Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Wrześniowe święta izraelskie.

Nie sposób jest chcieć poznawać Boga bez historii Izraela i Starego Testamentu. Mówi się, że to Żydzi rządzą światem, ale to katolickie święta są najbardziej powszechne na świecie i należą do nich rzymskie święto Sol Invictus 25 grudnia oraz Sylwester na cześć papieża Sylwestra i nieudanego końca świata.

Po pierwsze, święta ustanowione przez Boga nie są świętami żydowskimi, ponieważ kiedy Bóg je ustanawiał nie było na świecie ani jednego Żyda. Po drugie, to są święta Boga.

 

“Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta:” Kapłańska 23.

 

To nie są święta Dawida, Salomona, Żydów. To są święta Boga.

Co prawda nie mam dostatecznej wiedzy na temat obchodzenia tych świąt, jak maja one wyglądać, ale zadam Wam pytanie: kiedy Bóg zlikwidował swoje święta i kiedy wprowadził święta katolickie?

Gdzie jest mowa w biblii o Mikołaju, gwiazdce i choince i koszyczku z zajączkami?

Gdzie jest mowa o halloween?

 

Ja wiem, że są ludzie mający choinkę i uważający się za chrześcijan. Jakby m i to powiedziała pewna chrześcijanka “da się? da się”. 🙂

Bywają tez tacy którzy wyganiają demony świętując Sol Invictus, ale część z tych osób po prostu nie ma poznania, co nie zwalnia nas z poszukiwania prawdy.

W Kapłańskiej 23 jest napisane a propos świąt:

Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia”

 

Zasadnicze pytanie, kim są w tych czasach Izraelici?

 

Galacjan 6

“Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. (16) A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym.”

 

 

Efezjan 2

byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. (13) Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową

 

 

Byłbym obłudny gdybym powiedział, napisał, że ja te święta świętuje. Byłbym bigotą także gdybym powiedział, że jest grzechem nie świętować tych świąt. To Duch Święty zaprowadza do pewnych rzeczy.

Wykazałem w powyższych wersetach, że to my jesteśmy nowym Izraelem. Jednakże Bóg nie jest religiantem i nie chce aby ktokolwiek świętował Jego święta na siłę. To ma być wzajemna miłość. Świętujesz to dobrze, nie świętujesz to dobrze.

Ostatnio w piątek zapaliłem dwie świeczki rozpoczynając szabat. Później czytałem Biblię. Za chwile sms od brata w wierze “Błogosławionego szabatu”. Podoba mi się to święto i nie robię tego z legalizmu. Kiedyś chodziło się na imprezy z ludźmi, a teraz chodzi się na “imprezy” z Bogiem. Ot różnica.

 

Poznajmy zatem święta Boga  w najbliższym czasie:

____________

Dzień Trąbienia i głośnych modlitw (Jom Terua) zamieniony przez Żydów na Rosz Haszana. W roku 2017 rozpocznie się  20 września a zakończy 22 września.

 

Rosz Haszana (Nowy Rok) jest wynikiem wpływu pogańskich Babilończyków na judejski naród. Pierwszym etapem zmian było przyjęcie babilońskich nazw miesięcy. W Torze miesiące są numerowane jako pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, itd. (Kapłańska 23; Liczb 28). Podczas pobytu Izraela w Babilonie, zaczęli oni używać nazwy pogańskich babilońskich miesięcy. Oto fakt opisany w Talmudzie:

„Nazwy miesięcy wyruszyły z nimi z Babilonii.” (Talmud Jerozolimski, Rosz Haszana 1:2 56d)

W religii babilońskiej Tammuz był bogiem ziarna, którego coroczna śmierć i zmartwychwstanie przynosiły płodność na świat. W księdze Ezechiela (Jechezkela), prorok opisuje podróż do Jerozolimy, w której ujrzał judejskie kobiety siedzące w świątyni „płaczące nad Tammuzem”:”

 

Jom znaczy dzień, Terua dosłownie oznacza wydanie głośnego trąbienia, sygnału, dźwięku,

W Pismach Mesjańskich znajdujemy słowa wysłannika Pawła o przyszłym zgromadzeniu wierzących wokół Mesjasza, które rozpocznie się od zmartwychwstania tych, którzy wcześniej zasnęli, a w drugiej kolejności wszystkich żywych. To zgromadzenie rozpoczynać się będzie dźwiękiem trąby – szofaru.

 

1 Tes. 4,16-18 „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”.

Dla wierzących w Mesjasza dźwięk szofaru tego dnia będzie zapowiedzią powtórnego przyjścia Mesjasza Jeszuy na ziemię. Dlatego też głos trąby (szofar) w Dzień Trąbienia powinien pobudzać nas do refleksji i motywować, abyśmy byli gotowi na spotkanie z Mesjaszem. Można wspólnie się zgromadzić aby w radości wychwalać Boga, ale też wołać do Boga w modlitwie publicznej. Trąbienie na rogu może nam przypominać zapowiedź powrotu Mesjasza i skłaniać do skruchy i ponownego oczyszczenia naszego życia. Ponieważ ma to być dzień radości to można pocieszać się słowami o powrocie naszego Pana.

Także według Księgi Objawienia Jana trąbienie będzie zapowiedzią powtórnego przyjścia Mesjasza jako Króla: „I zatrąbił siódmy anioł, i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków” (Obj 11,15).

Trąbienie proklamuje Boga jako Władcę całego Stworzenia, ale to też czas koronacji Mesjasza na Króla i objęcie przez niego panowania. Wsłuchując się w dźwięki trąby i wołania do Boga powinniśmy przyjrzeć się naszemu życiu, naszym słowom i uczynkom i odrzucić to co oddziela nas od Boga, ale też cieszyć z bliskiego już powrotu Mesjasza i nastania Bożego Królestwa.

zboryboze.pl/?p=2516

Co ciekawe Rosz Haszana babilońska  kończy się 22 września. Dlaczego jest to interesujące? Otóż rok temu był on w dniach 2-4.10.

W tym roku jest tuż przed słynnym 23 września. Przepraszam, ale nikomu nie zagwarantuję, że 23 września będzie porwanie, ale wziąłbym na bardzo poważnie tę okoliczność i wiedzę nie o 23 września , ale o charakterze tego święta. Jest to czas skruchy.

Wiadomo, że dla chrześcijanina nigdy nie ma problemu aby okazać Bogu skruchę, ale w obliczu ostatnich kataklizmów i tego co się dzieje na świecie warto się ukorzyć szczególnie.

 

_____________

Jon Kippur.

 

W tym roku rozpoczyna się 29 września i trwa do 30.

Okres między Rosz Haszana a Jon Kippur uważany jest za straszny. Jamim Noraim – Straszne Dni.

Wiele osób powołuje się na powyższy werset, twierdząc, iż Pan Jezus złożył ofiarę raz na zawsze, więc nie musi już rokrocznie wstawiać się za nasze grzechy. Zwróćmy jednak uwagę na kilka istotnych szczegółów.

O starożytnych arcykapłanach w Izraelu napisano: „służą oni w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek: Bacz, powiedziano mu, abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze.” (Hebr. 8:5, BW).

Skoro Świątynia ziemska była odzwierciedleniem tej niebiańskiej, oznacza to również, że i służba kapłańska była wprowadzona na wzór służby niebiańskiego arcykapłana, jako ‘cień’ tego co będzie się działo w przyszłości. Dlaczego więc tamci wstawiali się za grzechy ludu rokrocznie?”

 

 

Mój kolega z Królestwa Boga Krzysiek z Giżycka około rok temu przesłał mi swoją analizę czasów końca wskazując na możliwe pochwycenie zaraz po Jon Kippur w święto namiotów, o czym w opisie poniżej. Znajomym sugeruje przypomnienie konspektu rozesłanego przez Krzyśka a czytelnikom pragnę pokazać na doniosłość święta Namiotów:

_____________

Sukkot (סוכות), pol. Święto Szałasów (Namiotów), zwane też Kuczki – święto rozpoczynające się pięć dni po święcie Jom Kippur, a dwa tygodnie po rozpoczęciu roku.

Nazwa święta pochodzi od hebrajskiego słowa ‘Sukah’ (סוכה), które oznacza: ‘szałas, namiot, kuczka’ a w liczbie mnogiej brzmi ‘Sukkot’.

Jaka była geneza tego święta? Miał być to szczególny czas mający utrwalić w pamięci wszystkich pokoleń okres zamieszkiwania Izraelitów w szałasach, podczas ich wędrówki przez pustynię po wyjściu z niewoli egipskiej.

Chrześcijańskie spojrzenie na Sukkot. Dzisiaj naszą niewolą jest niewola w szatanie. Kiedy rodzimy się na nowo wychodzimy z owej niewoli, natrafiamy na trudności i przeszkody.

Święto w tym wymiarze miało także charakter rolniczy. Obchodzono je po zebraniu z pól plonów, czyli po współczesnych dożynkach.

Z perspektywy apokaliptycznej  nosi ono również nazwę Święta Zbiorów (Chag HaAsif) (2 Mojż. 34:22, 2 Mojż. 23:16), bowiem wieńczy ono ostatni w roku zbiór plonów. Na czasy obecne dzień sądu często oznaczają czas Sądu Bożego (Mat. 13:28-39, Obj. 14:15)

 

“Oto teraz, podczas 7 dni Święta Namiotów uwieńczonych 8 uroczystym dniem uroczystego szabatu jest czas wesela i radości. Dlaczego? Ponieważ dojrzała pszenica jest już we właściwym miejscu, natomiast ‘kąkol’ wyrwany i spalony (por. Mat. 13:24-30).” *

 

W roku 2017 święto namiotów przypada na 4 października.

 

Różni czytelnicy mnie czytają, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To co robię jest badaniem rzeczy, a nie proroctwem. Piszę to, ponieważ wielu może się bać, ale boją się Ci, którzy nie są utwierdzeni w wierze. Wszak cała Apokalipsa jest niewesoła, tak jak 24 rozdział Mateusza.

 

Ten blog nie funkcjonuje po to by siać strach, ale Bojaźń Bożą. 

 

Na świeckich portalach jak niewiarygodne.pl przeczytacie o dajmy na to wojnach czy 23 września, ale bez kontekstu biblijnego, bez ostrzeżeń, bez zawołania do skruchy i uniżenia.

Czas wydaje się być bliski. Uwierzcie mi, w angielskim necie bardziej pewnie i radykalnie uważają, że to czasy ostateczne. Ja jeszcze w tym ostrożny. Co będzie jednak jeśli to ci pewni pochwycenia radykałowie mają rację?  Powiesz “o qrczę, przegapiłem coś”.

Nawrócenie się od grzechów i pokuta nawet jeśli coś się nie wydarzy na przełomie września i października może tylko wyjść na dobre. Nie oczekujcie od nikogo spełnienia filmowych wydarzeń wg jakiegoś scenariusza, gdyż wydaję mi się, że część ma już przygotowane drogie smartphony i lustrzanki do robienia fotek…

Taki oto cytat przyszedł mi teraz na myśl na zakończeni tego tekstu:

“1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” Jana 14

 

W Jezusie jest przebłaganie i ratunek.

___________________________

 

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

 

detektywprawdy.pl/2015/10/02/podaje-rachunek-do-darowizn/

 

 

 

__________________________

*

http://www.mesjasz.info/%C5%9Bwi%C4%99-biblijne/%C5%9Bwi%C4%99-namiot%C3%B3w-sukkot

Updated: 14 września 2017 — 13:34

20 komentarzy

Add a Comment
 1. Ostatnio miałam to był noc ale inna niż wszystkie niebo było jak by pokryte czarnym materiałem ,byłam w domu z cała swoją rodziną w jednym pokoju ,przypatrywaliśmy się temu zjawisku na niebie i wtedy usłyszałam głos który do mnie powiedział , że to już zbliża się koniec i niebawem będzie przyjście Pana 🙂 trwajmy w wierze 🙂

 2. Uwaga. Zmieniłem tekst po doinformowaniu mnie, o tym, że Rosz Haszana zamienił Jom Terua (Dzień Trąbek).Rosz Haszana był zaczerpnięty z niewoli babilońskiej.

 3. Światem rządzi ten kogo nie można krytykować. To zasada stara jak świat. Kościół rzymski krytykować można. W dawnych czasach było inaczej bo palono na stosie i praktykowano tortury wobec osób które sprzymierzyły się woli papieskiej, ale to czasy minione, które nie wrócą już w tej postaci nigdy. Na dzień dzisiejszy wiadomo kogo nie można krytykować: Żydów aszkenazyjskich. Spisek przeciwko ludzkości jest na płaszczyźnie rasowej, a nie przynależności do jawnej czy tajnej organizacji. Nawet dzieci są w niego zaangażowane i są stróżami jego sekretów.

 4. na to co będzie nie mamy wpływu, ale bez globalnego przebudzenia nie będzie ani rządu światowego ani Królestwa Jezusa, więc musi to kiedyś nastąpić i myślę, że znaki na niebie nie ważne czy Blue Beam, czy objawienie nibymaryjne, czy znaki astrologiczne, atak obcych itp. ale to są wydarzenia, które wywołałyby powszechny, ogólnoświatowy szok. Jeśli wierzyć astrologom i to o czym piszą portale to 23 września 2017 jest jedyną datą, która pasuje do objawień biblijnych, reszta nibykońców świata, zwykle opierała się na wątpliwych przepowiedniach nostradamusa i tego typu. Chociaż w chwili obecnej z tą datą wiążę więcej nadziei niż obaw bo ileż można żyć w tym zakłamanym, okropnym świecie?

  Co do bitcoina czytałem ostatnio, że w jedynej ze szwajcarskich gmin (czy jak u nich to się nazywa) będzie możliwe od 2018 opłacanie podatków w tej walucie. A wiadomo Szwajcaria to bank świata, wszystkie finansowe nowinki z tego kraju znajdują swoje zastosowanie w innych państwach.

 5. 22 września również występuje równonoc która rozpocznie się o 22.02 https://radtrap.wordpress.com/2016/12/11/ukryte-w-biblii-4-transfiguracja-panska/ być może to też ma jakieś znaczenie .

 6. W zeszłym tygodniu bodajże Lena wstawiła na fb link o Rosz Haszana, zerknęłam więc z ciekawości na kalendarz świąt biblijnych i rzuciło mi się w oczy właśnie to, że w tym roku uroczystość ta kończy się akurat 22 września. Co do samego 23 nie wiem co będzie i też nie mam większych obaw, jedyne co mnie martwi to stan moich bliskich…

 7. Artur S. (detmold)

  Swieta starotestamentowe to wedlug mniemania znakomitej wiekszosci uroczystosci rdzennie zydowskiej tradycji rabinicznej ( judaistycznej ), ktore sa “przestarzale”-nie przystajace do dzisiejszych czasow. I tu jest problem z odzieleniem Domu Jakuba i jego spadkobierczej chwaly, od ponurego dziedzictwa falszywego Izraela ( rozni podajacy sie za zydow, a nimi nie bedacy wrogowie Pana Boga ), zeby ludziom sie nie mieszaly owe terminy pojeciowe na skutek ich swiadomego przeinaczania. Dochodza do tego jeszcze roznego pochodzenia rodzime obchody sakralne, narzucone Polakom jako ich wlasne przez babilon typu boze narodzenie czy wielkanoc badz swieckie np. roznej rangi wydarzenia popkulturowe o charakterze mniej lub bardziej cyklicznym. Trzeba byc niezmiernie odwaznym by praktykowac nie to co mile swiatu, a to co drogie Stworcy. Starajmy sie jednak tego nie robic ( gdy nie musimy ) tego jednak jako pustej, widowiskowej manifestacji ( zeby to pokazac otoczeniu ), a skromnej oraz godnej deklaracji duchowej ( by podobac sie Panu Jezusowi Cjrystusowi ).

 8. Artur S. (detmold)

  Polskosc ( w kleszczach tradycji krk ) stoi w opozycji do regul Pisma. Jakby byla zdecydowanie bardziej biblijna to by nasz kraj obfitowal w rozmaite laski, a tak doswiadcza roznych plag. Powiedza niektorzy, iz to nie ma nic do rzeczy. Problem w tym, ze to ma i to sporo… To juz jest jednak kwestia sposobu widzenia swiata albo calkowicie w rodzaju materialnym albo w stylu duchowym, co zalezy z reguly od wpojonego nam systemu wartosci badz przemeblowania go w doroslym zyciu, jesli dostapimy laski nawrocenia.

 9. Cytat ” Czas wydaje się być bliski. Uwierzcie mi, w angielskim necie bardziej pewnie i radykalnie uważają, że to czasy ostateczne. Ja jeszcze w tym ostrożny. Co będzie jednak jeśli to ci pewni pochwycenia radykałowie mają rację? Powiesz „o qrczę, przegapiłem coś”.

  jesli czas jest bliski to ja jeste mega mega szczęsliwy, że za mojego życia objawi się Jezus. Ile milionów ludzi na swiecie chciało Go zobaczyć, a nie mogło. A nam będzie to dane! Cos pięknego!

 10. Chyba Bóg w najlepszym momencie uzdolnił mnie do zniszczenia swego komputera

 11. Ostatnio wracałem ze spaceru koło godz. 11.
  Słońce wysoko a na zachodnim nieboskłonie księżyc w najlepsze.
  Być może przegapiłem poprzednie wrześnie, ale nie pamiętam, by księżyc widniał na niebie prawie w południe.

  Z rana, po 16 czy przed zachodem był widoczny, ale nie tak jak ostatnio.
  Ponadto przyjrzyjcie sie rozmieszczeniu słońca i księżyca.
  Ziemia nie może rzucić cienia na księżyc w takim układzie. (tak powszechnie jest uważane, że jeśli księżyc ma przysłoniętą tarczę, to ziemia zasłania słońce) Pokazuje to, że ziemia jest okręgiem
  O czym mówią pewne cytaty z Biblii, a 2 ciała są na jednej płaszczyźnie z tym, że księżyc niżej.

  1. “Ziemia nie może rzucić cienia na księżyc w takim układzie.”- popieram 🙂
   Zdarzają się takie dni w roku, gdy widać gołym okiem słońce i księżyc. Jest to po prostu niemożliwe, że ziemia jest sprawcą księżycowego cienia.

   1. Ziemia zasłania sobą światło padające na Księżyc tylko podczas zaćmienia Księżyca, a fazy to efekt kąta jaki powstaje podczas obiegu Księżyca wokół Ziemi, co przedstawione zostało na tym symulatorze.

    http://astro.unl.edu/naap/lps/animations/lps.html

    Co miesiąc przez kilka dni po prawej stronie Słońca przez cały dzień widać zmniejszający się rogal Księżyca co jest zwiastunem Nowiu i zmniejszającego się kąta elongacji. Kiedy minie Nów, Księżyc pojawia się po lewej stronie Słońca i to dopiero wtedy kiedy będzie oświetlona jego tarcza na tyle by można było go zobaczyć w słonecznym świetle. Polecam własne codzienne obserwacje i darmowy program Stellarium wtedy nie będziemy zaskoczeni zwykłymi zjawiskami.

    1. Nie jesteśmy zaskoczeni zwykłymi zjawiskami. Dziwimy się niezwykłymi tj.

     “Słońce, zatrzymaj się w Gibeonie,
     A ty, księżycu, w dolinie Ajalon!

     I zatrzymało się słonce i stanął księżyc (…)
     I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień.”

     “To łatwe dla cienia posunąć się o dziesięć stopni;
     nie,
     niech raczej cień cofnie się wstecz o dziesięć stopni.
     (…) cień cofnął się o dziesięć stopni wstecz na schodach Achaza, z których już zszedł.”

     Ciekawe co na to powie wyrocznia a s t r o – s y m u l a t o r?

     Pewnie anomalia…

     1. Prawa fizyki dotyczą ludzi i ich życia, a nie Boga.
      Ludzie wiedzą jak powstaje wino i potrafią przewidzieć kiedy będzie gotowe i wytłumaczyć dlaczego i jak zachodzi proces fermentacji, ale Bożych cudów takich jak nagła przemiana wody w wino, stworzenie świata czy np. nagłe cofnięcie się Słońca nie da się wyjaśnić w świecie bez zmiany praw fizyki bo one po porostu się dzieją ponad naszym zrozumieniem, czasem i przestrzenią, tym bardziej używanie tych kosmicznych cudów i próby ich tłumaczenia płaską ziemią mija się z celem, tak samo jak naukowa próba wytłumaczenia natychmiastowej przemiany wody w wino to jest cud coś co jest ponad prawami rządzącymi stworzeniem i tylko Bóg to rozumie i może to czynić.

      1. chili… powiedzmy sobie wprost:
       naukowcy jeszcze mało wiedzą, a i z tego co wiedzą, Bóg się śmieje…

 12. Jest napisane, że tych którzy cudzołożą z Jezebel Pan wprowadzi w wielki ucisk. Będzie wojna w Polsce z powodu bałwochwalstwa i kultu Maryi.

 13. Ktoś naprowadził mnie na takie daty:

  1 tiszri święto trąbienia – narodziny Jezusa, aniołowie “trąbią” o tym na niebie;
  10 tiszri (lub prawie) dzień pojednania – obrzezanie małego Jezusa, a po wielu latach chrzest w Jordanie;
  15 tiszri święto namiotów – kuszenie Jezusa na pustyni;
  25 kislew- 2 tevet święto świateł – chanuka, poczęcie się Jezusa w łonie Marii;
  (ciąża trwa 280 dni +/- 20 dni) proszę przeliczyć;
  14/15 nisan pascha, śmierć Jezusa,
  6 sivan święto tygodni, Zielone świątki, wylanie DŚ na pierwszych chrzescijan, poczęcie się w łonie matki Jana Chrzciciela

  Do analizy

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: