Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Historia Słowian z przed V wieku. Cz I.

Jak napisałem około miesiąca temu  w artykule o Słowianach historia Słowian zaczyna się ledwo od V wieku jakby setki tysięcy Słowian nagle pojawiło się na obecnych terenach.

 

 

Ale dzisiaj znalazłem trop.

Otóż  Encyclopedia Britannica, na przykład, rejestruje, że pierwotną ojczyzna Słowian „była Azja, z której wyemigrowali w trzecim lub drugim tysiącleciu pne do wypełnienia części Europy Wschodniej” .

To by się zgadzało z mapką pokrywającą ludy indoeuropejskie z niewolą asyryjską Izraela.

 

Podczas gdy w Europie Wschodniej istniało wczesne osadnictwo Słowian, zgodnie z encyklopedią, było to dopiero w piątym i szóstym wieku naszej ery . że przybyła większa migracja Słowian. Ludzie ci „ruszyli śladami Niemców na zachód, do kraju między Odrą a linią Łaby-Saale, na południe do Czech, Moraw, Węgier i Bałkanów, a na północ wzdłuż górnej Dniepru”

 

 

Tak więc Historia migracji Słowian zaczyna się na Bliskim Wschodzie!

 

 

Prawda jest taka, że wiele rodzin Noachian po potopie zaludniło ziemię w różnych jej częściach.

 

Wiele z tych narodów, w tym Izraelici i Asyryjczycy, wędrowało w odległe krainy.

Jednak jednocześnie – jak pokazuje Encyclopedia Britannica – duże populacje tajemniczo pojawiają się później w różnych częściach świata. Ale z pewnością te populacje nie mogły spontanicznie powstać!

Nie mogło być tak, że nagle wielka rzesza ludzi jednego roku lub nawet w 50 lat zamieszkuje dany teren. Te migracje musiały być wielkiego kalibru.

 

Dopiero po przyjęciu biblijnej narracji można połączyć kropki i zrozumieć: te wielkie populacje, które powstają w Europie Wschodniej, są jedynie kontynuacją różnych migracji ludzi, które rozpoczęły się na Bliskim Wschodzie przed wiekami!

Historia narodu słowiańskiego demonstruje ten wzorzec. Historia zaczyna się w Azji, jak stwierdza encyklopedia – szczególnie w regionie Bliskiego Wschodu kontynentu azjatyckiego.

Azji środkowej czyli skąd wywodzą się ludy z haplogrupy indoeuropejskiej.

 

 

Bóg cały czas pomimo wstrząsów na scenie politycznej miał wszystko pod kontrolą i zło przeobraził w dobro.

 

Największe okresy wstrząsów na Bliskim Wschodzie, a tym samym początek wielu długich migracji, były zazwyczaj wynikiem zniszczenia jednego imperium i rozpoczęcia nowego. Na przykład imperium asyryjskie ustanowiło się, bezwzględnie podbijając sąsiadów i deportując ich na inne obszary swojego terytorium. Zawaliło się w 612 pne . z rąk koalicji narodów kierowanych przez Chaldejczyków i naród irański zwany Medami, potomkami biblijnego patriarchy Madai. Chaldejczycy utworzyli imperium w Mezopotamii, podczas gdy Medowie nadal rządzili terytorium współczesnego Iranu i okolic Morza Kaspijskiego.

Medowie rządzili swoim obszarem w luźnej konfederacji z sąsiadami, zwłaszcza Persami. W 550 r.p.n.e. Cyrus poprowadził Persów, kolejny naród irański, zbuntowany przeciwko Medom. Po objęciu sąsiednich Medów rządami perskimi Cyrus podbił Imperium Chaldejskie i Azję Mniejszą, ustanawiając Imperium Perskie – czasami nazywane Imperium Medo-Perskim po bliskiej federacji między dwoma plemionami.

 

 

Po ustanowieniu imperium perskiego rozpoczął się kolejny okres migracji osób przenoszących się z Bliskiego Wschodu do Europy. Byli wśród nich Izraelici, Asyryjczycy i Medowie.

Medowie zaczęli wysyłać kolonie ludzi do Europy wkrótce po zdobyciu władzy przez Persów.

W latach 400-tych pne grecki geograf Herodot zapisał wiele z tego, co było znane z mieszkańców Grecji i okolic. Spośród mieszkańców ówczesnej Europy Wschodniej i południowej Rosji opisał konkretne plemię ubrane jak Medowie, mieszkające na wschód aż do Dunaju – naród, którego „granice sięgają prawie do Eneti nad Adriatykiem, a oni nazywają siebie kolonistami Medów. ”

Rzymski geograf Pliniusz potwierdza to, co zapisał Herodot. Pisał A.D.  pierwszego wieku . ludzi, którzy mieszkali na dzisiejszej Ukrainie: „Następnie dochodzimy do rzeki Tanais (rzeki Don), która wypływa do morza dwoma ujściami, a brzegi zamieszkują Sarmaci, potomkowie Medi. ”

Tak więc historycy rzymscy i greccy odnotowują, że potomkowie Medów wyemigrowali z Azji z dzisiejszego Iranu do Europy – osiedlając się w całej Europie Wschodniej, od współczesnej Ukrainy aż po Bałkany! W czasach Pliniusza Medowie zaczęli nazywać się Sarmaci .

 

Diabeł więc co prawda doprowadził Izrael do zguby, ale Bóg dzięki ich rozproszeniu uchronił ten lud ostatecznie poprzez polityczne turbulencje.

 

Encyklopedia Britannica uznaje również Sarmatów za naród irański

Zrobiłem foto z Encyklopedii Powszechnej PWN wpisu o Sarmatach:

 

 

Spokrewnieni, czyli pewnie zamieszkiwali obszar Scytów.

 

Tak więc potomkowie Medów, dominującego plemienia irańskiego, zajmowali ważne miejsce w plemionach sarmackich.

Scytowie, z którymi spokrewnieni byli Sarmaci zajmowali obszerne terytorium na zachód aż w stronę Polski, a więc Lechici, Polanie nie mogli się pojawić nagle w roku 966….

 

 

 

 

Medowie znajdują się w proroctwach dotyczących czasów ostatecznych w Jeremiasza 25:25 i Izajaszu 21. W obu przypadkach mówi się o nich wraz z innym ludem irańskim, Elamitami.

Najwyraźniej Medowie nie byli jedynymi mieszkańcami Iranu migrującymi z Bliskiego Wschodu do Europy.

 

Elamici

Starożytni Elamici mieszkali na wschód od Babilonu w południowej Mezopotamii we współczesnym Iranie. Według żydowskiego historyka Józefa Flawiusza Persowie pochodzą od Elamitów. Elamici byli blisko związani z Medami i znaleziono je w górach Greater Media – północnym regionie Iranu.

Księga Rodzaju 14: 1 pokazuje, że Elamici mieli już historię przemieszczania się w kierunku Europy ponad tysiąc lat wcześniej, kiedy podbili Azję Mniejszą w konfederacji pod dowództwem Asyrii. Stamtąd kolonia przeniosła się dalej na północny zachód na Bałkany, gdzie Grecy nazywali je dokładnie taką samą nazwą.

Co ciekawe, Elamici można znaleźć w greckich historiach w Europie Wschodniej, a zwłaszcza na Bałkanach! Grecy obserwowali plemię ludzi mieszkających na Bałkanach na północ od nich zwane Elimaei . Osoby te były pierwotnie niezależne królestw, ale później zostały podbite przez Macedończyków w IV wieku przed naszą erą .

To odniesienie w historii zapewnia pochodzenie wielu plemion migrujących do Europy Wschodniej, które później nazwano Słowianami . Słowo Elimaei to ta sama grecka nazwa ziemi pod Babilonem, zwana „Elam”.

Oczywiste jest, że wielu Słowian jest potomkami Elama i Medów.

 

 

Medowie i Elamici  teraz w Europie!

 

 

 

Tak więc plemiona Elamitów i Medów były wśród Sarmatów, którzy wyemigrowali do Europy. Sarmaci znaleźli się w południowoeuropejskiej Rosji aż na Bałkany już w czasach Herodota, ale wielka migracja ludu sarmackiego na te tereny rozpoczęła się dopiero na początku trzeciego wieku pne , dwa wieki później.

 

 

Przy pierwszym wieku AD . Rzymianie byli coraz bardziej zaznajomieni z ludźmi z Europy Wschodniej i Sarmaci zostali wezwani przez konkretnych nazw plemiennych, takich jak Venedi (lub Wenedów).. Rzymski historyk Tacyt zapisuje silny związek między słowiańskim plemieniem Venedi a Sarmatami, zapisując, że „Wenedowie są odpowiednikiem Sarmatów” i żyli w podobny sposób.

 

Plemiona te zostały później grupowane jako Słowian w VI wieku AD ., Kiedy w końcu przyszli do głosu w Europie Wschodniej Hunowie zostali pokonani. Współcześni historycy powiedzą, jak Słowianie „nagle” pojawili się i podbili Europę Wschodnią, ale cytowane wcześniej źródła wskazują, że żyli w Europie już dawno pod różnymi nazwami. Dopiero po zepchnięciu Rzymian, Niemców i Hunów Słowianie w końcu mogli dojść do władzy.

Początek wielkiej migracji sarmackiej zbiega się z ważną datą w historii, która ujawnia impet ruchu ludzi w tym czasie. Datą tą było zniszczenie imperium perskiego w 331 rpne . Zaledwie trzy dekady później sprzymierzony lud Persów – przede wszystkim Medowie i Elamici, ale najprawdopodobniej także inni ludzie – pojawia się na północ od Morza Czarnego w licznych ilościach jako Sarmaci, a później jako Słowianie.

 

 

 

Jest wielu uczonych, którzy uznają i potwierdzają irańskie korzenie Słowian, mimo że nie jest to ogólnie akceptowane. Naukowe chorwackie społeczeństwo o nazwie zdpph zorganizowało konferencję prezentującą wyniki badań tych uczonych w 1998 r. Wśród badań znalazły się dowody genetyczne wskazujące, że w 75 procentach przypadków Chorwaci byli pochodzenia irańskiego. Wyniki obejmowały również dowody starożytnych chorwackich nazw w starożytnym kamiennym inskrypcji Dariusza oraz w greckich inskrypcjach wokół Morza Azowskiego datowanych na II i III wiek p.n.e. , dokładnie w okresie, w którym zapis archeologiczny pokazuje wielką migrację Sarmatów.

Inne podobieństwa są oczywiste. Na przykład jedna z głównych rzek, które przepływały przez Elam, nazywała się Chorwatami, a właściwie to samo określenie było używane dla Słowian zwanych Chorwatami! Ponadto „nazwa chorwackiej stolicy, Zagrzebia, jest związana z pasmem górskim Zagros w Iranie. Góry Dinara w Dalmacji i waluta dinara mogą być połączone z górą Dinar (Dene) w Iranie. Nazwa Serbia jest podobna do Seropi lub Surappi River w Elam ”, według dr Samara Abbasa ( Jat Jyoti, listopad 2003) istniały również silne wpływy irańskie w religię Słowian, zanim przeszli na chrześcijaństwo.

Podobieństwa te dotyczą nie tylko Chorwatów, ale także innych Słowian, jak pokazują starożytne historie zapisane przez Greków i Rzymian.

Można wyciągnąć tylko jeden wniosek: starożytni Elamici, Medowie i inni związani z nimi mieszkańcy Iranu wyemigrowali z Bliskiego Wschodu do Europy, gdzie zostali znani najpierw jako Sarmaci, a następnie Słowianie!

 

 

 

Słowianie przenieśli się do Europy ze współczesnego Iranu przez Kaukaz, to samo terytorium, na którym migrowali potomkowie Meshecha i Tubala i kontynuowali migrację. Geograf grecki Strabo napisał, że Sarmaci mieszkali w obszarze, który rozciągał się „na południe aż do Gór Kaukaskich”, które dołączyły do ​​Gór Moschskich. „Równinę Iberyjską zamieszkują ludzie, którzy… ubierają się zgodnie z modą ormiańską i medianą”, żyjąc jak „sarmaci, których są zarówno sąsiadami, jak i krewnymi” – napisał.

Jak opisano w poprzednim artykule, potomkowie Meshecha i Tubala są teraz znani jako Rosjanie. Strabo pokazuje silny związek między Rosjanami a innymi Słowianami, ponieważ ci ludzie migrowali przez te same obszary i mniej więcej w tym samym czasie. Właśnie dlatego ogólna klasyfikacja Słowian obejmuje prawie wszystkich mieszkańców Europy Wschodniej, w tym mieszkańców Bałkanów, Rosji, Polski i Ukrainy.

Słowianin rozprzestrzenił się na wschód w góry Ural i na zachód aż do Morza Adriatyckiego i na północ od Dunaju w Europie Wschodniej, śledząc zaawansowane kolonie swoich ludzi, którzy przed laty migrowali w te same miejsca.

Chociaż wszystkie te ludy nazywane były słowiańskimi, ludy te obejmowały kilka wyraźnie różnych grup. Tworzyli własne narody i typy etniczne oparte w dużej mierze na tym, gdzie ostatecznie się osiedlili iz kim.

Z pokazanych historii jasno wynika, że ​​ukraiński typ etniczny – kiedyś znany jako Mali Rosjanie, ale dziś zaliczany do grupy wschodniosłowiańskiej – wywodził się z Medów. Słowianie dalej na zachód na Bałkanach na północ do Polski – sklasyfikowani jako Słowianie Południowi i Zachodni – mają silniejsze pochodzenie od Elama i prawdopodobnie innych plemion irańskich z Bliskiego Wschodu.

 

Słowianie w proroctwach.

 

 

O bliskości i bliskim związku potomków tych dwóch ludów prorokowano w Księdze Izajasza 21: 2, gdzie sprzymierzyli się razem i zaatakowali ostatnie zmartwychwstanie Świętego Cesarstwa Rzymskiego, kierowanej przez Niemcy Unii Europejskiej. Kiedy połączysz tę przepowiednię z przepowiednią z Objawienia 17, która pokazuje, że UE zawrze umowę z obecnymi 27 członkami na 10 ugrupowań narodowych, staje się bardzo jasne, że niektóre narody Europy Wschodniej nie będą w Unii!

 

 

Co ciekawe, w tym proroctwie, podobnie jak w Jeremiasza 25:25, nigdzie nie ma Persów . Gdyby Medowie i Elamici nadal przebywali we współczesnym Iranie, jak wielu wierzy, z pewnością Persowie byliby również wymienieni w tym proroctwie. Jednak, jak pokazuje to proroctwo, Elamici i Medowie wyemigrowali z Iranu, podczas gdy Persowie pozostali. Właśnie dlatego Persja nie jest z nimi związana w biblijnych proroctwach.

 

Czy wiecie jak wikipedia definiuje Elamitów?

 

Elamici – lud z południowo-zachodniego Iranu, o nieustalonym pochodzeniu.”

 

 

 

Elam jest również wspominany w proroctwie z Księgi Ezechiela 32. Ten rozdział zawiera proroctwa o czasach ostatecznych dla kilku narodów. Co ciekawe, o Elamie mówi się w porządku między Niemcami (współczesnymi Asyryjczykami) a Rosją (współczesnymi Meshech i Tubal). Jest to być może kolejne biblijne potwierdzenie tego, gdzie dziś znaleźć potomków Elama: utknęli między Niemcami a Rosjanami.

 

 

I tak najliczniejsza grupa etniczna i językowa w całej Europie jest podzielona między wschód i zachód – ze Wschodnimi Słowianami, Rosjanami, Ukraińcami i Białorusinami w jednym obozie, a Europą w drugim. Większość reszty Słowian oczekuje bezpieczeństwa w niemieckiej Europie.

 

Ale my zgodnie z wola niewolników uczymy się angielskiego, gdyż ten język dominuje nie tylko kulturowo,  ale i kraje posługujące się nim przeważają nad pobitymi Słowianami finansowo.

 

 

Historycznie stan tych narodów nie spoczywa w ich rękach, lecz zależy od tego, co zdecydują się Rosja i Niemcy. Wojny światowe I i II rozegrały się na terytoriach tych narodów, pozostawiając znaczną część ich ziemi zniszczoną, a populacje brutalnie pomniejszone. 

Dziś Rosja odzyskała znaczną część pozycji, którą straciła po upadku Związku Radzieckiego, a Niemcy zajmują się sprawami globalnymi na własnych warunkach. Biorąc pod uwagę powrót do władzy obu narodów, ci, którzy mieszkają między dwoma wojownikami, muszą bardziej niż kiedykolwiek wiedzieć, co proroctwa biblijne się wydarzą. Czy historia się powtórzy?

Odpowiedź brzmi tak! Europa Wschodnia wkrótce znów stanie się krwawym polem bitwy między tymi potęgami światowymi! Moce te po raz kolejny zderzą się z wojną bardziej zaciętą i okropniejszą niż poprzednie wojny światowe razem wzięte!

 

Na podstawie:

https://www.thetrumpet.com/8449-who-are-the-slavs

 

Słowianie nie znają własnej tożsamości i dlatego dajemy się wciągać w chazarsko-edomickie sojusze. Przed II wojną światową zdradziła nas Liga Narodów. Dzisiaj UE wraz z NATO nie będzie miała skrupułów nas ponownie sprzedać i urządzić sobie grill z Polaków na naszym terenie.

 

Opierając się na tych faktach Słowianie pochodzą od Elamitów lub po prostu zamieszkiwali ten teren zgodnie z emigracją haplogrupy indoeuropejskiej.

 

 

Na terytorium Rosji na północ od Morza Czarnego znaleziono pieczęć z napisem w starożytnym języku hebrajskim. Dlaczego to odkrycie jest tak ważne?

 

 

Sarmaccy katafrakci (ciężka kawaleria pancerna) walczą z Rzymianami w wojnach Dacian pod rządami Trajana (Wikimedia Commons)

 

W 2014 roku dokonano wielkiego odkrycia w pobliżu Rostowa nad Donem, rosyjskim miastem portowym na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Archeolodzy odkrywali 2000-letni grób sarmackiej szlachcianki. Ku ich zaskoczeniu, wśród artefaktów odkrytych w grobowcu był przedmiot, którego nigdy się nie spodziewał: pieczęć karneolu wyryta w starożytnym języku hebrajskim!

 

 

 

Napis na pieczęci nosi po prostu nazwę „Elyashib” (lub „Elyashiv”). Było to powszechne hebrajskie imię oznaczające „Bóg przywraca” i faktycznie znajduje się w 15 wersetach Biblii Króla Jakuba. Archeolodzy datowali pozostałą zawartość grobowca na okres między pierwszym wiekiem pne a pierwszym stuleciem (w czasach życia Jezusa Chrystusa), ale pieczęć jest o wieki starsza.

 

 

cdn

 

 

 

 

Zaktualizowane: 4 listopada 2019 - 11:41

20 komentarze

Dodaj komentarz
  1. Przy czym germanie to my ? Tak jak załamana jest historia Polski to chyba nie nz drugiego takiego kraju nz świecie.

   1. Marcin, według mojej oceny nie możemy być jednocześnie Germanami i Słowianami.

    1. Słowianie zamieszkiwali aż do Renu. Podbili Rzym i północną Afrykę. To Niemcy ukradli nam naszą tożsamość przywlaszczajac sobie określenie Germanii gdzie nazywali nas tak rzymianie co oznaczało sąsiadow lub mieszkających obok. Lud sasanidów czyli czarnogłowych (czytaj Żydów) przywłaszczył sobie podstępem i kłamstwem ziemie Słowian łącznie z historią. Do dziś miejscowości niemieckie maja nazwy pochodzące od wielkich władców słowiańskich. Niemcy to państwo pokolenia zmijowego które łącznie z Rzymem pod przykrywką wiary w Pana Jezusa wykrwawia do dziś czyste narody słowiańskie głównie Polaków.
     Niemcy to wykreowane przez Żydów narzędzie szatana do zabijania Słowian. Historia mówi sama za siebie.

     1. Ok, tak ogolnei napisałeś, a źródła tez Marcin?

      Pewnei czytają wrogowie ten blog i dla nich tj pozywka.
      Ja udokumentowałem mapami, źródłami, wikipedią.

      W cz II pokaże tylko trop, gdyż pewności żadnej nie mamy.

      1. Herodot Piliniusz Prokosz źródeł jest mnóstwo. Już nie raz tutaj polecalem wyśmiewane książki Pana Janusza Bieszk czy też wykłady Lalaka czy Skwarek którzy powołują się przede wszystkim na tych kronikarzy.
       Ja zwiedzam grodziska starosłowianskie (w ten weekend długi byłem np. w Przywidzu.) Na stronie Atlasgrodzisk. pl jest mapa pokazująca jak bardzo zamieszkania była Polska p.n.e. Dzięki technologii lidar co rusz odnajdywanie są nowe. Pamiętajmy również że historii uczyli nas Niemcy podczas zaborów powstalo MEN. ?

       1. Najwięcej źródeł i tak jest za granicą. Janusz Bieszk zebrał je w książce Królowie Lechii i Lechici w dziejach.

        1. Książki Bieszka to żart, nie można ich traktować poważnie, już dawno zostały obalone. Sam Bieszek łączy ludy, bardzo często odmienne od siebie ze słowianami, opiera się na legendach, każdą głupote bierze ma poważnie. Bieszek nie ma pojęcia o krytycznej analizy źródeł.

         Ten sam Bieszek wierzy z kosmiczne pochodzenie Słowian.

       2. Marcin nie wyśmiewane ale uznane za infantyle. Lalak to new agowiec jak i ten od spisków już nawet nazwe kanału zpomniałem. Ten co objął schedę po panie w kapeluszu.
        Natomiast ja chce zbadac możliwość pochodzenia naszego od Izraela. Oni tego nie robili.

         1. Panie Bold,

          Po pierwsze kocham Judejczyków, ale nie Edomitów. Edomitów Bóg nakazał mi szanować i to czynię w przecwieństwie do nich, którzy razem z Chazarami sfałszowali nasza historię i chyba kazdy dobrze wie, kto sie interesuje historia, że Stalin nakazał pozmieniac polskim Chazarom nazwiska po 2 wojnie światowej. Wiemy kto tworzyl trzon SS, jakiego pochodzenia był Lenin i Stalin, Marks itd.

          Po drugie nie rozumiem Pana tu obecności skoro tak bardzo mnie Pan nienawidzi….

          Polacy mają prawo do swojej historii i niech Pan nie panikuje. Przecież wiadomo,że historie pisują zwycięzcya my jestesmy Polacy przegrani a więc nie znamy historii.

          To taki mechanizm chyba wyparcia. Wypiera Pan prawdę z siebie gdyz musiałby się Pan przyznać sam przed sobą do wielu rzeczy a to by kosztowało dysonans.

          Aha i proszę mi pokazać jeden kraj błogosławiony przez Pana nację. Tylko jeden. OK?

          Ja Panu życzę wszystkiego dobrego. Nie będę życzył błogosławieństw Bożych bo zabrzmi to sztucznie.

 1. Słowianie to lud Słowa, tylko większości Nim gardzi.

  1. etymologia:
   łac. Bethlehem < gr. Βηθλεέμ < hebr. בית לחם (bêṯ leḥem) → dosł. „dom chleba”

 2. Bardzo interesująca i zagmatwana jest ta historia, wielu rzeczy nawet nie wiedziałam 😮

 3. “To by się zgadzało z mapką pokrywającą ludy indoeuropejskie z niewolą asyryjską Izraela.”
  Niewola asyryjska około 750 r.pne
  Emigracja 2 tyś. pne. Zgadza się hehehe.

  1. nie napisałem o starcie owej niewoli o momencie wyjścia ale o czasie funkcjonowania tej niewoli. Prosze czytac ze zrozumieniem bo później ma Pan nie uzsadnione pretensje.
   Napisałem wyraxnie, że pokrywa się z mapką a nie z czasem wyjścia.

   Moje myślenie było następujące:

   1. Niewola Izraelitów w Asyrii.
   2. Ludy indoeuropejskie mieszczą się dokładnie w tym miejscu.
   3. Haplogrupa Polaków jest taka sama jak ludów indoeuropejskich

   I prosze nie drwić, bo to pokazuje brak kultury. Myślę, że opanowała Pana nienawiść, a szkoda gdyż możemy dyskutowac na argumenty i jak Pan widzi da się. Ale jak będzie Pan poddawał się emocjom, a w szczególności nienawiści to nie będę umieszczał takich komentarzy.
   Lud Boży musi byc uprzejmy jak Jezus byl uprzejmy, a ja taki się staram byc wobec Pana.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish