Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Niezrozumienie różnic w karaniu dzieci za winy rodziców. “Ojcowie nie ponoszą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech.”

Ludzie nie czytający regularnie Pisma, Ci, którzy nie rozkochali się w Bogu mają w zwyczaju wyrywać wersety z kontekstu lub nie potrafią zauważyć różnicy między tym samym zagadnieniem w innych częściach księgi.

 

Jednym z takich przykładów jest ten oto z 5 Mojżeszowej:

 

“Ojcowie nie ponoszą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech.”

 

Pozornie, dla kogoś kto powierzchownie czyta biblię wychodzi na to, że winy ojców nie przechodzą na synów. Jak byk jest napisane, że nikt nie ponosi winy za grzechy ojców. Problem polega na tym, że to Prawo wchodzące w skład Prawa Mojżeszowego mówi nam o tym, że w czasach Izraela nie wolno było zabijać dzieci za grzechy ojców, a nie mówi zaś o przekleństwach wypływających z grzechów wobec Boga. Pewnie do tego momentu część z Was może mnie nie rozumieć. Dlatego podam przykład z drugiej księgi Kronik z 25 rozdziału:

 

“Lecz nie skazał na śmierć ich synów, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze Prawa Mojżeszowego, gdzie Pan przykazał: Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców. Każdy umrze za swój własny grzech”

 

Prawo Mojżeszowe było Prawem jakby wewnętrznym. Tak jak Polaków obowiązuje prawo świeckie, ale w firmach są regulaminy.

W tym przypadku Prawo Mojżeszowe zezwalało na zabicie sprawcy mordercy. Notabene starozakonny Korwin  Mikke pragnie tego samego.

Król Amazjasz, kiedy umocniło się jego królestwo, a czynił on to co dobre w oczach Pana, nakazał wymordować sprawców śmierci jego ojca, którymi byli jego słudzy. Owi poddani zabili króla zaś za ukamienowanie syna kapłana Zecharię, mówiącego z natchnienia Bożego przeciw królowi.

 

Król Amazjasz w ich prawie wewnętrznym, chociaż moje nazewnictwo nie ma znaczenia, nakazał zabić sprawców śmierci ojca, ale pozostawić ich dzieci zgodnie z Prawem Mojżeszowym.

 

Jednakże stawiam na przeciw temu Prawu, prawo Boga Ojca, które jest nadrzędne, a nazwałbym je prawem natury. Tutaj też moje nazewnictwo nie jest istotne, ale to, co powiedział Bóg:

 

“Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. 5Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; 6a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przykazań moich.” Wyjścia 20.

 

 

Czy przekleństwa ciążące nad Polska jako krajem za kult obrazów i wyobrażenie matki boskiej, gdyż jest to tylko wyobrażenie, nie są wciąż aktualne i widoczne? Nie tylko w skali globalnej, państwowej, terytorialnej, ale i indywidualnej. Grzech bałwochwalstwa, maryjnej idolatrii jest nadal tym samym grzechem. Co jest interesujące, niektórzy chrześcijanie ogólnie rozumiani, z   powyższego tematu uznają grzech z przykazania za aktualny, ale już nie uznają za aktualne przekleństwo.

 

 

karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą

 

To przekleństwo jest nadal aktualne, dopóki ktoś z potomstwa grzesznika nie nawróci się i oczyści krwią Jezusa. Przy czym czasownik “nawróci”, tyczy się nawrócenia także od braku miłości, bo przekraczanie Prawa Boga jest brakiem miłości jak i przekraczanie braku miłości wobec bliźniego.

 

”Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty! Marana tha.” (1Kor 16:22)”

 

 

 

Podejście Mojżeszowe tyczące się zakazu wykonywania wyroków za winy ojców, zwalnia z odpowiedzialności za pracę nad sobą, a także z pokuty i zgięcia kolana przed Bogiem. Skoro dziękujemy za naszych rodziców to i powinniśmy prosić, aby Bóg im wybaczył a nas oczyścił z ich win.

 

W tejże samej księdze Kronik a 24 rozdziale jest mowa o przekleństwie za winy:

“Opuścili więc świątynię Pana, Boga swego, i zaczęli czcić aszery oraz posągi. Wskutek ich winy zapłonął gniew Boży nad Judą i nad Jerozolimą. “

 

Za kult maryjny (astarte) Bóg zapłonął gniewem.

Powiedział przez Zekarję:

 

“Tak mówi Bóg: Czemu przekraczacie przykazania Jahwe? Nie będzie się wam szczęściło! Skoro wy opuściliście Jahwe, i On także was opuści! ” 2 Kr 24

 

Po tym najechano na Judę

 

“Po upływie roku wyruszyło przeciw s wojsko aramejskie. Opanowało ono Judę i Jeruzalem, wymordowało wszystkich książąt ludu, a całą swą zdobycz wysłało do króla Damaszku. (24) Aramejczycy przybyli z nielicznym wojskiem, ale Jahwe dał im zwycięstwo nad wojskiem o wiele liczniejszym, ponieważ opuścili oni Jahwe, Boga ojców swoich. I tak wymierzyli [Aramejczycy] sprawiedliwość Joasowi”

 

 

Czy to jest jakiś odosobniony przypadek? Tutaj akurat nieszczęście spadło na cały kraj.

 

W księgach królewskich i Kronik jest takich masa.

 

Wystarczy przywołać przekleństwo na Dawidzie lub Salomonie.

 

“Tak mówi Pan: Oto Ja sprowadzę na ciebie nieszczęście z własnego twego domu, żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu rywalowi, który będzie obcował z twoimi żonami pod tym słońcem. Uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak Ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela i wobec słońca (2 Sm 12, 11-12).” 

 

Dawid zniszczył rodzinę i dlatego Bóg zniszczył jego. Ktoś powie, że Bóg jest mściwy. Nie, Bóg jest sprawiedliwy, dlatego że jest święty. Dawid wiele otrzymał a mimo wszystko zgrzeszył. Oczywiście i mnie i nam wszystkim daleko do Dawida świętości, ale mechanizmy Boże są niezmienne.

Ktoś, kto rozbija związek cudzołóstwem (uprawniony powód rozwodu) niszczy rodzinę. Ludzie nie rozumieją natury Boga bo są grzeszni, a Bóg chroni najwyższe wartości i człowieka. Gdyby nie zniszczenie Sodomy to panowały by homo gwałty i inne zboczenia. Pamiętajmy, że już w tamtych czasach była zoofilia.

 

Karą za grzech jest śmierć.

 

Dawid rzekł do Natana: »Zgrzeszyłem wobec Pana«. Natan odrzekł Dawidowi: »Pan odpuszcza ci też twój grzech — nie umrzesz, lecz dlatego, że przez ten czyn bardzo wzgardziłeś Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze«. Natan udał się potem do swego domu (2 Sm 12, 13-15).

 

 

Po śmierci swego dziecka Dawid był jednym z najbardziej świętych ludzi na ziemi. Po tragedii nie zatwardził swego serca, ale skruszył się, ukorzył. Ilu z nas się korzy przed Bogiem po grzechu? Dzisiaj modnie jest żyć w taniej jak koszulka z butelek plastykowych łasce.

Ludzie maja podejście do grzechu bezrefleksyjne.

 

Co się stało z Salomonem?

 

Najpierw Bóg ostrzegał Salomona:

 

“Jeśli jednak wy i synowie wasi naprawdę się odwrócicie ode mnie i nie będziecie strzec moich nakazów i moich przykazań, które wam dałem, lecz pójdziecie i będziecie służyć bogom obcym i będziecie się im kłaniać,(7) wytracę Izraela z ziemi, którą mu dałem, a Świątynię, którą poświęciłem Imieniu mojemu, odrzucę sprzed oblicza mego. Izrael stanie się przedmiotem przysłowia i pośmiewiskiem u wszystkich narodów, “

 

Kiedy już Salomon zgrzeszył, Bóg zapowiedział kare na jego dzieciach:

 

5 Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. 6 Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak Dawid, jego ojciec. 7 Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi4, ohydzie Ammonitów. 8 Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim bogom.

9 Pan rozgniewał się więc na Salomona za to, że jego serce odwróciło się od Pana, Boga izraelskiego. Dwukrotnie mu się ukazał 10 i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co Pan mu nakazał. 11 Wtedy Pan rzekł Salomonowi: «Wobec tego, że tak postąpiłeś i nie zachowałeś mego przymierza oraz moich praw, które ci dałem, nieodwołalnie wyrwę ci królestwo i dam twojemu słudze. 12 Choć nie uczynię tego za twego życia ze względu na twego ojca, Dawida, to wyrwę je z ręki twojego syna. 13 Jednak nie wyrwę całego królestwa. Dam twojemu synowi jedno pokolenie ze względu na Dawida, mego sługę, i ze względu na Jeruzalem, które wybrałem

 

Teraz zamieńmy to “ Zaczął bowiem czcić Asztartę,” na:

 

Stanisław  Zaczął bowiem czcić Asztartę,

 

 

lub

Salomon zbudował również posąg Kemoszowi

 

na

Stanisław oddawał cześć pomnikowi Jana Pawła II.

 

Lub

Stanisław rozbił związek Krystyny i Waldka.

 

 

Dalsze losy Izraela znamy z Pisma. Prawie wszyscy potomkowie Salomona byli źli.

Przekleństwo jest tez na płaszczyźnie stricte przyziemnej.

NieBoże decyzje rodziców spadają na dzieci. Znam siostrę w wierze, która płaci za zadłużanie matki, dodatkowo pomaga jej. Rodzic katolik maryjny.

 

Skoro przy rodzicach jesteśmy.

 

“Czcij ojca twego i matkę, jak ci przykazał Pan, Bóg twój, abyś żył przez długi czas i żeby ci się dobrze wiodło na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.”

 

Obserwuje ludzi, którzy nie szanują rodziców i faktycznie źle się im wiedzie.

 

 

Znam dzieci alkoholików, którzy mają i skłonności do alkoholu ale i ich życie przez winy ojców jest gorsze.
Oczywiście, że nie żyjemy by być bogaci, ale nie o takie błogosławieństwa chodzi.

 

Żydzi uniewinniając Barabasza sami siebie przeklęli:

 

“A cały lud zawołał: Krew Jego na nas i na dzieci nasze” “

 

Tak się stało i to po śmierci Jezusa. W roku 70 ne Imperium Rzymskie wymordowało Żydów. Ponoć wisieli na słupach co kilka metrów.

Byłem kilka razy w Krotoszynie i ludzie wyli przy uwalnianiu od przekleństw pokoleniowych. Ale ile jest przypadków po prostu złego życia, bez żadnych duchów.

 

 

 

 

” Pan się brzydzi przewrotnym, 
a z wiernymi obcuje przyjaźnie. 
33 Przekleństwo Pańskie na domu występnego, 
On błogosławi mieszkanie uczciwych” Przysłów 3.

 

 

W świetle moich rozważań, uważam, że moje podejście do tematu, uczyni innych życie bardziej odpowiedzialne i uświęcające. Każdy zły czyn jak i dobry jest notowany. Rozejrzyjcie się wokół siebie, jak wiele jest nieszczęść. Uważam, że za większością stoją grzechy rodziców i nasze. Złe, bezbożne wychowanie czyni człowieka podatnym na błądzenie, oddalenie się od Boga a zbliżenie do grzechu. To już jest przekleństwo.

 

 

Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. 16 Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. 17 Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – 18 oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu. 19 Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo20 miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego” Pwt Pr 30

 

Co się stało po ustanowieniu królowej Niebios rzekomej Maryji o setkach imion?

 

1. Czarną Madonnę

2. Częstochowską

3. Z Gwadelupy

4. Fatimska

5. Szkaplerzna (ciekawe czy katolicy słyszeli o niej)

6. Śnieżna

7. Ostrobramska

8. Piekarska

9. Licheńska

 

Trzy rozbiory, dwie wojny światowe przegrane, niewola komunistyczna, kłamstwo okrągłostołowe.

 

Nic w przyrodzie nie ginie. No może grzechy tych, którzy przyszli na kolanach do Jezusa:

 

Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna”

 

Tylko takie osoby mają czysta kartotekę.

Ale to zobowiązuje do życia w posłuszeństwie. Nie pod prawem, ale w posłuszeństwie. Nie będziesz posłuszny, jeśli będziesz ranił Boga i bliskich.

Prawdziwie nawróconego rozpoznamy po nowym sercu, które już nie chce grzeszyć. Po tym, że widzi siebie jako grzesznika zbawionego z łaski. Jezus to zrobił a nie musiał. Nawróconego rozpoznamy po stałym uświęcaniu, a nie klepaniu różańca czy sypaniu cytatami.

 

Błogosławię Wam w imię Jezusa Chrystusa.

Żyjcie uświęconym życiem.

Póki na to czas.

Póki dzisiaj trwa.

 

________________________________________

Jeśli możesz mnie wesprzeć podaję nr konta:

 

Nazwa odbiorcy: Piotr

Tytuł: Bezinteresowna DAROWIZNA  dla właściciela strony detektywprawdy.pl

Nest bank

71 1870 1045 2078 1028 6259 0001

 

 

 

PAYPAL
 

 

 

 

Zaktualizowane: 4 lipca 2019 - 10:58

7 komentarze

Dodaj komentarz
 1. Dobry art, a te przykłady ze Stanisławem naprawdę dają do myślenia.

 2. Słowianie to byli dobrzy prawdomòwni i żyjący zgodnie z naturą czyli Bogiem ludzie.
  Czcili Peruna. Imię to oznacza pierwszy Stwórca czyli nie kto inny jak Pan Jezus. Czyli świadomie wierzyli w Boga ŻYWEGO..
  To przyjście kościoła Rzymu będącego w rękach żydow zdewastowalo moralnie naszych przodków. To żydzi są winni upadkowi tego pokolenia nie kto inny. Niestety ale nie uwierzę w to że Pan Jezus przeklął dobrych Słowian.
  To ludzie ludziom gotują ten los i sami siebie niszczą. Pan Jezus jest tylko dobry. A na karanie przyjdzie pora i czarnogłowi za kłamstwa podstępy mordy napewno odpowiedzą.
  Grunwald był ostatnią wygraną walką Słowian przeciw chrześcijaństwu na którą papież zwołał największą krucjate na świecie.
  Później Polskę rozdrapywały podstępnie żydowskie rodziny czarnogłowych burgundów andegawanów romanowow itd. i trwa to do dziś dnia. Dzisiejsze,, elity” to potomkowie tych samych rodzin które doprowadziły do rozbiorow. Nie zrzucajmy winy na Boga na dolinę Jozafat przyjdzie jeszcze czas.
  To nie przekleństwa Boże tylko ludzie siebie wyniszczają nawzajem widać to gołym okiem.

  1. Marcin, nie wierze w to, co czytam.
   Peruna? jeju…. to masz swojego Peruna:

   http://hopsaddicts.com/smak-perun-p-pulawski/

   Browar Perun jest własnością Nergala.

   https://detektywprawdy.pl/2015/12/25/polski-browar-regionalny-perun-nadaje-okultystyczne-nazwy-i-symbole-na-swych-etykietach/

   Strasznie pobłądziłeś.

   Słowiaństwo także jest bożkiem. Ja na tego bozka natrafiłem w 2012 roku, ale się wyleczyłe, Pogaństwo to pogaństwo. To, że byli ludzie lepsi kiedyś nie oznacza, że byli przy Bogu. Rosjanie jako Słowianie tez byli lepsi niz teraz.

   Tworzysz nowa wiarę.
   Nie można pogodzić chrześcijaństwa z religią Pawła Szydłowskiego.

   1. Gdzieś czytałem, że ten kult słowiaństwa został teraz odtworzony tylko dlatego, że to były czasy PRZEDCHRZEŚCIJAŃSKIE. A czego ten świat nie zrobi aby umniejszyć Chrystusa. Dlatego TYLKO JEZUS CHRYSTUS. Amen.

   2. Spokojnie. Nic nie tworzę. Wierzę w Pana Jezusa w Boga żywego.
    Uważam natomiast ze słowianie byli zdecydowanie bliżej Boga niż obecne pokolenie.
    Pan Jezus to wiatr, góry, słońce, ptaki., ludzie, morze, lasy…wszystko. On stworzył wszystko i jest we wszystkim.
    Ten perun to faktycznie może nadużycie ale miałem na myśli Boga żywego a nie bóstwo. Słowianie wierzyli że pioruny, błyskawice to dzialanue Boga żyjącego czyż tak nie jest?
    Ludzie dzisiaj w to nie wierzą.

 3. Pozdrawiam serdecznie Piotrze! Nawiązując do podanego tematu to widoki dla Polski są marne. Idąc dalej Twoim wzorem analizowania Biblii podaję kolejny dowód prawidłowości twojego wykładu: Księga Powtórzonego Prawa rozdział 28 wersety od 15 do 68. Jest tam mowa o przekleństwie wynikającym z odstąpienia od Boga i jego przykazań. Gdy przeczytałem ten fragment zabrzmiało to jak historia naszego narodu na przestrzeni ostatnich ponad trzystu lat. Jest wszystko, klęski militarne i nieurodzaj, choroby i epidemie, zacofanie i głupota, wyzysk finansowy przez obcych i niewolnicza praca naszych dzieci u tych samych. Przedmiot śmiechu i przysłowia (polish jokes) a także samotność starych wypatrujących oczy za synami i córkami na obczyźnie (wyjazdy młodych za chlebem) Cudzoziemcy w naszej ojczyźnie będą wzrastać wielce a my upadać coraz niżej. Oni będą nam pożyczać, my im nie – bo z czego?, oni będą na czele a my na końcu (wersety 43 i 44) Sporo tego jest, ale pozwala precyzyjnie spojrzeć w jakim momencie teraz jesteśmy. a jesteśmy narodzie polski na poziomie wersetów od 49 do 51.
  Rozdział 28 Księga Powtórzonego Prawa49. Sprowadzi Pan na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego języka nie słyszałeś,50. naród o srogim obliczu, który nie okaże względu starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje.51. Ten pożre pogłowie twego bydła i plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż cię zniszczy
  Myślę, ze chodzi tu o Chiny, do których nasz rząd tak chętnie i bezkrytycznie się tuli. I realne zagrożenie z tej strony. Są daleko i języka ich nie rozumiemy. Bo też które państwo nie ma litości nad starcami (tam emerytury nie uwidzisz) i nad dziećmi (aborcja i transplantologia mają się znakomicie) Postępujemy co do cala zgodnie z wyrokiem i przekleństwem Bożym. Po wersetach widzę jak daleko zabrnęliśmy i odwrotu od tego jak na razie nie widać. Przeraża mnie co czeka nas dalej jeśli się nie nawrócimy.
  53. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel.
  Ktoś może powiedzieć, że dziś jest to niemożliwe. Po sąsiedzku na Ukrainie w latach trzydziestych to było. Ludzie jedli własne dzieci z głodu. I jeszcze to było nie gdzieś w buszu czy pustyni, ale na najżyźniejszych ziemiach Europy.

  krysio.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
pl_PLPolish