Guzzik pofatygował się przetłumaczyć ten wartościowy tekst stanowiący o obowiązujących przykazaniach i Prawie. Może wszystkiego nie wyjaśnia, ale nam przybliży sens:

 

Z tego co mi wiadomo, to samym przestrzeganiem Prawa nie uzyska się zbawienia, natomiast chęć do przestrzegania przykazań jest objawem bycia pod łaską, gdzie przestrzeganie przykazań jest czymś wynikającym ze zbawienia, z miłości do Boga(I Jana 5:3)

Z tego co wiem, Prawo nie zostało unieważnione, natomiast trzeba je odpowiednio ustanowić(Rzym. 3:27-31), to znaczy – wiadomo, przykładowo ofiary ze zwierząt zostały zniesione dzięki Jezusowi. Oprócz tego, z tego co mi wiadomo, niektóre Przykazania skierowane są bezpośrednio do Narodu Wybranego, Żydów i nie są czymś co koniecznie powinni przestrzegać Wierzący z pogan(ale mogą), i takimi przykazaniami jest przykładowo Szabat, i podział na zwierzęta czyste i nieczyste.

Zatem mamy dwie skrajności – jedni twierdzą, że trzeba przestrzegać wszystkich przykazań, niezależnie czy jest się Żydem, Potomkiem Abrahama, czy wierzącym z pogan, a drudzy twierdzą, że Prawo zostało całkowicie zniesione, że Prawo nadane przez samego Boga za pośrednictwem Mojżesza(3 Mojżeszowa 26:46) jest przekleństwem, i piszą przy tym przykładowo takie rzeczy, że „stare Prawo”, Prawo Mojżeszowe nakazywało nienawiść wobec nieprzyjaciół, gdzie z tego co mi wiadomo nigdzie w Piśmie nic takiego nie jest napisane, nie ma również mowy o ”Nowym Prawie”, natomiast napisane jest, że cały Zakon i Prorocy opiera się na miłości do Boga, i na miłowaniu bliźniego jak siebie samego, zatem miłość nie jest niczym nowym(Mat. 22:37-40) Nakaz nienawiści byłby niezgodny z tym co powiedział Jezus. W Prawie napisane jest, żeby nawet nie chować urazy do bliźniego(3 Mojżeszowa 19:17-18). Prawo/Zakon wypisane na sercach, zapowiedziane zostało w Starym Testamencie przez proroka Jeremiasza, więc nie może tu chodzić o jakieś inne Prawo, jest mowa o zakonie(Jr 31:31-37), którego Jezus nie przyszedł znieść (Mateusza 5:17-20).

Grzech jest złamaniem Prawa, Zakonu(1 Jana 3:4), a osobie narodzonej na nowo może zdarzyć się zgrzeszyć, zatem Prawo nadal jest aktualne:

„Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku; a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście.” (1 Jana 2:1-7)

„Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek” (1 Do Tymoteusza 1:8)

„I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (2 Do Tymoteusza 3:15-17)

Paweł obrzezał Tymoteusza (Dzieje Apostolskie 16:1-3)

Narodzony na nowo Paweł ostrzygł głowę z powodu złożenia ślubu (Dzieje Apostolskie 18:18) Czy to nie jest przestrzeganiem Prawa Mojżeszowego, dokładniej ślubu Nazireatu? (Księga Liczb 6:1-27)

Nie jest w Biblii napisane o zniesieniu Szabatu dla wierzących Żydów, natomiast jest napisane, że po śmierci Chrystusa w dalszym ciągu Szabat był uwzględniany, przykładowo przez „niewiasty, które razem z Jezusem przybyły z Galilei i widziały grób oraz jak składano ciało jego; powróciwszy zaś przygotowały wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczywały według przykazania.” (Ewangelia Łukasza 23:54-56)

Oczywiście powyższe fragmenty odnoszą się do wierzących Żydów. Paweł obrzezał Tymoteusza który był pochodzenia Żydowskiego, natomiast nie obrzezał Greka Tytusa (List do Galacjan 2:1-4)

Szabat jako znak między Bogiem a Narodem Żydowskim (II Księga Mojżeszowa 31:13-17)

Podział na czystość i nieczystość odnośnie pokarmów jako prawo obowiązujące Żydów do czasu zaprowadzenia nowego porządku (List do Hebrajczyków 9:8-12)

Obrzezanie jako element dochowania przymierza Narodu Wybranego z Bogiem (I Księga Mojżeszowa 17)

Jest pewna różnica między wierzącym z Pogan a wierzącym Żydem(List do Galatów 2:14-16, List do Rzymian 11:25-29) tak samo jak jest różnica między mężczyzną a kobietą, mimo że w Chrystusie są jednością. Przykładowo, kobietom Paweł zabrania nauczać(1 do Tymoteusza 2:12)

Ireneusz z Lyonu, uczeń Polikarpa ze Smyrny(który według dostępnych informacji był uczniem apostoła Jana) napisał, że odrodzeni wierzący w Chrystusa Żydzi, Apostołowie w dalszym ciągu przestrzegali starożytnych przepisów, żyli ściśle według Prawa Mojżeszowego, natomiast braciom wywodzącym się z pogan pozwolili żyć w wolności (Adversus Haereses III,12,15)

Ireneusz, który sam wywodził się z pogan, uważał tych którzy zwrócili się przeciwko prawom Mojżesza twierdząc, że są sprzeczne z nauką Ewangelii, za ludzi o spaczonych umysłach. (Adversus Haereses,III,12,12)”

http://www.earlychristianwritings.com/text/irenaeus-book3.html

 

Dziękuję za przetłumaczenie w imię Jezusa.

_________