Zastanawiałem się ostatnio nad tematyką ekumenii i szeroko rozumianej miłości.

Pomijając religie stricte demoniczne: buddyzm, hinduizm, jedaizm, pragnę skoncentrować się na religiach postrzeganych jako chrześcijańskie. Tak, wchodzę z chrześcijanami w ekumenizm ale biblijny.

Ekumenizm biblijny sprowadza się do jednej wypowiedzi Jezusa:

 

“Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. 32 Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: “Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie”. 33 Odpowiedział im: “Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?” 34 I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: “Oto moja matka i moi bracia. 35 Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Mk 3.

 

Tak więc parafrazując: ten mi jest bratem i siostrą z każdego zboru protestanckiego, a może nawet i kościoła rzymskiego, kto pełni wolę Ojca. Wola Ojca to także słuchanie Jego głosu i wykonywanie spraw Bożych.

 

“„Rzekli tedy do niego: Cóż będziemy czynili, abyśmy sprawowali sprawy Boże?”

 

“Odpowiedział Jezus i rzekł im: (29) To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał.”

 

Ten, kto uznaje Jezusa nie tylko za swojego zbawiciela, ale również za przyjaciela; ten zamiast miłości do piłkarzy i polityków (etc) zakochuje się w Jezusie.

Ten kto zakochuje się w Jezusie, poznał Jego uczucia do ludzi, ten nie tylko otrzymuje nowe, niekończące się życie, ale przede wszystkim pragnie za Jezusem iść, a to oznacza życie na Jego wzór: święte i bezgrzeszne, wypełnione wykonywaniem Bożych dzieł – Bożych uczynków.

Jezus wypełniał dzieła Boże na dwóch płaszczyznach:

 

  1. Sam przestrzegał Prawa Ojca:„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.(…)
    J 14,15” Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie(…)
    Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.”
    J 14,21 i 24
  2. W swej miłości pomagał innym. Dla Jezusa nie liczyło się własne JA. On to w pokorze służył ludziom, uzdrawiał, wypędzał demony, nakarmił rzesze ludzi chlebem i rybami. Zył nie dla siebie, ale dla ludzi.

 

 

Tak więc ludzie z każdej denominacji protestanckiej, Żydzi mesjańscy, katolicy odrzucający Marię i bałwochwalstwo, są mi braćmi i siostrami jeśli tylko pełnią wolę Ojca i stosują przykazania i podążają za Jezusem w miłości i pokorze.

To jest moja ekumenia.

“Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. (22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. (23) Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.” Ew. Jana 17

 

Nie wiedza biblijna powoduje że ktoś mi jest bratem i siostrą, ale Prawo Boże w praktyce. Nie mowa językami determinuje moje relacje z innymi chrześcijanami, nie chodzenie do kościoła, nie wielbienie Boga, nie przez świętowanie soboty gdyż:

 

“Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. 18 Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. 19 Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i drżą” Jakuba

Uczynki miłości są owocem prawdziwej wiary.

 

 

“Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. (27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. (28) Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. (29) Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest, i pogan, (30) albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nieobrzezanych przez wiarę. (31) Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon umacniamy“. Rzym 3

 

Na całe szczęście (czytaj: dzięki Bogu) otaczają mnie Boży ludzie, którzy Prawo Boga wcielają w czyn naśladując Jezusa Chrystusa.

To poprzez ludzi obecnych na tym blogu wiele osób otrzymało pomoc nie tylko  w postaci modlitw, ale i na płaszczyźnie materialnej również.

Oczywiście tytuł nadałem przewrotny celem zmuszenia do przemyśleń kim jest człowiek wierzący prawdziwie.

 

 

On zaś odrzekł: – “Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca i z całej duszy” i wszystkich myśli. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie jemu podobne: “Będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. Mt 23

 

Z tym wejdę w ekumenię, kto wypełnia dwa przykazania:

 

  1. Miłowanie Boga
  2. Miłowanie bliźniego

 

Ad 1

15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.

21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie Jana 14

 

Ad 2

“Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. 35 Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».” Jana 13

Jest to 11 przykazanie.

 

Rz13

Nikomu nic winni nie bądźcie prócz wzajemnej miłości, bo kto kocha drugiego (człowieka), wypełnił Prawo.

 

Słownik języka polskiego:

wypełnićwypełniać

uczynić coś pełnym.

Tak więc uzupełnieniem nie pełnej szklanki wody (prawa) jest nowe przykazanie miłości wzajemnej.

Z takimi osobami mogę być w ekumenii.