CZY BIBLIA UCZY ŻE CHARYZMATYCZNE DARY USTAŁY W NASZEJ DYSPENSACJI(CZASACH)

 

Jak wiecie od pewnego czasu nurtuje mnie temat charyzmatyków i darów. Przekonywały mnie argumenty dwu stron. Zarówno przeciwników jak i charyzmatyków.

W związku z tym że jestem dosyć upartym człowiekiem w poszukiwaniu prawdy, drążę temat dalej. Znalazłem bardzo rzetelny tekst na wyżej wymieniony temat.

Dziękuję Guzzikowi za przetłumaczenie tego ważnego tekstu.

 

 

 

CZY BIBLIA UCZY ŻE CHARYZMATYCZNE DARY USTAŁY W NASZEJ DYSPENSACJI(okres czasu działania Boga)?
Geoffrey Grider | Maj 18, 2015 |

NIE TYLKO OBJAWIENIE ZOSTAŁO DOKONANE , I ZAKOŃCZONE , LECZ TO SAMO TYCZY SIĘ ZNAKÓW TOWARZYSZĄCYM W PROCESIE OBJAWIENIA.

,,Wtedy Jezus rzekł do niego: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie.”Jana 4:48 (Użyłem Biblii Warszawskiej, w oryginale artykułu użyto King James Version)

Notka Edytorska: Ten artykuł udowodni poprzez Pismo, bez cienia wątpliwości, że dary apostolskie uzdrawiania i ”języki” ustaną w raz z końcem apostołów. Mamy drogą nadzieję że przeczytacie ten artykuł, i porównacie/sprawdzicie go z Biblią, ale oglądając jakikolwiek z tych zamieszczonych tutaj filmów, zostanie również jasno pokazana oszukańcza natura współczesnych Charyzmatycznych i Zielonoświątkowych ruchów.

[Cessationism] – Doktryna mówiąca że duchowe dary takie jak mówienie językami, prorokowanie, i uzdrawianie wygasły wraz z apostołami Jezusa Chrystusa.

Czy cessationism, pogląd mówiący że dary duchowe wygasły, może być udowodniony? Niektórzy mówią, że cessationism nie może być niezbicie udowodniony poprzez Pismo. My jednakże wierzymy, że zakończenie objawienia, i znaków-darów w czasach apostolskich jest bardzo wyraźnie przekazane przez Słowo Boże, tak wyraźnie, faktycznie, że przeciwny pogląd pojawił się konkretnie dopiero w ostatnich 100 latach.

Termin cessationism pochodzi z wspaniałego siedemnastowiecznego wyznania wiary, takiego jak Westminster i Baptyzm. Obydwa używają tego samego słowa. Mówiąc jak Bóg objawił swoją wole, utwierdził ją w Piśmie, wyznanie mówi, ‘Dawne sposoby Boga na objawianie Jego woli swym ludziom aktualnie są przerwane.’ To słowo właściwie nie pochodzi z Biblii natomiast doktryna owszem.

Nie tylko objawienie zostało dokonane, i przerwane/zakończone, lecz również znaki towarzyszące w procesie objawienia. Znajduje się tutaj streszczenie sześciu biblijnych dowodów na to, że dary objawieńcze zostały przerwane[wizje, słowa poznania, słowa mądrości, i proroctwa], i również znaki-dary[uzdrowienia i mówienie językami]. Bóg wciąż leczy, oczywiście, ale w odpowiedzi na modlitwę, a nie poprzez ręce obdarowanego uzdrowiciela.

Kontrowersyjny fragment z 1 listu do Koryntian 13,8-10 nie będzie użyty w tym artykule do udowodnienia końca darów. My odniesiemy się do fragmentów które jak wierzymy są konkluzywne.

1. NIE OD CZASÓW APOSTOŁÓW
Pierwszym dowodem na cessationism(Koniec objawienia i znaków-darów) jest to, że uzdrowienia i cuda mogą być dokonane tylko przez apostołów, i były ich specjalnym uwierzytelniającym znakiem. W 2 Liście do Koryntian 12,12 Paweł mówi: ”Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy.”

Byli pewni ludzie w kościele w Koryncie którzy podawali w wątpliwość, konfrontowali apostolstwo Pawła. Aby siebie obronić, zwracał on uwagę swoim darem uzdrawiania, i czynienia innych cudownych znaków, stwierdzając że tylko apostołowie mogli czynić takie rzeczy.

”Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy.” 2 List do Koryntian 12,12

Apostołem był ktoś kto towarzyszył Panu, widział Go po jego zmartwychwstaniu, i został powołany przez Niego osobiście. Jako specjalny świadek zmartwychwstania dana mu była moc uzdrawiania. Był on również osobą której pokazana miała być ‘cała prawda’ przez Ducha Świętego (Jana 14,26 i 16,13), oraz miał napisać bądź potwierdzić natchnione Pisma.

Wierzący musieli wiedzieć kto jest prawdziwym apostołem w celu poszanowania ich unikatowego aurorytetu. Poznawali oni ich po ich uzdrowieniach i innych znakach. Ludzie którzy nie należeli do zespołu apostołów (który składał się z dwojga nazywanymi asystentami) nie mogli czynić tych rzeczy. Jeśli byliby zdolni do robienia ich, to nikt nie byłby w stanie rozróżnić kto jest prawdziwym apostołem.

KENNETH HAGIN WYKONUJE ”ŚWIĘTY ŚMIECH” PODCZAS ”UPICIA” W DUCHU:

Przerażające, przerażające rzeczy tutaj. Ten Ruch Charyzmatyczny odwiódł miliony od prawdziwej Biblijnej doktryny i zamienił ją na takich oszustów.

W Dziejach Apostolskich 2,43 oraz 5,12 jest to znowu jasno pokazane że wszystkie cuda były dokonywane ‘przez ręce apostołów’. To był wyłącznie ich znak. Również, w Liście do Hebrajczyków 2,3-4 dar uzdrawiania jest ściśle powiązany z apostołami. Paweł był apostołem dzięki przywilejowi zobaczenia zmartwychwstałego Pana, oraz poprzez bezpośrednie powołanie przez Niego. Jego braki w szkoleniu przez Chrystusa zostały nadrobione poprzez jego otrzymanie specjalnego i unikalnego objawienia. Stwierdził on że był ‘jedynym urodzonym poza należytym czasem’ (1 List do Koryntian 15,8 ), wskazując że był jedynym apostołem spoza oryginalnej drużyny i dlatego więc ostatnim. (Współczesne roszczenia do apostolstwa nie spełniają biblijnych kwalifikacji oraz są niewłaściwe i błędne)

Kiedy ludzie mówią ze cesstionism(wygaśnięcie znaków-darów) nie może być potwierdzone przez Pismo, zapominają oni że Dzieje Apostolskie mówią swoiście że uzdrowienia i inne cuda były wyłącznie dla apostołów, którzy już odeszli. Kiedy kościoły rozwinęły się oraz rozmnożyły, Piotr wyruszył do Lidii, następnie do Joppy, widowiskowo uzdrawiając Eneasza, oraz wzbudzając Dorkas(Tabitę) z martwych. Cała społeczność była zdumiona, ponieważ żaden z innych wierzących w tych miejscach nie był w stanie czynić takich rzeczy.

Kiedy chłopak wypadł przez okno w Troadzie, była tam obecna tylko jedna osoba która mogła go wzbudzić z martwych, i był nią Paweł. Charyzmatycznej idei twierdzącej że uzdrowienia były dokonywane przez licznych Chrześcijan po prostu nie da się znaleźć w Nowym Testamencie. Tylko apostołowie są zanotowani jako dokonujący uzdrowień, wspólnie z dwoma apostolskimi asystentami lub delegatami, Szczepan, Filip i możliwie Barnaba.

Jedyny raz kiedy ktoś spoza tej grupy dokonał uzdrowienia był wtedy gdy Pan nakazał Ananiaszowi uzdrowić Pawła. Nie ma innego uzdrowienia oprócz tego we wczesnym kościele. Zielonoświątkowa/Charyzmatyczna idea, że uzdrowienia mają miejsce nadal przez Chrześcijan na dużą skale nie występuje w Biblii. Tak więc nieomylne zanotowania w Piśmie ukazują całe charyzmatyczne podejście do uzdrawiania jako pomyłkę na podstawie mitu. Zapiski udowadniają że uzdrowienia i potężne dzieła były zarezerwowane dla klasy ludzi którzy już odeszli.

2.TYMCZASOWY CEL JĘZYKÓW

Drugi dowód na to że cessationism może być udowodniony poprzez Pismo(znaki-dary ustały) dotyczy mówienia językami. Jest to Biblijne oświadczenie że mówienie językami było dane przez Boga dokładniej jako znak dla Żydów, sygnalizujący im nadejście nowej ery Mesjasza.

W 1 liście do koryntian 14.21-22 Paweł mów tak:
“W zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami, to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących.”

Innymi słowy/inaczej mówiąc, dar języków był cudownym dowodem dla Żydów którzy mieli opór aby uwierzyć w Chrystusa, w to że nadeszła nowa era, i nowy porządek kościoła. To nie było dla korzyści Żydów którzy uwierzyli, lecz jako znak obietnicy i ostrzeżenia dla tych którzy nie uwierzą. Nie było to przeznaczone dla Pogan, lecz dla Żydów.

BENNY HINN WYKONUJĄCY SWOJE FAŁSZYWE ”UZDROWIENIA”

Jeśli możesz obejrzeć ten film i zobaczyć tam cokolwiek dziejącego się biblijnie, to coś jest poważnie nie tak. Co najmniej, ten rodzaj bzdur jest tragiczny, zwodniczy żart, a co najgorsze to jest to demoniczna działalność.

Paweł cytował z Izajasza 28.11 rozdział w którym Izajasz przepowiada nadejście Chrystusa. Jako znak dla Żydów, Izajasz mówi że ludzie będą pokierowani przez tych ‘jąkających się i mówiących obcym językiem’. Języki Pogańskie będą nimi przewodzić, najgorsze doświadczenie upokorzenia dla Żydowskich ludzi. W tym samym czasie był to znak, że Mesjańska era przyniesie Pogan do kościoła, oraz Ewangelia będzie głoszona w innych językach.

To będzie znak nowej ery, kiedy Bóg ściągnie na dół flagę Żydowskiego kościoła, i wywiesi flagę Żydowsko-Pogańskiego kościoła Jezusa Chrystusa. Niewierzący Żydzi, którzy zaparli się Chrystusa i przylegli do szaty Mojżesza, natkną się na Słowo Boże głoszone im w barbarzyńskich, Pogańskich językach.

To wszystko musi się wydarzyć, począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy(Zesłanie Ducha Świętego, Zielone Świątki, Pentekost, Szawuot). Żydzi byli odpowiednio wzywani i ostrzegani, ale języki nie są wspomniane poza Dziejami Apostolskimi i 1 Listem do Koryntian 12-14, co pokazuje że zrealizowali oni ich cel ostrzeżenia Żydów o tym, że nadeszła nowa era. To głoszenie o erze kościoła zostało zrealizowane kiedy apostołowie żyli, a znak został wycofany. To co pojawia się w dzisiejszym mówieniu językami nie jest czynione w obecności powątpiewających Żydów, i nie ma nic wspólnego ze znakiem Nowego Testamentu. Znak tego że nadeszła era kościoła spełnił swój cel, i przeminął przez rzeczywistość. Ewangelia jest teraz głoszona właściwie w każdym języku na świecie, i znak że to się stanie już dawno wygasł. Cel języków (według nauczania Pawła) został wypełniony, udowadniając ich wstrzymanie.

3. JĘZYKI BYŁY RZECZYWISTYMI JĘZYKAMI

Trzecim dowodem na cessationism dodanym do drugiego, jest to że – ten dar prawdziwych języków był dany w dniu Pięćdziesiątnicy (i przez chwilę później), co nigdy nie było widziane od tego czasu. To powinno być dla nas oczywiste że cudowne języki z Dziejów Apostolskich i 1 Listu do Koryntian nigdy nie pojawiły się od tamtych dni.

Mówienie językami we współczesnym czasie nigdy nie jest jakimkolwiek znanym ludzkim językiem, natomiast jest tylko pozbawioną znaczenia, chaotyczną mową. Nic cudownego nie ma miejsca. W czasach Nowego Testamentu mówiący językami otrzymał przez Ducha zdolność mówienia w prawdziwym języku którego nigdy się nie uczył, a ludzie którzy dorastali z nim byli zdumieni. Żydowscy ludzie byli obecni (jako że był to znak głównie dla nich). W dniu Pięćdziesiątnicy wielu Żydów żyjących w obcych regionach usłyszało wypowiadany swój własny język, co potwierdza autentyczność mówiących językami. Po Pięćdziesiątnicy Duch rozda cudowne dary zrozumienia do interpretacji tak że autentyczność języka będzie potwierdzona. Nic takiego nie miało miejsca od czasów Biblijnych.

Dzisiaj Ci którzy propagują mówienie językami wskazują na 1 List do Koryntian 13,1 gdzie Paweł, mówiąc hipotetycznie, mówi że nawet jeśli mówiłby anielskimi językami, a miłości by nie miał, to byłoby to do niczego. W desperackim poszukiwaniu fragmentów, charyzmatyczni nauczyciele sięgają po słowa Pawła jako usprawiedliwienie dla ekstatycznych, niezrozumiałych języków, ale jest to zrozumiałe dla każdej myślącej osoby że jest to poważne nadużycie wersetu.

Poprzez opisywanie zrozumiałych języków, Biblia efektywnie ostrzega nas że dary te zostały wycofane. One po prostu nie miały miejsca kiedykolwiek w historii, gdziekolwiek na świecie, od samego początku istnienia Kościoła. To co dzieje się dzisiaj jest tym że ludzie(którzy szczerze mogą być Chrześcijanami), chcąc wypełniać to co ich liderzy uważają za poprawne, starają się wypowiadać pomijając zasady mowy. Jednakże nie mówią oni prawdziwymi językami, a nawet nie rozumieją tego co mówią.Cessationism jest wyraźnie nauczany w Piśmie, z racji tego że bardzo dokładnie opisano rzeczywiste języki wymienione w Piśmie Świętym które które nie mogą być przypisane do czegokolwiek co miało miejsce od tamtego czasu.

Od Biblijnych czasów mieliśmy wspaniałe wydarzenia reformacyjne oraz potężne przebudzenia, kiedy Duch Boży działał ochoczo z wyjątkową mocą. Dotychczas nie odnotowano ani nie nagrano nawet jednego potwierdzenia mówienia w prawdziwym języku którego nigdy się nie uczono. Jest to mocny dowód na to że dar biblijnego mówienia językami wygasł.

4.NIE MA INSTRUKCJI DO POWOŁYWANIA APOSTOŁÓW

Czwartym dowodem na cessationism jest to: Nie ma w Nowym Testamencie instrukcji dotyczącej powoływania apostołów, proroków, uzdrowicieli, i czegokolwiek w tym rodzaju. Jest to sprawa ogromnej wagi, ponieważ Bóg dał szczegółowy wzorzec kościołowi w Nowym Testamencie. Prawdą jest że niektórzy Chrześcijanie nie wierzą w to że Biblia dostarcza plan dla kościoła, ale większość z ludzi którzy są baptystycznego, wierzącego w Biblie wyznania wierzy w to.

WSPÓŁCZESNY CHAOS: RUCH CHARYZMATYCZNY I ZIELONOŚWIĄTKOWY

proszę zanotować:NTEB[Now The End Begins] nie popiera kompletnego nauczania Kalwinistów jak John MacArthur, Paul Washer i inni. Mają oni kilka dobrych racji dlatego też zdecydowaliśmy się zaprezentować ten film.

Apostoł Paweł kazał nam wielokrotnie aby być jak najstaranniejszymi naśladowcami jego w naszym ustroju kościelnym i zachowaniu, i że listy pasterskie określają w jaki sposób powinniśmy działać i funkcjonować w kościele Bożym. Został nam dany dokładny wzorzec dla kościoła na cały czas. Mamy instrukcje która starannie określa w jaki sposób wybierać głoszących oraz przewodzących starszych oraz diakonów, ale nie zawiera instrukcji na temat powoływania apostołów(ponieważ oni nie mieli być kontynuowani), ani jak rozpoznać lub akredytować proroka(ponieważ dary towarzyszące objawieniu zakończyły się w raz z ukończeniem Biblii). Nie ma również instrukcji co do mianowania uzdrowicieli.

Nie jest to jedynie argument bez źródła, lecz dowód na to że te urzędy i funkcje nie są przeznaczone do kontynuowania. Instrukcje dla każdej sprawy organizacyjnej kościoła zostały dokończone oraz uszczegółowione i wystarczają kościołowi aż do ponownego nadejścia Chrystusa. Jesteśmy nieposłuszni Bożemu perfekcyjnemu wzorcowi jeśli czynimy w kościele nominacje których nie polecił i nakazał. Jesteśmy nieposłuszni Pismu.

Jak można mówić że nie ma żadnego biblijnego dowodu na to że dary ustały, kiedy wzorzec dla kościoła nie podaje instrukcji do kontynuacji natchnionych rzeczników oraz czynicieli cudów,znaków? Jest to miarodajny dowód na cessationism – chyba że nie trzymamy się dostatecznie Biblii, oraz nie wierzymy że Bóg dał wzorzec dla swego kościoła.

5.OBJAWIENIE JEST SKOŃCZONE

Piątym dowodem na cessatonism jest to że Biblia wyraźnie naucza że objawienie jest skończone. Nie może być nowych objawień po czasie apostolskim. Mamy aktualnie zanotowane że w Ewangelii Jana 14,26 oraz 16,13 Pan Jezus Chrystus powiedział dwa razy do apostołów że Duch Święty, kiedy przyjdzie, to doprowadzi ich to całej Prawdy.

Oni będą autorami ksiąg Nowego Testamentu, oraz uwierzytelnią natchnione księgi Nowego Testamentu które nie są ich własnym pomysłem. Wkrótce cała Prawda zostanie objawiona, a po erze apostolskiej nie będzie więcej objawień Pisma. Słowo Boże będzie kompletne.

Jak bardzo/Ależ my się z tego cieszymy! W jakim bylibyśmy stanie gdyby ludzie mogli wyskakiwać to tu, to tam oraz wszędzie (tak jak robią to w charyzmatycznym świecie) dając nowe objawienia. Kto by wiedział co jest odpowiednie, i prawdziwe? Ale Pismo jest końcowym kryterium do wszystkiego, będąc skompletowane, i perfekcyjne, wystarczające oraz godne zaufania.

Juda był w stanie mówić o wierze które była ‘Raz dostarczona do świętych’. Jego listy napisane zostały możliwie 25 lat przed ostatnią księgą Biblii, ale wystarczająco późno aby wszystkie główne doktryny oraz instrukcje kościelne zostały objawione. W tej późnej fazie objawienia mówi on o wierze raz dostarczonej, albo lepiej, raz na zawsze dostarczonej. Jest ono właściwie skończone; wkrótce (z perspektywy Judy) nie będzie więcej objawień.

Zamykające fragmenty Biblii ostrzegają że nic nie może być dodane lub zabrane ze słów z księgi Objawienia, ale to jasno odnosi się do całej Biblii, nie tylko jednej księgi. Wiemy to ponieważ ostrzeżenie to ma przybliżony wydźwięk do tego danego przez Mojżesza w pierwszej księdze Biblii(pierwszych pięć oryginalnie było jedną księgą), mianowicie Księga Powtórzonego Prawa 4,2, ‘Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję.’ (słowa powtórzone przez Mojżesza w Księdze Powtórzonego Prawa 12,32).

ZAKOŃCZENIE OBJAWIENIA JEST RÓWNIEŻ UDOWODNIONE PRZEZ FAKT IŻ APOSTOŁOWIE ORAZ PROROCY SĄ OPISANI JAKO FUNDAMENTALNY ETAP KOŚCIOŁA.

W liście do Efezjan 2.20 kościół jest opisany następująco – ‘Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków[To znaczy – Proroków Nowego Testamentu], którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus’. Fundament jest to coś skończonego i stabilnego, podczas gdy budynek jest nadal budowany.

A co z proroctwem Joela, cytowanym przez Pawła w dniu Pięćdziesiątnicy, mówiącym że gdy Duch zostanie wylany, wszyscy wierzący, mężczyźni, kobiety, starzy oraz młodzi będą prorokować? Nie jest to zrozumiałe że będzie się to działo dosłownie aż do ponownego przyjścia Pana? Nie, ponieważ nasze zrozumienie tego proroctwa musi zgadzać się z niezaprzeczalnym nauczaniem Biblii mówiącym że objawienie wkrótce będzie skończone, i przerwane.

To jest to kompletne objawienie (głównie Ewangelia) które będzie głoszone przez wierzących w każdym wieku, przez mężczyzn, kobiety, na cały świat, aż do końca. Wierzący będą nadal mieli widzenia oraz sny w tym sensie że będą oni ogarniać, zastanawiać się, oraz głosić niezaprzeczalne ‘wizje i sny’ dane im w Biblii. Nie będą oni ‘prorokowali’ w sensie otrzymywania nowych objawień. Oni również będą śnić sny na temat Biblijnych planów i podbojów. W tym sensie proroctwo Joela nadal się wypełnia.

Nadzwyczajne manifestacje takie jak języki wyraźnie zniknęły w czasie gdy Piotr pisał swe dwa listy, w których w ogóle nie wspomina że te dary wczesnego kościoła nadal funkcjonowały.

Jak objawienie zostało skończone, widzimy że zadanie apostolskie oraz prorockie się skończyło. A jeśli dary towarzyszące objawieniu się skończyły, to samo tyczy się uwierzytelniających znaków natchnionych pisarzy. Pamiętamy jak Paweł powiedział, ‘Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy.'(2 List do Koryntian 12,12).

Jak można powiedzieć że nie ma biblijnych dowodów na cessationism kiedy Pismo Święte dobitnie pokazuje że całe objawienie zostało skończone, tak jak fundament, na początku wieku kościoła?

6.PISMO ŚWIĘTE ZAŚWIADCZA O KOŃCU DARÓW

Szóstym dowodem na cessationism jest to że Pismo mówi że były one w procesie wycofywania w tym samym czasie. Na przykład, Paweł, który obdarowany był apostolską mocą czynienia znaków i cudów oraz potężnych dzieł, nie mógł, w miarę upływu czasu, uzdrowić Tymoteusza, ani Trofima, ani Epafrodyta.

Wycofanie daru uzdrawiania widzimy również w Liście Jakuba 5, gdzie Jakub daje instrukcje dotyczące modlenia się o chorych, i jak starsi mogą kłaść ręce na obłożnie chorych. Oczywistym jest w tym rozdziale że w zasięgu nie ma namaszczonego uzdrowiciela, są tylko starsi, którzy się modlą.

Namaszczenie jest wspomniane, ale Grecki termin dla religijnego namaszczenia nie jest użyty. Grecki używa bardzo praktycznego słowa które oznacza ‘natrzeć’ oliwą, bardziej jako lekarstwo na odleżyny. Jakub dokładnie mówi, ‘Nie bądźcie tak niebiańsko nastawieni, że pomijacie ziemskie sposoby, ale przysporzcie fizycznie ulgi cierpiącej osobie.’

To co się liczy to modlitwa. Z pouczenia Jakuba jasno wynika że żaden obdarowany darem uzdrawiania uzdrowiciel nie przyszedł aby nakazać uzdrowienie, lub uzdrowicielsko dotknąć. Kładzenie rąk przez zwykłych starszych jest symbolicznym aktem, pokazującym miłość kościoła, opiekę, i odpowiedzialność.

Ten rozdział Jakuba zawiera cztery nawołania do modlitwy, i podąża to za jego nauczaniem że powinniśmy mówić, ‘Jeśli Pan zechce, będziemy żyć, robić to, czy tamto.’ My możemy i musimy modlić się o uzdrowienie, ale może być wolą Bożą aby cierpiący świadczył o Bożej łasce w chorobie. Głównym punktem dla nas w tym artykule jest to że nie ma ani jednej osoby posiadającej moc uzdrawiania w 5 rozdziale listu Jakuba. Uzdrawiania dokonuje Bóg w odpowiedzi na modlitwy. Postawa kościoła w toku ukazuje modlitwy o uzdrowienie, pamiętanie że niektórzy są powołani do życia jako ‘przykład cierpienia i cierpliwości’ (List Jakuba 5,10).

Fakt tego że Jakub nie wspomniał daru uzdrawiania bezbłędnie pokazuje że posiadanie mocy uzdrawiania zostało zatrzymane dosyć wcześnie w ciągu apostolskiej ery.

CZY NEUTRALNY CZYTELNIK ZAKŁADAŁBY ŻE BIBLIJNE DARY SĄ NA KAŻDY WIEK?

Zasugerowane było że jeśli nowy nawrócony bez doświadczenia kościelnego życia zostanie zamknięty w pokoju z Biblią, nigdy nie przyszło by na myśl tej osobie że charyzmatyczne dary ustały. Prawda jest wprost przeciwna. Jest wielu ludzi (niektórych znamy) którzy przychodzą z innych wyznań którzy nawrócili się do Chrystusa poprzez osobiste/prywatne czytanie Biblii, oraz następnie znaleźli drogę do kościoła. Poprzez samą Biblie nie otrzymali oni nadziei sceny charyzmatycznej. O wiele częściej – coraz bardziej z upływem czasu – wierzący opuszczali charyzmatyczne kościoły kiedy spostrzegli że to co ma tam miejsce nie jest tym co znaleźli w Biblii.

Podczas uważnego czytania Dziejów Apostolskich, odkryli oni że tylko drużyna apostołów uzdrawiała, i czuli że zostali wprowadzeni w błąd przez Zielono Świątkowy-charyzmatyczny pogląd tak jak wielu ludzi. Niektórzy zastanawiali się jakie było pierwotne znaczenie oraz cel języków, oraz kiedy dowiedzieli się od Pawła że języki były głównie dla Żydów, ponownie poczuli się wprowadzani w błąd przez ich nauczycieli.

Również czuli się wprowadzani w błąd kiedy stało się oczywiste że języki były prawdziwą mową, o wiele bardziej nadprzyrodzoną kwestią niż niezrozumiałe dźwięki. Wtedy, jak tylko Ci wierzący docenili znaczenie biblijnego wzorca dla kościoła, pojawiało się czasami pytanie w ich umysłach – ‘Gdzie w Biblii znajdują się dzisiaj instrukcje dotyczące powoływania apostołów, proroków, i uzdrowicieli?’ Odkryli że nie ma żadnych, i zaczęli być bardziej krytyczni co do nauczań jakie otrzymywali.

Wtedy pojawia się pytanie co do autorytetu i wystarczalności Pisma, i zastanawiają się, ‘czy objawienie nie jest kompletne? Jak więc, współczesne proroctwa mogą być ważne i natchnione?’ Staje się oczywiste że wszystkie te ‘autorytatywne’ proroctwa które usłyszeli są ogromną pomyłką, i złudzeniem. Wielu myślących wierzących samemu dostrzega że dla charyzmatyków Pismo jest drugorzędne w znaczeniu na rzecz ludzkiej wyobraźni i tajemniczych doświadczeń.

W końcu, im więcej Ci przyjaciele studiują Słowo, tym więcej widzą dowodów na to że znaki zniknęły wkrótce po ich spektakularnym pojawieniu się. Nie oznacza to że Pan nie prowadzi swoich ludzi do zapamiętania obowiązków czy prawd, lub nie nawołuje ich do pewnych rzeczy, czy nie ostrzega ich przed nadchodzącym niebezpieczeństwem. Są to boże sugestie, nie objawienia czy dary.

W historii kościoła, są odnotowane przypadki ludzi mających zawiadomienie od Boga dotyczące jakichś groźnych wydarzeń lub osób, ale to nigdy nie są objawienia czy doktryny. Znajdujemy takie przypadki w czasach ciężkich prześladowań. Na przykład, aż do Pierestrojki w Rosji, usłyszeliśmy o bardzo wiarygodnym przypadku kiedy Boży kluczowi słudzy zostali w cudowny sposób uratowani z aresztu ponieważ Pan wywarł na kimś, aby ten nie szedł w pewne szczególne miejsce. Było później odkryte że KGB-policja zostawiła czekającą na nich zasadzkę. Jednakże odbiorcy takiej sugestii nie został dany przypisany dar, ani na pewno żadne autorytatywne objawienie doktrynalnej prawdy. Bóg może w każdy sposób uratować i pobłogosławić swoich ludzi, ale nie jest to w żaden sposób ponowne pojawienie się apostolskich lub prorockich darów darowanych jednostką.

SZKODY WYWOŁANE CHARYZMATYCZNYM NAUCZANIEM
wielu charyzmatyków zauważa ogromną przepaść między Biblią a tym czego zastali nauczeni. Tacy powątpiewający są często zaniepokojeni faktem że duża ilość Katolików, którzy polegają na Marii, the Mass[?], i pracach na zbawienie, są również w stanie mówić językami i prorokować. Wielu również wykonuje uwielbienie w dokładnie ten sam sposób co Protestantcy charyzmatycy.

Powątpiewający w charyzmatyczność również mogą usłyszeć że niechrześcijańskie kulty również mówią językami. Nie musisz być zbawionym Chrześcijaninem aby mówić w charyzmatyczny sposób językami, ponieważ nie jest to prawdziwy dar Ducha.

Jest wielu szczerych Chrześcijan w ruchu charyzmatycznym, ale wierzymy że próba ożywienia objawienia oraz znaków-darów jest bardzo szkodliwą pomyłką. Możemy zauważyć szkoły w powstaniu ogromnych sekcji ruchu w którym Pismo właściwie zniknęło, przykryte pod niebiblijnymi ekstrawagancjami. Jest teraz ogromna charyzmatyczna grupa która neguje karną substytucje Chrystusa, oraz nawet neguje Trójcę. (Jedni z najbardziej znanych charyzmatycznych głosicieli oraz autorów negują doktrynę o Trójcy.)

Światowa muzyka rozrywkowa zdominowała charyzmatyczne kościoły, muzyka nawet najbardziej ekstremalnego i bezbożnego rodzaju. Teatralne wybryki grabiących pieniądze liderów charyzmatycznych można zobaczyć w każdej chwili na religijnych TV, a herezje ewangelii sukcesu są zauważalne wszędzie. Wielu szarlatanów i łotrów zbudowało sobie wielką świtę propagującą ich rzekome ‘uzdrowienia’ na całym świecie. Nawet muzyka-majętność-przekazywane techniki są prezentowane jako duchowe cuda, w szanowanym kościele.

Potężny nurt który stale napędza charyzmatyczne kręgi dalej i dalej od Biblii jest dowodem na poważne fundamentalne błędy, mianowicie, pomysł że objawieńcze znaki-dary są na każdy czas. Doświadczenie ich dotyczy dwojakiej pomyłki: po pierwsze, redukowanie darów do czegoś nienadprzyrodzonego (zamienianie prawdziwych języków w niezrozumiałe wypowiedzi); a po drugie, oddalanie się od Pisma, co skłania do wyobrażonych doświadczeń snów, wizji, ‘słów od Pana’, oraz podobnych rewelacji. Jest tutaj również wyrządzona krzywda indywidualnym Chrześcijanom których wiara jest przekierowana od Pana i jego Słowa, do zjawisk i sensacji.

Szczerze się modlimy aby Bóg uratował tych którzy naprawdę są jego dziećmi przed powiększającą się szkodą tego szalenie błędnego odejścia od Pisma Świętego. Jest to całkowicie możliwe do udowodnienia że cessationism jest Biblijną prawdą.

PRZYJMIJ WYZWANIE NTEB DOTYCZĄCE CHARYZMATYCZNYCH DARÓW:Jeśli zaszedłeś tak daleko, gratulacje, przeczytałeś właśnie cały artykuł, i nie zareagowałeś emocjonalnie po przeczytaniu nagłówka. Jeśli wierzysz że charyzmatyczne i apostolskie dary są na dzisiaj, oferujemy Ci wyzwanie. Przybądź do Florydy, i potowarzysz nam w lokalnym szpitalu. Pójdziemy od pokoju do pokoju, a Ty będziesz kładł ręce i modlił się za naprawdę chorymi oraz rannymi ludźmi, a my nagramy film z rezultatem i umieścimy go na pierwszej stronie tej witryny. Jeśli możesz natychmiastowo uzdrawiać tam chorych ludzi, do poziomu gdzie mogą oni w nadprzyrodzony sposób wstać ze swoich łóżek będąc w pełni uzdrowionymi, i będąc zweryfikowanymi poprzez diagnoze fizycznego badania, NTEB wycofa ten artykuł. Poniższy fragment opisuje jaki rodzaj uzdrawiania mam na myśli:
,,I rzekł Piotr: Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź! I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go; natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, I zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga.” Dzieje Apostolskie 3,6-8

To jak, Charyzmatycy i Zielonoświątkowcy, są jacyś chętni?

źródło:

www.nowtheendbegins.com/blog/?p=33135