Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Synagoga Szatana: Ci, którzy nazywają się Żydami, ale kłamią. Cz I

Według mnie jest to jeden z najlepszych tekstów jakie czytałem w ostatnich miesiącach.

Częściowo potwierdza on poszukiwania Henryka dotyczące 12 pokoleń Izraela, choć dają o wiele więcej światła na plemię żmijowe.

Jak zwykle  bardzo dziękuję za tłumaczenie Julce. Szkoda że robotników mało a czytelników dużo…

 

Na II część będziecie musieli cierpliwie poczekać. Julka jest 16latką mającą swe obowiązki związane ze szkoła. Przetłumaczyła już wiele tekstów. Uprzejmie proszę o modlitwę za Julkę.

 

 

 

autor:

Brandon T. Ward

Główny nurt Chrześcijaństwa błędnie wierzy, że dwanaście plemion Izraela połączyło się w jedno pojedyncze plemię Judy, które uważają za wybrany naród Boga. Chrześcijanie pozwolili się zwieść tym kłamstwom, ponieważ nie szukali i nie czytali Słowa Bożego ze zrozumieniem. Zamiast tego polegają na tradycji ludzkiej, która odrzuca Słowo Boga. W tym nauczaniu zbadamy w Słowie Bożym kim są 12 plemion Izraela i kim są ci, którzy twierdzą, że pochodzą z plemienia Judy, ale kłamią.

Zanim zaczniemy nasze studiowanie Biblii, poprośmy naszego Ojca o mądrość i zrozumienie Jego Słowa w Imieniu Jezusa amen.

W celu sprawienia, że temat stanie się przejrzystszy musimy najpierw zrozumieć, że wszystkie dwanaście plemion Izraela są wybranymi ludźmi Boga, a nie tylko jedno wybrane plemię. Czy kiedy zastanawiałeś się co „wybranie” przez Boga znaczy? Dwanaście plemion Izraela zostało wybranych by głosić Słowo Boga, Jego wiadomość wszystkim ludziom na ziemi, żeby mogli Go poznać i pokutować (Dzieje Apostolskie 10:36). Musimy zrozumieć, że „Bóg nie ma względu na osoby”, On nie wybiera faworytów „Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje” (Dzieje Apostolskie 10:34). „Boi” lepiej było by przetłumaczone jako „czci”. Kochamy naszego Ojca, nie boimy się Go i bez względu, kim jesteśmy, jeśli kochamy Boga i przestrzegamy Jego Słowa jesteśmy zaakceptowani w Jego ramiona.

Dziś część plemienia Judy zamieszkuje w państwie nazwanym Izrael. Jednakże wszystkie dwanaście plemion Izraela zostało rozproszonych po ziemi i tworzą dzisiejsze państwa Chrześcijańskie. Księga Rodzaju 17:7 zawiera „wieczne przymierze”, które Bóg zawarł z Abrahamem. Otwórz swoją Biblię i śledź ze mną Słowa naszego Ojca, które powiedział Abrahamowi,

Księga Rodzaju 22:17-18

17 Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich,

18 I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Pojedynczy naród wypełnił to, ale tym narodem nie jest Izrael, oni nigdy nie mogliby wypełnić tej obietnicy Boga. Naród o nazwie Izrael jest bardzo mały w liczbie mieszkańców i nie zdobył grodu swoich wrogów, ani nie błogosławi narodom ziemi. Jednakże Chrześcijańskie narody błogosławią świat przez dzielenie się Słowem Bożym i ich charytatywne czyny. Dodatkowo Stany Zjednoczone Ameryki zdobyły grody swoich nieprzyjaciół. To jest ten naród, który spełnił obietnicę. Prawda jest taka, że Chrześcijańskie narody są prawdziwymi potomkami dwunastu plemion, co najpewniej oznacza też ciebie. Niektórzy z potomków są Ostatkami, które Bóg ustanowił do przekazywania prawdy z Jego Słowa z jednego pokolenia do drugiego w celu dzielenia się tym z całym światem.

Dalej w Księdze Rodzaju 17:5-6 Bóg powiedział Abrahamowi „ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów… Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.” Przymierze Boga z Abrahamem było „wieczne” jego dzieci miały byś liczne jak piasek na plaży i zawierać narody i królów. Powinno być dla nas oczywiste, że dzisiejszy naród Izrael nie pasuje do „wiecznego przymierza”. Tak więc dwanaście plemion Izraela nie połączyło się w jedno plemię Judy, ale rozproszyło się po ziemi jako „wiele narodów”.

Nasz Ojciec kontynuuje mówiąc „Ja ustanowię przymierze moje z Izaakiem” (Księga Rodzaju 17:19). Wiemy z pisma, że syn Izaaka to Jakub. Imię Jakuba zostało zmienione na Izrael i jest on ojcem dwunastu plemion, nazwanych Izraelitami.

W Księdze Rodzaju 49:1-28 czytamy „Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł: Zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości.” Jakub miał dwunastu synów, każdy syn był ojcem oddzielnego plemienia. Jeśli dalej będziemy czytać Księgę Rodzaju 49, Jakub wyjaśnia co się stanie z każdym z dwunastu plemion synów, nie jednym plemieniem, ale z dwunastoma plemionami w ostatnich dniach.

Przejdę teraz do Objawienia 7, w którym opisani są 144,000 z Ucisku składający się z 12,000 członków z każdego z dwunastu plemion. 144,000 są wybranymi przypieczętowanymi Słowem Bożym, wiedzą więc jakie wydarzenia nastąpią w końcu wieku łącznie z rozpoznaniem pojawienia się fałszywego mesjasza, Szatana. (Uwaga: Syn Jakuba Józef miał dwóch synów Manassesa i Efraima. Manasses zastępuje plemię Dana z powodu grzechów Dana, dlatego nie znajdziemy go poniżej.)

Objawienie 7:4-8

4 I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich:

5 Z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy,

6 Z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy,

7 Z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy,

8 Z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

Słowo Boga udowadnia, że dwanaście plemion nadal istnieje w dzisiejszym świecie, są one wybrane i z każdego plemienia 12,000 ludzi zostanie opieczętowanych w trakcie Ucisku. Nauczanie, że tylko plemię Judy jest wybrane jest kłamstwem. Pamiętaj cały sens w wybranych ludziach Bogach jest rozpowszechnienie Słowa Boga w świecie. Przymierze Boga z Abrahamem miało się składać z wielu narodów. Które narody świata rozpowszechniają Słowo Boga? Czy ci, którzy mówią, że pochodzą z plemienia Judy rozpowszechniają Słowo Boga?

Przyjrzyjmy się teraz narodowi nazwanemu w dzisiejszym świecie Izrael, który składa się głównie z, jak wielu ich nazywa, Żydów, którzy ponoć są potomkami Judy. Czy na pewno są potomkami Izraelitów z plemienia Judy? Otwórz swoją Biblię ze mną i posłuchaj słów Jezusa Chrystusa.

Objawienie 2:9

9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

Chrystus śmiało ostrzegał nas przed tymi, którzy podają się za naszego brata Judę, ale kłamią i są potomkami Szatana. Większość Chrześcijan byłaby wstrząśnięta przez to. Byliby również wstrząśnięci, gdyby odkryli, że około 90% tym, którzy nazywają się Żydami, którzy podają się za potomków Judy, nie pochodzą z plemienia Judy w ogóle. Te 90% identyfikuje się raczej jako Żydów aszkenazyjskich. To nie sprawia, że są potomkami Szatana, ale oznacza, że nie są prawdziwymi potomkami Judy.

Żydzi aszkenazyjscy, którzy podają się za potomków naszego brata Judy są potomkami starożytnej cywilizacji Chazarii i są nazywani Chazarami. Ci ludzie są pochodzenia tureckiego. Byli poganami, którzy przyjęli religię zwaną Judaizm przez co przyjęli nazwę „Żydzi”. Przeczytajmy co Żydowska Encyklopedia i Britannica Encyklopedia ma do powiedzenia odnośnie Chazarów.

„Ludzie tureckiego pochodzenia, których życie i historia przeplata się z początkiem historii Żydów w Rosji. Królestwo Chazarów było założone w większości południowej Rosji długo przed powstaniem monarchii rosyjskiej przez Waregów(855)

Żydzi żyli na wybrzeżu Morza Czarnego i Kaspijskiego od pierwszego wieku naszej ery. Historyczne dowody wskazują Ural jako dom Chazarów. Wśród klasycznych pisarzy średniowiecznych są znani jako „Chozars”, „Khazirs”, „Akatzirs” i „Akatirs”, a w rosyjskich kronikach jako „Khwalisses” i „Ugry Byelyye””

Żydowska Encyklopedia

Chaghan(król) Chazarów i ważne osoby wraz dużą liczbą jego pogańskich ludzi przyjął Żydowską religię.”

Żydowska Encyklopedia

Najbardziej uderzającą cechą Chazarów było przyjęcie Judaizmu przez khagana i większą część klasy rządzącej(około 740). Okoliczności konwersji pozostają niejasne, stopień przyjęcia Judaizmu trudny do zbadania, ale sam fakt jest niekwestionowany i niespotykany w historii centralnej Eurazji. Kilku uczonych uważa nawet, że judaistyczni Chazarowie są odległymi przodkami wielu wschodnioeuropejskich i rosyjskich Żydów.”

Britannica Encyklopedia

Widzimy wyraźnie, że Chazarowie przyjęli Judaizm i przez to przyjęli nazwę Żydzi. Powinniśmy zaznaczyć, że nie można stać się plemieniem Judy przez przyłączenie się do jakiejś religii, tylko przez pochodzenie. Niestety większość ludzi nie rozumie jego faktu przez co powstaje takie zamieszanie jakie widzimy dzisiaj. Więc ci nawróceni Żydzi aszkenazyjscy nigdy nie byli niewolnikami w Egipcie, ani w Babilonie i nigdy nie postawili stopy w Świętej Ziemi, którą uznają za swoją. Nic dziwnego, że Chrystus dał nam ostrzeżenie odnośnie tożsamości Judy (Objawienie 2:9; 3:9).

Długo przed zapisaną historią Chazarów, dwanaście plemion Izraela zostało przeniknionych przez oszustów Żydów. Czytamy o tym w Jozuego 9, gdzie mieszkańcy ziemi pracowali przebiegle i przebrali się za ambasadorów z daleka. „Wzięli z sobą stare worki na swoje osły i stare, popękane i połatane łagwie na wino, włożyli na swoje nogi zdarte i połatane sandały, a na siebie zniszczone szaty; wszystek zaś ich chleb na drogę był suchy i pokruszony. I przyszli do Jozuego do obozu w Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich: Przybyliśmy z dalekiego kraju, zawrzyjcie więc z nami przymierze.”

Kontynuują swój podstęp przez mówienie Jozuemu, że usłyszeli o chwale Boga Izraelitów i o tym, co dla nich zrobił w Egipcie. Z tego powodu chcieli być sługami Izraelitów. Jozue nie konsultując się z Bogiem zawarł z nimi porozumienie, a tylko trzy dni później dowiedział się, że ci mężczyźni go okłamali i mieszkali blisko. Kiedy Jozue dopytywał się dlaczego go oszukali odpowiedzieli „Słudzy twoi dowiedzieli się jako o rzeczy pewnej, że Pan, Bóg twój, nakazał Mojżeszowi, słudze swemu, oddać wam całą tę ziemię i wytępić wszystkich mieszkańców tej ziemi przed waszym nadejściem. Baliśmy się więc bardzo z waszego powodu o nasze życie i tak postąpiliśmy.” To przykazanie Boga jest zapisane w Powtórzonym Prawie 20:17 i było wymagane, ponieważ On wiedział, kim są ci ludzie i na pewno „nie byli dziećmi Izraela”(1 Królewska 9:20)

Jozue popełnił kolejny błąd nie konsultując się najpierw z Bogiem. Oznajmił, że oszuści są przeklęci i od teraz na zawsze będą sługami Izraela służąc jako poddani, nosząc wodę i rąbiąc drewno dla świątyni Boga (Jozue 9:23). Jozue nie wiedział, że to przekleństwo będzie ciążyć na Izraelitach od tego dnia.

Ostatecznie państwo Izrael powstało złożone z dwunastu plemion. Jednakże wypadli z łaski naszego Ojca, ponieważ nie zważali na Jego Słowa, przez co sprawił, że dwanaście plemion Izraela zostało zabranych w niewolę, Juda poszedł ostatni. W Jeremiaszu 24:1-7 Bóg wyjaśnił, że ponownie ustanowi państwo Izrael. Zostało to opisane jako dwa kosze fig ustawione przed świątynią Pana. Jeden kosz zawierał dobre figi zaś drugi zawierał złe figi. To proroctwo stało się prawdą 1948 roku Pańskiego, który niedługo omówimy.

W czasach Ezdrasza, kiedy on i Izraelici otrzymali zgodę na powrót do Izraela i odbudowania Jeruzalem, Ezdrasz zatrzymał się w trakcie ich podróży, żeby przeliczyć plemiona. Naliczyć się wielu kapłanów, ale ani jeden z nich nie był Lewickim kapłanem, czyli z plemienia Lewiego. Byli to tylko „Netynejczycy”, czyli „słudzy świątynni” (Silne słowo 5411) „których Dawid i książęta oddali na posługi Lewitom”(Ezdrasza 8:20). Tak, ci sami, których Jozue przywiódł do świątyni jako sługi pracujące dla Lewitów.

W Ew. wg św. Mateusza 24:32-34 Jezus Chrystus dał nam przypowieść oznajmiającą „gdy drzewo figowe wypuści liście poznacie, że nie przeminie pokolenie nim wypełni się pismo”. To pokolenie zaczęło się z zasadzeniem drzewa figowego narodu, współczesnego państwa Izrael, które powstało 14 maja 1948r. Liść figowy symbolizuje Izrael i jego znaczenie znajduje początek w Ogrodzie w Księdze Rodzaju, gdzie pierwszy raz zostaje wspomniany. Czy masz uszy do słuchania?

Mówimy o koszu dobrych i złych fig z Jeremiasza 24, kto rości sobie prawo do narodu Izraela. Dobre figi są naszego Ojca. Kiedy złe figi są Szatana i to są ci, którzy twierdzą, że są z plemienia Judy, ale kłamią.

 

 

Updated: 10 maja 2015 — 20:52

10 komentarzy

Add a Comment
 1. podziękowania dla Julki – tłumaczki 🙂

 2. ” Otóż, obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi: I potomkom – jako o wielu, lecz jako o jednym: I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus ” – Galacjan 3:16 – każdy chrześcijanin, czy jest Chińczykiem, czy Japończykiem, czy Kenijczykiem, czy Afgańczykiem albo Mongołem jest Izraelem Bożym. Każdy kto należy do Chrystusa – bez względu na kolor skóry, i miejsce zamieszkania jest Izraelem Bożym.

  Żadne narody nie są żadnymi plemionami. Zadne USA, zadna Polska, ani żądne inne panstwo – one są częścią tego bezbożnego świata, i większość mieszkańców danych państw nie należy do Chrystusa. A tzw państwa chrześcijańskie to mit, szeroka droga po której idzie większość to nie Izrael Boży.

  ” A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy ” – Galacjan 3:29

  , “Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem; (7) i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. (8) To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. ” – Rzymian 9:6-8

  zgadzam się że synagoga szatana to nie dosłowne potomstwo szatana.

  ” Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. … Ojcem waszym jest diabeł …. Abraham, ojciec wasz, cieszył się ” – Ewangelia Jana – fragmenty 8 rozdziału – ci Żydzi mają duchowego ojca diabła, ale cieleśnie byli potomkami Abrahama – wyraźnie Pan Jezus mówi że są fizycznymi potomkami Abrahama, i że Abraham jest ich ojcem cielesnym, ale nie duchowym. Duchowym był szatan

 3. TO jest bardzo ważny temat, zwarzywszy na czasy jakie sa teraz, To prawda że dzisiejszy Israel, nie jest w pełni co do pochodzenia Izraelem, bo wiekszość to twz. Aszkenazi, A jak ktos czyta uważnie 10 rozdział 1 Księgi Bibli to wie ze Askenaz nie jest synem Sema tylko Jafeta. Tak wiec Dzisiejszy Izrael to tylko częściowy Izrael, Bo oficjalnie nikt niechce powiedzieć gdzie są zaginione 10 plemion Izraela, Jak powstał Izrael był wielki krzyk Rabinów Sefardyjskich oto że Askenazy to nie są Semici, to nie są synowie Izraela, ale odpowiednia kasa uciszyła ten głos prawdy.
  Dlatego mówienie że “Chrześcijańskie narody są prawdziwymi potomkami dwunastu plemion, co najpewniej oznacza też ciebie” To MANIPULACJA w ZYWE OCZY. Która pochodzi od Diabła i jego Sług. Tylko BÓG wie napewno kto jest jego Izraelem wg ciała. A On sam jak mówi Jeszua w Objawieniu Johanana oznaczy swe wybrane sługi z każdego plemiona synów Izraela.
  A tak dla uzupełnienia tematu, to Saul w Liście do Rzymian pisze że każdy z pogan poprzez wiare w Jeszua zostaje wszczepiony w Izrael. A przez to staje się jego częścią. Częścią ale nie potomkiem Izraela, bo potomkami jest 12 plemion, a nie wielka rzesza z każdego narodu. Tak wiec Przez wiare w Jeszua każdy może się stać Bożym Ludem czyli Izraelem.

  1. szanuję Twoje rzadkie ale celne wpisy. Nie pomyślałem wcale np o tym

   ” A jak ktos czyta uważnie 10 rozdział 1 Księgi Bibli to wie ze Askenaz nie jest synem Sema tylko Jafeta.”

   Natomiast, co do “każdy z pogan poprzez wiare w Jeszua zostaje wszczepiony w Izrael.”
   Niekoniecznie. Izrael z krwi rozproszony po świecie stał się Izraelem z ducha. Izrael Jakuba rozpadł się tuz przed niewolą Babilońską. Do czasów chrystianizacji w Europie minęło sporo ponad 1000lat a więc Izraelici stali się poganami aby ich potomostwo ponownie stało się Izraelem. Tak to widzę. Nie uważam, ż emam na 100% rację, ale wg mnie Bóg jest logiczny

 4. [1/2] Talmud: Skalpel, który wykrwawia Bliski Wschód https://youtu.be/R6YtoP1VEiw.

  1. uczestniczył w obradach Knesetu w Polsce.

   Nie mówię o Tobie Magdaleno, bo Ty zapewne myślisz inaczej, ale ktoś kto się łudzi, że Duda chce dobra dla Polaków, to jest albo naiwny delikatnie pisząć, albo stanowi koło w tym trybie zniewolenia Słowian. Słowian, bo obywatelstwo polskie może miec każdy.

   Co do Chanuki, świecznik ma 9 świeć w przeciwieństwie do Menory.
   Chanuka powstała za czasów Judaizmu, a ten świecznik ma po srodku heksagram.
   Tak więc Chanuka jest świętem wczesnożydowskim, judaistycznym a nie jest świętem Izraelskim

   1. ” Chcę, aby światło hanukowych świec wyrażające nadzieję jaśniało nad całą Rzeczpospolitą Polską” – Andrzej Duda podczas zapalania świecy.
    Rzeczpospolita Polska – chyba tylko z nazwy 🙁
    Wiem, że to nie jest menora. Menora ma 7 świec i została nadana przez Boga.

 5. Chrzescijanskie narody??? Czym to one niby sie charakteryzuja?

Dodaj komentarz

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: