Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Objawienie siostry Łucji o III wojnie światowej.

Jak wiemy, choćby z tekstu z przed kilku dni “Władcy umysłów niezbawionych” wróżki potrafią przewidywać przyszłość ponieważ dają im te wizje demony. Bóg nigdy by nie objawił proroctwa osobie będącej członkiem kościoła, który palił na stosie za czytanie Biblii i posługiwał się zakonami złożonymi z bandytów (Krzyżacy i Templariusze). Owszem, zgodzę się z możliwością objawienia katolikowi przez Boga przyszłych wydarzeń, ale dotyczących jego wyjścia z tego odstępczego kościoła czy też ukazania zła jakie tkwi w tej mega organizacji religijnej czy może lepiej będzie brzmieć korporacji religijnej.

Uważam, że Lucja miała objawienia demoniczne zgodnie z Biblią:

 

I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. 2 Kor 11.14

 

Albo wierzymy biblii albo nie.

Wszelkie proroctwa od Boga mogą być tylko w ramach zgromadzenia Boga. Kościół Rzymski takim zgromadzeniem nie jest.

Jest w tej sytuacji jasne źródło objawienia siostry Łucji. Demony znają przyszłość ponieważ same mają plan od swego szefa. Mają plan dla świata i dla każdego ich niewolnika, którego są właścicielami umysłu. Są to wszyscy niezbawieni ludzie, którzy nie zobaczyli i nie weszli do królestwa Nieba Jana 3.3-5.

Prawdopodobnym przykładem “proroctwa” demonicznego (czytaj planu) jest > Plan trzech wojen światowych <.

 

Musimy wiedzieć, że Adam oddał ziemię szatanowi. No cóż, za błędy rodziców trzeba płacić. Ziemia jest zarządzana przez szatana, ale  ZA PRZYZWOLENIEM BOGA i to do czasu.

Gdyby objawienia katoliczki dotyczyły kościoła Boga, to ów kościół nie wchodziłby w gorące relacje z Hitlerem:

 

detektywprawdy.pl/hitler-i-watykan-na-zdjeciach/

 

Poniżej objawienie Łucji dotyczące Trzeciej Wojny Światowej:

 

“Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

 

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże”. 

“Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu

 

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia – to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich – jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych” – wyznała siostra Łucja.

Odnośnie Polski po wybuchu III Wojny Światowej:

„W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje praw­dziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym” – powiedziała w swoim orędziu siostra Łucja

 

 

_______________

Może tak być, a może jest to kolejne kłamstwo mające na celu wysłanie Polaków na wojnę. Nie naszą wojnę.

Jak widzimy wizja jest tragiczna i…z pomocą ma przyjść nie Jezus. Po co Jezus jak to taki “malutki” Bóg jeszcze leżący w sianku lub na krzyżu. Z pomocą ma przyjść tzw Matka Boska (czytaj Izyda). Ma to sens. Może uwiarygodnić realne przyjście objawienie kobiety z kosmosu. Wszak kinematografia zalała nas bohaterkami z kosmosu. takimi filmami są m.in “Piąty element”, “Jupiter”.

 

 

 

 

35 komentarzy

Add a Comment
 1. Moim zdaniem katolickie objawienia i proroctwa są nic nie warte i nie ma sensu się nimi zajmować.Jeszcze żadne z nich się nie sprawdziło.Ta III WŚ według siostry Łucji jest absurdalny, bo Chiny nie zaatakują Rosji, tylko Rosja razem z Chinami zaatakują USA.Bestia z Objawienia 13 ma nogi niedźwiedzia (niedźwiedź rosyjski i niedźwiedź chiński – panda) jak na tej okładce:
  http://skroc.pl/027b3
  Druga sprawa to to, że “matka boska” jeszcze nigdy nie uratowała Polski przed wojną i nie zapewniła jej bezpieczeństwa.
  Kiedy świat zostanie podzielony na 10 obszarów, jak mówi ks. Daniela Polska prawdopodobnie trafi do obszaru rosyjskiego.
  Odnośnie czasów końca analizujmy tylko proroctwa biblijne + plany typu właśnie plan III WŚ Alberta Pike, bo ten akurat w 2/3 już się spełnił.

  1. Dlatego powinnismy o tym pisać. Jeśli nie sprawdzi się katolikom, to niech wiedzą kto za tym stoi. Boga proroctwa zawsze się spełniają…

 2. Tyle tekstu “objawienia” i ani słowa o Izraelu…, poza tym kult maryjny na ziemiach Polski nie jest rzeczą nową (matka boska częstochowska istnieje już chyba od XII wieku…), a mimo to Polska niemal zawsze była ofiarą wielkich wojen.

 3. Jeśli się nie mylę to film Jupiter też miał wprowadzić ludzi w błąd, poprzez ukazanie “dobrych i złych” kosmitów. Ci źli nas rzekomo hodują a z każdej grupy 100 ludzi tworzą butelkę eliksiru nieśmiertelności, a ci dobrzy nas rzekomo chronią.
  Jest to oczywiście manipulacja młodego pokolenia – nie ma dobrych i złych kosmitów – są jedynie manifestacje demoniczne lub ukrywana technologia przed potopowych latających viman.
  Druga sprawa film Marsjanin. Jest to kolejna manipulacja którą niestety ludzie łykają jak młode pelikany. Życie wśród gwiazd nie istnieje, nie ma planet bliźniaczych do ziemi. Jest tylko nasza ziemia stworzona przez Pana Boga, cała reszta to fikcja literacka i filmowa, aby odsunąć ludzi od Boga a zaciągnąć do wiary w obce cywilizacje i ich rzekomą pomoc dla mniej rozwiniętych cywilizacji. A za tymi obcymi cywilizacjami kryją się wyłącznie demony. A ich żałosne latające stateczki z przed potopu to jedynie zasłona dymna dla nierozgarniętych i nieświadomych zwiedzenia zagubionych ludzi którzy oddalili się od wiary w Boga przez co stali się łatwowierni i narażeni na wszystkie kłamstwa i pokusy współczesnego świata.

 4. https://www.google.pl/amp/s/ligaswiatowa.wordpress.com/2014/11/23/seksualna-magia-illuminatow-magow-rozokrzyzowcow/amp/

  “Seksualna magia illuminatów” Mozna przeczytac, moze nie ze wszystkim sie zgadzam, ale warto spojrzec na to z takiej strony. Cos w tym jest

  1. Interesujące. Tak, na pewno jest w tym trochę prawdy, może nawet trochę więcej. Człowiek to skomplikowana istota, na pewno istnieją energie, wibracje itd. Trzeba tylko być ostrożnym z takimi rewelacjami i nie praktykować jakichś dziwnych rzeczy. Ale to chyba każdy tutaj wie :).
   Weszłam na fanpage tego bloga i autor udostępnia wpisy, że nasz Bóg/Chrystus to krwiożerczy Demiurg/Saturn i tylko czeka na swoje owce, żeby je pożreć… Z kolei prawdziwy Bóg tylko patrzy, ale nie ingeruje w nasze życie. Widać, że autor Boga nie poznał, niemniej jednak można zerknąć czasem jednym okiem na jego wpisy, zachowując rozsądek.

 5. Chiny byc moze juz teraz byliby wstanie pokonac rosje. Maja 3 mln zawodowych zolnierzy + 200 mln rezerwistów. Najwieksza armia swiata. Do tego posiadaja tez bron atomową. Ich atak na rosje w blizszej lub troche dalszej przyszlosci jest calkiem mozliwy, w celu zagraniecia ich surowcow.

 6. @Rafał
  Do tego 3x większy budżet na zbrojenia oraz ciągły rozwój gospodarki połączony z ogromnym zapotrzebowaniem na surowce i przestrzeń życiową…

  http://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.asp?form=form&country1=russia&country2=china&Submit=COMPARE

 7. Uznając jeszcze Maryję, kilka miesięcy temu czytałam tą przepowiednie na fronda.pl Jako, że mieszkam na górnym śląsku to przeraził mnie ten fragment proroctwa: ,,W czasie wojny bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi.” Teraz, nie wiem czy wierzyć w te rewelacje, skoro ta cała Matka Boska to kit, a rzekome ,,objawienie”najprawdopodobniej jest sprawką jakiegoś demona.

  1. nie bój sie Martula, tylko pytaj Boga. Słuchaj głosu Boga.

   1. Dziękuję, Piotrze za wsparcie 😉 Nie od dziś wiadomo, iż to zły podsyca nasze lęki…
    ,,Nie lękajcie się, Ja jestem z wami” – muszę to sobie wziąć do serca 🙂

 8. Piotr, czyli kamień, nie skała

  Sądząc po treści i typowo wojskowym słownictwie, to nie była Maryja, tylko generał George Patton 😀
  No, chyba, że Maryja służyła w wojsku i w dzieciństwie zamiast lalkami bawiła się żołnierzykami 😉
  A tak bardziej poważnie, to jakich spustoszeń ktoś może dokonać we własnym umyśle, jeśli nie zna i nie kieruje się Słowem Bożym, i przez to dopuszcza do siebie takie demoniczne halucynacje.
  Przerażające.

 9. Ludzie się śmieją ze ktoś czyta PŚ ale to dopiero bzdury jak się czyta te objawienie albo tej Kowalskiej.

 10. Strzeżcie się, nadchodzi Krwawa Mary 😉

  1. jeju Diana…:-)
   ten żart to wiesz jakie ma podłoże …
   gadaliśmy przez tel…

   1. W każdym żarcie jest trochę prawdy – “nadchodzi”. Postać podszywająca się pod Marię czyli “maryja” w jednym z objawień informuje że kiedyś nadejdzie i objawi się w pełnej mocy. Więc ten aspekt jej ewentualnego oficjalnego ujawnienia musimy brać pod rozwagę.

  2. Heh, Diana dobre to było 😉 Przytoczyłabym tutaj jeszcze kilka innych określeń odnośnie Mary, ale nie będę ryzykować, bo jeszcze Admin mnie zablokuje 🙂

 11. Mój następny komentarz pod tym artykułem się nie wyświetlił, a u siebie nadal widzę, że czeka na moderację 🙂

 12. A konkretnie ten:

  Dziękuję, Piotrze za wsparcie Nie od dziś wiadomo, iż to zły podsyca nasze lęki… ,,Nie lękajcie się, Ja jestem z wami” – muszę to sobie wziąć do serca 🙂

 13. Piszę z Zaolzia i chcę napisać parę myśli.
  1. Nie ma czego się bać. Jesteśmy w Jego ręku i to już coś znaczy. Najpotężnieszy Bóg stoi po naszym boku.
  2. Nie wierzę demonom. Zawsze kłamią.
  3. Bóg otwiera i zamyka drogi. W drugiej wojnie światowej Śląsk nie był dotknięty przez rosyjski front. Powód był taki iż generał, który był przywódcą wojsk rosyjskich, kiedy chciał przejść się frontem przez Śląsk, to przyszedł do niego nocą anioł i zabronił mu wejść na ty tereny. To było zadokumetowane w wielu opisach. Bóg jest wszechmocny.

  1. Dziękuję za te myśli Daniel. Przykład ze Śląskiem piękny. Bóg jest wszechmocny!

   1. Bardzo mi się spodobał przykład ze Śląskiem! 🙂

 14. Wizje zaatakowania Ameryki przez Rosję w proroctwach chrześcijan – ewangelistów

  1. David Wilkerson
  Proroctwo z 1985 roku
  Ameryka będzie zniszczona przez ogień. Niespodziewanie, w ciągu jednej godziny. Będzie to atak ze strony Rosji i największa zagłada.

  A.A Allen
  Wizja z 1954 roku
  W swojej wizji zobaczył rosyjską inwazję na Anerykę przez użycie gazu porażającego nerwy w centralnej części Stanów Zjednoczonych. Po tym zobaczył Rosję atakującą Amerykę bronią nuklearną wzdłuż obu stron wybrzeża.

  Henry Gruver
  Wizje z ok 1986 roku
  Ameryka całkowicie zniszczona z rąk Rosjan i Chińczyków. Widział Rosjan zbliżających się z wody i powietrza od północy, żeby zniszczyć Amerykę przy użyciu gazu porażającego układ nerwowy i broni nuklearnej. Liczba ofiar śmiertelnych wśród amerykanów wyniesie ponad 120 milionów ludzi, czyli 60% ludności. Gruver widział także atak Chińczyków na Amerykę od strony półnosno zachodniej, z oceanu.

  William Branham
  Wizje z roku 1933
  Do wielkiej władzy w Ameryce doszła kobieta (Hillary Clinton? – Branham nie był pewny w swojej wizji czy to była fizyczna kobieta czy symbol). W następnej wizji nastąpił wybuch, a Ameryka zamieniła się w popiół od wybrzeża do wybrzeża.

  Chuck Youngbrandt
  Jedna z wizji
  Po wielkim trzęsieniu ziemi w Chicago, w ciągu 37 dni Rosja i Chiny, oraz alianci zaatakują Amerykę bronią nuklearną.

  David E.Taylor
  Wizja z 1990 roku
  Bóg pokazał mu w telewizji dwóch światowych liderów, jednego z Ameryki, a drugiego z Rosji, ściskających sobie ręce i mówiących „Jesteśmy przyjaciółmi”, zawarli przymierze pokojowe. Po jego zawarciu, wojna wybuchła nagle i Taylor zobaczył Rosjan bombardujących Amerykę z okrętów podwodnych. Zobaczył, że w środku tej wojny Jezus miał powrócić.

  Michael Boldea Jr
  Sen od Pana
  W drugiej wizji Michaela zostało zniszczone miasto na zachodnim wybrzeżu Ameryki. W wizji trzeciej koalicja narodów zaatakowała i zniszczyła Amerykę. Atak nastąpi od północy z Rosji. Po zniszczeniu Ameryki Jezus powróci.

  Źródło:
  http://americaslastdays.blogspot.com
  (po lewej stronie w zakładkach są poszczególne wizje)

  1. szok mialem podobną wizję jak Taylor. Pisałem pół roku temu na spotkaniu…

   1. Ja około pół roku temu może niecałe też miałem sny (pisałem o nich tu na blogu). Opowiadałem o nich swojej kobiecie, przyjacielowi i bratu. Miałem trzy sny w przeciągu kilku dni. Dwa z nich były o potężnym wybuchu nad wielkim miastem , tak potężnym że porównać to można tylko do bomby atomowej. Trzeci sen natomiast był o niewyobrażalnym trzęsieniu ziemi (prawdopodobnie Chiny – wnioskuje po skośnych oczach), zniszczone było całe centrum. Wszystkie trzy sny były krótkie i zrozumiałe – jakbym “z góry oglądał dół ziemi…” były one bardzo realne.

  2. Jeszcze znana wizja staruszki z Valdres, która otrzymała ją od Boga.
   http://chlebznieba.pl/assets/files/pdf/WIDZENIE_STARUSZKI_Z_VALDRES.pdf

   Etap 4 przed przyjściem Jezusa:
   “Ludzie z ubogich krajów będą przybywać masowo do Europy. Oni również przyjadą do Skandynawii i Norwegii. Będzie ich
   tak dużo, że ludzie będą źle o nich myśleć i nieprzychylnie ich traktować. Będą ich traktować,
   jak Żydów przed wojną. Potem zostanie osiągnięta miara naszych grzechów”
   – To już się dzieje.

   dalej:
   “Wtedy nagle przyjdzie Jezus i wybuchnie trzecia wojna światowa. To będzie
   krótka wojna, ale wszystko, co dotychczas widziałam w czasie (pierwszej i drugiej) wojny będzie
   zwykłą zabawą w porównaniu do tego, i skończy się to bombami atomowymi, a powietrze będzie
   tak bardzo zanieczyszczone, że nie będzie można oddychać. To przejdzie przez kilka kontynentów
   i dotknie Amerykę, Japonię, Australię i inne bogate kraje”

 15. Polacy zachlysneli sie USA w latach 80 poprzez polityke kulturalna wladz PRL dopuszczajaca zalewanie kin przez amerykanski chlam filmowy.

 16. Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

  NWO z Polin?- tak kombinuję od niedawna.

  1. wg mnie może to być wezwanie do walki.

   1. a propos “nie naszych” wojen (bo interesy itp.), przypomniał mi się dość ciekawy tekst, o ironio, ukraińskiego zespołu traktujący poniekąd na ten temat: http://www.tekstowo.pl/piosenka,okean_elzy,_1053_1077___1090_1074_1086_1103___1074_1110_1081_1085_1072_.html
    (w tłumaczeniu mogły tylko być ew. niewielkie błędy, ale dobrze że ktoś się starał…)

    1. *w tłumaczeniu na polski- zjadło mi :/

     1. To mi się w tym temacie przypomniał taki utwór, który kiedyś bardzo lubiłem.

      Akurat – Do prostego człowieka
      https://www.youtube.com/watch?v=7wChlvZbXjY

      Gdy do murów klajstrem świeżym
      przylepiać zaczną obwieszczenia,
      gdy do ludności, do żołnierzy
      na alarm czarny druk uderzy
      i byle drab, i byle szczeniak
      w odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
      że trzeba iść i z armat walić,
      mordować, grabić, truć i palić
      gdy zaczną na tysiączną modłę
      ojczyznę szarpać deklinacją
      i łudzić kolorowym godłem,
      i judzić historyczną racją
      o piędzi, chwale i rubieży
      o ojcach, dziadach i sztandarach
      o bohaterach i ofiarach
      o bohaterach i ofiarach
      Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
      pobłogosławić twój karabin,
      bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
      że za ojczyznę bić się trzeba
      Kiedy rozścierwi się, rozchami
      wrzask liter z pierwszych stron dzienników
      a stado dzikich bab kwiatami
      obrzucać zacznie żołnierzyków
      O przyjacielu nieuczony
      mój bliźni z tej czy innej ziemi
      wiedz, że na trwogę biją w dzwony
      króle z panami brzuchatemi
      Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
      gdy ci wołają “broń na ramię”
      że im gdzieś nafta z ziemi sikła
      i obrodziła dolarami
      że coś im w bankach nie sztymuje,
      że gdzieś zwęszyli kasy pełne
      lub upatrzyły tłuste szuje
      cło jakieś grubsze na bawełnę
      Rżnij karabinem w bruk ulicy
      Twoja jest krew, a ich jest nafta
      I od stolicy do stolicy
      Zawołaj, broniąc swej krwawicy
      “Bujać to my, panowie szlachta!”
      “Bujać to my, panowie szlachta!”
      “Bujać to my, panowie szlachta!”
      “Bujać to my, panowie szlachta!”

      1. Jak usłyszałem ten fragment o pastorze błogosławiącym karabin to mi się Chojecki przypomniał 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: