Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tusk ukłoni się królowi tego świata

Do spotkania premiera z papieżem ma dojść 19 maja, podczas wizyty Donalda Tuska we Włoszech z okazji obchodów rocznicy bitwy pod Monte Cassino – potwierdził najpierw minister Paweł Graś, a potem sam Donald Tusk. – Papieże rozmawiali z Jaruzelskim, czy Gierkiem, to mogą i z Tuskiem – komentuje szef PiS Jarosław Kaczyński.

O tym, że premier spotka się z papieżem 19 maja na oficjalnej audiencji o godzinie 10:30, dziennikarka „Faktów” TVN Katarzyna Kolenda-Zalewska informowała 6 maja. Jednak dotychczas nikt z kancelarii premiera oficjalnie tego nie potwierdzał.”

 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/premier-spotka-sie-z-papiezem-na-kilka-dni-przed-wyborami-tusk-sa-powody-polityczne-i-duchowe,427760.html

 

Sytuacja ta jest modelowym przykładem na słowa biblii:

 

 

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, (2) z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. (3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. (6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. (7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. (8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. (9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów; (10) pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać. (11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

 

Tak więc zarówno Tusk jak i Kaczyński czy jakikolwiek z poprzednich premierów są tylko pachołkami Watykanu. Tusk czując przegraną błaga o spotkanie przed wyborami.

Teraz druga strona medalu.

Bergoglio zgadza się na takie spotkanie tuż przed wyborami. Przedstawiciel religii uważającej się za chrześcijańską chce sie spotkać z politykiem który zadłużył kraj bardziej niż Gierek i jakikolwiek inny polski polityk. Ten Jezuita chce się spotkac z politykiem, który zalegalizował związki homo. Franciszek chce się spotkać z premierem, który doprowadził Polaków do ubóstwa. itd itd

 

Jak widać dosadnie to Watykan rządzi światem i wie o tym każdy polityk.

 

Pisząc ten komentarz przy okazji znalazłem bardzo ciekawy tekst o nierządnicy, który polecam:

 

 

Wielka Nierządnica jest jednym z tajemniczych symboli przedstawionych w Apokalipsie przez Jana Apostoła. Synonimem Wielkiej Nierządnicy jest Wielki Babilon: A na jej czole wypisane imię – tajemnica: ” Wielki Babilon Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17:5). Opisy dotyczące Wielkiego Babilonu można zatem odnosić do Wielkiej Nierządnicy i vice versa.
Wielu komentatorów Biblijnych uważa, że pojęcie Babilon było kodem określającym Cesarstwo Rzymskie. Używano tego pojęcia z powodu ostrożności. Zasięg okrutnego prześladowania pierwszych chrześcijan przez Cesarstwo Rzymskie jest wszystkim bardzo dobrze znany.
Księga Apokalipsy zawiera wizję Wielkiej Nierządnicy (rozdz. 17–18). Kim ona jest ? Nie ulega żadnej wątpliwości, że ” Wielka Nierządnica ” symbolizuje system religijny. Według Biblii bowiem pojęcie ” nierządnicy „zazwyczaj związane było z duchowym cudzołóstwem i zwykle odnosiło się do ludu Bożego, kiedy ten dopuszczał się bałwochwalstwa, czyli odstępstwa od wiary.
Wizja ” Wielkiej Nierządnicy ” różnie była interpretowana. Jedni uważali, że ” nierządnica ” symbolizuje wyłącznie Rzym cezarów oraz mocarstwa prześladujące kościół rzymski ( i tak uważa na przykład sam kościół rzymski, by odwrócić podejrzenie od siebie ). Inni twierdzą, że reprezentuje ona organizację (obecną lub przyszłą), złożoną z wyznawców wszystkich fałszywych religii. Jeszcze inni nawiązują do Babilonu odbudowanego we współczesnym Iraku, który wraz z Saddamem Husajnem miał odegrać kluczową rolę w ataku na Izrael. Ale największa część różnych badaczy Biblii utożsamia „Wielką Nierządnicę” z upadłym kościołem, czyli z kościołem rzymskokatolickim, który w ramach ekumenicznych dążeń chciałby sobie zjednać wszystkie religie świata. Sam zresztą określa niektóre z nich jako swoje „córki”. Zrozumiałe się wtedy staje określenie ” Wielki Babilon – Matka wszetecznic ” z Apokalipsy 17 : 5. Które więc z tych czterech odniesień wydaje się najbardziej prawdopodobne ?

Cokolwiek by powiedzieć o pierwszych trzech możliwościach – biorąc pod uwagę kontekst historyczny i biblijny – najbardziej prawdopodobny jest scenariusz ostatni, o czym zresztą przekonani byli zarówno prekursorzy Reformacji, jak i wszyscy reformatorzy, oraz wielu wybitnych humanistów i pisarzy.
Jednym z pierwszych, który już w IX wieku nazwał papiestwo Babilonem, był Arnulf, arcybiskup Orleanu, a następnie: Piotr Waldo (XII wiek), Eberhard II (XIII wiek), arcybiskup Salzburga, Jan Wiklif (1330–1384), Jan Hus (1372–1415), Marcin Luter(1483–1546), Ulrich Zwingli(1484–1531), Jan Kalwin(1509–1564), unitarianie, Jan Wesley (1703–1791), Karol Spurgen (1834–1892).
Powstaje pytanie: czy Księga Apokalipsy i sama historia papiestwa rzeczywiście daje ku temu podstawy?
Obraz wszetecznej kobiety, prostytutki, ukazany w wizji Janowi, musi symbolizować zbankrutowane pseudo chrześcijaństwo, które – podobnie jak starożytny Izrael – pogrążyło się w bałwochwalstwie. Jak wskazuje kontekst – apokaliptyczna wszetecznica jest więc przeciwieństwem „oblubienicy Baranka” (Ap 19. 7–8), „która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” (Ap 12. 17). Tak właśnie postrzegał Kościół papieski Girolamo Savonarola (1452–1492), przeor klasztoru św. Marka we Florencji, który wołał: „Przyjdź tutaj łajdacki kościele, przyjdź tutaj i słuchaj, co Pan ci mówi: Dałem ci piękne szaty, a ty uczyniłeś z nich bóstwo; ze świętych naczyń uczyniłeś naczynia pychy, z sakramentów uczyniłeś przedmiot świętokupstwa, w swej rozwiązłości stałeś się wszeteczną nierządnicą; jesteś gorszy niż odrażające zwierzę (…). Stałeś się domem publicznym, zbudowałeś wszędzie dom publiczny. Co robi nierządnica? Zasiada na salomonowym tronie i wzywa: kto ma pieniądze, jest wpuszczony i robi, co mu się podoba, kto pragnie dobra, jest wypędzony precz. Tak więc, o nierządny kościele, pokazałeś swoją brzydotę całemu światu, a twój fetor wzbił się pod niebiosa. Twój nierząd rozprzestrzeni się wszędzie: w Italii, Francji, Hiszpanii” (Roberto Gervaso, „Borgiowie”, s. 96).
Apokalipsa Świętego Jana Apostoła lokalizuje siedzibę „Wielkiej Nierządnicy” i mówi o jej dalekosiężnym wpływie politycznym. „A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi” (w. 18). Miasto to zaś zbudowane jest na „siedmiu pagórkach” (w. 9), co jednoznacznie wskazuje na Rzym – najpierw Rzym cezarów, a następnie (wszak „Apokalipsa” mówi o czasach przyszłych) Rzym papieży – jako centrum katolicyzmu. Siedziba i nazwa Kościoła rzymskiego związana jest więc nierozerwalnie z tym miastem i podobnie jak Rzym cezarów, który władał podbitymi królami ziemi, tak Rzym papieski – szczególnie w okresie „papocezaryzmu”, czyli od Grzegorza VII (1073–1085) do Bonifacego VIII (1294–1303) – panował prawie nad całą Europą. Co ciekawe wielu pierwszych papieży wywodziło się ze starych rodów rzymskich.

Instytucjonalny charakter „Wielkiej Nierządnicy” mówi więc o jej ścisłym powiązaniu z władzami politycznymi. O roszczeniach zaś do władzy absolutnej jednoznacznie może świadczyć Dictatus Papae z 1075 r., w którym czytamy: „Jedynie papież może używać insygniów cesarskich (teza 8). Tylko jemu przysługuje prawo do ucałowania nóg przez władców (9). Tylko papież ma władzę deponowania cesarzy (12). Papieża nikt nie ma prawa sądzić (19). Zgodnie z Pismem św. Kościół rzymski nigdy nie błądził i nigdy nie pobłądzi (22). Papież, kanonicznie wybrany, niewątpliwie staje się świętym (23)”.
Apokaliptyczna wszeteczna kobieta siedzi na bestii, która ją nosi (w. 3, 7), co przede wszystkim oznaczać może, że papiestwo powstało w samym centrum Imperium Rzymskiego – dzisiaj jest to Europa i jemu zawdzięcza swoją pozycję i wszystkie przywileje. Bez poparcia cezara Konstantyna,a później Teodozjusza i ich następców kościół rzymski nie uzyskałby tak łatwo statusu religii państwowej i wyłącznie-zbawczej. Świadczy to jednocześnie o cenie, jaką kościół zapłacił za swe ambicje i żądzę władzy. Ceną tą był daleko idący kompromis i sojusze z cesarzami i możnymi tego świata, które doprowadziły do tego, że – jak pisał Fiodor Dostojewski (1821–1881) – katolicyzm przestał już być chrześcijaństwem, bowiem zdradził Chrystusa !

Rozpoznanie Wielkiej Nierządnicy jest istotne dla każdego z nas, bowiem:
Wielka Nierządnica wraz z „Bestią, która ją nosi” (Ap 17:7) stanowi główną przyczynę wszelkiego zła na Ziemi: „Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17:5). Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że także ty, Czytelniku, jesteś pod jej wpływem w mniejszym lub większym stopniu, a z całą pewnością jesteś świadkiem jej „ nierządu ”: „…bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody”. (Ap 18 : 23 ). Warto więc byś z Pismem Świętym w ręku dla swojego dobra dobrze przemyślał ten temat !

W czasach ostatecznych dotknie ją straszliwa kara: „Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna ! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł ! „(Ap 18 :10). Biblijne „Biada” to klątwa, przekleństwo, wyklęcie, odrzucenie.
Kara dosięgnie także tych, których Wielka Nierządnica zdołała do siebie przywabić czyli wszystkich parafian i ” nawróconych „na katolicyzm. Dlatego Bóg poprzez Jana Apostoła wyraźnie upomina wszystkich szczerych ludzi, aby odsunęli się od Wielkiej Nierządnicy : „ I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli: bo grzechy jej narosły – aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie ! ” (Ap 18 : 5).

Szereg sztandarowych (obecnie oraz w przeszłości) cech Wielkiej Nierządnicy opisano jako ich brak (zanik) w czasach jej zagłady. Jeżeli w czasach zagłady Wielkiej Nierządnicy nikt już nie kupuje jej towarów, to w czasach obecnych towary te rozchodzą się jak „ciepłe bułeczki”. Zwróć uwagę na powtarzające się „ już ”. Należy zauważyć, że owo „już” w znacznym stopniu odnosi się do czasów współczesnych. Może to wskazywać, że żyjemy w czasach ostatecznego wypełniania się Apokalipsy.

Przystąpmy teraz do wypunktowania podstawowych manifestacji Wielkiej Nierządnicy:
Wielka Nierządnica ( Prostytutka ) to religijna instytucja, która przyciąga do siebie wielkie rzesze ludzi spośród wielu narodów i języków: „Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami…” (Ap 17 : 1). W innym miejscu zamieszczono ważne wyjaśnienie: „Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki”. (Ap 17 : 15). W tym też kontekście należy interpretować opisywane w Apokalipsie: okręty na morzu oraz tych ( co się wzbogacili ), co mają okręty na morzu (Ap 18 : 19), oraz sternicy i marynarze, pracujący na morzu (Ap. 18 : 17) – jako lokalne placówki (agendy) Wielkiej Nierządnicy osadzone wśród narodów. Okręty – to diecezje, dekanaty, parafie, klasztory, kościoły. Kupcy, sternicy i marynarze na morzu – to cała hierarchia od kardynałów do księży. O tym, że Wielka Nierządnica zdobędzie wielu zwolenników, świadczy inne zdanie zamieszczone w Apokalipsie: „…bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody” ( Ap 18 : 23 ).
Instytucjonalny charakter Wielkiej Nierządnicy, oraz jej związek z władzą, kapitałem i polityką nie ulega żadnej wątpliwości.
Wskazują na to następujące zapisy: „A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” ( Ap 17:18), „A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły..” (Ap 17:4), „…z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi…” (Ap 17:2 ). Dostojnicy Kościoła katolickiego chodzą odziani w purpurę i szkarłat…Mówi to samo za siebie.
Apokalipsa często wymienia dwa tajemnicze symbole: „ziemia” i „morze”. Dla przykładu: Bestia wychodzi z „morza”, natomiast Bestia Druga wychodzi z „ziemi”. Ich identyfikacja jest bardzo ważna dla zrozumienia wielu zapisów (np. co to znaczy „trzęsienie ziemi” lub „morza już nie znaleziono”).„Morze” to niemal wszyscy, będący w zniewoleniu ludzie. „Ziemia” to struktury panujące nad „morzem” niewolników. To ci, którzy w myśl zasady „dziel i rządź”, budują podziały, tamy i bariery dla „morza” ludzi. „Góry”, „wyspy”, „drzewa”, „trawa zielona” to wywyższający się ponad „ziemię” dostojnicy duchowni i świeccy, to uprzywilejowane grupy społeczne, a nawet całe państwa okupujące inne narody. „Miasto” to religia – kościół, a w zasadzie skostniała instytucja religijna ze swoją hierarchią, w której władzę absolutną sprawuje papież.

Wielka Nierządnica jest o sobie przekonana, że ma charakter ponadczasowy, że jest niezniszczalna: mówi w swym sercu: ” Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby…” (Ap 18 : 7).
Zapewne niemal każdy słyszał, wypowiedziane z pychą przez kupców-czarowników, następujące słowa z ambony: „Były wielkie imperia, królestwa, dynastie – i wszystkie upadły. A Kościół trwa w opiece „ bożej ”.” Ale na szczęście Pismo Święte pozwala zidentyfikować, że nie jest to łaska Boża, lecz szatańska, bo uczynki tego kościoła są szatańskie nieustannie od 1600 lat. Sternicy i żeglarze nie przyjmują do wiadomości, że upadek Wielkiej Nierządnicy będzie gwałtowny, a ich czyny są już osądzone : „ Kto czyni nieprawość, niech jeszcze czyni nieprawość, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca”. (Ap 22 : 11-12)
Wielka Nierządnica jest silnie zakamuflowana i trudna do rozpoznania, ponieważ nawet Jan Apostoł zdumiał się na jej widok:„I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce. I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś ? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. ” – Ap 17:6-7). Podobnie jak w przypadku Bestii, wielu będzie zdumionych, że „ dobrodzieje” czyli księża i biskupi prowadzą ich ku szerokim bramom zagłady.
„Wielka nierządnica” na swym czole ma też wypisane imię: „Wielki Babilon, matka wszetecznic” ( w. 5 ). Oznaczać to może tylko jedno – system papieski odziedziczył i pielęgnuje ducha starożytnego Babilonu oraz Rzymu będącego jego kontynuacją. Wskazuje więc na uosobienie zła owej potęgi religijno – politycznej, która wyrosła z imperialnego Rzymu i mówi o praprzyczynie wszelkiego zła na ziemi. Znamienne jest, że kościół rzymski chętnie określa siebie jako „matkę”.
„Wielka Nierządnica” otacza się przepychem. Ubrana jest „ w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami ” ( w. 4 ). Świadczy to o tym, że instytucja ta wyróżnia się bogactwem, próżnością i pychą. Ponieważ tekst wymienia bogate stroje, przypomnijmy, że purpura o odcieniu fioletowym jest kolorem szat biskupich, zaś szkarłat – kardynalskich. Warto też przypomnieć, że początkowo chrześcijanie spotykający się w zborach niczym się od siebie nie wyróżniali, a więc nie nosili żadnych szat liturgicznych.

Wielka Nierządnica ( do chwili swojej zagłady ) ma mieć wpływ na niemal każdą działalność ludzką. Ale po jej zagładzie – ” ich towaru nikt już nie kupuje: towaru – złota i srebra, (…) oraz ciał i dusz ludzkich ” – Ap 18 :11-13).
A jak jest z handlem duszą ludzką ?

Ten handel odbywa się od urodzenia aż do śmierci, a nawet po śmierci ( msze za dusze zmarłych ). Wielka Nierządnica handluje wszystkim: „błogosławi” nowe fabryki, mosty, okręty, szkoły, więzienia, …i synów narodu idących na śmierć na wojnę lub w celu szerzenia „bożego” miłosierdzia wśród „niewiernych”, a czarownicy kropidłem próbują przysparzać rolnikom dobrego urodzaju.
Upadek Wielkiej Nierządnicy dopiero nastąpi. W tym też czasie: „ wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej” (Ap 16 :19).
Związek Wielkiej Nierządnicy z siedmioma górami: „Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość ! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta” (Ap 17 : 9). W przypisach do Biblii zapis ten odnosi się starożytnego Imperium Rzymskiego (miasto Rzym położone jest na siedmiu wzgórzach). Niektórzy uważają także, że chodzi tu zwłaszcza o 7-dem grzechów głównych, będących prawdziwymi imionami siedmiu głów Bestii. Dawniej jednak powszechnie kojarzono te siedem gór, wzgórz jako siedzibę kościoła rzymskiego, którym jest obecnie – Watykan !
Wielka Nierządnica otacza się przepychem i ludźmi sztuki, a zarazem cechuje ją próżność i brak głębi w jej filozofii: „I będą płakać (…), którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu…” (Ap 18 : 9), ”I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie” (Ap 18 : 22).

Księga Apokalipsy wyjaśnia, że dziesięciu królów przyrównanych do rogów Bestii ( Ap. 17 : 12 ) „znienawidzą Wielką Nierządnicę , spustoszą ją, ogołocą, ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu „ ( Ap.17 : 16 ). Sam Bóg ich do tego natchnie ” by wykonali Jego postanowienie „ ( Ap. 17 : 17 ). Stąd też błędne jest przekonanie niektórych komentatorów katolickich, że siedmiu królów to także siedem sakramentów. W ich pokręconym tłumaczeniu, tym jedynym sakramentem jest sakrament małżeństwa. Sakramentem, który przyjdzie (na krótko), będzie pokuta (wyznawanie grzechów i ich zadośćuczynienie). Pozostałe sakramenty – chrzest, bierzmowanie, eucharystia, kapłaństwo, ostatnie namaszczenie – upadną. Ale takie tłumaczenie jest niezgodne z resztą Pisma Świętego , gdzie król po prostu oznacza króla. Królowie to władcy, którzy od wieków dopuszczają się politycznego nierządu z Wielką Nierządnicą.

Ale jeśli mowa o t.zw. sakramentach to faktem jest, że t.zw. eucharystia – to wielkie oszustwo Wielkiej Nierządnicy ! Warto wiedzieć, że po pierwsze Jezus złożył niepowtarzalną ofiarę za grzechy raz na zawsze ( Hebr. 9 : 24 – 26 ). Po drugie – spożywanie chleba i wina przez wspólnotę chrześcijańską miało być wyłącznie upamiętnieniem ofiary za grzechy złożonej przez Jezusa i miało mieć charakter symboliczny. Dogmat o przeistoczeniu chleba w ciało i wina w krew Jezusa zachęcałby do kanibalizmu i krwiopijstwa, które było wyraźnie zakazane w Piśmie Świętym ( 3 Moj. 17 : 10, Dz.Ap. 15 : 28 – 29 ). Tymczasem według nauki kościoła rzymskiego eucharystia jest to prawdziwe ciało i krew Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina. W eucharystii według uchwał soboru trydenckiego zawiera się prawdziwie rzeczywiście i substancjalnie ciało i krew Jezusa Chrystusa wraz z jego duszą i bóstwem. Ta bluźniercza doktryna postawiła też kapłana kościoła rzymskiego ponad Boga, bo jeśli kler uważa Jezusa za Boga, to kim staje się kapłan dokonujący podczas mszy aktu przeistoczenia ? !

Ciekawe, że podstawowym narzędziem oddziaływania jakby wizytówką Wielkiej Nierządnicy jest jej puchar: „miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i nieczystości swego nierządu” (Ap 17:4), „a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu” (Ap 17:2). Jest to niezwykle ważny punkt. Chodzi mianowicie o fałszywe doktryny w tym o t.zw. sakrament eucharystii czyli o wino mszalne i pijaństwo rodem ze starych satanistycznych i lucyferycznych kultów.
„Z bogów robią chleby i z chlebów bogi. Kropidłem rozpędzają przeciwieństwa i choroby”. —pisał Stanisław Staszic, Ród ludzki, Księga 12, wiersz 571
T.zw sakrament eucharystii jest wizytówką i głównym filarem podtrzymującym egzystencję kościoła katolickiego ( w tym też i niektórych innych odłamów chrześcijańskich, których Wielką Macierzą jest kościół rzymski ). A wizytówką Apokaliptycznej Wielkiej Nierządnicy jest puchar („miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.” Ap 17:4), („a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.” Ap 17:2). Nietrudno skojarzyć ten zapis z eucharystią.
Apokaliptyczna Wielka Nierządnica uprawia czary („…bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody.” Ap 18:23). Eucharystia jest podstawowym czarem Wielkiej Nierządnicy i przepustką do uprawiania wielu innych czarów. Lista tych czarów jest przeogromna: począwszy od t.zw. siedmiu sakramentów, a na przeróżnych „święconkach” skończywszy.

Kolejny unikalny atrybut charakteryzujący Wielką Nierządnicę (inaczej Prostytutkę ) wynika z zapisu: „I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy...” (Ap 18:23). Oblubieńcem jest Jezus Chrystus (patrz także : Ap 19:6-9). Oblubienicą jego Zbór czyli ci, którzy żyją zgodnie z nauką Jezusa. Oznacza to, że kościoły opustoszeją, i nie będzie komu czytać fragmentów Ewangelii – będących mieszanką nauki Jezusa i bluźnierczych doktryn filozoficzno-teologicznych przeciwko Bogu.
Odczytując Apokalipsę można wywnioskować, że Nierządnicą ( Prostytutką ) są wszystkie uprawiające czary religie wywodzące się od ich Macierzy, a więc różne kulty – w których widać mistyczno-spirytystyczne praktyki. Istnieje jednak kilka unikalnych zapisów, które jednoznacznie wskazują, że tą Wielką Macierzą i Największą Nierządnicą jest kościół rzymsko-katolicki.

Wielka Nierządnica zbezcześciła wszystkie 10 przykazań Bożych. To ona zniekształciła i sfałszowała Dekalog Boży, który widnieje w Piśmie Świętym zupełnie w innym zapisie niż w katechizmach kościoła rzymsko-katolickiego.
Wszystkie cechy charakterystyczne „Wielkiej Nierządnicy” – omówione tu w największym skrócie – wskazują na jedyną w swoim rodzaju instytucję religijno- polityczną, jaką jest Rzym – (czyli kościół) papieski. Wskazuje na to siedziba papiestwa, nazwa kościoła rzymskiego, język (czyli łacina – język Rzymian), którym posługiwano się aż do II soboru watykańskiego ( z ponowną próbą przywrócenia go z mszałem trydenckim włącznie) , ścisły związek z władzą, polityką i kapitałem, przepych i szaty liturgiczne, przekonania o swoim ponadczasowym i wyłącznie-zbawczym charakterze, mistyczno- spirytystyczny czyli zakamuflowany charakter tej instytucji, jej wpływ na niemal każdą sferę życia ludzkiego, doktryny odurzające narody (czyli powodujące dezorientację) i w końcu – długotrwały zbrodniczy charakter tej instytucji.

Najcięższym w stosunku do ludzkości przewinieniem papiestwa – tej jedynej w swoim rodzaju instytucji religijno-politycznej jest właśnie jej zbrodnicza przeszłość. Podobnie jak apokaliptyczna „Wielka Nierządnica” kościół rzymsko-katolicki winny jest „krwi proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.” (18. 24). Papiestwo i jemu służalczy kler mordował ludzi starających się być uczniami Jezusa. Rzecz wręcz nieprawdopodobna, ale niestety prawdziwa. Setki tysięcy ludzi z ich rozkazu i inicjatywy zginęły na stosach, i bardzo wielu było katowanych i mordowanych w perfidny sposób przez papieską inkwizycję. Papiestwo winne jest najstraszliwszych zbrodni, jakich kiedykolwiek dopuszczono się na ziemi. Żywcem na stosach wedle oficjalnie zachowanych dokumentów spalono mnóstwo ludzi, a dużo więcej zginęło w papieskich wojnach, krucjatach i podbojach zwanych bluźnierczo – chrystianizacją. Tylko w Polsce w ramach chrystianizacji w X i XI wieku wymordowano jakieś 3-4 miliony ludzi, a w czasie t.zw. chrystianizacji Ameryki Południowej, Łacińskiej i częściowo Północnej wymordowano miliony rdzennych ich mieszkańców traktując ich jako „dzikusów” i „czerwone małpy”. Istnieją zachowane dokumenty na ten temat, które wyraźnie demaskują zbrodniczy charakter papieskiego kościoła. Papiestwo zbratało się też z faszystowskimi, ustaszowskimi i hitlerowskimi mordercami i ludobójcami zawierając z nimi traktaty i konkordaty. Nie tylko, że się temu nie sprzeciwiało, ale jeszcze czerpało z tego ogromne zyski.

Babilon Wielki – taką nazwę otrzymał Apostoł Jan wprost z ust Zbawiciela. Chrystus podał także inną, jeszcze bardziej enigmatyczną nazwę – Wielka Nierządnica. Biblia nazywa nierządem bałwochwalstwo. Terminem tym także określa ona przyjaźń sług Bożych ze światem Szatana – Balzebuba i Beliara. Nierząd Babilonu Wielkiego czy też Wielkiej Nierządnicy jest utożsamiony ze wszelkim złem w sensie duchowym – masowym bałwochwalstwie oraz wszelkimi akcjami politycznymi i społecznymi, sprzecznymi z planami Boga oraz Jego wolą, a w szczególności dotyczy to wrogości i przeciwstawiania się Jego planom ustanowienia Królestwa Bożego na ziemi.
W czasach apostoła Jana Babilonem wrogim naukom Jezusa było Cesarstwo Rzymskie wraz ze swoją bałwochwalczą religią. Wielu komentatorów biblijnych uważa, że pojęcie Babilon było kodem określającym Cesarstwo Rzymskie. Ich zdaniem używano tego pojęcia z powodu ostrożności, gdyż zasięg okrutnego prześladowania pierwszych chrześcijan przez Cesarstwo Rzymskie jest wszystkim bardzo dobrze znany.
W Księdze Apokalipsy 17:1 – 2 napisano : „potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę siedzącą nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuszczali królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.”
W czasach apostoła Jana – pisarza Apokalipsy, Cesarstwo Rzymskie było symbolem korupcji, luksusu, rozwiązłości, wyuzdania oraz wielu zboczeń seksualnych. Tacyt tak napisał o Rzymie: „… miejsce, w którym wszystkie okropne i bezwstydne rzeczy się zgromadziły znalazłszy tam swój dom” (Tacitus, Annals. xv.44). Także Żydzi nieraz nazywali Rzym – Babilonem.
Według Normana Perrina, ” Rzym jest nazywany Babilonem, ponieważ jego armie, podobnie jak armie Babilonu, zniszczyły tak świątynię jak i miasto.” (Jesus and the Language of the Kingdom, p. 58)
Oczywiście wojska rzymskie zniszczyły tak świątynię jerozolimską jak i całe miasto w roku 70 roku n.e. Tym samym starożytny Rzym, na wzór jego poprzednika, czyli Babilonu, pod berłem Nebukadnesara spełnił identyczna rolę i wykonał ponownie wyrok Boży na odstępczym Izraelu.
A według pism Starego Testamentu, Babilon był symbolem buntu oraz opozycji w stosunku do Boga. Starożytny Babilon był miejscem najohydniejszych kultów demonicznych, podczas których palono na stosach niemowlęta ku czci Baalowi, Mardukowi czy też innym demonom. To w Babilonie odbywały się orgie sakralne, czarne msze ku czci demonów i Babilon był miejscem szczególnie znanym z masowego bałwochwalstwa. W Babilonie czczono Astarte czy też Astarot, demonicę, nazywaną także Królową Niebios.
Późniejszy kult maryjny – jedna z głównych cech kościoła rzymskiego – do złudzenia przypomina ten starożytny bałwochwalczy demoniczny kult staro-babiloński.

Uwzględnijmy kilka szczególnych cech, które według Biblii posiada Babilon Wielki.
– Jest to Babilon Wielki – natomiast Babilon starożytny nie posiadał światowego zasięgu ani tak dalekosiężnej władzy jaką posiada dzisiejszy papieski Rzym
– Babilon starożytny był systemem polityczno religijno-finansowym. Podobnie jak obecnie – Watykan.
– Szczególne jego cechy to czary, wielbienie demonów, bałwochwalstwo, opozycja przeciwko Bogu i Jego zamierzeniom oraz przeciwko Jego sługom. Wystarczy poznać historię papiestwa, żeby zauważyć ogromne podobieństwa.
– Rządy starożytnego Babilonu nacechowane były okrucieństwem. Dzisiejszy Babilon Wielki przerasta okrucieństwem wszystkie dotychczasowe systemy rządowe.
– Dzisiejszy Babilon Wielki posiada niezwykłą władzę na skalę światową, władzę polityczną, władzę gospodarczą, a zwłaszcza władzę nad systemem monetarnym całego świata. Jest to najbogatsza instytucja na globie ziemskim, dążąca do zdobycia kontroli
finansowej nad całym światem posługując się do tego celu jezuitami i ludźmi im podległymi, którzy przejęli różne banki w wielu krajach oraz stworzyli FED odpowiedzialny za kryzys finansowy o zsięgu globalnym
– Watykan charakteryzuje się bezlitosnymi prześladowaniami sług Boga Najwyższego. W tym celu stworzył Inkwizycję, a obecnie kler posługuje się skrytymi mordami w stosunku do tych, którzy są mu niewygodni
– Jest to miasto siedmiu wzgórz, panujące nad królami ziemi. Jest kontynuacją pogańskiego Rzymu o czym świadczy przejęcie wielu elementów religii pogańskiego Rzymu przez kościół rzymski łącznie z przebudowanymi świątyniami staro-rzymskimi
– Podobnie jak w starożytnym Babilonie wspołczesny Babilon charakteryzuje się jawnym, masowym bałwochwalstwem wraz z kultem – Królowej Niebios na czele.

Kościół rzymski i jego stolica – Watykan jest jedyną organizacją na ziemi, która posiada wszystkie cechy biblijnej Wielkiej Nierządnicy – Babilonu Wielkiego. Ten współczesny Babilon pełen demonów podległy władzy szatana ( Ap.18 : 2, ) sprawuje niemal całkowitą kontrolę nad wszystkimi religiami świata. Macierz pod swoimi ekumenicznymi skrzydłami zbiera pozostałe nierządnice, przez co dają też one dowód, że z jednego diabelskiego źródła pochodzą.
Inaczej mówiąc, jest to w rzeczywistości Imperium Religii Fałszywej, ale Biblia nazywa ten twór Babilonem Wielkim ponieważ Watykan jest głównym trzonem tego imperium i wszystkie rozkazy idą z Watykanu.
Nawet słowo ” religia ” ma pogańskie, rzymskie pochodzenie i nie ma nic wspólnego z duchową nauką i duchową ścieżką Jezusa.
Przez wiele stuleci Watykan był w stanie kontrolować przepływ wszelkich informacji, ale od roku 1989, roku, w którym Internet rozpoczął swoją wędrówkę do domu każdego przeciętnego człowieka, owo pasmo milczenia zostało przerwane, gdyż jak powiedział Jezus : „nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.” – Ewangelia Łukasza 8 : 17
Stąd też podejmowane są obecnie wysiłki, aby ograniczyć internet, aby go lepiej opodatkować i kontrolować jak wszystkie media, które są w rękach kleru i ludzi im podporządkowanych.

Główną siłą Watykanu jest Zakon Jezuitów oraz Opus Dei, ale ich działalność jest utajniona. Zakon Jezuitów nie jest zakonem religijnym, ale raczej militarnym. Podobnym zakonem był Zakon Najświętszej Maryi Panny Kawalerów Mieczowych zwany potocznie Krzyżakami oraz znany z przeszłości Zakon Templariuszy. Na czele Zakonu Jezuitów stoi Generał – zwany także czarnym papieżem ! Ostatnio Peter Hans Kolvenbach ustąpił ze stanowiska Generała Jezuitów, a zastąpił go znacznie młodszy Adolfo Nicolas – pochodzenia hiszpańskiego. 19 Stycznia 2009 roku Adolfo Nicolas został wybrany na kolejnego Generała Zakonu Jezuitów.

Kogo wielbi Watykan ?

Niegdyś Jezus zdemaskował faryzeuszy i uczonych w Piśmie i powiedział do nich : ” Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie ? Dlatego, że nie możecie słuchać słowa mojego ! Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego !
On był mężobójcą od początku w w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. ”
Ewangelia Jana 8 : 43 – 44. Tymczasem kapłani żydowscy i uczeni w Piśmie byli świecie przekonani, że służą samemu Bogu. Podobnie jest dzisiaj. Kto komu służy i kogo wielbi – to określają czyny, a nie słowa. Jezus powiedział bowiem : ” po owocach ich poznacie ” – Ewangelia Mateusza 7 : 20.

Jeden z byłych członków zakonu Jezuitów, Alberto Rivera ukazał ludziom prawdziwe oblicze tego morderczego Zakonu oraz wiele szczegółów dotyczących wielbienia samego Lucyfera w Kościele Rzymsko Katolickim. Jest to jedna z tajemnic mistycznych tego zakonu. Alberto Riviera wyjawił, że generałowie jezuiccy zbierają się na „Czarnych Mszach” w Hiszpanii, podczas których wielbi się Lucyfera. Wszyscy uczestnicy owych „mszy” są przybrani w czerń.
Za ujawnienie owych tajemnic Rivera został zamordowany. Profesora Uniwersytetu Georgetown, były egzorcysty Malachi Martina, który pracował przez wiele lat w Watykanie i był prywatnym sekretarzem jezuity, kardynała Augustina Bei w swojej wydanej w roku 1996 książce „Windswept House : A Vatican Novel” napisał na stronie 492 :
„Nagle stało się ewidentne że podczas obecnego pontyfikatu, Rzymski Kościół katolicki wprowadził stałą obecność księży wielbiących Szatana i kochających go ; biskupów i księży którzy sodomizowali tak chłopców jak siebie samych ; zakonnic przeprowadzających „Czarne rytuały”, które żyły w lesbiańskich związkach… każdego dnia, czy to Niedzieli czy Dni Świątecznych, działania herezji i bluźnierstwa, gniewu i faworytyzmu były pozwalane i popełniane na świętych Ołtarzach przez mężów, których nazywamy księżmi. Świętokradcze czyny i obrzędy nie tylko wykonywano na Ołtarzach Chrystusa, ale otrzymywano cichą aprobatę albo co najmniej ciche pozwolenie pewnych kardynałów, arcybiskupów, i biskupów.”
Martin twierdzi że wysokiej rangi członkowie Kościoła przysięgają Szatanowi swoje dusze podpisując się własną krwią w precyzyjnie opracowanych rytuałach ( patrz – Bohemian Grove). Nie jest on odosobniony w tych oskarżeniach.
Arcybiskup Milingo, egzorcysta, autor książki „Twarzą w twarz z Szatanem” napisał takie słowa: ” Teraz, trzeci wymiar (zła) jest najbardziej niebezpieczny. To jest subtelne i najokropniejsze. I nie uwierzyłbym gdym nie odkrył tego trzeciego wymiaru zła. Trzeci wymiar to ludzie, którzy idą za instrukcjami satanistycznych sekt w Kościele. Teraz z tym trzecim wymiarem, mówię ze smutkiem, że nasz kościół do tego należy. „
10 Marca 2010 ukazał się także artykuł w Times On Line – ” Główny egzorcysta o. Gabriel Amorth twierdzi, że diabeł mieszka w Watykanie.”
Gabriele Amorth, 85, jest głównym egzorcystą Watykanu ( 25 lat ) i mówi, że zajmował się 70.000 przypadkami opętania. Powiedział, że konsekwencjami szatańskiej infiltracji są walki o władzę w Watykanie, jak również ” kardynałowie, którzy nie wierzą w Jezusa, i biskupi, którzy są związani z Demonem „.
Spirytystyczne i satanistyczne elementy są widoczne w symbolizmie i liturgii Kościoła. Watykan podsuwa ludziom wszelkie możliwe bóstwa starożytne, nakładając nań postacie świętych. Kult maryjny jest niczym innym jak kultem demonicznej Astarte, święta Wielkanocy to dokładna kopia symbolizmu płodności (królik, jajka) z dodatkiem Drogi Krzyżowej oraz zmartwychwstania Jezusa. Ani data ani ceremoniały nie mają wiele wspólnego z Biblią, natomiast większość ceremonii to czyste lucyferiaństwo.
Wielkim dowodem lucyferianizmu Watykanu jest narzędzie śmierci Jezusa – krzyż. Rzymski kościół wielbi narzędzie śmierci Zbawiciela. Aby czcić narzędzie, którym był torturowany i na którym został zamordowany Jezus – to trzeba naprawdę mieć kompletnie spaczony umysł i serce ! Cechą charakterystyczną Babilonu Wielkiego jest częste używanie symbolu Czaszki i Piszczeli. A symbole te były używane przez piratów, SS i Gestapo, oczywiście są także emblematami stosowanymi przez Jezuitów czy Opus Dei.

Rzymsko-katolicki kościół (czyli nowożytny Babilon) posiada znacznie większą władzę niż Babilon starożytny. Jest oczywistą kontynuacją starożytnego pogańskiego Rzymu. Od 325 r n.e. religia kościoła rzymskiego stała się religią współpracującą z pogańskim cezarem Konstantynem faktycznym pontifexem maximusem tego kościoła i przez to stała się uprzywilejowana, a od czasu edyktu cuncos populos wydanego 28 lutego 380 r. przez cezara Teodozjusza wychowanka biskupa Mediolanu – Ambrożego, stała się religią państwową obowiązującą wszystkich mieszkańców całego Imperium rzymskiego

Celem papiestwa od wieków była władza nad światem ze stolicą w Jerozolimie. Z tego powodu organizowano wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej przezwanej Palestyną ( dosł. kraj Filistynów ). Przez 1600 lat papiestwo nie było jednak w stanie ziścić swoich marzeń.
Szatański plan wprowadzenia t.zw. globalizacji jest ukrytym celem Watykanu, a wprowadzają go aktywiści związani z kościołem rzymsko-katolickim. W ten sposób Jezuici, Opus Dei, Piszczelowcy w USA czy loża masońska P-2, do której należy wielu hierarchów i inne lucyferyczne loże papieskiego kościoła w wygodny dla siebie sposób pozostają w ukryciu skąd mogą prowadzić różne działania na rzecz Watykanu.
Aktualnie Watykan rozpoczął finalny marsz w kierunku swojego Nowego Porządku Światowego, który jest wrogi Bogu – list Jakuba 4 : 4.
W związku z tym, że wszystkie działania Zakonu Jezuitów są prowadzone w głębokiej tajemnicy i trudno jest nie tylko określić dokładnie cele oraz kierunki współpracy, trudno jest także ustalić kto jest kim. Nawet najwyżsi członkowie owych organizacji nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, co w rzeczywistości robią inni członkowie tej samej organizacji. Ich agenci przenikają do wszystkich grup społecznych, wszelkich grup religijnych i wszelkich organizacji, aby zdobyć nad nimi kontrolę. W przeważającej mierze media są w ich rękach. Szkolnictwo i edukacja podobnie przez nich są sterowane.
Władza Watykanu jest najbardziej despotyczną i morderczą, inkwizycyjną władzą, jaką świat kiedykolwiek widział. Nawet obecnie ma charakter feudalny. Władza w USA sprawowana jest poprzez wiele organizacji watykańskich. Główne organizacje to Council on Foreign Relations, (Rada Stosunków Międzynarodowych) CFR, kato-masoneria, Piszczelowcy, Bilderberg Group, Rycerze Maltańscy, Klub Rzymski, Opus Dei i wiele, wiele innych. Rozkazy idą z Watykanu, a władze polityczne kontrolowane przez Opus dei i Piszczelowców wykonują ślepo owe zbrodnicze rozkazy.
Watykan poprzez podstawione osoby i organizacje wykupuje nieruchomości, place, działki i budynki w Jerozolimie, tak jak w Polsce wykupił Kraków. Na tej zasadzie kler przejął ziemskie majątki w wielu krajach. Watykan jest największym właścicielem wielkiej ilości cennych nieruchomości w wielu państwach, w tym w Polsce nad którą przejmuje kontrolę od 1989 roku. Ale marzeniem papiestwa jest tron papieski w odbudowanej Świątyni Salomona, w Jerozolimie, by rządzić stamtąd całym światem.

Watykan posiada największe banki szwajcarskie oraz ma pod swą kontrolą większość zasobów światowego złota. Są one złożone w bankach szwajcarskich i z tej właśnie przyczyny Szwajcaria zawsze była neutralna wobec wszelkich wojen, a zaufana szwajcarska gwardia pilnuje bezpieczeństwa papieża i kleru w Watykanie.
W bankach Watykanu trzymają swoje fortuny rodziny królewskie oraz rodziny bankierskie – Rockefellerzy czy Rothschild. Cały świat jest zadłużony po uszy z wyjątkiem Watykanu. U kogo więc cały świat się zadłużył ? Watykan ramieniem Rockefellerów i Rothschildów kontroluje także Bank Federalny USA oraz Bank Angielski, który z kolei kontroluje Federalny Bank Australii, Nowej Zelandii czy Kanady. Watykan wywołuje kryzysy gospodarcze na rynkach celem zwiększenia swoich zysków.
Patrząc od strony finansowej nigdy nie płacący podatków Watykan ma pod sobą mniejszych bankierów, którzy z kolei są właścicielami mediów, MTV, Hollywood, wszelkich sieci jak CNN, Reuter czy sieci Ruperta Murdocha. Afera watykańskiego Banku Ambrozjano odsłoniła kulisy świadczące o powiązaniu bankierów watykańskich z mafią włoską i ” praniu brudnych pieniędzy. ” Kto ma aż takie pieniądze oraz tak daleko posuniętą kontrolę finansową, ten rzecz jasna dąży do sprawowania władzy nad całą Ziemią. Papieże nie kłaniają się nikomu i nie całują niczyich pierścieni, ale większość mężów stanu całuje pierścień papieski i głęboko się przed każdym papieżem kłania. To wiele mówi samo za siebie.

Wiele się ostatnio słyszy o pedofilii wśród kleru i to wśród wysokich hierarchów kościoła, ale niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że pedofilia jest jednym z aktów ceremonialnych podczas wielbienia Szatana i innych demonów. W rytuałach stosuje się gwałty, pedofilię, zabijanie na ofiarę, picie krwi ofiar i wiele innych ohydnych rzeczy. Pedofilia odgrywa znaczną rolę w ceremonialnych nadużyciach seksualnych. Te chore poglądy na ten temat zostały przepowiedziane w Biblii. Ciekawe, że apostoł Paweł właśnie do gminy chrześcijańskiej w Rzymie pisał ostrzeżenie przed homoseksualizmem i lezbijstwem ( Rzym. 1 : 25 – 28). Na miejscu tej gminy złożonej wówczas z gorliwych chrześcijan wymordowanych przez Nerona, szatan zasiał swój chwast, który się wielce rozplenił. Przeciwnik stworzył swój własny kościół. Apostoł Paweł wyraźnie o tym mówił : ” Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne nie oszczędzając trzody. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. „ – Dzieje Apostolskie 20 : 29 – 30.
A w 1 liście do Tymoteusza 4 : 1 – 3 napisał m.in. : ” Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłuda kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich…” .

A przecież kościół rzymsko-katolicki jest znany ze swego stanowiska w kwestii celibatu, który jak historia pokazuje oznacza jedynie zakaz małżeństw księży katolickich z kobietami, a nie zakaz stosunków seksualnych !
Właśnie dzięki prokościelnym mediom nasila się kampania faworyzująca wszelkiego rodzaju orientacje seksualne z lesbijstwem oraz homoseksualizmem włącznie. Media reklamują poparcie dla homoseksualistów, a wszelkie informacje o pedofilii hierarchów kościoła są w miarę możliwości szybko tuszowane i usuwane.

Nierządnica jest wierną kopią bałwochwalczego Babilonu z jedną tylko dużą różnicą, że robi to wszystko na skalę światową. Jest także uwikłana w czarną satanistyczną magię, identyczną, jaką uprawiał starożytny Babilon. Niemal wszystko, co czyni owa Nierządnica, Wielka Prostytutka jest sprzeczne z wolą Boga oraz skierowane przeciwko Niemu oraz Jego Synowi.
Objawienie 17:6 informuje, że ta Niewiasta jest pijana krwią świętych i krwią świadków Jezusa. Babilon Wielki zawsze był i jest nadal wielkim prześladowcą prawdziwie oddanych Chrystusowi chrześcijan. Zawsze ich prześladował, czy to podczas rzymskich igrzysk, czy podczas wojen krzyżowych, czy podczas krwawej i okrutnej Inkwizycji czy też podczas obu wojen światowych, których był on bezpośrednim dyrygentem.
Obecnie szykuje się do ostatniego scenariusza. Chce usunąć wszystkich swoich przeciwników i zdobyć pełną władzę nad całym światem. W którymś momencie powie w pysze swojej : ” siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam „ – Ap.18 : 7.
Ale właśnie wtedy jak informuje kolejny werset Księgi Apokalipsy 18 : 8 spadną nagle na nią wszystkie plagi, boleść, głód i śmierć, bo tak postanowił Wszechmocny Bóg – Apokalipsa 18 : 5.

Dlatego Bóg nawołuje wszystkich szczerych ludzi miłujących prawdę i sprawiedliwość, aby jak najszybciej opuścili tą zagrożoną strefę : ” Wyjdźcie z niej ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły plagi na nią spadające, gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jej i wspomniał Bóg na jej nieprawości.” – Apokalipsa 18 : 4 – 5.

 

 

http://www.wiarabiblijna.fora.pl/kosciol,9/wielka-nierzadnica-z-ksiegi-apokalipsy-kim-ona-jest,63.html

Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość

 

Zaktualizowane: 18 maja 2014 - 13:30

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish