Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Judaizm rabiniczny nie jest religią ST, powstał na przełomie I i II w ne. jako negacja chrześcijaństwa. Cz III

 

Trzecia część świetnego tekstu o Żydach.

 

 

Poprzez połączenie się dwu ludów Judah i Edumea około 125 BC [przedChr], ci idumejscy Edomici, rozsiadłszy się na tronie Judy intrygą i siłą rozpoczęli proces rozkładania Dynastii Hasmonejskiej, a tym samym strukturę władzy Judy, stopniowo zastępując Judahitów Edo- mitami. Te fakty opisuje Józef, który NIE BYŁ ŻYDEM. Był Lewitą z Judei, więc Judahitą, co potwierdzają jego prace. Jeśli zwrócisz uwagę na to co napisał Józef, odkryjesz, że on wyraźnie rozróżnia między judahickim ludem z Judei i Edomitami z Idumei. Zawsze kiedy cytuje się „Józefa, ŻYDOWSKIEGO HISTORYKA”,bądź pewien, że ten slogan wymyślono żeby wszczepić w twój umysł fałszywą ideę, że Józef był Żydem, a nie Judahitą. To fałszywe utożsamianie zgadza się z fałszywym utożsamianiem Jezusa jako Żyda. Jest to sprawa historycznego fałszowania. Cała historia musiała być i jest przepisana przez Żydów żeby zachować ich oszustwo jako Judah i Izrael z Biblii. To jest KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI na ogromną skalę kulturową, historyczną i teologiczną. Dzięki potędze żydowskich pieniędzy, wydawnictw i reklamy, chrześcijański świat jest bardzo ignorancki co do tej personifikacji, a Żydzi robią wszystko co mogą żeby chrześcijanie tego nie rozumieli.

Zapamiętaj to twierdzenie: Jest duża róznica między Żydem i Judahitą. Za każdym razem kiedy współczesny autor wymienia Józefa, on czy ona nigdy nie zapomni do imienia Józefa dodać słów „żydowski historyk”. To nie jest nic jak tylko indoktrynacja przez powtarzanie – powtarzanie niedorzecznego kłamstwa!!! Dlatego dzieła Józefa powinny mieć tytuły Starożytności Judejczyków i Wojny Judejczyków [ang. Judaeans]. Żydowska szarada jako Izrael wymaga żeby dokumenty historyczne zmieniły nazwy i były fałszywie przełożone, i zmieniono imiona postaci historycznych, tak żeby personifikacja mogła przejść niewykryta i niekwestioniowana. To przepisanie i ponowny przekład dokumentów, oczywiście dotyczy samej Biblii, gdzie w Starym Testamencie, słowo ‚Yehudi zostało w wielu przypadkach błędnie przetłumaczone na ‚Żyd‚. W większości przypadków jest poprawnie przełożone jako „Judah”, ale tylko kilka przypadków fałszywego przekładu wymaga żeby ustanowić PRECEDENS fałszywego utożsamiania, czyli Żyd = Judah. W ten sposób idea, że Żyd = ‚Judah’została wcementowana w nasze umysły – poprzez oszustwo.
Nawet najlepiej wykształconych badaczy Biblii oszukał ten rodzaj sztuczki literackiej, która składa się z redefiniowania w czasie słów – w tym przypadku przez ponad 2 millenia. Sprytni rabini zrobili to samo ze słowem Gentile, które w oryginalnej łacinie, gentilis, oznacza KREWNYCH z tego samego ludu albo spokrewnionych plemion. Ale rabini ZREDEFINIOWALI oba słowa – hebrajskie goy i greckie ethnos by oznaczały „nie-Żyd”, ale to jest temat na kolejną homilię o subtelnych żydowskich sztuczkach słownych. Wystarczy powiedzieć, że Żydzi dzisiaj używają słowo Gentile by oznaczało „nie-Żydów”, i to jest DOKŁADNIE ODWROTNIE do tego jak to słowo było i jest używane w łacinie.
Celem umieszczenia słowa ‚Żyd’ w przekładach Starego Testamentu jest wytworzenie iluzji, poprzez sztuczkę lingwistyczną, że współcześni Żydzi są bezpośrednimi potomkami starożytnej Judah. To nie jest nic więcej niż dosłownie kuglarstwo. Poprzez tę „magiczną” sztuczkę, współcześni sefardyjscy Edomici i aszkenazyjscy Chazarowie udają iż są Izraelem. Przyjmując hebrajskie nazwiska i hebrajskie święta, i udając iż mają historię sięgającą czasów Starego Testamentu – i robiąc z tego wielki show – i poprzez fałszywe wykazywanie pokrewieństwa i wspólnego dziedzictwa ze starożytnym Izraelem, rabini judaizmu wyprali mózgi całemu swiatu naiwnych wierzących. Tresując nas żebyśmy przyjęli ICH DEFINICJE określeń biblijnych, świat judeo-chrześcijański nabrał się na oszustwa antychrysta [starożytna Petra].

Kradzież tożsamości kulturowej.

Rzeczywistość jest zupełnie inna. Najpierw musimy odrzucić Aszkenazyjczyków. To potwierdzają ich encyklopedie i historycy, aszkenazyjscy Żydzi nie są Semitami, nie są narodem Izraela, który PRZESZEDŁ na talmudyzm – nie mozaizm, a faryzeiski talmudyzm! I na podstawie tej religijnej decyzji roszczą sobie semickie pochodzenie i dziedzictwo. Z tej informacji jasno widać, że 90-95% narodu żydowskiego to oszuści, niesemickiego dziedzictwa, udający być kimś kim nie są! Żaden Aszkenazyjczyk nie ma żadnego prawa do nazwy Izrael czy Judah, ani nie ma żadnego prawa nazywania się „Semitą”. Te fałszywe tożsamości są istotnymi elementami oszukańczych gierek słownych granych przez rabinów – oszustów.

Z szacunkiem do sefardyjskich Żydów, bądźmy hojni i powiedzmy, że do 10% tych współczesnych Żydów pochodzi z gałęzi sefardyjskiej. Na jakiej podstawie ci ludzie roszczą sobie semickie dziedzictwo? Przynajmniej co Żydzi mogą powiedzieć, to że ich przodkowie mieszkali w POBLIŻU Judah. Ale ten fakt nie czyni ich Semitami czy Izraelitami. Ciągłość to nie pokrewieństwo. Inaczej mówiąc, mieszkanie koło kogoś nje czyni cię jego krewnym.
Sefardyjscy Żydzi są potomkami dwóch głównych gałęzi Kananejczyków: Sepharvaim i Idumeans (kananejscy potomkowie Ezawa). Sepharvaim sprowadzono do tej krainy opuszczonej przez Dom Izraela (10 plemion), którzy sami zostali deportowani przez Asyryjczyków do Halah i Habor. Ta era deportacji Izraelitów trwała od 745 do 701 BC. Na miejsce tych deportowanych Izraelitów Asyryjczycy sprowadzili różne obce ludy, wśród nich byli Sepharvaim, którzy mieszkali blisko miasta Babilon.
Historię o tych babilońskich Sefardyjczykach opowiada 2 Król 17:24-34, gdzie mówi się nam, że oni mieli trudne czasy z przystosowaniem się do tej ziemi bo atakowały ich dzikie lwy.
Jako poganie zakładali, że ta ziemia ma własnego rodzimego boga i wysłali do Asyrii po lewickiego kapłana, który należał do Domu Izraela, żeby nauczył ich religii wcześniej wyznawanej przez Izraelitów. Oczywiście powodem wypędzenia Domu Izraela z Samarii przez Jahwe było przyjęcie przez nich pogańskiego bałwochwalstwa, więc ten zepsuty „lewicki” kapłan uczył ich spoganizowanej wersji Prawa Mojżeszowego, zepsucie które doprowadziło do wypędzenia ich przez Jahwe z tej ziemi! Ci zagraniczni ludzie, później nazywani Samarytanami, pozostali na tej ziemi i wyznawali tę skundloną wersję mozaizmu. Jak talmudyczni faryzeusze, ciągle dodawali SWOJE pogańskie elementy do Prawa Mojżeszowego, nawet do czasów Jezusa Chrystusa. Ale oni nie byli Izraelitami, i dlatego lud Judah i Beniamina nie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Ta spoganizowana wersja mozaizmu jest nadal praktykowana w dzisiejszej Samarii. Nazywa się karaizm, a jej wyznawcy karaitami. Było ich dużo więcej w średniowieczu, ale w ostatnich stuleciach ich liczba się zmniejszyła.

 

Przywracanie personifikacji do współczesności.

Jeśli interesuje cię historia współczesna, to zauważysz, że Żydzi robią dokładnie to samo w Ameryce, po zinfiltrowaniu naszego rządu syjonistycznymi agentami, począwszy od czasów Woodrow Wilsona, a jeszcze bardziej w czasach Franklina Delano Roosevelta, który był nikim więcej jak syjonistyczną marionetką przez wszystkie lata jego kariery jako pro-komuni- styczny, pro-syjonistyczny demontażysta Konstytucji USA. W ten sposób, przy pełnym poparciu oszukanych „chrześcijańskich syjonistów”, nasz wcześniej chrześcijański naród zamienił się w syjonistyczne państwo walczące. Po zinfiltrowaniu naszego rządu, mediów, akademii i przemysłu wydawniczego, ci wywrotowi Żydzi uważają się za „Amerykanów”, działając jedynie w interesach państwa żydowskiego, Pseudo-Izraela. Żydowskie udawanie Izraela tak ogłupiło świat, że zgodził się na ich plany kradzieży Palestyny od jej rodowitych obywateli, narodu palestyńskiego, którego wielu przodków tam mieszkało przez 2000 lat.
Chrześcijańscy syjoniści uważają, że Bóg nakazał tę terrorystyczną okupację, kiedy w rzeczywistości ta okupacja jest absolutnie szatańska. Opiera się na kłamstwach, intrydze i czystce etnicznej. Choć Żydzi udają „przykład tolerancji” tu w Ameryce, to naród palestyński musi cierpieć najbardziej skrajną brutalność w imię „Izraela”. Żydzi o Palestyńczykach mówią „goiym”, przez co naprawdę mówią o nich jako podludzkich kreaturach. O tego rodzaju hipokryzji Żydów mówi Łuk 12:1: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy HIPOKRYZJI faryzeuszów. Czy twój pasterz kiedykolwiek cytował ci ten fragment? Jeśli nie, TO DLACZEGO?
Paweł także przepowiedział, że świat nabierze się na antychrysta, kiedy powiedział: „Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości„. (2 Kor 11:14) Paweł powtarza to ostrzeżenie chrześcijańskiemu światu w drugim liście do Tesalończyków: „wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.9 Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, 10 [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11 Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa,tak iż uwierzą kłamstwu…” – 2 Tes 2:8- 11. Jakie to kłamstwo oszukuje i łudzi świat chrześcijański w tych ostatnich dniach? Proste! To Kłamstwo to – Żydzi są Izraelem!
Jezus powiedział nam jak rozpoznać tych uzurpatorów, kiedy rzekł: „Poznacie ich po owocach„ (Mat 7:20). Żydowskie słowa zawsze wypowiada się w aurze pobożności i spokoju, ale ich czyny, kiedy mają władzę w rękach, przeczą ich słowom. Zawsze trzeba pamiętać o dwulicowości tych mistrzów-oszustów. I faktycznie, owocami syjonizmu są tylko kradzież, przemoc, intryga, sabotaż i ludobójstwo niewinnych ludzi. Bezsporny jest fakt historyczny, że państwo syjonistyczne założono na żydowskim terroryzmie, swawolnej barbarzyńskiej rzezi na praktycznie NIEUZBROJONYCH obywatelach palestyńskich, z których żaden nigdy nie skrzywdził ani jednego Żyda. Jeśli uważasz, że Bóg aprobuje te taktyki, to jesteś takim samym barbarzyńcą jak syjoniści. Syjonistyczna okupacja Palestyny jest niczym innym jak imperializmem w imieniu żydowskiego Boga. Każdy kto uważa inaczej jest poważnie oszukany. Menachem Begin i Itzak Shamir nawet dokonywali ataków terrorystycznych przeciwko Brytyjczykom, żeby zmusić Brytyjczyków do opuszczenia Palestyny na rzecz syjonistów, co zrobili kiedy król Jerzy VI zrzekł się brytyjskiego mandatu w 1948.
W okresie 01 – 09 naszego nowego millenium, neo-kony (neo-konserwatyści, fałszywi, pro- syjonistyczni „konserwatyści”, którzy wyszli z komunistycznej żydowskiej szkoły taktycznego
oszustwa Leo Straussa na Uniwersytecie Chicago) zakończyli żydowskie przejęcie naszego rządu, tak jak żydowscy / edomiccy herodowcy usunęli Judahitów w starożytnej Judei.
Historia się powtarza. To ci neokońscy artyści (międzynarodowi Żydzi z NWO) doprowadzili do wyboru George’a W Busha, zainscenizowali 11 IX, i wykorzystali to jako pretekst do ataku na Irak i Afganistan, co spowodowało ofiary w naszych ludziach i rannych, żeby świat uczynić bezpiecznym dla żydostwa, podczas gdy ci sami żydowscy podżegacze osiągają zyski z tych międzynarodowych konfliktów. Naprawdę, Paweł był prorokiem kiedy powiedział: „Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłośći’, udając iż są „Wybranym przez Boga ludem”.
Fałszywa dychotomia judaizmu: gierki słowne par excellence
Nawet żydowscy badacze potwierdzają, że Herod był Idumejczykiem. Ale to się koloryzuje, minimalizuje, ignoruje, zakopuje, ukrywa i szufladkuje, żebyś ty, drogi chrześcijaninie, nie mógł zrozumieć tego, że co NAPRAWDĘ SIĘ WYDARZYŁO w tamtych czasach to był PUCZ, ZAMACH, wywrotowe OBALENIE Judy przez Edomitów z Idumei, tak jak Amerykę w czasach nowoczesnych obalił międzynarodowy Żyd.
Jest absolutnie krytyczne żeby chrześcijanie zrozumieli tzw. „Okres Międzytestamentowy”, który jest okresem historycznym dobrze opisanym zarówno w Apokryfie jak i przez Józefa. Zauważycie, że istnieje, w świeckim swiecie akademickim jak i teologicznym świecie judeo- chrześcijańskim, poważny brak zapisów o tym okresie historycznym. To powinno się nazwać historyczną czarną dziurą. Jest tego dobry powód. Rabini judaizmu nie chcą byś wiedział o nielegalnym pochodzeniu judaizmu, a judeo-chrześcijańscy pasterze nie odważą się kwestionować władzy rabinicznej i ich roszczeń do „prawa” interpretowania Prawa Mojżeszowego czy do historyczności żydowskiej etniczności. Wybrańcy szatana (Jan 8:44) nie chcą być w sprzeności z faktami. Gdyby te prawdy poznano, ich imperium oszustwa by się zawaliło! Syjonizm przestałby mieć podstawy intelektualne czy teologiczne!

Zachowując ostrą cenzurę nad tym okresem historycznym, rabinat mógł zniekształcić powszechne zrozumienie Pisma Świętego. Twierdząc, że naród żydowski to Juda i Izrael, wykreowali FAŁSZYWĄ DYCHOTOMIĘ między „Żydami i Gentiles” [poganami / Gojami]. Ale Żydzi z Judei nigdy nie byli częścią narodu Izraela. To jest fałszywe roszczenie wymyślone przez faryzeuszy. PRAWDZIWA DYCHOTOMIA Pisma to rozróżnianie między Izraelitami i poganami (nie-Izraelitami). A skoro sefardyjscy Żydzi pochodzą od Edomitów, to czyni ich narodem pogańskim, narodem pogańskim który wychodzi z fałszywym roszczeniem co do dziedzictwa Judy i Izraela.
W słowach dr Wesleya Swifta, nawiązujących do NOWEGO PRZYMIERZA między Jahwe i Jego Narodem, jak przepowiedział Jeremiasz w 31:31-37:
„To było Nowe Przymierze, że kiedy Jezus w wieczerniku ze swoimi uczniami łamał chleb i dzielił się winem swojego Odkupienia, i powiedział, że Jego krew jest Nowym Przymierzem i pisma apostoła Pawła dotyczące tej komunii, pisze, że to jest Nowe Przymierze, krew Nowego Przymierza. O czym jest ta rozmowa? To jest rozmowa o tak wielkim zbawieniu. Jest to rozmowa o chrześcijaństwie i jego ekspansji, i Dom Izraela i Dom Judy miały być chrześcijańskie w chrześcijańskich narodach. Dom Izraela i Dom Judy są narodami chrześcijańskimi w czasach Chrystusa, Judy i Beniamina na ziemi galilejskiej stały się chrześcijańskimi. Galilejczycy byli wśród silnych zwolenników wczesnego Kościoła Chrześcijańskiego, a zorganizowane żydostwo nie było ani z Judy ani z Beniamina„. – s. 9, „Kontrowersja o Judah, dowód, że Żydzi NIE są Judą” [The Controversy Over Judah, Proof That the Jews are NOT Judah],
Kolejny dowód na żydowską dwulicowość jest w ich modlitwie Kol Nidre, odmawianej trzy razy podczas ich corocznych rytuałów Yom Kippur:
Za wszystkie przysięgi, zobowiązania, ślubowania i klątwy, czy nazywane ‚konam’, ‚konan’ czy inaczej, które możemy składać, przysięgać, ślubować, lub na podstawie których możemy być zobowiązani, od tego Dnia Pojednania aż do następnego (którego szczęśliwego nadejścia oczekujemy), wyrażamy skruchę. Niech będą one uznane za zwolnione, odpuszczone, uchylone, i nieważne, niech nie wywołują żadnego skutku: nie będą nas wiązać, ani mieć nad nami żadnej władzy. Przysięgi nie będą uznawane za przysięgi; zobowiązania nie będą zobowiązaniami, ani ślubowania nie będą ślubowaniami„.
Źródło: http://www.iewishencyclopedia.com

W żadnej innej religii nie ma takiej modlitwy, bo wszystkie inne wymagają, żeby ich wyznawcy byli szczerzy i uczciwi. Ale nie judaizm!!! Mojżesz NIGDY by nie pozwolił żeby jakiś kapłan uczył, że kłamanie i krzywoprzysięstwo było dozwolone w Prawdziwym Izraelu. NIGDY!!! I zdecydowanie zakazuje odejścia od Pisanego Słowa w Powt 4:2 i Powt 12:32, i zdecydowanie zakazuje przestrzegania przysięgi w Powt 23:23, jak i w innych miejscach. Odwrotnie do Pisma, judaizm uczy swoich wyznawców, że kłamanie dla dobra ich plemienia, albo dla osobistych korzyści kosztem nie-Żydów, jest CNOTĄ, a nie złem!!! Jak długo Żydzi będą kontynuować tę szaradę? Kłamca zawsze zostaje złapany na kłamstwach, a rabinat nie będzie już dłużej wyjątkiem.
Dokąd prawdziwe fakty o żydowskim obaleniu Judy pozostaną nieznane, Żydzi będą mogli utrwalać swoją PERSONIFIKACJĘ PRAWDZIWEGO IZRAELA. Swoje życie poświęciłem na ZDEMASKOWANIE TEGO HISTORYCZNEGO KŁAMSTWA. I potrzebuję waszej pomocy w szerzeniu tej informacji, żeby chrześcijanie wszędzie stali się świadomi prawdziwego charakteru judaizmu i fałszywych roszczeń co do pochodzenia w STARYM TESTAMENCIE, ani z Mojżeszem, ani z prorokami, ani z Judahitami ze świątyni.
Wszystkie te pojęcia są czystymi fabrykacjami synagogi szatana, i nie spocznę dopóki każdy na tej planecie będzie świadom tych oszustw. Sam Jezus przepowiedział, że wszystkie takie oszustwa zostaną pewnego dnia zdemaskowane (Mat 10:26, Łuk 12:2), i ten dokument, z waszą pomocą, stanie się częścią tego zdemaskowania. Chwalmy Jahwe!
Rządy przez pełnomocnika: jak Żydzi przyjęli nazwy Izraela i Judy
Słowo ‚Żyd pochodzi od nowotestamentowego słowa ‚Judean’, które NIE ma takiego samego znaczenia jak słowo ‚Judahite’. Judahite jest potomkiem plemienia Judy, w którym praktykowano odrębną religię i kulturę – odrębną od wszystkich otaczających ludów i plemion, a szczególnie odrębną od Kananejczyków i Edomitów, którzy zawsze byli wielkimi wrogami Izraelitów. Genealogię Yashua podają Mat 1 i Łuk 3, pokazując w ten sposób, że On jest genealogicznym potomkiem Dawida. W przeciwieństwie do tego, Judean (grecki: Ioudaios) jest tylko mieszkańcem kraju o nazwie Judea. Ponieważ miasto Jerozolima było metropolią międzynarodową przez większość swojej historii, mieszkało w nim wielu nie-Judahitów, i każdy mieszkaniec nazywany był „Judean”. Ale tylko rodowici Judahites mogli uważać się za „Judah”.

Dlatego jest oczywiste, że kulturowo i etnicznie ekskluzywnych Judahitów nie można równać z żadnymi wielokulturowymi Judeans. I dzisiaj widzimy Żydów promujących multikulti tak jak robili to w starożytnej Judei, podczas gdy obłudnie żądają, w jakimkolwiek kraju mieszkają, religijnej i kulturowej wyłączności dla siebie!!! Po prostu nie ma końca żydowskiej hipokryzji!
Jezus Chrystus sam potwierdza swoją wyłączność Judahity w licznych wersetach Nowego Testamentu, szczególnie u Mat 15:24, kiedy mówi do Kananejki: „Jestem posłany tylko do
owiec, które poginęły [grecki apollumi = „wypędzony”] z Domu Izraela”. Dalej mówi tej kana- nejskiej kobiecie, że Jego Ewangelia jest tylko dla Dzieci Przymierza, a nie dla żadnych innych ludzi: „Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom„. U Mat 10:5-6 Yashua określa władzę apostolską i mówi apostołom: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego!6 IDŹCIE RACZEJ DO OWIEC, KTÓRE POGINĘŁY Z DOMU IZRAELA„.
To nie może oznaczać narodu żydowskiego, bo Żydzi NIE BYLI JESZCZE WYPĘDZENI! Żydowska diaspora nie powstała aż do 70 AD, kiedy Rzymianie zaczęli niszczyć żydowską machinę polityczną, która uzurpowała sobie królestwo i kontrolę świątyni od Prawdziwej Judy. Jezus przepowiedział, że królestwo zostanie im odebrane, i tak się stało. Co ludzie pomijają to fakt, że to królestwo nigdy nie należało do Żydów, bo oni wymordowali Prawdziwych Judahitów żeby je zdobyć! W czasach Jezusa Chrystusa życie religijne w Judei było zdominowane przez skryby i faryzeuszy, z czym zgadzają się wszyscy teolodzy i historycy. Wtedy religia rządziła wszystkimi innymi dziedzinami życia, w dużo większym stopniu niż teraz, więc władzy i wpływu tych faryzeuszy-uzurpatorów nie można bagatelizować. To ci sami uczeni w piśmie i faryzeusze prześladowali chrześcijan z plemion Beniamina i Judy.
Byli tam wtedy judahiccy chrześcijanie i beniamińscy chrześcijanie w Palestynie, ale Żydzi, którzy mieli pochodzenie edomickie / kananejskie, nienawidzili chrześcijaństwo, i nie zmienili się w ogóle, jak jest do dnia dzisiejszego, odmawiają uznania Jezusa Chrystusa i nadal nienawidzą chrześcijańskiej religii.Skoro judaizm zawsze odrzucał Chrystusa, nie może być CZEGOŚ TAKIEGO JAK „żydowski chrześcijanin”. Albo jesteś jednym, albo drugim. Bycie Żydem to negowanie Chrystusa. Bycie chrześcijaninem to przyjmowanie Go. Jest nielogiczne i błędne mówić inaczej. Jezus powiedział: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie” (Łuk 11:23). Każdy Żyd który chce przejść na chrześcijaństwo musi wyrzec się judaizmu. Nie można przyjąć Jezusa jednocześnie. „Nikt nie może dwom panom służyć” (Łuk 16:13).
Chrześcijanie muszą zdecydować czy przyjmują naukę Jezusa Chrystusa czy wierzą w żydowskie kłamstwa o Nim.
1 Jan 2:22-23 bardzo wyraźnie mówi, że kto odrzuca Mesjasza automatycznie odrzuca samego Boga, dlatego żydowskie roszczenie do bycia „wybranym przez Boga narodem” jest oszustwem. To dlatego zorganizowane żydostwo ciągle próbuje redagować, dyskredytować i reinterpretować Nowy Testament. Szatan żyje w strachu że zostanie zdemaskowany!!
Łukasz 1:68 potwierdza, że Jezus przyszedł by odkupić swój lud, Izrael. Skoro żaden inny naród nie miał udziału w Przymierzu Prawa Mojżeszowego, to żaden inny naród nie stracił łaski przez nieprzestrzeganie Prawa. Zwróć uwagę na ten język: „Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela: bo On nawiedził i wyzwolił swój lud’. Jeśli Żydzi są Izraelem, to dlaczego odrzucili odkupienie? Można by myśleć, że oni całym sercem PRZYJMĄ wyzwolenie. Głupota to jedno, a bogobójstwo to zupełnie coś innego. Ewangelia Łukasza, rozdział 1 i 2 wyraźnie mówi, że Izraelici z Judy OCZEKIWALI MESJASZA. Tak NIE JEST z idumejskimi uzurpatorami, takimi jak Herod i faryzeusze, którzy postanowili zabić Jezusa, dokładnie dlatego, że bali się iż ODBIERZE IM Królestwo. To uczucie jest jasno wyrażone u Jana 7:35, jak i u Mateusza 2:1-10. A skoro współczesni Żydzi są takiej samej etniczności i religii jak ci biblijni Żydzi, to radośnie podążają ścieżką lucyferiańskiego buntu, pełnego oszustwa dla naiwnych chrześcijan, którzy po prostu nie pojmują, ani nie mogą zrozumieć charakteru i głębi żydowskiego oszustwa. Dobroduszne owieczki nie mogą pojąć wygłodniałego charakteru wilków ubranych w owcze skóry! Ani Biblia nie mówi, że „Bóg nawiedził Żydów”. (Łuk 1:68) Jezus, Łukasz i apostołowie rozumieli różnice między Judahitami i Judaeans.

 

Współczesny chrześcijanin nie!

 

Pamiętajmy, ten fałszywy związek został ostrożnie wymyślony dla was i bardzo uważnie pielęgnowany przez ponad 2000 lat oszukańczej propagandy przez rabinów. Biblia bardzo wyraźnie twierdzi, setki razy, że TYLKO IZRAEL MOŻE BYĆ WYBRANYM PRZEZ BOGA LUDEM. Powodem odrzucenia przez Żydów odkupienia Boga przez Jezusa Chrystusa jest to, że oni nie są Izraelitami. Oni są Edomitami i Chazarami, których istnienie zależy od ich 2000-letniej szarady jako Izrael i Juda.
Jezus wyraźnie rozróżnia swoich izraelickich krewnych i Żydów, bo On zawsze potępia żydowskich faryzeuszy za ich hipokryzję. U Jana 7:1 czytamy: „[Jezus] Nie chciał bowiem chodzić po Judei, BO ŻYDZI MIELI ZAMIAR GO ZABIĆ” [ang. …chodzić pośród żydostwa]. Znanie różnicy między Judean uzurpatorami (Żydzi) i swoimi Judean krewnymi (Judahitami) oczyszcza oczywistą rozbieżność w języku Ewangelii odnośnie słowa ‚Żyd. Wielu badaczy Biblii zostało zdezorientowanych tą dwoistością „dobrych Żydów” i „złych Żydów” w Biblii. Tę rozbieżność można łatwo wyjaśnić kiedy zrozumie się, że „dobrymi Żydami” są PRAWDZIWI JUDAHICI z Biblii (krewni Yashua), a „złymi Żydami” są Edomici Heroda z Idumei.

 

Updated: 24 sierpnia 2018 — 16:04

19 komentarzy

Add a Comment
 1. I to jest uświadamianie oszukanych ludzi.Brawo.

 2. Wszystko powoli staje sie jasne i wyraźne. Nawet wikipedia zaczyna pisac prawde 🙂 Pod hasłem żydzi aszkenazyjscy:
  “Nazwa „aszkenazi” wywodzi się od Aszkanaza, postaci biblijnej i pierworodnego syna Gomera (Ks. Rodzaju X). W literaturze rabinicznej królestwo Aszkanaza pierwotnie związane było z ziemiami zamieszkałymi przez Scytów.” (Scytowie mieszkali tam gdzie chazarowie wiec sami przyznaja ze nie sa z terenow Izraela 🙂

 3. Jak Twój artykuł Bracie , ma się do słów proroka Zachariasza 12 rozd. werset 10-14 . Przyjdzie Pan Jezus i obecni mieszkańcy Izraela Edomici Heroda z Idumei będą go opłakiwać ? Nie ma i nie było państwa palestyna , jest tak samo wymyślone jak ukraina . Jeśli były ? Chętnie kupię monety , przedmioty pochodzące z średniowiecza , czy z XVII w – XIX w z tych państw . Chazarowie ? Wymyślona cała historia brak dowodów na istnienie takiej nacji . Brak przedmiotów ,monet , ksiąg , czegokolwiek po chazarach . Będzie tysiącletnie królowanie Pana Jezusa w Palestynie w Jerozolimie ? Bracie dziękuję , że rzuciłeś kaganek światła na mój ciemny umysł .

  1. Arku, autor tekstu napisał, nie wiem w której części tego tekstu, że część Judejczyków dała się przekonać Edomitom przeciw Jezusowi to raz.
   Dwa, napisze specjalnie tekst o monetach.

   Jednak porozmawiajmy, ja spoglądam na biblie już jak tabula rasa, bez nalecialości nauczań innych. Oczywiście tyradycyjnie wspomniany Zachariasz tyczy się niby Izraela w dniach ostatecznych, ale mam pewnę wątpilwości.

   Otóż:

   ” W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczu w Hadad-Rimmon na równinie Megiddo. (12) I płakać będzie [cały] kraj, każda rodzina oddzielnie. Rodziny z domu Dawida oddzielnie – i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Natana oddzielnie – i ich niewiasty oddzielnie. (13) Rodziny z domu Lewiego oddzielnie – i ich niewiasty oddzielnie. Rodziny z domu Szimejego oddzielnie – i ich niewiasty oddzielnie. (14) I wszystkie pozostałe rodziny, każda rodzina oddzielnie – i ich niewiasty oddzielnie. ”

   ten fragment wspomina o pokoleniu Judy. Czyż nie? Jest to bardzo niewygodny werset dla fałszywych Judejczyków i dlatego przetłumaczony jest z prawidlowego “daję Ci Judejczyków, którzy Judejczykami nie są” na “żydów”.

   Bo, Pan Jezus ewidentnie powiedział w Apokalipsie, że:

   “Oto daję z szkoły Szatańskiej, co się powiedają być Judami, a nie są, ale kłamają. Oto uczynię je, że przyjdą i pokłonią się przed nogami twemi, i wzwiedzą, że ja ciebie miłuję.”

   Owi fałszywi Judejczycy wyzyskują cały świat i nie mają nic wspolnego z Bogiem YHWH. Cały przemysł rozrywkowy i patologiczny jest ich. Finansjera, służby specjalne, wielkie korporacje są ich.

   Jednak dziękuję Arku, bo będę prosił Boga o zrozumienie tego Zachariasza jeszcze lepiej niż obecnie rozumiem bez Jego pomocy.

   1. Bracie , a Hitler mordował Judahitów , czy Edomitów , Chazarów ? Jeśli mordował Edomitów i Chazarów , to za co ? Wracając do jarmułki , kipy , nie jest to biblijne .Żydzi noszą to na pamiątkę prześladowań w gettach włoskich , gdzie nakazywano im dekretem dożów noszenie wyróżniających ich z tłumu nakryć głowy , były to wysokie czapy szpiczaste i żółte mające ośmieszyć żydów. Nakazano im mieszkać w wyznaczonych kwartałach miasta tylko dla ludności żydowskiej tak zwane getta.Katolicy , protestanci , jehowi wszyscy oni nauczają , że oni są prawdziwym Izraelem . Bożego Błogosławieństwa Bracie !

    1. “Bracie , a Hitler mordował Judahitów , czy Edomitów , Chazaró”

     Popatrz Arku:

     http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/07/gigantyczny-protest-amerykanskich-zydow.html

     Czy rozdwojone królestwo może się ustac?

     Tak samo my, umownie rzecz biorąc protestanci protestujemy wobec fałszywym nauczaniom pastorów.

     Cała ewangelia Jana jest antyżydowska:

     http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/01/zbawienie-bierze-poczatek-od-zydow.html

     Już na poczatku prowadzenia bloga ok 6 lat temu uważałem ew Jana za najbardziej antyżydowską księgę.

     Ten tekst tylko to potwierdza:

     https://detektywprawdy.pl/2015/04/04/synagoga-szatana-czyli-jak-definiuje-sie-zyda-kwestia-zbawienie-bierze-poczatek-od-zydow/

     Popatrz Arku, jeśli będziesz podpisywał się pod działaniami Izraela, to tak jakbym ja podpisywał się pod działaniami protestantyzmu. Jezus jest nr 1 a nie Żydzi czy Izrael.

     Nawet jeśli uważasz się za Żyda, Izraelitę, to wiesz dobrze, że już nie ma ma Żyda ani Greka.
     Nawet Żydzi mesjanistyczni, których szanuję, nie sa lepsi w niczym od zwykłego protestanta oddanego Bogu. Już nie krew decyduje ani obrzezanie.

     1. Bracie ! Nie popieram żadnego rządu . Czy izraelski , polski , chiński ,czy jakikolwiek inny . Mam w pamięci z Biblii kuszenie Jezusa , gdzie szatan pokazuje królestwa świata ewg. Mateusza rozdział.4 werset 8-11. W innym fragmencie pisma Jezus mówi królestwo moje nie jest z tego świata . Nie jestem pro izraelski , chcę prawdy tak jak Ty Bracie . Prawdy na podstawie Biblii . Nie tego co piszą uczeni , naukowcy , profesorowie tego świata , gdyż Bóg mówi ,, i zginie mądrość jego mędrców , a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu ” Izaj. 29-14. W Nowym Przymierzu 1 list do Korynt. roz 1 werset 19 . W Izaj. 55 rozd. wersety 8-9 czytamy ,, myśli moje , to nie myśli wasze . Bracie nie kieruję się żadnymi emocjami . Mam duży szacunek , dla Twojej pracy na niwie Bożej . Szanuję Twoje poznanie . Nie wszyscy mają takie same .Dla mnie wszystkie karty Biblii Starego Przymierza i Nowego Przymierza mówią o Izraelu , Żydach . Nie należę do żadnego kościoła , organizacji , czy synagogi . Bracie nie odpowiedziałeś biblijnie na żadne moje pytanie tylko faktami historycznymi , które mogą ulec zmianie i co wtedy . Uczyłeś się historii w szkole podstawowej i średniej i zauważyłeś na pewno jak wiele faktów i zdarzeń zmieniło się w dzisiejszej historii nauczanej w szkołach . Bożego Błogosławieństwa Bracie !

      1. niektórych tematów wcale nie ma w bibli, ale Pismo tłumaczy Pismo Arku. Nie ma mowy o zakazie palenia trawki, a jednak nie wolno nam tracić kontakt z rzeczywistością.

       To może tak: kim jest wg Ciebie synagoga sztana, Żydzi, którzy Żydami nie są w apokalipsie i dlaczego Pan Jezus powiedział do faryzeuszy “plemię żmijowe”?

       Pan Jezus nakazał patrzeć po owocach, więc patrzę i staram się w tym być konsekwentny.

       1. Synagoga szatana wszyscy ludzie , którzy zmieniają czasy Boga (ksiega Daniela rozd. 7 wer.25 , zmieniają prawa Boga , fałszują naukę Jezusa .Mówią takie rzeczy jak kardynał Wyszyński do młodych kapłanów w dniu 22 maja 1957r.w Ołtarzewie cytat: : ,, To jest władza nie tylko nad szatanami , nie tylko nad znakami sakramentalnymi , ale przede wszystkim nad samym Bogiem !Jesteście przecież spirituales impiratores , a jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął. On tego od was chciał… Będziecie Mu rozkazywać , gdy na wasze słowa zstępować będzie na ołtarze-Bóg żywy.” Plemię żmijowe faryzeusze , to coś jak u nas w Polsce PO i KOD 🙂 Bracie , a jak rozumiesz słowa Jezusa z Ewangeli Jana rozd.4 werset 22 ? Owoce – Izrael prawie 9mln. mieszkańców i ponad 30 tyś. żydów mesjanistycznych . Polska prawie 38 mln mieszkańców ponad 30tyś biblijnych chrześcijan.Znaj proporcjum , mocium panie 🙂

        1. jeśli synagogą szatana jest krk, to kto jest bestią apokaliptyczną?

         Nie może nierządnica być jednocześnie nierządnicą i bestią.

         “Owoce – Izrael prawie 9mln. mieszkańców i ponad 30 tyś. żydów mesjanistycznych . Polska prawie 38 mln mieszkańców ponad 30tyś biblijnych chrześcijan.Znaj proporcjum , mocium panie”

         Ja pisałem Arku nie o liczbie nawróconych, ale o owocach judaizmu.

         Owoce Izraela:

         Kwaśniewski, Soros, Michnik, Rotchildowie itd itd. Nie chce mi nsię wymieniać.

         Po prostu, uważam, że obecny Izrael z Netanjahu nie ejst Izraelem Bożym. Terytorium tak, ale nie państwo. Zydzi mesjanistyczni tak, ale nie syjoniści.

         1. synagoga szatana kościół rzymu , islam , buddyzm , kabaliści , talmudyści . połączą się w jedną światową religię . bestia apokaliptyczna – szatany zjednoczone dlatego ,że mają instrumenta by nią być . wywiad, informacje, technologie . owoce judaizmu zachowanie kultury , myśli żydowskiej innej niż grecka w której zostaliśmy wychowani . mają gorliwość do Boga , ale nierozsądną jak pisze apostoł Paweł w liście do rzymian 10:2 . Brak nam gorliwości , mamy rozsądek . Są uparci i wytrwali ludzie twardego karku jak nazwał ich Bóg . Wykorzystał to do niesienia ewangelii na cały obszar ziemi . Przepraszam Cię za ataki pastora Zygmunta Jakubowskiego na FB . Mówił , że wykasowałeś 15-20 jego postów . To on Ci podniósł ciśnienie swego czasu .

         2. Kłamstwo. Wykasowalem jeden komentarz.

         3. teraz ja przepraszam, bo teraz szukając Twojego komentarza zauwazylem ze źle przeczytałem. Myślałem że napisałeś Artura Jankowskiego. 🙂 a tu jakiś Jakubowski. Nawet nie pamiętam ktory to…

      2. Arku, pamiętam o Zachariaszu i również odpowiem Ci osobnym wpisem. po prostu nie mogę wszystko na raz.

    2. PO OWOCACH ICH POZNACIE 🙂
     Arexie, dzisiejsi żydzi którzy rządzą Izraelem nie są od Boga. Może jakaś garstka została co przestrzega Starego Testamentu, i oni też są prześladowani. Jeżeli czytałeś Stary Testament to wiesz co się Bogu podoba, a co nie. Nawet w Starym Testamencie było: “miłosierdzia chcę, a nie ofiary” A chyba najlepszym przykładem jest Dekalog:
     Nie będziesz zabijał. Nie będziesz kradzieży czynił. Nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, ani nie będziesz pragnął żony jego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest 🙂
     TO JEST JAKAŚ OPOZYCYJNA FRAKCJA WOBEC BOGA, A NIE WYBRAŃCY BOGA 🙂

     1. Boro testament z łacińskiego testamentum sporządzone przy światkach od testis świadek rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci tyle wikipedia . inaczej ostatnia wola umierającego .

      Bóg wczoraj , dzisiaj i na wieki jest ten sam . List do Hebr. 13 roz. werset 8-9 . Bóg nie pisał żadnego testamentu 🙂

      Detektyw prawdy dał impuls do zagłębienia się jeszcze bardziej w Słowo Boga Żywego . Chodzi o Szabat i Dziesięć Przykazań ! Bożegol Błogosławieństwa Życzę !

      1. Tak. Bóg się nie zmienił i dlatego widzę, że aktualne “państwo położone w Palestynie” nie jest wybranym Izraelem. Oni nie przestrzegają żadnych przykazań. Ap. 14.12 :Tu się okazuje wytrwałość świętych,
       tych, którzy strzegą przykazań Boga i wiary Jezusa.
       A u nich ani jednego, ani drugiego 🙂 dodatkowo uprawiają oficjalnie kabałę, czyli zajmują się magią.
       I nie będzie grupowego zbawienia. Każdy zostanie osądzony indywidualnie.

 4. Nie mam naleciałości nauczań innych . Obracam się w kręgach protestantów , którzy nauczają o zabraniu ziemi palestyńczykom przez Żydów , żydzi to antychryst , a my protestanci jesteśmy prawdziwym Izraelem ( duchowym ) i jesteśmy pod zakonem chrystusowym. Ze Jezus to pierwszy komunista na świecie . Bóg prowadzi nas do niebieskiego Kannanu . Takie są nauczania na dzień dzisiejszy . Nie zgadzam się z nimi . Przez to jestem buntownikiem , judaizującym człowieczkiem . Nie judaizuję . Judaizm anty Chrystusowa religia oparta na talmudzie .Kocham Izrael , gdyż Jeszua HaMaszijach jest Izraelem . 🙂

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme