Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Co oznacza określenie “Żyd” i dlaczego jest naciągane.

Z początku miałem napisać tekst o święcie Paschy. Tam tez rozpocząłem analizę pojęcia “Żyd”. jednakże temat jest tak rozległy, że postanowiłem napisać odrębny tekst w oparciu o dostępne w internecie informacje i artykuły.

Jest bardzo duże zamieszanie ze sprecyzowaniem kogo można określić Żydem.

 

Słowo “Żyd”  było używane tylko w Biblii, a następnie tylko przez współczesnych tłumaczy, w odniesieniu do potomków części południowego domu Judy, którzy powrócili z niewoli babilońskiej.

 

Tego słowa nie można było zastosować do bilansu Domu Judy ani do Północnego Domu Izraela z tego prostego powodu, że ich nie było! Ci ludzie, którzy stanowili znaczną część Izraela, byli w niewoli na północnym zachodzie Palestyny ​​i obejmowali całe dziesięć północnych plemion, które wcześniej zostały uwięzione, wraz z główną częścią południowych dwóch plemion, którzy następnie zostali wzięci do niewoli w tych samych regionach na długo przed niewolą babilońską. Apostoł Jakub był tego w pełni świadomy, ponieważ skierował swój list do:„ Dwunastu plemion rozproszenonych.”

To jest absolutnie niezbędne dla prawidłowego zrozumienia Biblii, która pokazuje różnice pomiędzy „Hebrajczykami” „domem Izraela”, „Domem Judy” i „Żydami”. 

 

Bóg nigdy nie mylił tych terminów w Biblii. A jeśli Bóg uznał za konieczne dokonanie tak ostrożnego rozróżnienia między nimi, TO MY ABSOLUTNIE WINNIŚMY ZROBIĆ TO SAMO. .

 

 „Dom Izraela”  nie jest równoznaczny z „Domem Judy” . Ważniejsze jest to, że terminy “Dom Izraela” „Dom Judy to nie synonim terminu „Żyd”. Dom Judy i część Żydów są Z Izraela, czyli potomkami Jakuba. Ale rozróżnienie, które chcielibyśmy podkreślić, to fakt, że chociaż niektórzy Żydzi mogą być Izraelitami, WSZYSCY  IZRAELICI NIE SĄ ŻYDAMI . W podobny sposób, na przykład, wszyscy Szkoci są Brytyjczykami, ale wszyscy Brytyjczycy nie są Szkotami. 

 

 

Kiedy ogólne błogosławieństwa zostały rozdzielone przez Jakuba na jego dwunastu synów,   tuż przed jego śmiercią, panowanie, które miało przyjść z obietnicy zostało dane Józefowi. Ale władza królewska nad tym królestwem lub narodem, a tym samym Wielkim Królem, naszym Panem Jezusem Chrystusem, miała pochodzić z Judy i przez nią. Tak więc, północny dom Izraela, który pochodził od Józefa, i południowy dom Judy, który przybył z Judy, każdy miał swoje zadania i przeznaczenie.

 

Prorocy wykazali się skrupulatną troską w swoim przemówieniu do “Domu Izraela” , “Domu Judy” i “mieszkańców Jerozolimy, Żydów”.

Aby zastosować do jednego Domu proroctwo, które odnosi się do drugiego, powoduje mylne przesłanie, jak i jego zrozumienie. 

Ale w odniesieniu do “Żydów” , należy zauważyć, że nazwa ta jest używana w Nowym Testamencie dla tych, którzy mieszkali w części Palestyny ​​zwanej Idumea. Tak więc, w większości, byli to Idumejczycy (odwieczny wróg Izraela – admin). Interesujące jest również to, że nasz Pan nie miał dobrego zdania o tych ludziach. Przeciwnie, nieustannie określał ich jako swoich największych wrogów . 

W ten sposób mamy dwie wyraźne sekcje w obrębie ludzi w czasach Chrystusa, zwanych “Żydami”. Byli Galilejczycy, którzy pochodzili głównie z plemienia Beniamina plemię “Światła”). To z tej części ludzi, od których pochodzą wszyscy uczniowie (Paweł również -admin), z wyjątkiem Judasza. Były to DOBRE FIGI, o których mowa w 24. rozdział Jeremiasza. 

 

(1) Pan ukazał mi w widzeniu dwa kosze fig, ustawione przed świątynią Pana, a było to po wzięciu przez Nebukadnesara, króla babilońskiego, do niewoli Jechoniasza, syna Jojakima, króla judzkiego, i książąt judzkich wraz z kowalami i ślusarzami i po uprowadzeniu ich z Jeruzalemu do Babilonii. (2) W jednym koszu były figi bardzo dobre, jakimi są figi wczesne, a w drugim koszu były figi bardzo złe, tak złe, że nie nadawały się do jedzenia. (3) I rzekł Pan do mnie: Co widzisz Jeremiaszu? I odpowiedziałem: Figi. Figi dobre są bardzo dobre, a złe są bardzo złe, tak złe, że nie nadają się do jedzenia. (4) Wtedy doszło mnie słowo Pana, który rzekł: (5) Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Jak na te dobre figi, tak spojrzę łaskawie na wygnańców Judy, których zesłałem z tego miejsca do ziemi Chaldejczyków, ku dobremu; (6) i zwrócę na nich oko z myślą o dobrem, i sprowadzę ich z powrotem do tej ziemi, i odbuduję ich, a nie zburzę, zasadzę ich, a nie wykorzenię. (7) I dam im serce, aby mnie poznali, że Ja jestem Pan. I będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. (8) Lecz jak z tymi złymi figami, które nie nadają się do jedzenia, gdyż są złe – mówi Pan – tak postąpię z Sedekiaszem, królem judzkim, i z jego książętami, i resztą Jeruzalemu, z tymi, którzy pozostali w tej ziemi, i z tymi, którzy osiedlili się w Egipcie: (9) uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam. (10) I skieruję przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem im i ich ojcom.

 

 

Większość prawdziwych potomków Izraela z niewoli babilońskiej znalazła się w tej grupie. Ale byli też Idumejczycy, składający się z “mieszanego tłumu”, który wrócił z innymi z Babilonu. Mieszały się one również z mieszkańcami ziemi, którzy NIE byli Izraelitami, i stanowili ZŁE figi proroctwa Jeremiasza. To właśnie ci ludzie twierdzili, że są ludem Bożym, a którego nasz Pan Jezus Chrystus oskarżył o bycie“dziećmi ich ojca, diabła”. Dobra część tych ludzi, czyli sekcja galilejska, później uciekła i połączyła się z ich braćmi z dwunastoma plemionami, które już migrowały na zachód. 

Ich równowaga została zniszczona podczas zniszczenia Jerozolimy przez rzymskiego generała Tytusa w 70 r. Ne, lub rozproszona wśród narodów Europy, gdzie stały się “Przysłowem i szyderstwem i przekleństwem”, podobnie jak Pan przemówił przez Jeremiasza. Czytamy w Jeremiasza, 24: 9,10: 

“I uczynię ich przedmiotem zgrozy ku niedoli wszystkich królestw ziemi, hańbą i przypowieścią, pośmiewiskiem i przekleństwem na wszystkich miejscach, do których ich wygnam. (10) I skieruję przeciwko nim miecz, głód i zarazę, póki nie wyginą z ziemi, którą dałem im i ich ojcom.  “. 

 

Nasz Pan sam ostrzegał nas w Objawieniu 2: 9 i 3: 9 o “tych, którzy nazywają siebie Żydami (pierwotnymi” Judejczykami “), ale którzy nie są, ale są z synagogi Szatana.” Wiedział, kim są Jego wrogowie. jeśli nie. To automatycznie zakłada, że ​​byli tacy, którzy nazywali siebie “Żydami” (oryginalnymi “Judejczykami”) , potomkami z Judy.

Kilka wieków po tym ostatecznym rozproszeniu naród zwany Chazarami przejął władzę w Palestynie, po oficjalnym przyjęciu żydowskiej religii judaizmu. Potomkowie tych ludzi i ci, którzy uniknęli ostatecznego zniszczenia Jerozolimy, stali się współczesnym syjonistycznym Żydami. Ci ludzie NIE stanowią narodu. Są społecznością Izraela nie przez krew ale przez religię. Składają się z ludzi każdej narodowości pod słońcem . 

 

 

Nie ma absolutnie żadnego związku między dzisiejszym syjonistą / Żydem a prawdziwym Judahitą dnia naszego Pana. Odwoływać się do naszego Błogosławionego Pana jako “Żyda”we współczesnym kontekście i użyciu tego terminu jest zniewagą największej wielkości dla naszego Zbawiciela. Większość chrześcijan wierzy, że okupacja ziemi w Palestynie w 1948 r. Przez Żydów była wypełnieniem proroctwa, w którym prorokowano Izraela, aby powrócił do ziemi, którą Bóg im obiecał. Nic nie może być dalej od prawdy! Izrael, to znaczy PRAWDZIWY IZRAEL , wrócił do swojego prawowitego dziedzictwa w 1917 roku, tak jak powiedziało Słowo Boże. Edom / Ezaw, współczesny syjonista / Żyd i zaprzysiężony wróg Boga, podający się za Izrael, wyrzucił ich w 1948 roku, WŁAŚNIE SŁOWO BOŻE TO WSKAZAŁO.

Odnosząc się do tego wroga jako do“mieszkańców Jerozolimy” (Uwaga, nie jako Juda), prorok Ezechiel ma to do powiedzenia, (Ezechiel 11: 1, 5): 

(1) I uniósł mnie duch, i zaprowadził mnie do wschodniej bramy przybytku Pana, wróconej ku wschodowi. A oto u wejścia do tej bramy było dwudziestu pięciu mężów, wśród których zobaczyłem przywódców ludu: Jaazaniasza, syna Azzura, i Pelatiasza, syna Benajasza. (2) A Pan rzekł do mnie: Synu człowieczy! To są mężowie, którzy w tym mieście knują zło i udzielają złej rady. (3) Mówią oni bowiem: Nie tak wnet będzie się budować domy; miasto jest kotłem, a my jesteśmy mięsem. (4) Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, synu człowieczy! (5) I przypadł na mnie Duch Pana, a Pan rzekł do mnie: Mów: Tak mówi Pan: Tak myśleliście, domu Izraela, i Ja wiem, co wam na myśl przychodzi.

 

Jako chrześcijanie powinniśmy “słusznie dzielić lub rozumieć Słowo Boże”. NIGDY nie BĘDZIEMY W STANIE to zrobić, gdy BĘDZIEMY mylić terminologiĘ Biblii i zastosować obietnice Boga do niepowołanych osób. 

Podsumowując sytuację stwierdzamy, że ani Abraham, Izaak, ani Jakub nie byli “Żydami” . Nie byli nawet “Izraelitami”. Byli to“Hebrajczycy” , słowo pochodzące od przodka Abrahama “Eber” . Aby to zilustrować, byłoby tak głupio odnieść się do mojego dziadka, który był szwedzkiego pochodzenia, jak teraz jest Australijczykiem, opartym na tym, że jego wnuk urodził się jako Australijczyk. 

Słowo “Izrael” nie zostało nawet użyte zanim Jakub został przemianowany na “Izrael” w Księdze Rodzaju 32:28. Jego potomkowie byli następnie określani jako Izraelici . Nie byli określani jako “Żydzi” . Słowo to zostało po raz pierwszy użyte w 2 Król. 16: 6. Jak wcześniej wspomniano, to słowo w oryginalnych rękopisach było “Judejskie” , lub potomkiem Judy.

Obecnie żyje wiele tysięcy tych PRAWDZIWYCH “Żydów” , głównie w granicach narodów chrześcijańsko-izraelskich, którzy pomimo akceptacji religii judaizmu są jednak Izraelem. Większość z tych ludzi wciąż jest ślepa na swoje dziedzictwo przez prawdziwego Izraela. 

Relacja między Izraelem a Judą jest jasno przedstawiona w Psalmie 114: 25: “Juda był jego przybytkiem, a Izrael jego panowaniem”. Izrael miał odziedziczyć panowanie Królestwa Bożego, podczas gdy Juda, jako sanktuarium Pana, miał zapewnić królowi władzę nad tym królestwem. Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie ich nazw i tytułów wprowadza w błąd jasno wyrażone plany i cele Boga i Jego Królestwa, i powoduje całkowite niezrozumienie Jego Słowa.

 

źródło: http://yahuwahchristianidentity.weebly.com/yehudim.html

 

_____________

 

Ode mnie.

Bardzo dobrym tekstem demaskującym różne nacje jest tekst “ Od Kaina do Chazarii“. W detalach autor może się mylić, ale w większości już nie. Jako Detektyw Prawdy pewnego razu zapragnąłem poczytać o Herodzie. Ku mojemu zdumieniu okazało się, że Herod był Edomitą (Idumejczykiem).

Edomici są potomkami Ezawa, który opisany był jak czerwony, co zapewne ma związek z pochodzeniem komunistów.

Moim kolejnym odkryciem było uznanie ewangelii Jana za najbardziej anty hmmm nie wiadomo nawet jak napisać… może, umownie antysemicką księgę.

W większości ewangelii Jan i Jezus  mawia o żydach per ONI, WY.

http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/08/nowy-testament-jest-antysemicki-pastor.html

 

Wziąwszy to wszystko pod uwagę, widać jak bardzo Ezaw chce odzyskać pierworództwo. Przypomina mi się sytuacja kiedy Izrael miał przejść przez ziemię Edomską, ale jej król nie zezwolił stawiając swe wojska w stan gotowości. Potomkowie jednego rodzica, a jednak stale wrogo usposobieni do siebie. Edomici nie są błogosławieni przez Boga YHWH i nienawidzą chrześcijan. To Edomici i Chazarowie zajmują kluczowe stanowiska w krajach postkomunistycznych, czy lepiej zabrzmi postczerownych a dalej idąc postEzawowych.

Jak myślicie, dlaczego większość pastorów pomimo bardzo dużej wiedzy nie uczy tego co w wyżej wymienionym tekście? Żyjemy w czasach ostatecznych, gdzie współczesny Izrael traktowany jest jako naród Boga, ale autor powyższego tekstu dobitnie pokazuje, że tak nie jest.

Mało tego, pastorzy współpracują z Izraelem. Chcecie wierzyć takim osobom, które są w jednej grupie z możnymi tego świata?

 

Wprowadzenie w błąd co do Żydów, ma dwa cele:

 

 1. Pokazać światu, iż wszelkie święta izraelskie i szabat są żydowskie, a więc tych wszystkich bankierów rządzących światem.
 2. Utwierdzić rolę kościoła Rzymu, który uzurpował sobie wybraństwo.

 

Zarówno świat bankierów i polityków ma tyle wspólnego z Judejczykami co Słowianie z Semitami. Notabene, jesteśmy potomkami Jafeta….

Z kolei imperium Rzymu wprowadza sztuczny antysemityzm, abyśmy stronili od świąt Boga, ponieważ każdy kto świętuje szabat jest podejrzany o bycie Żydem, tak jak każdy czytający biblie jest dla katolika jehowcem..

Tak na marginesie, gro biskupów jest Edomitami lub Chazarami:

(uwaga, strona maryjna, ale nie tylko tam jest takie info)

 

http://dzieciatko-jezus.blogspot.com/2012/09/lista-zydow-w-polsce-arcybiskupi.html

 

 

Takie są oto kłamstwa szatana.

Pan Jezus powiedział:

 

“Oto daję z szkoły Szatańskiej, co się powiadają być Judejczykami, a nie są, ale kłamają. Oto uczynię je, że przyjdą i pokłonią się przed nogami twemi, i wzwiedzą, że ja ciebie miłuję.:” Apokalipsa 3 (Tłumaczenie Budny 1574.

 

ŚLĄSKIE:

 

“Oto z domu zgromadzeń szatana wyznaczę tych, co sobie mówią, że oni są Żydami a nie są, lecz kłamią. Oto im spowoduję, że przyjdą oraz pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że ja cię umiłowałem.”

 

 

 

 

Updated: 23 marca 2018 — 10:57

8 komentarzy

Add a Comment
 1. Dzięki Detektywie za ten tekst 😀

  1. I ja się dołączam do podziękowań! 🙂

 2. Zawiła sprawa. W takim razie pozostaje “odwieczne” pytanie czy współczesny Izrael jest państwem powstałym ze zgromadzenia rozproszonych plemion gdzie nie będzie podziału na Judę i Izrael.

  Chyba, że jest faktycznie tym państwem ale jest państwem rządzonym przez Kainitów mających w fladze gwiazdę bożka remfana.

  Chętnie poznam zdanie czytelników jak i admina.

 3. Autor powołując się na datę 1917 ma zapewne ma myśli tzw. zgromadzenie reprezentantów pod brytyjską kuratelą gdy wojska brytyjskie odbiły od turków Palestynę.
  M.in zgromadzenia reprezentantów stworzyły podwaliny dla administracji przyszłego państwa Izrael.

  1. jest taka ciekawostka nie wiem na ile prawdziw w jak bardzo okrutny sposób powstalo państwo izrael…

   http://ruch-obywatelski.com/polityka/zydowski-rasizm-w-akcji-d-duke/

 4. Wg mnie jest to podrobiony przez diabła “naród wybrany”, jak i przyjdzie podrobiony “bóg” zasiąść w świątyni. Apokalipsa 2.9 i 3.9 🙂
  Ten “naród wybrany” odrzucił Biblię, a zajmuje się kabałą i to oficjalnie. Czysty okultyzm.
  Resztka prawdziwego Izraela, która nigdy nie uklękła przed Baalem będzie zbawiona, razem z resztą pogan, którzy wytrwają w wierze Ewangelii. Tak to widzę 🙂

 5. Słowo żyd powstało podobno w 16 wieku i dlatego nie powinno być używane w biblii ,jest to kolejna manipulacja żeby uwiarygodnić fałszywy izrael ,który nie ma nic wspólnego z Bogiem Abrahama Izaaka i Jakuba.Prawdziwy Izrael jest rozproszony po całym świecie i zjednoczenie tego państwa jest jeszcze przed nami.Zachariasza 8 a zwłaszcza ostatni werset- TAK POWIEDZIAŁ PAN WSZECHMOCNY :Stanie się w owych dniach,że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity ,mówiąc,pójdziemy z wami bo słyszeliśmy ,że z wami jest Bóg

 6. Co ap. Paweł mówi na temat bycia Żydem?
  Rz.2,28-29. Nie ten, co się z ciała urodził jest Żydem, ale ten, co jest nim wewnętrznie, na sposób duchowy. Krótko mówiąc, Żydem jest dziś ten, który narodził się na nowo na wzór Mesjasza. Bóg w Chrystusie uczynił nową ludzkość, bez podziałów na nacje, klasy, płcie i kolor skóry. Społeczność wywołanych jest tym zaczynem nowego doskonałego świata tu na ziemi.

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: