, zauważycie znaczące różnice, na przykład drugie przykazanie, zabraniające bałwochwalstwa, zostało całkowicie usunięte. W rezultacie, katolicy modlą się do Maryi, do świętych i do różnych relikw. W rzeczywistości jest to bałwochwalstwo. Czwarte przykazanie zostało tak samo dramatycznie zmienione. Ten diagram w zasadzie tego nie pokazuje. Ale kiedy przeczytacie Księgę Wyjścia 20:8-11, zauważycie że czwarte przykazanie jest znacznie dłuższe. Identyfikuje siódmy dzien tygodnia jako szabat, czyli sobotę i ukazuje Boga jako Stwórcę wszechświata. KRK pominął to wszystko, ponieważ nie naucza ludzi aby święcili szabat, czyli dzień który wskazał Bóg, sobotę. W zamian KRK utrzymuje, że niedziela jest dniem świętym, czego nie ma w Biblii. A co pochodzi z pogańskiego kultu słońca. Katechizm idzie dalej rozdzielając dziesiąte przykazanie na dwa osobne przykazania, żeby dziewięć przykazań wyglądało na 10, skoro zabrali drugie przykazanie zabraniające bałwochwalstwa.

Fakt nr 8 – Wszyscy wybitni reformatorzy protestanccy jednomyślnie zgadzali się co do tego, że papież jest antychrystem.

Marcin Luter, założyciel kościoła luterańskiego oświadczył: „Kto jest człowiekiem grzechu i synem zatracenia, jak nie ten, kto przez swoje nauki i rozporządzenia prowadzi do zwiększenia grzechu i zatracenia dusz w kościele; podczas gdy on siedzi w kościele jak gdyby był Bogiem? Przez papieską tyranię wszystkie te warunki zostały spełnione na wiele wieków.” Jan Kalwin, zasadnicza postać systemu teologicznego zwanego „kalwinizmem” mówi „Jakkolwiek trzeba przyznać, że rzym był kiedyś matką wszystkich kościołów, ale od czasu, kiedy zaczął być siedzibą Antychrysta, przestał być tym, czym był wcześniej”. John Knox, twórca denominacji prezbiteriańskiej, powiedział o Kościele Rzymskim: „jest zdeprawowany”, „synagoga Szatana”, „głowa kościoła, nazywana papieżem, jest tym człowiekiem grzechu, o którym mówili apostołowie”. Thomas Cranmer, lider angielskiej reformacji i arcybiskup Canterbury oświadczył: „Kogo to naśladuje Rzym będąc siedzibą Antychrysta, a papież jest bardzo jak antychryst, we własnej osobie”. Charles Spurgeon, bardzo wpływowy mówca dziewiętnastego wieku, który wciąż jest obecnie poważany, oświadczył: „Moralnym obowiązkiem kazdego chrześcijanina jest, aby modlić się przeciw Antychrystowi, a czym jest Antychryst, o to nie zapyta żaden rozsądny człowiek. Jeśli nie byłoby to papiestwo w Kościele Rzymskim, nie ma nic innego w świecie co mogłoby zostać nazwane tym imieniem.” A to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. Lista rozwija się dalej. Było wiele więcej reformatorów, którzy znali prawdę, że papież jest liderem kościoła antychrysta, włączając w to Williama Tyndale, Johna Wycliffe, Phillipa Melanchthon, (?), tłumacze biblii „Króla Jakuba”, i tak dalej. Co się więc wydarzyło pomiędzy ich czasami a obecnym czasem, co doprowadziło to takiej zmiany ideologii. Dowiecie się tego.

Fakt nr 9 – Futurystyczna interpretacja proroctw (według której Antychryst pojawi się gdzieś w przyszłości) została wykreowana przez Kościół Katolicki.

Jezuici współpracowali z komisją papieży nad opracowaniem nowej interpretacji Pisma Świętego, która to interpretacja miała być kontratakiem na protestanckie wyjaśnienia proroctw biblijnych dotyczących Antychrysta, a odnoszących się do Kościoła Rzymskokatolickiego. Wszystkie opracowania reformatorów wskazywały palcem prosto na Kościół Katolicki jako siłę Antychrysta opisanego w Księdze Daniela jako „mały róg”. Francisco Ribera, znakomity ksiądz jezuita, doktor teologii z Hiszpanii, odpowiedział na wezwanie papiestwa. Jak Martin Luter, Francisco Ribera także czytał przy świecy proroctwa o antychryście: mały róg, człowiek grzechu, bestia z apokalipsy. Potem opracował doktrynę futurystyczną. Jego wyjaśnienie było takie, że proroctwo odnosi się do jednego grzesznego człowieka, który powstanie na końcu czasów. Rzym szybko przyjął ten punkt widzenia jako oficjalne stanowisko kościoła na temat Antychrysta. W latach 50-tych 19-tego wieku Ribera opublikował komentarz do Apokalipsy jako interpretację-kontratak na powszechny wśród protestantów pogląd, który identyfikował papiestwo z Antychrystem. Ribera ukazał Apokalipsę jako odnoszącą się raczej do końca czasów niż do historii kościoła. Uważał, że Antychryst będzie pojedynczą złą osobą, która zostanie przyjęta przez Żydów i która odbuduje Jerozolimę. Ribera zaprzeczał, jakoby Antychryst z opracowań protestantów, miał zasiadać w świątyni Bożej, co podkreślał Augustyn, Jerone, Luter i wielu reformatorów. Mówił, że Antychryst będzie niewierzącym, spoza kościoła Bożego. Rezultatem pracy Ribery było poplątanie i zakłamanie prawdy. Później, futurystyczna doktryna Ribery’ego była połączona z pomysłem, że odbędzie się sekretne pochwycenie. A to jest interpretacją czasów końca, którą akceptuje teraz większość kościołów protestanckich. Więcej na ten temat zaprezentuję w…

Fakt nr 10 – Doktryna „sekretnego pochwycenia” została wymyślona w 1830 roku.

Na początku 1830roku Margaret McDonald, 15-letnia dziewczynka ze Szkocji miała wizje sekretnego pochwycenia wierzących, przed pojawieniem się Antychrysta. Edward Irving, jej szkocki prezbiteriański pastor i prekursor zielonoświątkowców i ruchów charyzmatycznych, uczestniczył w konferencji poświęconej proroctwom, która rozpoczęła się w Dublinie, w tym samym roku 1830, w zamku Powerscout. Tam lansował doktrynę „sekretnego pochwycenia”. John Nelson Darby, duchowny Kościoła Irlandii, potem członek kościoła Plymouth Brethren, także promował sekretne pochwycenie po uczestnictwie w tym samym biblijnym spotkaniu nt. proroctw w Powerscout, w 1830, gdzie dowiedział się o wizjach Margaret McDonald. Odwiedził on Margaret McDonald w jej domu w Port Glasgow w Szkocji, potem kilka razy odwiedził Amerykę, gdzie jego teologia sekretnego pochwycenia była całkiem nieźle przyjęta. Pisma Johna Darby wpłyneły w dużym stopniu na Cyrusa Scotfielda, który włączył tę doktrynę do przypisów w swojej biblii Scofield Reference Bible, opublikowanej po raz pierwszy w 1909 roku przez Oxford University Press. Do 1930 roku wydrukowanych zostało milion jej kopii, mocno utrwalając tą futurystyczną interpretację w biblijnych szkołach i denominacjach Stanów Zjednoczonych w 20-tym wieku. Tim LaHaye, autor serii powieści „Left behind”- Pozostawieni, których sprzedał w ponad 40 mln egzemplarzy, także pomógł spopularyzować pomysł sekretnego pochwycenia i futurystycznej metody interpretacji proroctw biblijnych. Biblia nie naucza, że pochwycenie będzie w tajemnicy, a także że będzie 7-letni okres ucisku. Nie musimy czekać na pojawienie się antychrysta, ponieważ on żyje dziś i ma się dobrze. Właściwie jest systemem, a tym systemem jest papiestwo, urząd papieski w Rzymskim Kościele Katolickim. Kościół protestancki został mocno zwiedziony przez nauki jezuitów, wymyślone po to, by uniewinnić papieża, będącego Antychrystem. Więc papież może bez przeszkód próbować działać, by sprowadzić świat pod autorytet kościoła tak, jak to było w średniowieczu. A Biblia mówi, że to nastanie. Więc przygotujcie się. Upewnijcie się, że wasze życie jest poddane Jezusowi i podążajcie za Nim każdego dnia. Ciężkie czasy są przed tymi, którzy kochają Jezusa i chcą zachować Jego nakazy. To, co zaprezentowałem w tym nagraniu, jest tylko ułamkiem dostępnych informacji w tym temacie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź linki do źródeł, z których korzystałem, w opisie poniżej. Jest tam dużo więcej informacji.”

Link do filmu:

 

___________________________________________________

____________________________________________________

Mój komentarz.

W większości wychowaliśmy się w całkowicie odmiennej koncepcji eschatologii.

Czy wobec tego, co mówił w USA papież, tzn o tym, że Jezus uległ awarii na krzyżu i innych bluźnierczych słowach, nie możemy uznać Franciszka za Antychrysta?

Oczywiście, że tak. To jest ewidentnie Duch Antychrysta. To jest antychryst. Pytanie czy ostatni.

Wobec powyższej analizy należy się mocno zastanowić, czy aby 23.09.2015 nie był symbolicznym dniem Wielkiego ucisku lub zapowiedzią jego nadejścia.

Szykanowano mnie za to, że nic się nie wydarzyło spektakularnego tego dnia. Jednak mnie coś w tym wszystkim nie grało. Stąd ten tekst:

 

Niespełnione oczekiwania co do 23 września 2015. Co sie stało tego dnia naprawdę?

 

To były na prawdę wielkie wydarzenia.

Myślicie, że to koniec? NIE.

Otóż dnia 4-15.10.2015 odbywa się Wielki Synod kościoła rzymskiego.

Czy pamiętacie co napisał w komentarzu ktoś kto podawał się za masona?

Napisał on tak:

“Jak wiadomo, jutro odbędzie się Wielki Synod biskupów w Watykanie. Miał miejsce też nieoficjalny, mniejszy Synod. Po jego zakończeniu lucyferiańska, wspaniała Doktryna NWO zostanie ujawniona całemu światu. Ujawnimy pewne szokujące informacje o przeszłości naszego gatunku jak i o cywilizacjach pozaziemskich. Czyli naszych Braciach, żyjących m.in. w gwiazdozbiorze Orion. Wtedy cała Ziemia odda należyty hołd Aniołowi Światłości, Lucyferowi.”

Wiadomo, że mógł być to trolling. Nie mniej jednak radziłbym zapamiętać te fakty. Zobaczymy co będzie po 14.10.

 

Wracając do tekstu. My spodziewamy się kogos spoza papiestwa, kiedy ten YTuber mówi:

 

“W latach 50-tych 19-tego wieku Ribera opublikował komentarz do Apokalipsy jako interpretację-kontratak na powszechny wśród protestantów pogląd, który identyfikował papiestwo z Antychrystem”.

Obecne nurty protestantyzmu czekają na antychrysta spoza kRK, a co jeśli faktycznie antychrystem ostatnim jest papież? W takiej sytuacji przechodzi gość niezauważony i tak sie stało z 23 września. Kiedy część mnie zbluzgała a inni sie odwrócili bo oczekiwali porwania lub meteorytu, ja analizowałem ten dzień. czy myslicie, że masoni/Illuminati/Jezuici itd itd lubujący się w symbolach, ukrytych datach, zrobili sobie jaja z 5% ludzi na świecie? na tyle  procent szacuje świadomość ważności tej daty wśród ludzi.

Czy dla zwiedzenia tej garstki umieścili 23.09.2015 w dziesiatkach filmów i bajek?

NIE.

To były ich dni.

 

W tych dniach satanistka Madonna miała swój bluźnierczy koncert:

http://detektywprawdy.pl/2015/09/28/koncert-madonny-w-filadelfii-pt-zbuntowane-serce/

 

Dlaczego w Filadelfii? bo ta symbolizuje jeden z 7 zborów w apokalipsie. Zbór najbliższy Jezusowi.

 

Zobaczcie, że większość zborów naucza o 7 letnim Wielkim Ucisku. Jednak protestantyzm jest opanowany przez syjonizm. Jest masa książek syjonistów pastorów propagujących estachalogie jaką znamy i popieramy.

 

Biorąc jeszcze pod uwagę rzeź chrześcijan w Syrii oraz najazd Islamu na Europę, jest wielce prawdopodobne, że my jesteśmy juz w czasie Wielkiego Ucisku.

 

Byc może zostaliśmy nakarmieni kłamstwem na ich potrzeby.

Jeśli Franek jest antychrystem ostatnim to mesjasz, którego protestanci uznają za antychrysta może byc Jezusem. Wiem, że zagmatwane to, ale Zły nie śpi.

Byc może to Blue Beam itp teorie sa nam podstawione aby kiedy przyjdzie Jezus, żebysmy mysleli że to jest zwiedzenie.

Tak czy owak jesli ktos ma DS, będzie wiedział kiedy będzie Jezus.

 

 

Updated: 12 października 2015 — 19:02

11 komentarzy

Add a Comment
 1. Trzeba prosić Boga o łaskę daru mądrości, by poznać co jest prawdą a co nie jest.

  1. Papa jest bardzo aktywny – http://www.fronda.pl/a/papiez-zacheca-do-ekologii-pisze,58484.html – to wszystko jest naprawdę dziwne i daje do myślenia.

 2. Tak sobie próbuję skleić punkt widzenia z tego materiału i to co czytałam u Herona (już pisałam skrótowo w jednym komentarzu ale trochę chcę rozszerzyć swoje przemyślenia).

  Wszyscy reformatorzy protestanccy zgadzali się, co do tego, że papiestwo jest antychrystem.

  Tak jak napisał Detektyw, ciekawe czy Franciszek jest ostatni?

  Papież Franciszek powiedział w zeszłym roku: “- Staram się myśleć o swoich grzechach i swoich błędach, by nie być dumny. Wiem, że to będzie trwało jeszcze tylko krótki czas. Dwa lub trzy lata, a potem udam się do Domu Ojca – powiedział Franciszek. Papież wcześniej nie mówił publicznie o swojej śmierci, ale źródła watykańskie potwierdziły, że w rozmowach z bliskimi przyznawał, iż zostało mu jeszcze tylko kilka lat życia.”

  Heron pisał, że Antychryst podrobi zmartwychwstanie, aby wszyscy uznali go za prawdziwego Mesjasza. Wszyscy – to znaczy zarówno żydzi jak i muzułmanie (plus reszta świata). Muzułmanie i żydzi czekają nadal na swojego mesjasza.
  Papież Franciszek modlił się w meczecie, wzywał do otwarcia granic dla muzułmanów i przyjęcia muzułmańskich uchodźców, i podejmuje dialog z islamem.

  Więc czy wypowiedź papieża odnośnie tego, że mało czasu mu zostało, nie jest może jakąś podprogową zapowiedzią tego, co ma nadejść?

  Dalej. Patrick Heron pisał, że Antychryst będzie homoseksualistą, bo w Biblii jest napisane “„Ani na bogów ojców swych nie będzie dbał, ani o miłość niewiast (…)”(Dn 11,37). Tylko, że o miłość niewiast nie dbają też duchowni KRK.

  Papieża Franciszka chwali nawet Madonna :-/ http://chnnews.pl/index.php/pl/rozrywka/item/2876-madonna-szaleje-i-bluzni-jezusowi-a-takze-chwali-papieza-franciszka.html

  Tak tylko się zastanawiam…

  1. Kosik, jest nad czym, bo o ile bezspornym jest fakt oddania Bergoglio swoim niewidzialnym mocodawcom, tak jego rola w czasach końca jest kwestią dyskusyjną, bo może być większa, niż wielu się wydaje. Detektyw zresztą świetnie to skomentował. A Tobie dzięki śliczne za tłumaczenie, jak rozumiem nasz blogowy zespół translatorski się właśnie powiększył 🙂

   1. 🙂

    Kolejne przemyślenie na temat.
    Heron typuje Nowy Jork jako miasto-Babilon/Nierządnicę. I mówi że będzie liderem w tym mieście sam Antychryst.
    Może stąd był taki szum iluminackich mediów wokół 23-24 września, kiedy to Papież Franciszek po raz pierwszy odwiedził USA i Nowy Jork:
    “Papież przyleci(…) 22 września w godzinach popołudniowych. Następnego dnia rano spotka się w Białym Domu z prezydentem Barackiem Obamą i jego małżonką Michelle. Tego samego dnia, Ojciec Święty odprawi mszę w Bazylice Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie. Dzień później wygłosi przemówienie przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu. Będzie to wydarzenie historyczne, bowiem po raz pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego wystąpi przed Kongresem.
    24 września papież przyleci do Nowego Jorku. Wieczorem będzie uczestniczył w modlitwie w Katedrze Świętego Patryka. 25 września rano, Franciszek odwiedzi ONZ. Zabierze głos podczas forum Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. W południe, w towarzystwie zakonników przybędzie do Muzeum Pamięci 9/11.(…)
    W dniach od 26 do 27 września Ojciec Święty weźmie udział w Światowym Spotkaniu Rodzin w Filadelfii.”

 3. Autor filmu jest członkiem AD7 – kiedyś widziałem jego film, gdzie o tym mówił. Chociaż to i tak niewiele dla nas zmienia.

 4. Wg kardynała to przykazania są winne rozpadowi małżeństwa, a nie sumienie człowieka – http://kucharczyk.dorzeczy.pl/id,7330/Pancerny-kardynal-zmian.html

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: