Chrześcijanie biblijni. Fan czy naśladowca Jezusa.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nasza kontr akcja do „różaniec do granic” – SŁOWO BOŻE DO GRANIC.

Piotr Petros stworzył bardzo ciekawy mem z adnotacją:

 

Jeśli chcemy pomocy Boga, postępujmy według wskazówek i słów Boga.
„Modlitwa oparta na systemie rytmicznych powtórzeń wokalnych, odmierzanych przy pomocy sznura z koralami, była praktykowana przez mieszkańców średniowiecznej Palestyny, tj. muzułmanów. Sznury modlitewne istniały również w buddyzmie i hinduizmie, a ich budowa i liczba korali była bardzo często zbliżona”.
Czy Jezus, lub apostołowie modlili się przez powtarzanie określoną ilość razy wyuczonych na pamięć reguł? Nigdy.
Czy Apostołowie, lub pierwsi chrześcijanie modlili się do Maryi? Nigdy.
Więc jakie są podstawy odmawiania różańca?… Żadne!
Jak możemy oczekiwać pomocy Boga, postępując niezgodnie z Jego Słowem, i tym czego nauczał i jak żył Jezus Chrystus?
Czy nie lepiej, prościej i pewniej było by zacząć czytać Słowo Boga i stosować się do jego treści? Oczywiście, że tak, ponieważ: „żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. ” (Hbr 4:12)
O różańcu tego nie przeczytamy.
O różańcu nie przeczytamy niczego.

 

____________

Gdybyśmy mieli jakieś truktury blogowe przy granicy, to można by wydrukować ulotki i rozdawać gedeonitki i ewangelizować…

 

 

Updated: 10 października 2017 — 13:06

9 komentarzy

Add a Comment
 1. A tu masz całą listę katolickich wymysłów. Cytuję: Każdy ksiądz włącznie ze wszystkimi papieżami którzy zaistnieli po 380 roku po Chr.
  LISTA NAUK DEMONÓW 1 – 69. Oto lista niektórych nauk i doktryn, które zostały przyjęte i utrwalone przez kościół Rzymsko- Katolicki w ciągu ostatnich 1700 lat. Materiały tutaj zawarte pochodzą z następujących źródeł: 1. The Catholic Encykopedia 2. The New Schaff Herzog Religious
  Encykopedia 3. Dictionary of Religious Knowledge Pan Jezus powiedział: „Ja świadczę każdemu
  kto słucha słów proroctwa tej księgi; jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag
  zapisanych w tej księdze” Apokalipsa Jana rozdz. 22, werset 18
  1) Podział na kler i laików datuje się od połowy II wieku
  2) Kult relikwii rozpoczęto około roku 190
  3) Modlitwy za umarłych zaczęły się około roku 300
  4) Czynienie znaku krzyża – rok 300
  5) Wprowadzenie woskowych świec – rok 320
  6) „Klątwa kościelna” dla świętujących Wielkanoc poza niedzielą ustanowioną na Soborze w Nicei (później potwierdzona przez papieża Jana VII w 878r) – rok 325
  7) Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, wprowadzenie wizerunków, początek kultu
  obrazów, wypaczenie chrztu przez „pokropienie” i włączenie niemowląt – rok 375
  8) Codzienne odprawianie mszy – rok 394
  9) Upowszechnienie pojęcia: „Maryja – Pośredniczka Łask”; zapoczątkowanie modlitw do Marii –
  V wiek
  10) Początek kultu Marii (tytuł Matka Boża po raz pierwszy został użyty w stosunku do Marii
  podczas posiedzenia Konsylium w Efezie) – rok 431
  11) Księża zaczęli ubierać się odmiennie od ludzi świeckich – rok 500
  12) Ostatnie namaszczenie – rok 526
  13) Zakony zapoczątkowane przez Benedykta z Nursji we Włoszech – rok 528
  14) Papiestwo jako instytucja datuje się od roku 539
  15) Post 40-dniowy ustanowiono w roku 547
  16) Doktryna o czyśćcu wymyślona przez Grzegorza I – w roku 593
  17) Język łaciński używany w modlitwach i na nabożeństwach nakazany przez Grzegorza I – w roku 600
  18) Modlitwy kierowane do Marii, świętych i aniołów – około roku 600
  19)Przyznanie Kościołowi Rzymskokatolickiemu zwierzchnictwa nad wszystkimi Kościołami Chrześcijańskimi, poprzez uznanie papieża za „Biskupa Powszechnego” tytuł został nadany przez cesarza Focasa, papieżowi Bonifacemu III – w roku 607
  20) Wszystkich Świętych zaczęto obchodzić około roku 610
  21) Całowanie stopy papieża wprowadzone przez papieża Konstantyna w roku 709
  22) Tymczasowa władza papieży darowana przez Pepina, króla Franków – rok 750
  23) Upełnomocnienie oddawania czci krzyżowi, wizerunkom i reliktom w roku 786
  24) Krzyżowe dni ustanowione przez Leona III w roku 801
  25) Święcona woda zmieszana ze szczyptą solii błogosławiona przez księdza w roku 850
  26) Oddawanie czci świętemu Józefowi w roku 890
  27) Ustanowienie szkoły Kardynałów w roku 927
  28) Zaduszki czyli dzień Zaduszny wprowadził opat z Cluny – Odilo w Klasztorach kluniackich w roku 988 29) Kanonizacja zmarłych świętych zapoczątkowana przez papieża Jana XV w roku 995
  30) Post w piątki w czasie wielkiego postu w roku 998
  31) Msza, (obecność obowiązkowa) wprowadzona w XI wieku
  32) Ogłoszenie przez papieża Grzegorza VII w „Dictatus Papae” że: – Kościół katolicki nigdy nie zbłądził i nigdy nie popełnił żadnego błędu – Ustanowienie „ekskomuniki” (klątwy kościelnej) -Narzucenie celibatu na I Synodzie Postnym odbytym w Rzymie – Wszystko wprowadzone w roku 1077
  33) Różaniec (mechaniczna modlitwa przy użyciu paciorków) wynaleziona przez Piotra Hernita w roku 1090
  34) Udzielenie „odpustu” przez papieża Urbana II dla uczestników pierwszej wyprawy krzyżowej w roku 1095; sprzedaż odpustów zapoczątkowana na przełomie XV i XVI wieku
  35) Kanonizacja zmarłych świętych (zapoczątkowana przez Jana XV w 995r.) zatwierdzona przez papieża Aleksandra III w roku 1170
  36) Święta Inkwizycja ustanowiona przez Konsylium w Weronie w roku 1184
  37) Transsubstancja (przeistoczenie) opłatka ogłoszona przez papieża Innocentego III w roku 1215
  38) Cicha spowiedź grzechów do księdza zamiast Bogu (obowiązkowo raz w roku) ustanowiona
  przez papieża Innocentego III w czasie trwania Konsylium Laterańskiego w roku 1215
  39) Adoracja opłatka (hostii) zarządzona przez papieża Honoriusza III w roku 1220
  40) Biblia zakazana dla laików (znalazła się w spisie ksiąg zakazanych) Synod w Tuluzie 1229
  41) Szkaplerz wynaleziony przez angielskiego zakonnika Simora Stoka w roku 1251
  42) Rok 1254 – data rozpoczęcia „stosowania tortur” w celu wymuszenia zeznań, nakaz papieża Innocentego IV
  43) Święto Bożego Ciała wprowadzone przez papieża Urbana IV na soborze w roku 1312
  44) „Tiara” – potrójna korona papieska symbolizująca potrójną władzę papieża jako arcykapłana, króla i proroka, wprowadził Jan XXII w roku 1325
  45) Zakaz spożywania komunii pod dwiema postaciami (chleba i wina) przez osoby świeckie – Sobór w Konstancji w roku 1414
  46) Dogmat Siedmiu Sakramentów zatwierdzony w roku 1439
  47) Dogmat o czyśćcu zatwierdzony przez Konsylium we Florencji w roku 1443
  48) Ustanowienie „godzinek” do Najświętszej Marii Panny przez papieża Sykstusa IV w roku 1476
  49) „Uzasadnienie obchodów świąt „Niepokalanie Poczętej” przez papieża Sykstusa IV w roku 1477
  50) „Zdrowaś Mario” (druga połowa modlitwy ukończona 50 lat później i zatwierdzona przez papieża Sykstusa V pod koniec XVI wieku) wprowadzona w 1508 roku
  51) Ponowne zatwierdzenie odpustów z dodatkową możliwością odpustu dla zmarłych przez papieża Leona X w roku 1515
  52) Zakon Jezuitów założony przez Ignacego Loyolę w celu dokonania Kontrreformacji w krajach, w których zapanowała reformacja, czyli tam gdzie Rzym stracił swoje wpływy, zakon założony w roku 1531
  53) „Trybunał Inkwizycyjny” oficjalnie powołany – przez papieża Pawła III (bulla „Licet ab initio”) 1542
  54) Tradycja ogłoszona autorytetem równym Biblii przez Konsylium w Trencie w roku 1545
  55) Księgi apokryficzne dodane do Biblii przez Konsylium w Trencie w roku 1545
  56) Chrzest dzieci zalecano w roku 412, dopiero w 1314 zmieniono zanurzenie dorosłych na „polewanie”, a ostatecznie chrzest dzieci z „polewaniem” zatwierdzono w roku 1547
  57) Wyznanie wiary papieża Piusa IV narzucone jako oficjalne wyznanie wiary w roku 1560
  58) Małżeństwo, Kapłaństwo, Bierzmowanie uczyniono sakramentami w roku 1563
  59) Maria „Królową Polski” – uroczyste oddanie narodu pod jej zwierzchnictwo przez króla
  polskiego Jana Kazimierza 1657
  60) „Pasje” (droga krzyżowa) zaczęto obchodzić od XV wieku, a zatwierdził papież Benedykt XIV
  w 1742 roku
  61) Nabożeństwa Majowe wprowadzone w roku 1852
  62) Niepokalane poczęcie Marii Panny ogłoszone przez Papieża Piusa IX w roku 1854
  63) Stwierdzenie i ogłoszenie że jedynym zbawiającym kościołem jest Kościół Katolicki przez papieża Piusa IX w roku 1854
  64) Sobór Watykański I pod przewodnictwem Piusa IX potępił wolność wyboru religii, prasy i odkryć naukowych, nie zatwierdzonych przez Kościół Katolicki i potwierdził tymczasową władzę papieża nad władzami świeckimi w roku 1864
  65) Nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności ogłoszone przez Piusa IX w roku 1870
  66) Szkoły publiczne potępione przez Piusa XI w 1930
  67) Wniebowzięcie Marii Panny wymyślone przez Piusa XII wprowadzono w roku 1950
  68) Maria uznana Matką Kościoła przez papieża Pawła VI w roku 1964
  69) Dominus Iesus – deklaracja, w której główną myślą było to, że: „Tylko w Kościele Rzymsko-
  Katolickim można znaleźć wszystkie środki potrzebne do zbawienia” – kardynał Joseph Ratzinger –
  prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary (przemianowanej w 1965 r. ze Świętego Oficjum
  znanego uprzednio jako Święta Inkwizycja) – rok 2000 . . . . . . .
  PODSUMOWANIE 1 Tymoteusza 4: 1 – 5
  Rozdział 4 01 Duch zaś otwarcie mówi, ze w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary,
  skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 02 [Stanie się to] przez takich,
  którzy obłudnie kłamią, maja własne sumienie napiętnowane. ,03 Zabraniają oni wchodzić w
  związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać sie od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je
  przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. ,04 Ponieważ wszystko, co
  Bóg stworzył, jest dobre, i niczego, co jest spożywane z dziękczynieniem, nie należy odrzucać. 05
  Staje się bowiem poświęcone przez słowo Boże i przez modlitwę. . To co powyżej tego
  podsumowania jest podane jest wyrazistym dowodem odstępczej działalności kościoła katolickiego
  przez wszystkie stulecia jak ta instytucja istnieje. Oto dane: 27 lutego, 1635 lat temu, roku 380 n.e.
  cesarz wschodniorzymski Teodozjusz I Wielki wydał edykt tesaloński. Ustawa nakazywała
  wszystkim podległym Teodozjuszowi mieszkańcom przyjęcie chrześcijańskiej wiary w Świętą
  Trójcę w formie przyjętej przez sobór nicejski w 325 roku n.e. W ten sposób wszelka herezja miała być ścigana i tępiona przez państwo. Było to prawne usankcjonowanie katolicyzmu. Od tego momentu wyznawanie tradycyjnej religii (pogańskiej) było karane konfiskatą majątku i śmiercią.
  Nie tylko pogan ale także żydów i wierzących co znali ostrzeżenie ap. Pawła tu zamieszczonego, i nie mieli ochoty należeć do katolickiego kościoła, więc ginęli jako heretycy. Bliski jest czas zapłaty od Boga. Objaw. 17 i 18 rozdział. Kler mniema że służy Bogu, a ON zniszczy wasz kościół za wszystkie zbrodnie i kłamstwa, których sporo tutaj podałem.

  1. O ła, mają rozmach skurczybyki… :/
   Nie wiedziałam że tego jest AŻ TYLE…
   dzięki za info…

  2. Napracowałeś się Bracie 🙂
   Z komentarza wyszedł Ci cały artykuł.

   Pozdrawiam w Chrystusie Panu

 2. Mozna obsmiewac fakt istnienia swiata duchowego, ale nie sposob jawnie przemilczec/bagatelizowac katastrofalnych skutkow dla naszego kraju od wcisnietej naszym zwiedzionym rodakom podstepnie religii rzymskiej, a zwlaszcza szczegolnie trujacego nasza duchowa osnowe kultu maryjnego. Jednym z wielu „blogoslawienstw” oprocz wielu jednostkowych tragedii osobistych jest fatalna struktura budowy polskiego spoleczenstwa-tzn. istnieje roznokalibrowa grupka moznych posiadaczy kapitalu ( czesto zdobytego w bardzo niezrozumialy dla prostego czlowieka oraz jawnie gwalcacy elementarna uczciwosc sposob ), ktora eksploatuje w sposob totalnie bezwgledny, ba, nieomal bestialski rzesze wydziedziczonej biedoty ( jedna z glownych, o ile nie najwazniejsza przyczyna masowej emigracji zarobkowej ), przy zasadniczym braku PREZNIE dzialajacej klasy sredniej-podstawowego motora napedowego kazdej w miare normalnej gospodarki, ktory tylko i wylacznie przynosi odpowiednio zrownowazony rozwoj. My mamy niestety schemat ekonomii kolonialnej, i to w jednym z najgorszych dla nas wariantow, ktory tak bardzo wyniszcza zwyklych obywateli…

 3. Nie jestem zbyt anielski, oj nie ( niestety… ), ale jak ja nie znoszę ludzi świętoszkowatych, wręcz świętoj…….., zmiennych w zależności od okoliczności jak wiatr, byle by tylko dobrze wypaść przed innymi. Przy nich wielu świadomych swej ułomnej natury duchowej ( a dążących do jej przemiany na dobre ) braci i sióstr w Jezusie Chrystusie to bardzo czyści ludzie.

 4. Nie ma nic nowego pod słońcem. Kiedyś lud Boży dodawał pogańskie praktyki, teraz też dodają wschodnie mantry paciorkowe do asztarte. Ludzie chcą szczerze wyznać przez to wiarę, ale ich pasterze nie mają poznania.

 5. https://www.wykop.pl/link/3928403/250-tys-emerytow-w-polsce-pobiera-emeryture-nizsza-niz-minimalna/ Są to objawy upadku systemu znamionujące wyczerpanie formuły działania tegoż… W 1990 roku nie zakasowano zasady, iż państwo musi mi zapewnić opiekę ( stopniowa likwidacja ZUS-u ) to dolegliwe skutki teraz odczuwamy…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: