Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Porwanie Kościoła przed Uciskiem znalezione w Księdze Objawienia

Tłumaczyła Julka. Very very thanks.

 

Geoffrey Grider

Gdyby Żydzi zaakceptowali zwiastowanie Szczepana, zamiast odrzucenia i ukamienowania go dzień Pański nastałby wtedy w Dziejach Apostolskich 7 i Wiek Kościoła nigdy by się nie wydarzył.

„Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś.” Objawienie 4:1,2

W naszych czasach, Wieku Kościoła, jak niemożliwie to może brzmieć jest wiele Chrześcijan, którzy atakują biblijną doktrynę Porwania Kościoła Jezusa Chrystusa przed Uciskiem. Szydercy chodzą i mówią, że ta doktryna nie była nauczana przed tym jak Mary McDonald i John Nelson Darby powiedzieli o tym we wczesnych latach 30. XIX wieku. Niektórzy nawet mówią, że zostało to wymyślone prze C.I. Scofielda w jego badaniach biblijnych. Ale nie ma w tym prawdy jak ten artykuł będzie starał się udowodnić. Cześć „zamieszania” jest spowodowana tym, że w Biblii jest więcej niż jedno porwanie, a zwrot „wstąp tutaj”(ang. come up hithers) jest użyty więcej niż jeden raz. Zdrowa dawka 2 Listu do Tymoteusza 2:15 jest pewnym lekarstwem na chorobę. Więc zaczynajmy.

„Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.”

Trzy „wstąp wyżej” i trzy Porwania w Biblii

W zachowanym słowie Bożym w King James Bible zwrot „come up hither” pojawia się tylko trzy razy, to one:

 • „Gdyż lepiej jest, gdy oni ci powiedzą: Posuń się wyżej!(przyp. tłum. tu po ang. jest come up hither) niż żeby cię miano poniżyć przed księciem” Przypowieści Salomona 25:7
 • „Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.” Objawienie 4:1
 • „I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.” Objawienie 11:12

W Biblii są również trzy porwania. Ale jestem pewien, że są to po prostu „zbiegi okoliczności” To one:

 1. PIERWSZE PORWANIE: Już się odbyło i nie miało nic wspólnego z kościołem. „Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.” Ewangelia wg św. Mateusza 27:50-54
 2. DRUGIE PORWANIE: Jest ono dla Kościoła i będzie miało miejsce przed czasem utrapienia Jakuba(Jeremiasz 30:7) Utrapienie Jakuba to to samo, co Wielki Ucisk wspomniany w Ewangelii wg św. Mateusza 24. „Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.” Objawienie 4:1
 3. TRZECIE PORWANIE: Będzie miało miejsce podczas czasu Utrapienia Jakuba, podczas gdy Kościół będzie w Niebie. „Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.” Objawienie 11:11-13

Bystry student Biblii zauważy, że zarówno pierwsze jak i trzecie porwanie nastąpi w obecności trzęsienia ziemi. Może ma to coś wspólnego z tym:

„Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.” List do Hebrajczyków 12:26

Głos Boga „wstrząsnął Ziemię”, kiedy Jezus był na krzyżu i „wstrząśnie znowu” podczas czasu utrapienia Jakuba. Ale podczas porwania Kościoła nie będzie w ogóle wstrząsania. Głos jak trąba, którą tylko zbawieni wierzący mogą usłyszeć i nas nie ma. Czy zaczynasz widzieć różnicę między Bożym planem dla Żydów i Jego planem dla Kościoła? One wyraźnie się różnią.

To zaczyna mieć sens, kiedy zrozumiemy, że zbudowanie kościoła nie było powodem przybycia Jezusa. On przyszedł dla Swoich ludzi, Żydów. Stworzenie Kościoła było planem awaryjnym, gdy oni Go odrzucili. Jesteśmy, więc 2000letnim przecinkiem między utratą Izraela, a zbawieniem Izraela. Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich 2, że „dzień Pański” przepowiedziany przez „Joela proroka” nadchodzi. I gdyby Żydzi zaakceptowali zwiastowanie Szczepana, zamiast odrzucenia i ukamienowania go dzień Pański nastałby wtedy w Dziejach Apostolskich 7 i Wiek Kościoła nigdy by się nie wydarzył. Ale tak się nie stało. W Dziejach Apostolskich 8 pierwszy poganin zostaje zbawiony, a w 9 Szaweł staje się Pawłem i… tutaj jesteśmy! Teraz, gdy mamy „nakryty stół” spójrzmy na nasze porwanie, Porwanie Kościoła przed Uciskiem znalezione w Objawieniu 4 i 5. Zaczynamy z Janem.

Jan jest rodzajem Kościoła i przeżywa pewien rodzaj Porwania

Apostoł Jan nie był jak pozostałych 11 apostołów, był szczególny i Biblia tak mówi. W zasadzie Biblia mówi tak wiele razy, popatrz.

„Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest.” Ewangelia wg św. Jana 21:7

Kościół, który Jezus w końcu stworzył, On bardzo kochał, bardzo szczególną miłością, że jest nawet porównywana z małżeństwem między mężczyzną i kobietą.

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” List do Efezjan 5:25

Ze względu na szczególną więź Jana z Jezusem, jest on apostołem, który żył najdłużej i jest jedynym apostołem, który nie zginął z rąk Rzymian. Ponadto Jezus wybrał go do otrzymania Objawienia czasu końca. Całkiem szczególnie, nie sądzisz? Tak jak Kościół całkiem szczególnie i bardzo inaczej. Jan miał ucisk przez małe „u”, ale nie zginął jak inni prawda? Podobnie Kościół zawsze przechodził ucisk, ale nigdy nie będzie przechodził przez (Wielki) Ucisk. Pomyśl o tym.

W Objawieniu 4, wersecie 1 i 2, Jan jako rodzaj Kościoła jest przywołany do Nieba w pewnego rodzaju Porwaniu. To, co przydarzyło się Janowi jest dokładnie tym, o czym Paweł powiedział, że przydarzy się Kościołowi, gdy prawdziwe porwanie będzie miało miejsce dla nas:

„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 Listo do Koryntian 15:51,52

W tym momencie większość debat odnośnie porwania łapie „gumę” i zjeżdża do rowu. Ludzie zaczną się kłócić o „trąby” i „głosy” wspomniane w Biblii. Ale my to pominiemy i skupimy się na tym, co większość ludzi pomija. Popatrzymy na to co Jan zobaczył, kiedy się tam dostał.

„I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.” Objawienie 4:2,3

Jan nie jest w Raju, ani nie na Łonie Abrahama, Jan jest w Niebie przy Tronie Samego Boga. Który, kolejnym niesamowitym zbiegiem okoliczności, jest dokładnie tam, gdzie Paweł powiedział, że wszyscy zbawieni wierzący udają się po śmierci. Hmm…

„Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana; gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.” 2 List do Koryntian 5:6-8

Kim są ludzie śpiewający tę „nową pieśń”?

W Objawieniu 5 zachwycenie dalej trwa i Jan widzi ogromny tłum ludzi, którzy „śpiewają nową pieśń”. Jak brzmią słowa tej pieśni, pytasz się? Posłuchaj i zobacz…

„I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu: I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi.” Objawienie 5:9,10

Ta „nowa pieśń” mówi ci dokładni, kim są ludzie z tłumu w Objawieniu 5, ponieważ nie mogą być nikim innym. Jest tylko jedna grupa w ludzkiej historii, które została „odkupiona przez krew Baranka”. Kościół Chrześcijański! Ponadto mówi, że Bóg uczynił tych ludzi „królami i kapłanami”, którzy „będą królować na ziemi”. Ogromną wskazówką czasu jest zwrot „królować będziemy”, pozwól mi wyjaśnić. Jeśli jest to wizja Kościoła w Niebie podczas Porwania, wtedy nie będziemy rządzić z Chrystusem, jak Biblia mówi, że będziemy, przez wiele lat dopóki nie zaczną się Tysiącletnie Rządy Jezusa(Objawienie 20). A co z „królami i kapłanami”? Dlaczego Piotr tak opisał Kościół w Wieku Łaski. Przeczytaj i zobacz:

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.” 1 List Piotra 2:9,10

Zrozumiałeś? Piotr mówi, że jesteśmy „królewskim kapłaństwem”, zaprawdę królami i kapłanami. Apostoł Paweł mówi nam w 2 Liście do Tymoteusza, że zbawieni wierzący będą rządzić z Jezusem Chrystusem podczas Tysiąclecia.

„Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze;” 2 List do Tymoteusza 2:11,12

(Prawo do rządzenia i królowania z Jezusem jest połączone z tym jak dobrze sobie poradzisz podczas Sądu Chrystusa, więcej informacji tutaj.)

Słowo „Kościół” znika i nie jest już używane ponownie po tym wydarzeniu

Jan wspomina słowo „kościół” 7 razy w Objawieniu 2 i 3, a po tym jak 4 się zaczyna słowo „kościół” nigdy więcej nie jest wspomniane. Sam Kościół nie jest widziany na Ziemi aż do końca Objawienia 19. A to co się dzieje od rozpoczęcia Objawienia 6 do końca Objawienia 19 to czas utrapienia Jakuba, który jest czasu sprawdzania i udoskonalania Izraela. Porwanie, które Żydzi mają to jest Trzecie Porwanie powyżej, to samo co w Ewangelii wg św. Mateusza 24. Ale nie jest to nasze porwanie tak samo jak i pierwsze nim nie jest.

Ale Kościół Jezusa Chrystusa, ten sam Kościół, którego ty i ja jesteśmy teraz częścią, jest dokładnie, graficznie opisany w Objawieniu 5. Jeśli Objawienie 4 nie jest Porwaniem Kościoła to co Kościół robi tam na górze w rozdziale 4 i 5? Nie ma innej grupy, która została a) odkupiona Jego krwią b) ustanowiona królami i kapłanami Boga i c) wybrana do rządzenie i królowania z Jezusem podczas Tysiącletniego Królestwa. Tak dokładnie Paweł i Piotr opisał Kościół.

Oczywiście i ze względu na podane powody, które tutaj pokazaliśmy Porwanie Kościoła wydarzy się przed rozpoczęciem Ucisku w Objawieniu 6. I kiedy „należycie wyłożycie” swoje Biblie tak jak Paweł nam kazał, wtedy dojdziecie do takiego wniosku.

Updated: 24 października 2015 — 09:42

24 komentarze

Add a Comment
 1. Czyli chrześcijan nie dotknie Wielki Ucisk? Zostaniemy przed nim porwani? Kogo będzie dotyczyć Wielki Ucisk? Co z Żydami? Kiedy zostanie zniszczony Wielki Babilon? Kto go zniszczy?

  1. Wielki Babilon zostanie tak samo zniszczony jak starożytny Babilon. Kiedy wyschnie rzeka Eufrat.

   “I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.” Apokalipsa 17:15

   W Apokalipsie Eufratem wodą zasilającą są ludzie, którzy wspierają Wielki Babilon i go poją.

   Starożytny Babilon został dopiero zniszczony przez Cyrusa, który osuszył rzekę Eufrat, tak samo będzie z przyjściem Chrystusa.

   Izrael odzyskał wolność i ulgę dopiero kiedy nadszedł Cyrus który zniszczył Babilon. Tak też będzie podczas ucisku chrześcijan, dopiero przyjście Chrystusa i zniszczenie przez Niego Wielkiego Babilonu da ostateczną ulgę i uwolni Boży lud.

   Poprawne zrozumienie Apokalipsy możliwe jest po uwzględnieniu Starego Testamentu, którego wydarzenia są odpowiedzią do metafor Apokalipsy.

  2. Odnośnie Żydów, obecnie nie ma już Żyda ani poganina wszyscy są jednością w Chrystusie, kto rozdziela Żydów i chrześcijan nie rozumie czym jest nowy Boży człwowiek:

   “Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,
   A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.
   W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.
   Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość” List do Kolosna 3:9-12

   “Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.” List do Galatów 3:26-28

   Wszyscy zostaliśmy przez Chrystusa wszczepieni do Ludu Bożego, bo jego naturalne gałęzie Żydzi zostały odłamane.

   „Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego” List do Rzymian 11:17

 2. “To zaczyna mieć sens, kiedy zrozumiemy, że zbudowanie kościoła nie było powodem przybycia Jezusa. On przyszedł dla Swoich ludzi, Żydów. Stworzenie Kościoła było planem awaryjnym, gdy oni Go odrzucili. Jesteśmy, więc 2000letnim przecinkiem między utratą Izraela, a zbawieniem Izraela.” cytat z tego artykułu

  Takie rozumowanie stawia pod znakiem zapytania cały sens tego artykułu. Czyli my już nie jesteśmy ludźmi Boga ? Jaki plan awaryjny ? Czy Bóg jest tylko człowiekiem, który musi obmyślać plany awaryjne, bo nie wiedział że Żydzi go odrzucą, czy raczej dobrze wiedział.

  “A Jezus odpowiadając, mówił do nich znowu w podobieństwach tymi słowy:
  Podobne jest Królestwo Niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi.
  I posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść.
  Znowu posłał inne sługi, mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Oto ucztę moją przygotowałem, woły moje i bydło tuczne pobito, i wszystko jest gotowe, pójdźcie na wesele.
  Ale oni, nie dbając o to, odeszli, jeden do własnej roli, drugi do swego handlu.
  A pozostali, pochwyciwszy jego sługi, znieważyli i pozabijali ich.
  I rozgniewał się król, a wysławszy swe wojska, wytracił owych morderców i miasto ich spalił.
  Wtedy rzecze sługom swoim: Wesele wprawdzie jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni.
  Idźcie przeto na rozstajne drogi, a kogokolwiek spotkacie, zaproście na wesele.” Mateusza 22:1-9

  Autor tego artykułu chyba zapomniał Kim jest Stwórca.
  Wszystko dzieje się tak jak miało się dziać od stworzenia i każdy człowiek jest na Ziemi z woli Boga, a nie przypadku.

  “I gdyby Żydzi zaakceptowali zwiastowanie Szczepana, zamiast odrzucenia i ukamienowania go dzień Pański nastałby wtedy w Dziejach Apostolskich 7 i Wiek Kościoła nigdy by się nie wydarzył.” cytat z artykułu

  Kolejna bzdura bo z Listu do Drugiego Tesaloniczan wiemy:

  „Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański.
  Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
  Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.” Drugi List do Tesaloniczan

  “a „nowa pieśń” mówi ci dokładni, kim są ludzie z tłumu w Objawieniu 5, ponieważ nie mogą być nikim innym. Jest tylko jedna grupa w ludzkiej historii, które została „odkupiona przez krew Baranka”. Kościół Chrześcijański!”

  Nie prawda bo cały świat jest odkupiony krwią Baranka.

  “I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także [za grzechy] całego świata.” 1J 2:2

  Można jeszcze podawać więcej argumentów, ale wyszedłby cały artykuł.
  Eliasz został porwany dopiero po walce z Jezebel i Achabem obnażając ich fałszywego boga Baala.

  Czy Chrześcijanie zostaną pochwyceni przed obnażeniem światowego Babilonu i jego fałszywych bogów czy raczej potem, kiedy całemu światu objawi się prawdziwy Bóg – Chrystus ?

  “Który, kolejnym niesamowitym zbiegiem okoliczności, jest dokładnie tam, gdzie Paweł powiedział, że wszyscy zbawieni wierzący udają się po śmierci. Hmm…

  „Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana; gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.” 2 List do Koryntian 5:6-8”

  Czy ten fragment może być argumentem że po śmierci ludzie idą prosto do Nieba ? Czy raczej mówi o tym czego pragną chrześcijanie.

  1. Radzę prześwietlić autora materiału źródłowego imieniem David Bass, pseudo Round Saturn’s Eye. Jakiś czas temu było o nim głośno (youtube i nie tylko: Round Saturn’s Eye exposed). Jeszcze pół roku temu go namiętnie oglądałem, ale, czego dowodem mogą być niniejsze komentarze, jest on dla mnie na tyle podejrzany, że odpuściłem sobie jego filmiki.

   1. Przepraszam dodałem komentarz w złym temacie.

    1. Jacek 🙂 też obejrzałam kilka jego filmików i nie powiem podobały mi się, były bardzo dobrze przygotowane wizualnie…ale potem wrzucił taki jeden filmik – nie będę podawać linka bo ten filmik był troche przerażający – jakieś demoniczne odgłosy i takie tam..i pomyślałam sobie jaki chrześcijanin mógłby coś takiego straszącego wrzucić :-/ i przestałam go oglądać. A teraz weszłam na ten rse exposed, co podałeś i widzę ładne kwiatki o tym człowieku

     1. No właśnie. Nie mam pewności, ale na wszelki wypadek oglądam inne kanały jak i Ty 🙂

 3. Nie zgadzam się z tym tekstem, autor całkowicie pomylił pewne rzeczy, w Ewangelii jasno i wyraźnie jest podana dokładna chronologia wydarzeń,
  Najpierw zgodnie z zapowiedzią Chrystusa Wielki Ucisk w rożnych formach dla Chrześcijan trwający już od jego śmierci tj 1 w (który rzeczywiście miał i ma miejsce do dziś – kiedyś głównie za sprawą Imperium Rzymskiego i jego kontynuacja pod postacią Imperium Rzymsko-katolickiego prześladowało naszych braci i siostry przez setki lat, dziś rożne organizacja typu ISIS i inne wrogie prawdziwemu chrześcijaństwu) następnie widzialne dla całego świata przyjście Pana na obłokach i wtedy porwanie jego prawdziwego Kościoła.

 4. “Szydercy chodzą i mówią, że ta doktryna nie była nauczana przed tym jak…”
  Jak coś zaczyna się takimi “argumentami”, to już zaczyna się pranie mózgu. Czyli po prostu, jeśli myślisz inaczej, to jesteś szydercą albo głupcem…
  albo nie masz darów DŚ…itp.

  A co z takimi wersetami jak np:

  “Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” Jn. 16:33

  “Nie proszę, abyś ich wziął (Ojcze) ze świata, lecz abyś ich zachował od złego” Jn. 17:15

  “To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka” Obj. 7:14

  “Błogosławieni odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich; uczynki ich bowiem idą za nimi.” Obj. 14:13

  “Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta” Obj. 22:14 ?

  Wszystkie od umiłowanego ucznia Jana…
  Temat jest wałkowany ponownie i ponownie jednostronnie…

  1. “„Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.” Jn. 16:33′

   Angela gdyby Ci się udało na jakikolwiek zjazd przyjechać to bym Ci to wytlaumaczył.
   Może zrozumiesz to w jednym zdaniu:
   Sama obecnie przechodzisz przez uciski.

   1. Przechodzę ucisk, ale czuję, ze w niewielkim stopniu jest on powiązany z działalnością ewangelizacyjną (że się tak wyrażę). Natomiast Wielki Ucisk, o którym rozmawiamy, postrzegam jako test, sprawdzian naszej wiary w obliczu prześladowań za wiarę.
    “Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary w Jezusa”
    Obj. 14:13
    Testowanie wiary nie jest jakimś odosobnionym przypadkiem w Biblii. Najlepszym przykładem w tym miejscu będzie wg mnie 3 młodzieńców w Babilonii, którzy się nie pokłonili wielkiemu posągowi. Wrzucono ich za to do ogromnego pieca… z którego wyratował ich anioł.
    Nie przez przypadek tę historię opowiada Daniel, i nie przez przypadek tenże Daniel mówi o Ucisku, jakiego nie było aż dotąd.
    W kwestii przechodzenia przez WU już jestem niereformowalna…
    A tak w ogóle, to pomyślałam, że wrzucając ten temat sprawdzałeś czy jeszcze tu jestem 🙂
    To żem się odezwała…

    1. “Testowanie wiary nie jest jakimś odosobnionym przypadkiem w Biblii. Najlepszym przykładem w tym miejscu będzie wg mnie 3 młodzieńców w Babilonii, którzy się nie pokłonili wielkiemu posągowi. Wrzucono ich za to do ogromnego pieca… z którego wyratował ich anioł.”

     Lot został ocalony z Sodomy, Noe z potopu, Mojżesz ze swym ludem z Egiptu. W samym Egipcie Izraelici przeżyli kiedy grasował anioł śmierci

     1. Dobre przykłady, ale chodziło mi najbardziej o podobieństwo pokłonienia się posągowi w Daniela i w Apokalipsie…
      Tak filozoficznie trochę:
      “To, co jest, było już dawno, a to co będzie, też już jest od dawna;
      bo Bóg przywraca to, co przeminęło”
      Kazn. 3:15
      Bo i po co niektóre historie są opisane w Biblii?
      Czy aby nie przypadkiem po to:
      “… pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy…” II Tym. 3:16
      🙂

     2. “Lot został ocalony z Sodomy, Noe z potopu, Mojżesz ze swym ludem z Egiptu. W samym Egipcie Izraelici przeżyli kiedy grasował anioł śmierci”.

      Wydaje mi się, że Lot zaufał Bogu i wyszedł z Sodomy, nie został jakoś w specyficzny sposób porwany. Nie chcę sypać po faryzejsku cytatami i gdzie one są ale porównajcie z NT gdzie jest mowa taka “wyjdźcie z niej byście udziału w jej grzechach nie mieli”.
      Noe znowu posłuchał Boga i był narzędziem w rękach Boga, nie został porwany zbudował arkę by Bóg mógł ocalić życie. “A będzie jak z dni Noego…jeden zostanie wzięty drugi zostawiony”. Gdzie ktoś będzie wzięty, a ktoś inny zostawiony? Czyż nie na Ziemi ma być nowe miasto Jeruzalem i czyż nie tutaj ma Jezus królować?
      Znowu kwestia Izraelitów w Egipcie, przeżyli bo posłuchali Pana i naznaczyli drzwi. Tak i my mamy być posłuszni, wierni i ufać Bogu, czy będzie czy też nie porwanie, bo Bóg wie co dla nas dobre.
      Na koniec mojego krótkiego komentarza 🙂 Czyż Jezus nie został posłany do prostaczków? Jak tak to jego słowo zawarte w Biblii jest proste i specjalnych podtekstów ja się nie dopatruję. Tak samo do porwania, jak się czuliście w momencie waszego nawrócenia. Ja leżałem na łóżku, bardzo zapragnąłem Jezusa i poprosiłem by zabrał ode mnie jak mi się wydaje mój największy grzech, w pewnym coś ze mnie uleciało i ja stałem się taki lekki, rześki jak nowo narodzony, jakbym był uniesiony “na obłoku”.
      Pozdrawiam Was, ufajcie
      Marcin

    2. a tak w ogóle cieszę się złośnico, że nadajesz i czytasz 😎

 5. Jeszcze tej kwestii nie rozumiem. Te rozważania, zestawienia cytatów no i różne ich interpretacje sprawiają, że uświadamiam sobie, jak wiele jeszcze muszę pojąć i przeczytać. Choć skoro znawcy Pisma, badający je od lat nie są zgodni co do czasu porwania, to ja na razie tego nie rozważam.

  1. Jacku tak na prawde to nie jest istotne.
   Będzie przed WU to ok, nie to nie. My tak czy owak mamy ufać Bogu

   1. … I być gotowi na to, że w każdej chwili możemy stanać przed Jezusem Chrystusem.

    1. No właśnie prawda Jacku? Aż głowa puchnie 🙂

     Najważniejsze dla nas jest pamiętać o tym co obydwaj napisaliście.

     “Gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście swoje głowy, bo zbliża się wasze odkupienie (Łuk 21,28)”

 6. Czasem łatwiej byłoby umrzeć niż żyć w świecie, gdzie wszyscy są tacy obcy.. Nie akceptują twoich zmian, nie chcą nawet zrozumieć, poznać. Gdzie masz świadomość, że musisz wychować dzieci w prawdzie, a wokół tyle pokus. A jakby tego było mało- zdajesz sobie sprawę, że jedzenie nie nadaje się do spożycia, atmosfera jest wyjątkowo trujące, a we własnym domu przenikają cię fale, które potrafią zniekształcić twój mózg. I ta samotność..Czy to nie ucisk?!

 7. Kto sie naprawdę narodził na nowo i daje temu świadectwo najcyesciej dzis przechodzi przez rożnego rodzaju wielkie uciski w tym Babilonie kłamstwa w jakim tkwi wiekszosc ludzi. Wieki temu miały one wymiar bardziej fizyczny, okrutny cieleśnie, dziś gdy świat jest jednak bardziej cywilizowany uciski sa na tle psychicznym choćby wyzywanie od sekciarstwa nawet przez własna rodzinę choć biorąc te fizyczne tez do konca nie ustały np prześladowania przez ISIS. Znam osoby które nie wytrzymały tej presji i wróciły do starego siebie by mieć spokój z najbliższymi.
  Ja sam z kolei jestem atakowany przez jakieś demony, które wstępują w ludzi mi najbliższych i ci zachowują sie i tworzą takie sytuacje by mnie sprowokować do grzechu działając nieraz podstępnie na moje słabości. Kiedyś, gdy bylem katolikiem, nigdy tak nie bylo. I mam z tego powodu wiele smutku łez i bólu i nikt nie wmówi ze nie przechodzę sam wielkiego ucisku dla wiary w Chrystusa.

 8. ja to widzę tak wieki ucisk .czyi w skrócie testowanie ”materiału” przez boga .później osąd czyli opinia kara sąd boży na wadliwym materiale.. na samym końcu przyjcie zbawiciela .. nagroda dla tych którzy wytrwali ,czyli materiał do zabawienia pochwycenia się sprawdził ,,,przed zbiorem tez pole oczyszcza się z chwastu żeby plon był jak najlepszy ..w każdym razie kiedyś tak to robiono co do czasu porwania czy pochwycenia kluczem jest na pewno czas ten ziemski,,, gdyż bóg jest panem czasu uformował go z chaosu to i w nim trzeba szukać odpowiedzi ..wszystko ma swój czas i miejsce na ziemi

 9. wielki ucisk już twa czas w którym żyjemy to 1 pieczęć porwanie to 6 pieczęć przemienienie to 7peczęć
  i 7 trąba

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: