Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jezus jest Bogiem – lista argumentów.

Ostatnimi czasy dało i da się zauważyć szeroko zakrojoną akcję sprowadzającą Pana Jezusa do zwykłego człowieka.

Nie mam na myśli żadnej konkretnej witryny, bo jest ich co najmniej  kilka, a część z nich wygląda na zorganizowaną akcję w duchu antychrysta. Część osób, myślę szczerze wierząca w Boga, jest po prostu zwiedziona. Jest także część niby outseiderów, którą zaliczyłbym do agentury plemienia żmijowego, o którym mówił Pan Jezus.

Według mojej subiektywnej oceny, najbardziej podejrzana grupą są twórcy strony antrynitarianie. Celowo nie podaję całego adresu.

Dlaczego uważam, że jest to szeroko zakrojona akcja?

Głównym powodem, dla którego tak myślę, jest przygotowanie ludzi na nadejście antychrysta. Otóż będzie on zwykłym człowiekiem  z niezwykłymi osiągnięciami, cudami i etc. Będzie on przedmiotem boskiej czci. Będzie on kims takim jak karykaturalna postać Jezusa przedstawiona nam w filmie:

W TVP1 film – Zabić Jezusa

Tekst ten, nie piszę aby doprowadzić do konfrontacji z tymi ludźmi, notabene o  różnych intencjach. Piszę po to, aby moi czytelnicy wiedzieli jakie jest MOJE stanowisko w tej sprawie.

Poniżej przedstawiam argumenty świadczące o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem:

 1. Kto jest słowem? Kto stworzył świat?

 

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (4) W nim było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.”, Jana 1.1

 

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia4,
16 bo w Nim zostało wszystko stworzone:
i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne,
czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze5.
Wszystko przez Niego i dla Niego5 zostało stworzone.
17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.
18 I On jest Głową Ciała – Kościoła6.
On jest Początkiem,

Kolosan 1

“On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.”

Jeśli wszystko w Jezusie ma istnienie, a nie jest on Bogiem, to gdzie jest Bóg? stworzyciel Nieba i Ziemi?

 

Odpowiedź znajdziemy w Jana 1,18

„Boga nikt nigdy nie widział:
Jednorodzony BÓG, który jest na łonie Ojca,
dał nam Go poznać”

Poznaliśmy Boga. Żydzi za czasów Heroda (Judejczycy i Edomici) widzieli samego Boga.

 

2.W  ewangelii Jana 8,  jest napisane imię Boga, użyte w Księdze Wyjścia

Ks Wyjscia 3.13

(13) A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? (14) A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem.

 

 

(24) Powiedziałem wam więc, że pomrzecie w waszych grzechach, bo jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w waszych grzechach

28. Jezus więc powiedział: – Gdy podwyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że nic od siebie nie czynię, ale mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. Jana 8

Co to oznacza?

Ano wg Septuaginty: εγω ειμι ο ων (dosł. „Jestem tym, który jest”, „Jestem Istniejącym”, „Ja jestem Będący”).

Rozumiemy to jako ponadczasowego Boga. Był, jest i będzie w przeciwieństwie do ludzi i upadłych aniołów.

Jana 58 to potwierdza

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM

Ja byłem zanim Abraham był. Jestem istniejący od początku.

 

3. Jana 1:57 mówi o jednym Bogu w trzech osobach:

„Gdyż trzej są Ci, którzy świadczą w Niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty; a Ci trzej są jednym

 

Oczywiście można podejść do tego kreatywnie i sobie jakoś to inaczej wytłumaczyć, że na podobieństwo ojca ziemskiego jego syn jest podobny do niego. Tak, ale w takim razie kim jest Duch Święty? Nie jest on osoba Boga?

Tak naprawdę wszystko można obalić mając odrobinę wyobraźni i skłonności do grzebania w piśmie. Przypominam, że pewien  odjazdowy bloger doszedł “sam” do tego, że Jezus jest ta samą osobą co szatana i uargumentował to biblijnie……

 

4. W Izajasza 40.3  jest zawarte proroctwo nadejścia Jezusa:

 

(3) Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego!

Chyba dobrze widzimy co jest napisane “ścieżkę dla BOGA”

 

5. Jana 14.9

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam OJCA, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze MNIE nie poznałeś? Kto MNIE zobaczył, zobaczył także i OJCA. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Jana 14, 9

6. Jana 10

„Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga».” Jana 10, 14

Faryzeusze, ludzie przeciwni Bogu, uważani przez Jezusa za dzieci Diabła podważali boskość Jezusa.

 

7. Jana 5

„Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu. „ Jana 5, 18

 

 

„Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi,  aby WSZYSCY oddawali cześć Synowi, TAK JAK oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał.” Jana 5, 22

 

8. Kto jest zbawicielem?

„ Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.” Izajasz 43, 11

 

(13) Oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa;” Tytusa 2

Jasne podkreślenie w Starym i Nowym Testamencie kim jest Zbawiciel. Jest on JEDEN.

 

9. Prawdziwy Bóg.

 

1 Jana 5,20
„Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest PRAWDZIWYM BOGIEM i Życiem wiecznym.

10. Bóg i Jezus jest tą sama osobą:

 

“10:27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za mną.
10:28 I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej.
10:29 Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Jana 10.

 

11. Bóg mocny w Izajaszu.

„Albowiem dziecię narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na Jego ramieniu, i nazwą Go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.” Izajasza 9.5

Spotkałem się z innym tłumaczeniem rzekomo w Septuagincie, Kwestia zaufania do tłumacza?

12. Pan mój i Bóg mój

„Odpowiedział Tomasz i mu rzekł: Pan mój i Bóg mój. Mówi mu Jezus: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Bogaci, którzy nie zobaczyli a uwierzyli.” Jana 20.28

13. Jezus jako Bóg w Apokalipsie

„Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.” Apokalipsa 1.17-18

„A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył.” Apokalipsa 2.8

 

Kim jest Alfa i Omega? Pierwszy i ostatni? o kim mowa jest w 1 i 2 rozdziale apokalipsy?

Ap. 1.1

(1) Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,”

14. Jeden jest Pan.

“Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest PANEM WSZYSTKICH” (Dz.ap.10:36).
Dla nas istnieje tylko JEDEN BÓG OJCIEC od którego wszystko pochodzi dla którego my istniejemy oraz JEDEN PAN, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu my także jesteśmy”(1 Kor.8:6).
“JEDEN jest PAN, jedna wiara, jeden chrzest. JEDEN jest BÓG I OJCIEC wszystkich, który jest ponad wszystkim przez wszystkich i we wszystkich. (Ef.4:5-6)

Nie ma takiego rozróżnienia w Nowym Testamencie, że „Bóg” odnosi się wyłącznie do Boga Ojca, a „Pan” wyłącznie do Jezusa Chrystusa. Niech wystarczą te wersety biblijne:

«Pan mój i Bóg mój!» (J 20:28)

 

15. Nakaz poselstwa

 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.(Mt 28:19 )

Pan Jezus nie mówi: “Idźcie i nauczajcie … udzielając … chrztu w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego”, ale “w imię Ojca, Syna, i Ducha Świętego”

Nie w imię Boga, człowieka i mocy Bożej.

 

16. Proroctwo Izajasza:

 

“Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków.” Izajasza 63.9

 

Ten wers rozkłada na łopatki Świadków Jehowy. To nie archanioł Michał, ale sam Bóg.

________________

 

Poniżej fragment książki ”Pan mój Bóg mój” Romana Stachowicza. On tak to tłumaczy:

„Łuk.24,39 Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to Ja Jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie: Wszak duch
nie ma ciała ani kości jak widzicie, że Ja mam. Z tego tekstu bardzo jasno wynika, że duch nie ma
ciała, ani ziemskiego, ani niebiańskiego, a tym bardziej duchowego. Jedynie duch może ubrać się w
ciało i wtedy być widocznym. Teraz sumując całość wygląda to tak: Duch Święty jest bez początku i
bez końca co znaczy nieśmiertelny. I na samym początku rodzi sobie postać, aby w głowie tej postaci
zamieszkać. Postać ta z tej racji, że została zrodzona jest synem. I od tego momentu Duch Święty jako
Ojciec zrodzonego ciała wraz z ciałem, które jest Synem tworzą jedną postać Pana Boga
Wszechmogącego. Od tego też momentu nazywa Siebie Logosem (Słowem), gdyż dopiero jako Syn
może wypowiedzieć słowo i jako też Syn zasiada na swym świętym tronie, odtąd na wieki. I tej
postaci nikt nigdy nie widział. Natomiast kiedy stwarza człowieka ubiera swoją myśl w ciało
niebiańskie, w ciało anielskie gdyż aniołowie jako duchy mogą przybierać postać mężczyzny, które to
ciało nie jest ciałem ziemskim, lecz ciałem, które może się dematerializować. W tym też ciele stwarza
wszechświat, ziemię i na końcu człowieka, który wyglądem i umysłem jest całkowicie podobny do
swego Stwórcy. Dlatego też kiedykolwiek przychodzi na ziemię nazywa siebie aniołem Pańskim lub
wyciągniętym ramieniem. Gdyż tylko w takim ciele może zbliżyć się do człowieka. Pan Bóg jeden
jest niezależnie od tego w jakie ciało się ubiera. Rzecz ma się tak, jak człowiek może się ubierać w
kombinezon do pracy, jak również może się ubierać w garnitur świąteczny, tak samo Pan nasz i Bóg
nasz może zmieniać ciało jak człowiek ubranie. Umiłowani pierwszy warunek mamy spełniony, bo
przecież to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie jedynego, prawdziwego Boga i Pana Jezusa
Chrystusa, którego posłałeś. I tak dla powołanych jest jasne i wyraźne, że jedynym władcą
wszechświata i jedynym Panem Bogiem Wszechmogącym jest Pan Bóg (Logos). Następnym
warunkiem jest poznanie Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli poznamy kto to jest Pan Jezus Chrystus to
mamy drogę otwartą do życia wiecznego. ”

Fragment ten przytoczyłem ze strony 14 (ciekawa książka,można poczytać).A tu link:
https://chwalaiuwielbienie.files.wordpress.com/2011/10/pan-mc3b3j-bc3b3g-mc3b3j_ksic485c5bcka1.pdf

 

* Bóg jest wszechmogący, może więc wstąpić w swoje stworzenie (pod postacią człowieka – Jezusa Chrystusa). („Słowo stało się człowiekiem i zamieszkało pośród nas”).
* Może też umrzeć – przyjmując naturę ludzką, bo ludzka natura może być uśmiercona (jest stworzona-stworzenie, nietrwała), ale wieczna, boska natura Boga jest wieczna.
* Boża miłość jest nieograniczona, a jego sprawiedliwość i miłosierdzie są doskonałe. Dlatego Bóg, który kocha także grzeszników (i zależy mu na wszystkich ludziach) zstąpił na ten świat aby oddać za nich życie (za grzechy grzeszników) i wypełnić swoją doskonałą sprawiedliwość.
Rzymian 5,6-8
„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.”
* Bóg tak bardzo kocha swoje stworzenie, że odłożył Swoją chwałę na bok i wstąpił w swoje stworzenie i zapłacił cenę za nasze grzechy

na podstawie filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=izwYSDytFsE

Dlaczego więc Jezus Chrystus powiedział “Ojciec jest większy ode mnie”?

Jezus powiedział „(…) bo Ja idę do Ojca” (Jana 14,12), a dalej w wersecie 13: „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię”
– Jezus nie powiedział tutaj „o cokolwiek poprosicie w imię moje, OJCIEC to uczyni”, powiedział „JA SAM” to uczynię.
I werset 14: „Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.” – innymi słowy Jezus powiedział „módlcie się do mnie bezpośrednio, a wtedy ja to uczynię osobiście”. Tutaj Jezus czyni z siebie nie tylko osobę, do której mamy się modlić, co byłoby bluźnierstwem, gdyby był tylko stworzeniem, ale też mówiąc, że jest w stanie usłyszeć wszystkie modlitwy kierowane do niego oraz odpowiedzieć na nie, Jezus przyjmuje przymioty Boga (wynika z tego że Jezus musi być wszechwiedzący, wszechobecny wszechmocny).

Całe omówienie słów „Ojciec jest większy ode mnie”:
https://www.youtube.com/watch?v=GFLYWzS2sqw

 

 

Pozabiblijne dowody.

 

Popatrzmy kim są znani antrantytrynitarianie. Należą do nich nastepujące nurty religijne:

 

 • Arianie. Przykład ich założeń “Pozycja kobiety w środowisku braci polskich była nieporównywalnie mocniejsza niż pozycja innych protestantek oraz katoliczek. Zgorszenie i zdziwienie opinii publicznej wywoływał fakt, że w zborach ariańskich kobiety często wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podstawowych zasad arianizmu było partnerstwo w związku małżeńskim – ani żona, ani mąż nie mogli dominowa”
 • Judaizm
 • Chrystadelfianie – Bracia w Chrystusie
 • Socynianie. Od twórcy ruchu Socyna. Główne założenia:
  Socyn w swoich pracach twierdził, wbrew tradycji kościelnej, że grzech pierworodny obecnie nie istnieje, gdyż obciążył tylko Adama. Uznał więc, że chrzest jest sprawą drugorzędną i można go przyjąć lub nie. Człowiek ma wolną wolę, a zatem Bóg nie ma przedwiedzy, czyli nie zna przyszłych ludzkich uczynków.
 • Badacze Pisma Świętego
 • Wolni Badacze Pisma Świętego
 • Unitarianie
 • Bracia Polscy
 • Jednota Braci Czeskich – Bracia Czescy
 • Chrześcijanie Dnia Sobotniego
 • Epifaniści. Po śmierci C.T. Russella, zalożyciela Strażnicy ( Świadków Jehowy) 31 października 1916 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy Towarzystwa Strażnica, które odbyło się 6 stycznia 1917 roku powołało Josepha F. Rutherforda na stanowisko drugiego prezesa. Wybór ten nie spotkał się z uznaniem wszystkich członków zarządu. Jednak 5 stycznia 1918 roku na dorocznym walnym zebraniu odbyły się wybory zarządu Towarzystwa Strażnica, na których potwierdzono zwierzchnictwo J.F. Rutherforda nad Towarzystwem. Wieczorem tego samego dnia grupa niezadowolonych działaczy spotkała się na nieformalnym zebraniu w jednym z salonów hotelu Fort Pitt w Pittsburghu. Spotkanie to przeciągnęło się również na dzień kolejny.
 • Zielonoświątkowcy Jedności Bóstwa
 • Świadkowie Jehowy
 • Międzynarodowe Bractwo Ducha i Prawdy
 • ARIUSZ
 • IZAAK NEWTON – Mason
 • ERAZM Z ROTERDAMU
 • MICHAŁ SERVET
 • SZYMON BUDNY
 • FAUST SOCYN –W 1580 napisał traktat polemiczny O autorytecie Pisma Św., który podkreślał rolę Biblii jako “słowa bożego”, ale przyznawał, że w logiczny sposób nie można tego udowodnić. Socyn głosił człowieczeństwo Jezusa, który został wybrany przez Boga do realizacji jego celów.
 • JOHN MILTON
 • JAN ANDRZEJ MORSZTYN
 • CHARLES RUSELL – wydawca czasopisma „ STRAŻNICA”, założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego, które szerzyło i szerzy nauki antytrynitarian.
 • ANDRZEJ FRYCZ MODRZEJEWSKI
 • URIAH SMITCH – Znany Adwentysta uważający Ducha Świętego jako „boski wpływ”, a „nie osobę podobną do Ojca i Syna”.

 

Czy chcesz to do nich dołączyć?

Newton był Okultystą.

Jak widzimy wiele organizacji odrzucających Jezusa jako Boga powstało na bazie Strażnicy (świadków Jehowy).

Kim była i jest Strażnica wiemy.

Jaki jest cel antytrynitarian?

Na przykładzie wczesnych Adwentystów, którzy  ,,odrzucali trójcę, ale szczególnie jednomyślnie wywyższali boskość Chrystusa”.

Jeśli wywyższali boskość Jezusa odrzucając Go jako Boga, to automatycznie sprowadzali Jezusa do równego aniołom. To o to tu chodzi.

” Księga Rodzaju 6:1-4 mówi nam: „A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały. Wtedy Bóg rzekł: Nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną; niechaj więc żyje tylko sto dwadzieścia lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach”.”

 

Tak więc jeśli Jezus zwany także “synem Bożym” jest tym samym co aniołowie według takiej logiki, a więc jest równy Szatanowi -byłemu Lucyferowi. Tylko że Lucyfer nie konkurował z aniołami, ale:

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. Iz 14

Chciał być równym Bogu. To dlatego świat szatana chce zdyskredytować osobę Jezusa. Świat generalnie nie neguje Boga. Świat neguje osobę Jezusa. Mamy święty “Bożego narodzenia”

Gdyby Jezus był kimś niższym od Boga, to Szatan nie walczyłby z nim. Szatan walczy z Bogiem – Jezusem Chrystusem.

 

 

Uwaga. Nie będę publikował komentarzy sprowadzających Jezusa do zwykłego człowieka. Takowe uznaję za prowokację i atak na Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W wierze w Boga, nie ma demokracji i sondaży. Przedstawiłem wyżej wersety udowadniające to, co w tytule.

 

 

Jaką linią idę, sami widzicie. Sami też oceńcie w duchu. Jestem zwykłym blogerem, żadnym pastorem. Tak więc to WY, wchodząc na tę stronę, akceptujecie lub nie, treści publikowane na blogu. Jeśli nie są zgodne z Waszym wyobrażeniem Boga, to po prostu bądźcie uczciwi wobec SIEBIE i przestańcie odwiedzać ten blog. Ja nie odwiedzam regularnie żadnych ze stron typu: new age, satanistyczne, Mormonów, lewicowców, itp. Jestem uczciwy wobec siebie.

Mamy wolność myśli, idei.

Mam nadzieję, że tekst ten, nie tylko wyjaśnił moje stanowisko o boskości Jezusa, ale pokazał przeciwnikom, że nie warto ten blog odwiedzać. Gwarantuje Wam, że nie wchodzę na strony sprowadzające Jezusa do zwykłego człowieka. Nawet nie pisuje o tych ludziach.

Bóg zna moje serce.

Tak mnie, jak i innych po owocach poznacie.

 

Dziękuję za konsultacje: przede wszystkim Duchowi Świętemu, Magdzie, Kosik-owej, Dianie, Wojtusiowi, Jackowi

🙂

108 komentarzy

Add a Comment
 1. Między Jezusem – Bogiem a Jezusem – człowiekiem jest też środkowa, biblijna koncepcja o Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym, którego Bóg stworzył na samym początku, przez którego stworzył wszystko inne.
  Trójca powstała na soborze w Nicei w 325 roku na polecenie Konstantyna, który chciał zachować swoją pogańską triadę pod nowym nazewnictwem.Trójca bogów, bóg w trzech osobach, to koncepcja znane już w starożytności.W 325 roku Jezus zostaje zrównany z JAHWE, potem w Efezie, w 431 roku Maria zostaje Matką Boską, Bożą, jedna herezja pociągnęła drugą.

  1. szczerez powiedziawszy nie czytałem nic o trójcy katolickiej
   Oparłem sie na biblii

  2. “Trójca bogów” to właśnie NIE jest Bóg w 3 osobach,
   to często nawet błędne zarzuty tych gości od “zetgeista” co próbują wywieść na siłę że “Bóg chrzescijanski” to spadek po dawnych kultach

   1. Kult Marii i Boże Narodzenie również utwierdzają ludzi w przekonaniu, że Jezus jest kopią Horusa a Maria Izydy.

    1. utwierdza ich bo tak chcą, nie patrza glebiej, bo nie chca sobie uswiadomic że ludzkosc ma realnego duchowego przeciwnika który jest “oszustem”, muszą sobie wytłumaczyć swoją negację Boga

     1. to jest taka ich “wersja zdarzeń” która w świetle prawdziwości proroctw biblijnych sypie się bardzo szybko, liczą na zwyczajną ludzką ignorancję w swoich “kazaniach” proateistycznych jak zeitgesit np to taki pokarm duchowy (antyduchowy)

  3. Palnar nie ma czegoś takiego, jak środkowa biblijna koncepcja, jest jeden Bóg – Ojciec, który poprzez swoje Słowo wszystko stwarza i się sam przez Nie objawia w stworzonym świecie.

   Ktoś jednak może powiedzieć, zaraz czy w wersecie z Jana nie pada słowo: „Na początku było Słowo” ? Bóg przecież nie początku, ani końca. Takie pytanie wynika z braku zrozumienia natury Boga i samego wersetu. Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy zadać sobie kolejne: Jak nieskończony Bóg może objawić się w skończonym stworzeniu ? Jasnym jest, że zarówno stworzenie, które miało swój początek, początek ma też i zaistniały w nim obraz Boga. Dlatego Jan napisał, że: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.” Słowo wychodzi od Ojca i jest Jego obrazem w stworzonej rzeczywistości, co jest to jedyną możliwością, aby Ojciec mógł zostać zobaczony przez swoje stworzenie.

   „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.” Jana 1:18

   Przykładem dla tego stanu rzeczy może być każdy z nas. Kiedy tworzymy w swoich myślach np. świat, możemy tam wykreować różne istoty np. anioły, ludzi. Czy tacy ludzie lub anioły mogłyby zobaczyć swojego stwórce, przejść do jego rzeczywistości czyli opuścić naszą myśl i stanąć przed nami ? Oczywiście, że nie, gdyż jako twórcy myśli jesteśmy na innym poziomie i jeżeli sami się im nie objawimy w ich realiach to nigdy nas nie zobaczą, ani nie poznają. Podobnie wygląda sytuacja w wersecie Jana, gdzie objawionym w realiach stworzenia Bogiem jest Słowo i to Ono było na początku przed całym stworzeniem, a wszystko jest w Nim stworzone, ugruntowane i ma swój początek.

   https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2016/01/09/jezus-chrystus-jest-bogiem-jahwe/

   1. Świetnie to wyjaśniłeś “Cupak” 🙂
    Zgadzam się też z Tobą i dziękuję , bo Twoje artykuły bardzo pomogły mi w zrozumieniu istoty Boga – chodzi o relacje Ojciec – Syn.

    A czy mógłbyś jeszcze napisać jak widzisz kwestię Ducha Świętego?

   2. masz swietny art o Arce Przymierza, właśnie to jest to, przebłagalnia-Mercy Seat byłą nad skrzynią z Prawem = Mercy-Miłosierdzie jest PONAD Prawem

   3. “Przykładem dla tego stanu rzeczy może być każdy z nas. Kiedy tworzymy w swoich myślach np. świat, możemy tam wykreować różne istoty np. anioły, ludzi. Czy tacy ludzie lub anioły mogłyby zobaczyć swojego stwórce, przejść do jego rzeczywistości czyli opuścić naszą myśl i stanąć przed nami ? Oczywiście, że nie, gdyż jako twórcy myśli jesteśmy na innym poziomie i jeżeli sami się im nie objawimy w ich realiach to nigdy nas nie zobaczą, ani nie poznają. Podobnie wygląda sytuacja w wersecie Jana, gdzie objawionym w realiach stworzenia Bogiem jest Słowo i to Ono było na początku przed całym stworzeniem, a wszystko jest w Nim stworzone, ugruntowane i ma swój początek.”

    -Wow, dobrze powiedziane. Jestem pod wrażeniem.

 2. dziękuję, ze upomniałeś szie o Ojca,
  my, córki synowie, mamy wiedzieć,
  KTO

  Wolą Ojca było powołać ludzi do życia,
  w Jego Umyśle powstał plan,
  użył Metody
  i Stało
  szie

  Metodą porozumienia Ojca z człowiekiem
  JEST Słowo
  Jezus

  w Ciele Człowieka
  karmimy szie
  Prawdą

  1. Seler nie obraź się nie chcę być w żadnym stopniu upierdliwy czy też nachalny ale intryguje mnie to dlaczego w swych wypowiedziach piszesz zawsze “szie” zamiast “się”? Po prostu muszę to wiedzieć bo nie da mi to spokoju 🙂 Co do samego artykułu to zgadzam się ze wszystkim co tu podano-nie ma co zaprzeczać boskości Jezusa nie tędy droga no chyba, że ktoś chce wylądować na manowcach :))

   1. to jest tajemnica firmowa Sellera 😀

  2. Pieknie Selerku uzasadniles Alfe i Omege, Poczatek i koniec, ktorym jest Ojciec i Syn jako zrodlo wszelkiego stworzenia bo tak mowi o sobie i Ojciec i Syn – Jezus Chrystus – Slowo. On rzekl i stalo sie. Bog Slowem stwarzal Cale stworzenie. Jezeli Slowem zostalo wszystko stworzone to oznacza, tylko jedno, ze Ojciec i Syn wspolistnieli zawsze.
   Niestety niektorzy probuja wykorzystac ten werset uzasadniajac w ten sposob, ze Jezus -Syn Bozy byl poczatkiem stworzenia, czyli pierwszym stworzeniem wprowadzajac w blad poszukujacych prawdy. Musimy miec troske o innych, ktorzy sa na poczatku drogi. I jezeli widzimy, ze ktos zwodzi naszym chrzescijanskim obowiazkiem jest ratowac owieczki od zwiedzenia. Sprawa Ducha Swietego tez jest bardzo wazna, bo wiem, ze niektorzy uwazaja Ducha Swietego za moc. Temat bardzo wazny i trzeba koniecznie go poruszyc.

   1. 26 3A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!»
    Ks. Rdz
    Samo to powinno zastanawiać dlaczego jest napisane “Nasz, Nam” ano dlatego, ze Ojciec i Syn współistnieli zawsze 😉

 3. Mnie osobiście bardzo intryguje fragment, w którym słudzy arcykapłana wraz z żołnierzami przychodzą pojmać Jezusa. On pyta ich: “kogo szukacie” – pada odpowiedź: “Jezusa Nazareńskiego” – Jezus dalej odpowiada: “Ja Jestem” i wszyscy padają na twarz… Jezus wielokrotnie w Biblii używa określenia “Ja Jestem” – ale tylko bodaj w 3-4 przypadkach te słowa wywołują określoną reakcję tłumu. Są tacy, którzy udowadniają, na podstawie analizy tekstów oryginalnych że Jezus po prostu ot, tak mówił o sobie “Ja jestem”, ja sądzę jednak (choćby po tych 3-4 przypadkach), iż Żydzi usłyszeli i zrozumieli znacznie więcej niźli ci badacze mogą wyczytać i wybadać.

  Pozdrawiam

 4. Jeden z tematów, którego od dzieciństwa nie ogarniam. Nie mam zrozumienia. Ciekawa jestem co wyczytałby w PŚ człowiek, który nie miał nigdy styczności z żadną religią? Czy jednoznacznie opowiedziałby się za, czy przeciw Trójcy.

  1. To jest bardzo dobre pytanie.Co właśnie wyczytałby z Biblii człowiek, który nigdy nie słyszał o chrześcijaństwie?

   1. Moim zdaniem. Na podstawie swoich odczuć. Mogę powiedzieć, że to jest kwestia tego czy czytający chciałby poznać Boga. Wiem sam że gdybym zaczął czytać Biblię od tak sobie to nie zrozumiałbym pewnie nic. Byłem katolikiem całe życie i zawsze się fragmenty pisma gdzieś przewijały i nie rozumiałem nic. Ale kiedy pewnego dnia zupełnie szczerze po prostu pomodliłem się do Boga i poprosiłem o to żeby mi pokazał prawdę, nagle klapki z oczu mi opadły. Każdy fragment zaczął coś znaczyć. To był taki moment w życiu że kiedy wziąłem do ręki Pismo Święte to mi szczęka opadała.To był Duch Święty, teraz to wiem, wtedy tego nie wiedziałem. Polecam wam Bracia i Siostry modlić się o mądrość Ducha Świętego żeby lepiej rozumieć Słowo. Wgl. polecam wam modlić się za każdym razem kiedy z kimś rozmawiacie, piszecie itd. Pozdrawiam.

 5. (22) Któż zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Ten właśnie jest Antychrystem, KTÓRY NIE UZNAJE Ojca i Syna.

  1 List Jana 2:22

  Wy niektórzy uznajecie jedynie OJCA.
  Reszte zostawie bez komentarza.

  1. Ja się dziwię, że Piotr w ogóle publikuje takie komentarze jak Twój, w którym wrzucasz wszystkich Żydów do jednego wora, co jest niebezpieczne o czym Piotr również wspomniał.Bardzo lekko rzucasz oskarżenia wobec innych, że są z plemienia żmijowego, wiesz w ogóle co to znaczy?
   Bóg Starego Testamentu JHWH jest Bogiem wszystkich ludzi, mało tego, jest Bogiem i Ojcem Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
   Henryk Kubik też twierdził kiedyś, że jest dwóch Bogów – Bóg Ojciec i Bóg Syn i stwierdził, że to szatański system klasyfikacji umiejscawia chrześcijan jako politeistów, cóż takiego są efekty odrzucania ksiąg biblijnych i dopasowywania ich pod swoje doktryny.
   Brainbreaker odrzucił Nowy Testament i stwierdził, że Jezus to Szatan.A może teraz ktoś odrzuci Stary Testament i stwierdzi, że JHWH to Szatan?

   1. o Palnar czyżbym poruszył drażniący Ciebie temat…
    Nie napisałem, że WSZYSTKICH Żydów wsadzam do jednego wora – i wcale nawet nie pisałem w tym kontekście.
    Wiem doskonale kto jest plemieniem żmijowym bo doskonale nam to NASZ BÓG – Jezus wyjaśnił. I właśnie Ciebie do tego wora wrzucam ponieważ wystarczy poczytać Twoje komentarze i widać, że pejsy Tobie wychodzą za uszy.
    Widać, że też i Henryka poruszasz – znasz temat widać i co wcale mnie nie dziwi po Twoich komentarzach… Znasz i to bardzo…
    Najmniej mnie interesuje ten OSZUST i KŁAMCA Kubik. Interesuje mnie Prawda zawarta w Słowie Bożym i tak jak Piotr nie zważam co kto twierdzi. A to że pejsowatość ostatnimi czasu wylała się jak jakaś zaraza na blogach które rzekomo kiedyś głosiły Jezusa jako PRAWDĘ – BOGA to już inna sprawa…
    Żegnam Cię bo z Tobą nie mam zamiaru polemizować bo przekaz Słowa Bożego jest nad wyraz OCZYWISTY – a jak już Jezus WAM nie przemówił do rozsądku to ja nie mam zamiaru nawet z Wami polemizować i próbować przetłumaczyć.
    Pokładasz nadzieję w Starym Zakonie to się przekonasz jak na tym kiedyś wyjdziesz.

    1. czy Słowo Boże musi wywoływać tyle emocji?
     Rafał, walcz na argumenty.

     1. Tak, Piotrze – nie tyle “musi” co POWINNO, jesli dla kogoś jest przede wszystkim całym życiem.
      Argumenty nie są moje – to są świadectwa JAK PISZĄ i CO PISZĄ – a znajdziesz je w ICH komentarzach co już pisałem. Szkoda tylko, że Ty tego nie dostrzegasz… i w odpowiedzi na Twój późniejszy komentarz do mnie powiem, że jesteś przecież DETEKTYWEM więc bez problemu powinieneś wiedzieć kto i jak pisze a ja nie mam czasu zbytnio, żeby podawać na tacy jak agenci starozakonni wprowadzają u Ciebie agende starozakonnego boga Ojca a tylko CZŁOWIEKA – Syna Jezusa.
      Skoro “jakiś” hah to zauważył to Ty powinieneś już od dawna to zauważyć…

    2. Jesteś na tym samym poziomie co kiedyś H. Kubik.Też odrzuciłeś Pawła, Łukasza i Marka i też uważasz, że jest dwóch Bogów albo, że Bóg Ojciec i Jezus to jedno i to samo.Uważaj, żebyś nie zszedł do poziomu Brainbreakera i nie wyrzucił całego Starego Testamentu.
     Z resztą o czym dyskutować z ludźmi, którzy wyrzucają księgi z Biblii, żeby dopasować ją do swoich doktryn? To właśnie Ty, Kubik i inni trwacie w Starym Zakonie, bo odrzuciliście Pawła, odrzuciliście zbawienie przez wiarę a nie uczynki, wróciliście do poziom w jakim jest judaizm czy katolicyzm.
     Gdybym był Żydem, to bym nie uznawał Jezusa za Syna Bożego.Po za tym widać u ciebie antysemityzm i pogardę dla tego narodu, “pejsowatość”…

     1. Rafał Kudrański

      Palnar NIGDY nie byłem na poziomie Kubika – czyli poziomie OBŁUDY i KŁAMSTW, które mu sam jak i z innymi udowodniłem niejednokrotnie.
      Poza tym widzę że wciskasz mi miejsce tak jak Kubik notabene i wcale bym się nie zdziwił gdybyś nim był bo jego wierzytelność jest równa “ZERO”. Ja i Stary Zakon?? No cóż , chyba nie wiesz co piszesz albo i wiesz, bo już takie niedorzeczności to tylko Kubik potrafił do mnie przypisywać…
      Nawet gdybyś był żydem to w żadne Twoje słowo bym nie wierzył bo kłamstwo jest ich drugim imieniem. A Twoje komentarze wystarczają mi abyś miał u mnie takie poważanie w “prawdomówności” jak pinokio.
      Końcówka też ci się udała… normalnie jakbym dyskutował z klonem Henryka…
      Biorę jednak odwyk od innych blogów więc do jakiejś tam przyszłości… 🙂

      1. Paweł_Misiaszek

       Proszę zdefiniować używane przez Pana słowo “żyd”.

     2. Dokładnie tak jest, jak ktoś odrzuci choćby linijkę Słowa Bożego to już jest satanistą i nie ma kompletnie różnicy między Rafałem a Brainbreakerem, za wyjątkiem zaawansowania w tym samym postępku.

  2. Rafał Kudrański

   Z tego co wiem, to nie uznajesz Pism Pawła, i Łukasza(które stanowią znaczną część Nowego Testamentu), natomiast traktujesz Księge Henocha tak jakby była natchniona. Czy uważasz, że Bóg pozwoliłby na aż taką ingerencję, manipulację?

   1. Rafał Kudrański

    Guzik moje stanowisko jest oczywiste i wyjaśniłem to konkretnie w adekwatnym do pytania artykule na blogu. Nie będę się powtarzał bo i raczej odpowiedź znasz.
    Pozdrawiam

  3. Rafał, to w takim razie czy możesz mi przesłac na maila Twoje obawy co do poszczególnych osób?

 6. Paweł_Misiaszek

  Wydaje mi się, że Pana wpis (niepotrzebnie) ma zbyt mocny ton i przemawia w stylu: Zwolennicy Trójcy, to ci słuszni, antytrynitaryści potępieni… Słaby jest szczególnie argument z listą “słynnych” antytrynitarystów, bo równie dobrze można odbić piłeczkę i postawić Pana obok pierwszego, lepszego papieża… Ponad to, co z ludźmi, którzy uznają Jezusa za Zbawiciela i Mesjasza, uznają Jedynego Boga, a Ducha Świętego rozpatrują jako działanie/moc bożą, jednak nie łączą tego jako 3 w 1… Adam nie został skażony grzechem pierworodnym, został stworzony na obraz Boga, jednak posiadał również (słabą) naturę ludzką. Podobnie Jezus, tylko, że w Jego przypadku natura Boga była dominująca, tak mocno dominująca, że mieni się jako Jedyny Pośrednik między Bogiem i człowiekiem… Nie wiem jak jest, tylko analizuję i się zastanawiam. Co więcej uważam, że nie są to kwestie fundamentalne, a raczej teologiczne dywagacje. Powtórzę: Jezus to (dla mnie) Mesjasz i Zbawiciel, Syn Boży – Czy to nie wystarcza?

  1. Pisze lekko mocno ponieważ jak w tekscie napisałem jest to pod czasy antychrysta.
   Jezus jako zwykly człowiek.

   Na wielu stronach przedstawiono swoje stanowisko więc i ja przedstawiam.

   1. Paweł Misiaszek

    Ok 🙂 Rozumiem i pomogę (Rozdział 1 Ewangelia wg Jana):
    Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: “Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu”. Rzekł do niego Natanael: “Czyż może być co dobrego z Nazaretu?” Odpowiedział mu Filip: “Chodź i zobacz!” Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: “Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: “Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: “Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: “Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł mu Jezus: “Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
    Świetnie obrazuje to film Ewangelia św.Jana (od 10:20):

    1. Dzięki wielkie za link do filmu Bracie. A z innej beczki. Nurtuje mnie jedno, kiedyś Detektyw pisał, że najgorzej jak ktoś już miał Ducha Świętego i porzucił Boga, przestał wierzyć. A co jeśli dziecko czyta i rozumie Biblię, wierzy, a potem jako dorosły porzuca wiarę? Jak myślicie?

     1. Paweł_Misiaszek

      Proszę bardzo 🙂

      Co do porzucania Boga przez wierzącego Detektyw ma rację:

      “Smutne wypadki
      Dwie rzeczy zasmuciły moje serce,
      a trzecia wzbudza we mnie gniew:
      wojownik, któremu nędza odebrała siłę;
      mężowie roztropni, odrzuceni jako nic nie znaczący; człowiek, który od sprawiedliwości przechodzi do grzechu,
      Pan przeznacza go pod miecz.” (Syr 26)

 7. Gdy odkrylam ze Pan Jezus to jednoczesnie Bog Ojciec, wszystko inaczej zaczelam dosterzegac to uczucie ktore mnie ogarnelo to jak miod na chore serce. 🙂

 8. Zwróćcie uwagę na to , że Jezus w Ewangelii nigdy nie mówi Ojciec nasz. Mówi: mój Ojciec
  I Mówi: Wasz Ojciec
  To pokazuje regulację.
  Bo On. Ojciec to jedno.
  I ten Ojciec jest naszym Ojcem.

 9. uważajcie na “antytrynitarian”, atakował mnie taki jeden, okazało się że to zwolennik jakiegoś “branhama” (naczyztał się jego nauczań i zaczął wczytywać do Pisma Św) wkręcał że w Pismie oryginalnie nie było tym “aby chrzcic w imie Ojca Syna i Ducha Św” etc nie miał oporów potępiać mnie za to że pokazałem mu niezgodności branhama z Pismem Św.

 10. Najwiekszym argumentem jest to ze dal mi zycie , i prowadzi mnie przez zycie . Nad wody spokojne prowadzi mnie !

 11. Moje przemyślenia:
  Bóg jest sprawiedliwy i dotrzymuje słowa. Nigdy nie odwołał swych postanowień, błogosławieństw, przepowiedni. Kto jak nie Bóg Jedyny może spełnić doskonałą ofiarę za odkupienie grzechów wszystkich ludzi od Adama? Czy gdyby Jezus był człowiekiem, aniołem czy innym stworzeniem to mógłby być ofiarą odwołującą klątwę śmierci? Któż jak nie Bóg (Jedyny i Doskonały) mógłby odkupić i odczynić to co sam powiedział i postanowił? Jedyna ofiara przebłagalna musi być doskonała, a zostaliśmy tak umiłowani, że Bóg na dowód tej miłości umiera za nas. “Karą za grzech jest śmierć” i tylko śmierć Boga może spełnić te słowa więc umarł i pokonał grzech i śmierć. W mojej głowie mam to jeszcze lepiej poukładane ale trudno przelać to na pismo sorki jak namieszałem 😉
  Jezus Jest Bogiem.

  1. Na krzyżu umarł człowiek – nie Bóg. Człowiek, w którym nie znaleziono grzechu. Biblia wyraźnie i jasno o tym mówi. I tylko taka ofiara była skuteczna. Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak przez jednego (Jezusa) przyszło odkupienie. Jezus będąc na ziemi był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem – jednak dobrowolnie uniżył się – wyrzekła się swojej boskiej natury.
   “Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, (6) który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, (7) lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, (8) uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. (9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią (11) i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca” Fil. 2:5-11

   1. Super powiedziane.
    Łukasz zreszta równiez ładnie to opisał. Zgadzam sie znim i uświadomiłem sobie to dopiero, kiedy obejrzałem scenę zamordowania Lwa z Opowieści z Narnii.

   2. to właśnie jest esencja wiary, tj wzór niedościgniony
    tj także dramat, nad którym jakby się zastanwoic, to można sie rozpłakać

  2. Bardzo dobrze przelales Lukasz, zgadzam sie w 100% 🙂

 12. No, dobrze ale kto się odważy powiedzieć że CHRYSTUS JEZUS jest DUCHEM ŚWIĘTYM, OJCEM WSZECHRZECZY?

  1. Każdy kto czyta Słowo Boże.

   “Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca?” Ew. Jana 14:8-9

   Gdyby Ojciec był oddzielnym bytem niż Syn to Pan Jezus nie odpowiedziałby w taki sposób Filipowi.

   1. Każdy to jakby nikt.
    Kto powie?
    BOGIEM jest DUCH ŚWIĘTY a DUCHEM ŚWIĘTYM jest CHRYSTUS JEZUS.

    1. Ja powiem. Woda to h2o, lòd to h2o, para wodna to też h2o. Raczej nikogo to nie dziwi.

    2. Jeśli Bóg jest duchem i jeśli Bóg jest święty to znaczy,że Bóg jest Duchem Świętym.

  2. Ja. Pan Jezus Chrystus jest moim Bogiem i Ojcem wszechmogącym, Stwórcą Wszystkiego.

   1. Czyli zgadzasz się że nie ma tzw. trójcy?

    1. Oczywiście że nie ma żadnej trójcy, to wzięło się z pogaństwa już z IHS Izydy Horusa Seta, juz wtedy mieli różne trójce w jakiejś hierarchii. Pan Bóg nie jest niedorzeczny. A to że ktoś nieopatrznie przekręca Boże słowo bo np Pan rzekł, że Ojciec jest większy niż on, to jest faryzeuszem, tzw 1 wersetu ala jehowici. Tu nie trzeba mądrości światowej a bożej, stać się jak dziecko.

     Piotruś (detektyw prawdy) często pisał że w trudnych decyzjach pyta swojego małego synka co o tym myśli. I dobrze robi. Zapytajcie swoje dzieci czytając im biblię czy Bóg jest 1, 2 cz 3 i gwarantuję że ich mądrość wam odpowie jeśli nie są zepsute przez świat.

 13. DZIĘKI WIELKIE ZA TEN ARTYKUŁ!!!!!!
  Sam dołączyłem do tych którzy uznają Jezusa za syna Boga, jako tego “niższego w hierarchi”
  Dzięki Tobie, dałeś mi znó powód do namysłu, czy czasem dobrze robię.
  Poruszasz ważną kwestię która pewnie nie będzie miała końca sporu.

  Pytanie jaką drogę wybrać do prawdy……

 14. szie
  to z francuskiego wulgarnie znaczy sie wyprozniac

 15. Zadałem kiedyś świadkowi Jehowa pytanie czy Bóg jest niezmienny i jest miłością odp.że tak a czy był taki czas że Bóg był sam odp. że tak to proszę wytłumacz mi kogo miłował jak był sam, samego siebie? Miłość jest kluczem, prawdziwa nie zostawia dla siebie nic aby być ponad umiłowaną osobą. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17,1-9).Odpowiedz jest jasna Jezus jest Bogiem.

 16. Po co się sprzeczać
  Jezus Chrystus jest tym wszystkim o czym mówi Pismo jest; doskonałym człowiekiem, Bogiem, Zbawicielem, Prawdą, Życiem, naszym odkupieniem, nadzieją, Królem i Panem czy trzeba wam więcej?

 17. Piotruś, chciałbym Ci zwrócić uwagę na jedną rzecz, skoro już uznajesz że Pan Jezus to Bóg.

  NIE BĘDZIESZ WYMAWIAŁ IMIENIA MEGO NADAREMNO.

  I to się tyczy głównie nagminnie używanego imienia Pana Jezusa i to zwłaszcza wśród chrześcijan. idziecie do sklepu i mówicie do babki ‘proszę Pani’ a do Pana Jezusa jak do najlepszego kolegi. Oj nie, toć to łamanie przykazania.

  Gratuluje poznania Piotruś, teraz pozostało ci tylko odrzucić pogańską(oj taaak) trójcę i uwierzyć że Pan Jezus Chrystus to nie literalny syn, a YHWH, gdyż to jest tajemnica zakryta od dziejów.

  1. Lajcik, ja nie kojarzę, żebym pisał o trójcy
   🙂

  2. Nie naduzywaj imienia Pana Boga twojego, gdyz Pan nie zostawi bez kary tego, ktory naduzywa imienia jego. (Ksiaga wyjscia 20:7)
   To nie chodzi o mowienie “Jezu” lub “o Boze” itp., bo tak naprawde nikt nie zna prawdzie imie Boga.
   Tu raczej chodzi, zeby nie uzywac imienia Boga np. w poganskich rytualach, lub uzywanie Jego imienia do falszych religii, lub nazywanie samego siebie bogiem np. falszywi prorocy itd..

   1. ależ oczywiście, że chodzi. imię Pan Jezus to imie objawione, przyjęte i nie należy go używać od tak.

    Piotrze – zatem przepraszam. Jeśli przyjąłeś Prawdę Meszjasz=YHWH to gratuluje i witam w rodzinie.

    1. W krajach latynoamerykańskich Jezus ma na imię co drugi rdzenny. Świeżo po Ewangelii Jana mogę jedynie stwierdzić, że nie potrafię się opowiedzieć ani za Trójcą ani przeciw. Może to nie jest na ludzkie poznanie?

    1. Piotruś, podsyłam ci często ciekawe materiały w wiadomości na facebook detektyw ale nie odczytujesz(rozumiem brak czasu)
     Czy jest inna skuteczniejsza droga podzielenia się czymś? Mam dostęp do wielu stron i materiałów, oraz czas i często coś dobrego wynajde.
     pozdrawiam w Panu Jezusie Chrystusie <3

     1. odpowiedziałem już 😉
      ok dzięki mozesz podsyłać

 18. Kto z nieba przychodzi, Ten panuje nad wszystkim, chwała, cześć, błogosławieństwo, dziękczynienie Temu, któremu Jan Chrzciciel nie był godzien rozwiązać rzemyka u Jego sandałów …
  Bo tylko Bogu należy się chwała i cześć …
  On jest godny chwały i czci, za przelaną niewinną krew swoją za grzechy ludzi …

  ” Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.”

  Pozdrawiam wszystkich wiernych Jezusowi Chrystusowi 🙂

 19. Spory tego typu tylko dzielą…Wiem jedno. Imię Jezus ma wielką moc która pozwala odpędzić złego ducha i przetrzymać nieszczęścia.

 20. http://oblubienica.eu/czytelnia/dlaczego-jezus/boskosc-jezusa

  Boskość Jezusa Chrystusa w Biblii

  JHWH (Jahwe, Jehowa)

  Jezus (JHWH Zbawieniem)

  “Także to pochodzi od Pana Zastępów, jest On cudowny w radzie, wielki mądrością.”
  Izaj. 28:29

  ” Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”
  Izaj. 9:5

  “Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.”
  Izaj. 10:21

  “… i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”
  Izaj. 9:5

  “Mocno stoi twój tron od dawna, Tyś jest od wieczności.”
  Ps. 93:2

  “… i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju.”
  Izaj. 9:5

  “Odezwał się Bóg do Mojżesza i rzekł: Jam jest Pan (JHWH).”
  2 Moj. 6:2

  “Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.”
  Jan. 20:28

  “Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.”
  Izaj. 45:22

  “Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój.” (1)
  Jan. 20:28

  “A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: “Jestem” posłał mnie do was!”
  2 Moj. 3:14

  “Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.”
  Jan. 8:58

  “Tak mówi Pan, Król Izraelski i jego Odkupiciel, Pan Zastępów: Ja jestem pierwszy i Ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.”
  Izaj. 44:6

  “Toteż gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: Nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni”
  Obj. 1:17

  “Z kim mnie porównacie i z kim zestawicie albo do kogo upodobnicie, abyśmy byli sobie równi?”
  Izaj. 46:5

  “Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu.” (2)
  Jan. 5:18

  “Ja, jedynie Ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma wybawiciela.”
  Izaj. 43:11

  “I mówili do niewiasty: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu; sami bowiem słyszeliśmy i wiemy, że ten jest prawdziwie Zbawicielem świata.”
  Jan. 4:42

  “Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.”
  Izaj. 12:2

  “I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.”
  Dz.Ap. 4:12

  “Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim, Niczego mi nie braknie.”
  Ps. 23:1

  “Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.”
  Jan. 10:11

  “Któż bowiem jest Bogiem oprócz Pana? Kto jest skałą prócz Boga naszego?”
  Ps. 18:32

  “I wszyscy ten sam napój duchowy pili; pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus.”
  1 Kor. 10:4

  “Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, Morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, A zastęp niebieski oddaje ci pokłon.”
  Nehem. 9:6

  “I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.”
  Hebr. 1:6

  “Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.
  Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język”
  Izaj. 45:22-23

  “Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię,
  Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią”
  Filip. 2:9-10

  “Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu,”
  Obj. 19:1

  “I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją,
  I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.”
  Obj. 1:5-6

  “Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej zostało stworzone, i zaistniało.”
  Obj. 4:11

  “I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.”
  Obj. 5:12

  “I rzekł lud do Jozuego: Panu, Bogu naszemu, służyć będziemy i głosu jego słuchać.”
  Joz. 24:24

  “Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie.”
  Kol. 3:24

  “Wy jesteście moimi świadkami mówi Pan – i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.”
  Izaj. 43:10

  “Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.”
  Dz.Ap. 1:8

  “Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba.”
  Mal. 3:6

  “Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki.”
  Hebr. 13:8

  “Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć.”
  Oz. 11:9

  “Wy jednak zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy.”
  Dz.Ap. 3:14

  “Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg.”
  Ps. 116:5

  “Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.”
  1 Jan. 2:1

  “Oni zaś rzekli do Jeremiasza: Niech Pan będzie świadkiem przeciwko nam, prawdziwym i wiernym, jeżeli nie postąpimy dokładnie według słowa, z którym cię pośle do nas Pan, twój Bóg.”
  Jer. 42:5

  “A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego”
  Obj. 3:14

  “Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.”
  Ps. 46:2

  “Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.”
  Filip. 4:13

  “Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?”
  Ps. 27:1

  “A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.”
  Jan. 8:12

  “Tyś bowiem nadzieją moją, Panie, Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej.”
  Ps. 71:5

  “Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej”
  1 Tym. 1:1

  “Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, Ziemię i wszystko, co jest na niej, Morza i wszystko, co jest w nich, Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, A zastęp niebieski oddaje ci pokłon.”
  Nehem. 9:6

  “On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach”
  Hebr. 1:3

  “Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska I odkupienie u niego obfite!
  On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego.”
  Ps. 130:7-8

  “Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,
  Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach”
  Tyt. 2:13-14

  “Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.”
  Izaj. 43:25

  “I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.”
  Jer. 31:34

  “Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi:
  Tobie mówię: Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego.”
  Mar. 2:10-11

  “I ujrzawszy wiarę ich, rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje.
  Wtedy uczeni w Piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się i mówić: Któż to jest, co bluźni? Któż może grzechy odpuszczać, jeśli nie Bóg jedynie?”
  Łuk. 5:20-21

  “Ty wysłuchujesz modlitwy, Do ciebie przychodzi wszelki człowiek”
  Ps. 65:3

  “Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to.”
  Jan. 14:14

  “Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.”
  2 Kor. 6:16

  “Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja,ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.”
  Gal. 2:20

  “Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.”
  Izaj. 41:10

  “Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.”
  Mat. 28:20

  “Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, i odpuścić, i wkroczyć, i dać każdemu według wszystkich jego postępków, Ty bowiem znasz jego serce, gdyż Ty jedynie znasz serca wszystkich synów ludzkich”
  1 Król. 8:39

  “I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.”
  Jan. 2:25

  “Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko.”
  1 Jan. 3:20

  “Rzecze mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie! Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś owieczki moje.”
  Jan. 21:17

  “Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków.”
  Jer. 17:10

  “A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych.”
  Obj. 2:23

  “Przestrzegaj zatem ustaw jego i przykazań, które ja tobie dziś nakazuję, aby dobrze było tobie i twoim synom po tobie i abyś długo żył na ziemi, którą Pan, twój Bóg, daje ci po wszystkie dni.”
  5 Moj. 4:40

  “To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali.”
  Jan. 15:17

  “Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.”
  Przyp. 3:12

  “Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się.”
  Obj. 3:19

  “Jeżeli Pana bać się będziecie i jemu służyć, i jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, za nim pójdziecie, to dobrze!”
  1 Sam. 12:14

  “A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota.”
  Jan. 8:12

  “A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.”
  Jan. 21:19

  “Wtedy rzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.”
  Mat. 4:10

  “I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali.” (3)
  Mat. 28:17

  “Gdy więc im rzekł: Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię.”
  Jan. 18:6

  “Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.” (4)
  1 Moj. 1:1

  “Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich”
  Hebr. 1:10

  “Które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów”
  1 Tym. 6:15

  “A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi: Słowo Boże.
  A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów.”
  Obj. 19:13

  “I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.
  Zwycięzca odziedziczy to wszystko, i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.”
  Obj. 21:6-7

  “Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.
  Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.”
  Obj. 22:13,16

  “Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości”
  Kol. 2:9

  “On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia” (5)
  Kol. 1:15

  Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go.
  Jan. 1:18

  Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
  1 Jan. 5:20

 21. A mnie zastanawia co innego – jeżeli Ojciec i Syn byliby tą samą osobą, to jak zaistniałyby te wydarzenia:

  “Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.”
  Łk, 2:24-26

  „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»”
  Łk, 3:21

  “Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną; towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie». Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze silniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię.”
  Łk, 22:39-44

  “A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi, Eloi, lama sabachthani», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
  Mk, 15, 33-34

  “Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.”
  Łk, 23:46

  Jezus modlił się do samego siebie? Sam siebie nazwał swoim synem?

  —-
  I jeszcze coś ciekawego:

  “Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: “Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!” Rzekł do nich Jezus: “Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
  I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. Odpowiedział im Jezus: “Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: “Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”. Odpowiedział im Jezus: “Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: “Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: “Jestem Synem Bożym?” Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk.
  J, 10:24-39

  Jezus powołuje się tutaj na Psalm 82.

  Psalm. Asafowy.
  Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów,
  pośrodku bogów sąd odbywa:
  “Dokądże będziecie sądzić niegodziwie
  i trzymać stronę występnych?
  Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
  wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!
  Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
  wyrwijcie go z ręki występnych!
  Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją,
  błąkają się w ciemnościach:
  cała ziemia chwieje się w posadach.
  Ja rzekłem: Jesteście bogami
  i wszyscy – synami Najwyższego.
  Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
  jak jeden mąż, książęta, poupadacie”.
  O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią,
  bo wszelkie narody są Twoją własnością.
  Psalm 82, 1-8


  Może powinniśmy zdefiniować najpierw słowo, o które się kłócimy?

 22. witam po przerwie – odpowiem kilku Czytelnikom,
  komentarzy jest dużo, więc odpowiedź dam w jednym, żeby nie szukać.

  Przede wszystkim dziękuję Jezusowi, że wyrwał mnie z rąk samobójczej śmierci,
  za sprawą interwencji admina Piotra i Czytelników, którzy o to prosili,
  gdyby Jezus był tylko człowiekiem NIE zadziałałby by mnie ratować, a jak to uczynił ?
  Wysłuchał modlitw, nie zlekceważył telefonu, podesłał dociekliwych policjantów,
  skierował w ręce dobrych lekarzy, przywrócił stan równowagi po silnej depresji…
  Samymi tabletakami szie tego nie zrobi… I nie ma zbiegów okoliczności…
  JEST działanie… albo Boga… albo szatana…

  Dziękuję za ten blog, dziękuję Piotrowi, dziękuję Czytelnikom – mają WIARĘ !
  której mnie, w chwili załamania, …zabrakło,
  hej
  ________________

  [1] odpowiedź dla Sławka, po cytacie jego [15:08]:

  “Seler nie obraź się nie chcę być w żadnym stopniu upierdliwy czy też nachalny ale intryguje mnie to dlaczego w swych wypowiedziach piszesz zawsze „szie” zamiast „się”?”

  seler: – a co Ci szie nie podoba, że Ci się nie podoba “szie” ??? 🙂
  to moje internetowe logo… ja już nie wiem, czy jestem cyganem, czy może żydem,
  a może Polakiem ? …ja już nie chcę szie nad tym zastanawiać, ja chcę być
  po prostu Człowiekiem ! …chociaż podpisuję się tylko “seler”…
  przepraszam: – podpisuję “szie” 🙂 🙂
  Adi dał Ci dobrą odpowiedź… rzekłbym nawet… dyplomatyczną
  cytuję:
  “to jest tajemnica firmowa Sellera 🙂 ”
  _______________

  [2] odpowiedź dla Marcina po jego “wyjaśnieniu” [20:24], cytuję:

  “szie
  to z francuskiego wulgarnie znaczy sie wyprozniac”

  seler: – nie znam francuskiego… ja szie normalnie wypróżniam, nie wiem czy po francusku… ot, tak, …po ludzku… Czy mam Ci to opisać szczegółowo ?
  Znam lepsze wulgaryzmy, niż wyraz “szie”… ale nie zapodam 🙂
  A dlatego piszę “szie” bo zęby wyleciały z przodu i szeplenię,
  ubolewam nad tym, ale boję się iść do dentysty…
  normalnie, boję szie… czyli nie jestem
  twardziel….
  ________________

  [3] dziękuję Eli [21:46], która też mi podziękowała, cytuję

  “Pieknie Selerku uzasadniles Alfe i Omege, Poczatek i koniec, ktorym jest Ojciec i Syn jako zrodlo wszelkiego stworzenia bo tak mowi o sobie i Ojciec i Syn – Jezus Chrystus – Slowo. On rzekl i stalo sie. Bog Slowem stwarzal Cale stworzenie. Jezeli Slowem zostalo wszystko stworzone to oznacza, tylko jedno, ze Ojciec i Syn wspolistnieli zawsze.”

  HEJ ! – 🙂
  _________________

  [4]
  Nie ma szie co spierać. Bóg Ojciec Stwórca JEST Jeden. To nie ulega Wątpliwości.
  Ja te ewentualne wątpliwości postaram szie porozwiewać. Będzie duży wiatr.

  Duch [święty] Ojca to MOC Jego Charakteru, to Potęga Jego Miłości, Jego Wola,
  która ma wpływ na pozostałe Jego Atrybuty

  Mądrość Ojca to Umysł Jego, i Jego Koncepcje poparte Miłością

  Słowo Ojca to Jego Metody porozumiewania szie, …Najlepszą metodą jest Ciało
  Człowieka by porozumieć szie z drugim Człowiekiem… Swoją Mocą dał życie
  swojemu Słowu, by porodziła Maria

  Wynikiem tej Miłości był Zbawiciel – i Bóg, i Człowiek… Kto to podrobi ?

  według wzoru: Wola + Myśl + Metoda = Wynik, Owoc, Czyn

  Podziękujmy Ojcu Jezusowi Słowu, że o Nas jeszcze nie zapomniał i dał szansę.
  Szansę powrotu do Ojca… poprzez Syna… bo to Wzajemność w Miłości…

  dziękuję Wszystkim – seler
  HEJ ! – 🙂
  ___________________

 23. [5] zapomniałem jeszcze odpowiedzieć Danielowi [14:53 – 3 luty]

  cytuję: – “Jezus modlił się do samego siebie? Sam siebie nazwał swoim synem?”

  seler: – nie… Jezus modlił szie do Ojca, który był Jestestwem poza Ziemią, a Człowiek pod postacią Słowa, a może odwrotnie, Słowo pod postacią Człowieka był Jestestwem na Ziemi, też jako Ojciec…

  Przykładowo: – powołuję do życia – jako człowiek – Kontakt z taboretem. Taboret urodził szie jako sterta desek, z których Maria porobiła taboret…
  Taboret wie, że nie jest drzewem, tylko człowiekiem, ale w posłuszeństwie człowiekowi wziął to “na klatę” …
  Nie pogardzając deskami, ani człowiekiem, pozostał taboretem zachowując Człowieczeństwo, co nie umniejsza ani deskom, ani Bogu…
  Zrobił wszystko, aby jako taboret służyć ludziom, i służyć drewnu… kurcze, ..zamotałem szie… 🙂

  Stwórca ma możliwość Ucieleśnić swoje Słowo,
  człowiek też kiedy coś powie, to potem zrobi,
  Stwórca ucieleśnił Słowo przeznaczone dla Człowieka, czyli ucieleśnił Człowiekiem w Marii.

  Nikt by sobie nie życzył takiego “eksperymentu”
  będąc poniżej swojego Jestestwa… ale Bóg uniżył siebie samego, by ratować Miłość…
  Miłość Jego do Stworzenia – i Miłość Stworzenia do Niego…
  _____________________

  [6] dziękuję Izie co zapodała wersety [13:23 3 luty]
  które zapowiadają, są świadectwem, że Jezus zawsze był Ojcem… tylko szie lekko zamaskował będąc na Ziemi…

  [7]
  Chwała Ojcu, że dał Zbawiciela, czyli siebie,
  bo któż Zbawia, jak nie Ojciec w niebie,
  Hej ! 🙂

   1. no co ? – taboret mi nie wyszedł ?
    jak to nie wyszedł ?
    no… nie wyszedł
    przerobię go
    🙂
    na Harfę… specjalnie dla Ciebie,
    z Paragwaju, żeby nie było to tamto,
    że jakieś gałęzie, deski, taborety,
    normalnie HARFA dla Ciebie !
    hej 🙂 🙂

    i nawet w zielonych koszulach, kurcze
    🙂

    Lo mejor de la música paraguaya – 2a. Parte – http://www.rnpy.com

   2. a tutaj Harmonia… akordeon znaczy szie…
    jak by Harfa nie pasowała…
    mnie tam pasuje…

    ja mogę nawet na stojąco posłuchać…
    nie muszę siedzieć na taborecie,
    też coś… 🙂 🙂 🙂

    Pozdrawiam ! – seler

    ACORDEON POUT-POURRI DE POLCA PARAGUAIA.AVI

   3. Harmonia to taki instrument co łączy, harmonizuje
    więź we własnej Duszy z wolą, myślą, metodą
    aby powstała Jej muzyka – piękno Owocu

    Harmonia to więź z drugim człowiekiem
    by nie płakał, ale kochał Melodię miłości

    Harmonia to Wspólnota z Jezusem
    Człowiekiem, który harmonizował z Wolą
    swoją [człowieka] i Ojca Wolą [też swoją]
    a przecież Bogiem był nawet w Ciele
    i Jest – PARADOKSEM ?
    i tak, i nie,
    to MOC

    Harmonię miał w Sobie
    i Dał tę MOC

    Dmucha wiatr w Harmonię, jak wieje Duch
    co Mocą Boga
    JEST
    albowiem wiatr wieje gdzie CHCE
    jak Duch
    ale mocny wiecznie jest,
    jak Bóg

    seler – więcej na blogu Cupaka w:

    Gwiazda Dawida czy Romfana ?
    https://napoczatkuslowo.wordpress.com/2016/01/27/gwiazda-dawida-czy-romfana/

    od komentarza [8 luty 21;30] – wracając do tzw. Gwiazdy Romfana vel Salomona vel Dawida – Heksagramu

    JAK NAPISANO: – MOCĄ DUCHA jesteście uzdrowieni… MOCĄ MIŁOŚCI
    zaznałem tego, dlatego wiem co piszę…

    sinti
    ________________

    Piotrze, przepraszam że tak nawrzucałem wpisów po nocy… ale spać nie mogę… i dzięki,
    że wytrzymujecie jeszcze ze mną,
    czasem mnie ponosi, ale akurat nie dzisiaj…
    Veterana też pozdrawiam, bo widzę że napisał
    kilka komentarzy, bo szie chciał dowiedzieć,
    sorry… bo chciał by inni szie wypowiedzieli
    KIM JEST DUCH OJCA… ?

    odpowiem: – OJCEM, ale w żadnym przypadku Trzecią osobą, bo to jest śmieszne…
    MOC to DUCH, …ale nie SPIRYT, bo on ma tylko 96 % … że szie tak wyrażę,

    Duch Święty ma taką MOC, że każdego powali i nawróci… na przykład Szawła faryzeusza,
    że on po przyjęciu takiej dawki Ducha wstał,
    i nawróciwszy szie, został Pawłem
    apostołem… To szie rzadko zdarza, ale szie zdarza. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

    to tak, przy okazji napomknąłem,
    bo spać nie mogę…

    Dobranoc, albo Dzień dobry – jak kto woli
    🙂

    1. seler-wiatr wieje i przynosi wieści z nieba ,o walkach które toczą ze złymi duchami aniołowie nieba.Z Bogiem kochani.

   4. szie nie mogłem powstrzymać…
    cygan sinti seler

    SHEMA YISRAEL by Micha’el Ben David

   5. nie… nie jestem żydem, ani cyganem, ani słowianinem, ani arabem, ani murzynem,

    jestem istotą ludzką, z pokolenia Noego,
    i jego syna Jafeta,
    urodziłem szie akurat w Polsce, to nie moja wina, jakbym szie urodził w Indiach albo w Izraelu [obecnie twór państwowy] to też nie moja wina… ani hańba.

    Jestem istotą ludzką i tylko tyle,
    kocham Boga, lubię muzykę, a ludzi szanuję,
    i tam gdzie piszę daję wyraz mojej
    aprobaty, szacunku, z wdzięczności za
    Wasz szacunek do mnie, ..za szacunek, że
    pozwolono mi pisać u Was [gdziekolwiek] i to
    jest zaszczyt dla mnie pisać tam, gdzie mnie kochają, a ja piszę bo kocham…
    Może mnie ktoś nienawidzi, …ja nie wiem,
    albo nie chcę wiedzieć,
    nieważne..
    Rozczuliłem szie… Wiem jedno…
    Bóg mnie nie zdradzi,
    i kocha mnie zawsze, a ja mam tylko
    okazać Wzajemność jako człowiek,
    bo taboretem nie jestem…

    specjalista, …kurcze, specjalista
    od taboretów
    ale seler
    🙂

    seler

   6. ja bardzo przepraszam, ale już nie identyfikuję szie z żadną sztuczną państwowością, jakimś narodem, jakimś patriotyzmem co jego mi później zabierają karabinami, nie… nie jestem Indianinem ani Eskimosem,
    jestem istotą ludzką i nie należę, kurcze, do różnorodnych ras ludzkich, biały, żółty, czarny, czerwony, mieszanka… nie

    Rasa Ludzka jest Jedna – to Ludzie bez dzielenia na tak zwane rasy,
    nie jesteśmy przedmiotami typu marka samochodu,
    tylko Jeden Rodzaj Ludzki,
    dlatego mnie zgarnęli do psychiatryka,
    bo stwierdzili, że zwariowałem,
    być może… być może…
    i byłem nawalony…

    dlatego podpisuję szie, z ostrożności przed paragrafem, że jestem człowiekiem,
    szie podpisuję seler

    warzywa pewno nikt nie ruszy
    chociaż ? ..nie wiadomo

    Trzymajcie szie !

   7. o ile sobie przypominam, to Ojciec stworzył człowieka, a nie jakieś rasy ludzkie ?
    Szie kolor nie podoba ? – Czego ? – Skóry ?
    A kolor duszy podoba szie, czy nie ?

    A oni są pijani… on ma tam butelkę przy akordeonie… i jeszcze na stole..
    Pijani czy trzeżwi, nie wiem.
    🙂 🙂
    dlaczego nie ma “straży miejskiej” w Paragwaju ?
    “nasi” nie dojechali…

    https://www.youtube.com/watch?v=lbR3d_-6eo8
    ACORDEON
    🙂

    1. ten seler to jednak jest niepoważny….
     [to akurat ja]

     ja nie wiem… a może Roundup ?

     Najlepszy środek chwastobójczy
     http://www.roundup-garden.pl/

     ja, niepoważny ?
     wydaję komuś
     szie 🙂

     BIS
     _________________

     polka z Paragwaju
     [sorry]

     ACORDEON POUT-POURRI DE POLCA PARAGUAIA.AVI

   8. dopisek

    przepis na frytki – albo chipsy – według selera

    małe ziemniaki ze skórką umyć
    pociąć w plasterki – na tarce – nożem nie radzę
    [lub w paski]

    przygotować przyprawy:
    sól, suszony czosnek, mielony kminek
    ketchup jak kto lubi

    po nagrzaniu oleju wrzucamy plastry ziemniaków
    po zarumienieniu – lekkim lub na brąz – mogą
    być tak zwane skwarki

    wyjmujemy na talerz i posypujemy przyprawami,
    smacznego !

    Polca – Paraguaya Linda

   9. dokładnie nie wiem, o czym ta kobieta śpiewa…
    o frytkach ?

    i pamiętajcie: frytki wspaniale komponują szie
    z kminkiem i z czosnkiem,
    nawet do gotowanych ziemniaków dodajcie ząbek czosnku… a po ugotowaniu posypcie kminkiem,

    seler, mówi jak jest 🙂

    ziemniaki pod skórką mają najwięcej witamin,
    podobnie chleb razowy – z pełnych ziaren,
    jedzcie pestki owoców,

    dlatego Ona tak wyrosła… ta, co śpiewa 🙂

    https://www.youtube.com/watch?v=OPxLZXz2-M4
    Chamamé – Rio Rebelde
    __________

    Hej ! – 🙂

   10. chyba przegiąłem…
    z kminkiem…
    w porzo…

    cisza…

    1. Seler-kartofle cięte na plastry ,kładzione na rozgrzaną płytę z pieca ,posypane majerankiem ,solą i odrobina swojskiego masełka ….przypomniałeś mi ,z łezka w oku wspominam moją Babcię która tak to właśnie przygotowywała ….czy ktoś pamięta jak się ubijało masło ,i jaki miało smak…,ja uwielbiałam świeży chleb ,posmarowany gęstą swojską śmietana i posypany cukrem.Babcia musiała mi ograniczać ,ponieważ byłam dość pulpeśna.Trzymaj się seler ,polecam również czosnek niedżwiedzi i czarnuszkę .

     1. Ja pamiętam jak babcia kładła na płycie pieca skrawki ciasta, które zostawało z makaronu i robiła macę :-).

  1. Dobrze powiedziane i ja też tak to rozumiem. Boga nikt nigdy nie widział, bo Bóg jest duchem. Ludzie ducha zobaczyć nie mogą. A zatem żeby objawić się ludziom, Bóg musi przyjąć jakąś formę widzialną dla ludzi. Może to być słup ognia, gorejący krzak, gołębica stępująca z nieba itp. Dlatego Bóg przyjął ciało ludzkie, aby móc się ludziom objawić i złożyć siebie w ofierze inaczej nie mógłby tego zrobić w bardziej namacalny dla ludzi sposób. Pozdrawiam, trzymaj szię best-Seler

 24. dla moich Przyjaciół, co szie okazali w biedzie,
  w biedzie mej i rozterce, …aby moje serce
  podziękowało IM, albowiem pomogli MI,
  Grekiem nie jestem, chociaż udaję,
  już nie wiem… jaki napisać rym
  więc piosenkę zapodam,
  prostą z brzegu
  na padole tym

  Demis Russos – Greek Zorba –

 25. Taki szary i ponury dzień, a po Twoich wpisach, Selerku, od razu sę człowiek uśmiechnie :-). I jeszcze frytkami zapachniało :-D.

 26. Chwała Bogu,że jesteś już z nami i miłość naszego Boga wypełnia Cię.Niech Cię Bóg błogosławi i wyzwoli z nałogu tytoniowego.Trzymaj się i niech Bóg będzie z Tobą.

 27. Dziękuję Bogu i Wam
  Wam i Bogu Dziękuję

  i zobacz Jezu… ścieżki moje prostujesz,
  i dlaczego Ciebie chcieli zabić ?
  Ty wiesz…ale ja nie rozumiem
  Patrz… wyszedłeś Boże
  z łona kobiety i Patrz
  od razu Bat…

  Bo świat, który stworzyłeś
  w niewolę wpadł
  Czemu ?

  Ty wiesz… i ja …i mój Brat
  Gardzę Grzechem,
  ale jestem jeszcze grzeszny…
  Pokochać ludzi, …i Boga
  szie pospieszmy

  seler
  ___________________

  Dziękuję… 🙂

 28. Tak im tedy powiecie: Bogowie ci, KTÓRZY NIEBA I ZIEMI NIE STWORZYLI, niech zginą z ziemi, a niech ich nie będzie pod niebem. Jer.10.11

  Na świecie był, A ŚWIAT PRZEZEŃ UCZYNIONY JEST; ale go świat nie poznał.
  Do swej własności przyszedł, ale go właśni jego nie przyjęli.Jana 1.10

  Tak, prawdziwym Bogiem jest Ten, który stworzył świat i nas. 🙂

  Izali są między marnościami pogańskiemi, coby spuszczali deszcz? albo niebiosa mogąli same przez się dawać deszcze? Izaliś nie ty sam Pan, Bóg nasz?
  PRZETOŻ OCZEKUJEMY NA CIĘ, BO TO WSZYSTKO TY CZYNISZ.Jer.14.22

  🙂 🙂 🙂

  1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. NA ŚWIECIE BYŁ I ŚWIAT PRZEZEŃ POWSTAŁ, lecz świat go nie poznał. DO SWEJ WŁASNOŚCI PRZYSZEDŁ, ale SWOI GO NIE PRZYJĘLI. Tym zaś, KTÓRZY GO PRZYJĘLI, DAŁ PRAWO STAĆ SIĘ DZIEĆMI BOŻYMI, tym, którzy wierzą w imię jego, Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.Jana1

   Miesiąca trzeciego po wyjściu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, w tenże dzień przyszli na puszczą Synaj. Bo ruszywszy się z Rafidym, i przyszedłszy aż na puszczą Synaj, położyli się obozem na puszczy, i rozbił tam Izrael namioty przeciw górze. A MOJŻESZ WSTĄPIŁ DO BOGA, I ZAWOŁAŁ NAŃ PAN Z GÓRY, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakóbowemu, i oznajmisz synom Izraelskim: Wyście widzieli, com uczynił Egipczanom, i jakom was nosił niby na skrzydłach orłowych, i przywiodłem was do siebie. Przetoż teraz jeźli słuchając posłuszni będziecie głosu memu, i strzec będziecie przymierza mego, BĘDZIECIE MI WŁASNOŚCIĄ NAD WSZYSTKIE NARODY; CHOCIAŻ MOJA JEST WSZYSTKA ZIEMIA. 2Moj.19

   Rzekł nad to PAN DO MOJŻESZA na górze Synaj, mówiąc:…
   A tak nie oszukiwajcie żaden bliźniego swego, ale się bój każdy BOGA SWEGO;BOM JA PAN, BÓG WASZ….
   Ziemia tedy nie będzie sprzedawana na wieczność; BO MOJA JEST ZIEMIA, A WYŚCIE GOŚĆMI I PRZYCHODNIAMI U MNIE….3Moj.25

 29. Stary Testament: 36;10
  Biblia Warszawska:
  Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość.
  Biblia Tysiąclecia:
  Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.
  Biblia Gdańska:
  Albowiem u ciebie jest źródło żywota, a w światłości twojej oglądamy światłość.

  Ew. Jana 4;14
  Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
  Ew. Jana 7;37-38
  A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
  Apokalipsa 21;6
  I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.

  Pomijając już ilka innych dowodów w tych zdaniach: Alfa i Omega, początek i koniec czyli Jezus jest poza czasem, światłość (a tylko jej ciemność nie ogarnęła).
  Łzy mi się cisną do oczu na myśl o ludziach, którzy sprowadzają Pana Jezusa do zwykłego stworzenia 🙁

 30. Powinno być Ks. Psalmów zamiast Stary Testament 😉

 31. “Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość.” Oo wczoraj też czytałam to w psalmie, i rozmyślałam na ten temat 🙂

 32. Izajasza 42:8 Ja, Pan (JHWH), a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom.

  Jana 17:11-12 „(…) idę do Ciebie Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu które mi dałeś, aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś(…)”.

  Filipian 2:9-11: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”.

  Dzieje 4:11 I nie ma w nikim innym zbawienia; gdyż nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni.

  Mat 6:9 B. Warszawska:
  “A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje”

  🙂

  1. Jana 12:28 “Przekład dosłowny:
   Ojcze, uwielbij swoje imię! Wtedy z nieba rozległ się głos: I uwielbiłem, i znów uwielbię.”

Pozostaw odpowiedź admin Anuluj pisanie odpowiedzi

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: