Widziałem ten obrazek kilkakrotnie na fejsie, ale chciałem go tym razem powiązać ze sceną z życia Jezusa.

slowprawda

 

 

W ewangelii Jana 18 mamy taką oto sytuację:

 

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie14. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 38 Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?» To powiedziawszy wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: «Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. 39 Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?» 40 Oni zaś powtórnie zawołali: «Nie tego, lecz Barabasza!» A Barabasz był zbrodniarzem.

 

Prawda to Słowo Boże, gdyż wracając do 1 rozdziału z tejże ewangelii mamy:

 

1 Na początku było Słowo
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.

2 Ono było na początku u Boga.

3 Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.

4 W Nim było życie.
a życie było światłością ludzi,

5  a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

 

Mamy więc sieć zależności: Słowo to Bóg, a Bóg jest Prawdą.

Dlatego każda religia, która stawia nad Słowo Boże słowo człowieka jest religią szatana. Zastrzeżona nieomylność przywódcy takiej wiary, jest dowodem na jawny bunt przeciw Słowu czyli Bogu.

Każdy, kto walczył przez wieki ze Słowem Bożym, walczył z Bogiem.

 

“Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”.

Jaka to prawda? Masa proroctw:

 

Temat Proroctwo Wypełnienie
Bóg obwieszcza przyjście Tego, który miażdży Szatanowi głowę: będzie to człowiek i urodzi się z kobiety Rdz 3,15 Rz 5,12-21
Będzie potomkiem Sema Rdz 9,26 Łk 3,23-34
Prarodzicem Mesjasza będzie Abraham Rdz 12,3 Mt 1,1
Mesjasz będzie pochodził od Izaaka Rdz 17,19 Łk 3,23-34
Mesjasz będzie pochodził od Jakuba (Izraela) Rdz 28,14 Łk 3,23-34
Będzie należał do pokolenia Judy, jednego z dwunastu synów Jakuba Rdz 49,10 Łk 3,23-34

Ap 5,5

Mojżesz otrzymuje od Boga zapowiedź, że Mesjasz będzie wielkim prorokiem Pwt 18,15 J 5,45-47

Dz 3,20-22

Będzie potomkiem Booza i Rut Rt 4,12-17 Łk 3,23-34
W pokoleniu Judy Mesjasz będzie pochodził z rodziny Jessego, ojca Dawida Iz 11,1 Łk 3,23-32
Mesjasz będzie potomkiem Dawida 2 Sm 7,12-13 Mt 1,1
Jest jednak odwieczny, zasiada po prawicy Boga i Dawid nazywa Go „Panem” Ps 110,1 Mt 22,44
Mesjasz będzie potomkiem Zorobabela Ag 2,23 Łk 3,23-27
Narodzi się z żydowskiej Dziewicy Iz 7,14

Jr 31,22

Łk 1,34-35
Urodzi się w Betlejem Efrata Mi 5,1 Mt 2,5-6
Urodzi się w czasach, gdy pokolenie Judy utraci już godność królewską (czyli w czasach króla Heroda i cesarstwa rzymskiego) Rdz 49,10 J 9,15

Ga 4,4

Mesjasz przyniesie królestwo Boże, które na początku będzie małe i nic nieznaczące jak kamyk, ale potem skruszy wszystkie wielkie królestwa i stanie się górą trwającą na wieki Dn 2,31-45 Mt 13,31
Jego narodzenie nastąpi w czasie pokoju panującego na całym świecie Ps 72,7

Iz 2,4

Toto orbe in pade composito… Jesus Christus… in Bethlehem Iudae Nascitur… (orędzie na Boże Narodzenie w liturgii Kościoła)
Jego narodzeniu towarzyszyć będą znaki na niebie (gwiazda) Lb 24,17-19 Mt 2,2
Oddadzą Mu pokłon królowie Wschodu i ofiarują Mu złoto i kadzidło Ps 72,10-11

Iz 60

Mt 2,1-11
Będzie słychać płacz dzieci… Jr 31,15-17 Mt 2,16-18
Mesjasz będzie przebywał w Egipcie, skąd zostanie wezwany Oz 11,1 Mt 2,1
Będzie pokorny Iz 42,2

Za 9,9

Mt 11,29
Będzie sprawiedliwy Jr 23,5-6 J 5,30
Cały świat oczekuje Jego słowa Iz 42,4 J 12,20-23
Będzie światłem dla wszystkich narodów Iz 42,6
Będzie królem wiecznego królestwa obejmującego całą ziemię Ps 2,7-8

1 Krn 17,11-14

Łk 1,32-33

Ap 22,3-5.16

Jego misja zostanie zapowiedziana i przygotowana przez wysłannika Ml 3; 3,23 Mt 11,10
Głos wołającego na pustyni, który przygotuje drogę Mesjaszowi Iz 40,3-5

Ml 3,1

Łk 3,3-6

Mt 3,1-4

Mesjasz objawi się przede wszystkim w Galilei Iz 9,1-2 Mt 4,12-17
Jest On mądrością, z którą Bóg stwarzał świat Prz 8,30 J 1,2-3
Uczci swoją obecnością drugą świątynię Ml 3,1

Ag 2,6-9

Łk 2,27-32
Nie zamilknie wobec tych, którzy bezczeszczą świątynię Ps 69,10 J 2,13-17
Mesjasz będzie pokorny i przyniesie pokój Za 9,9-10 Mt 11,29
Mesjasz będzie dokonywał cudownych uzdrowień Iz 35,5-6 Łk 6,17-19
Mesjasz będzie uzdrawiał ślepych i głuchych Iz 35,5-6

Iz 42,7

Mk 10,51-52; 7,32-35

Mt 9,27-30

Mesjasz będzie uzdrawiał chromych i niemych Iz 35,6 Mt 12,10-13; 9,32-33
Mesjasz będzie głosił dobrą nowinę ubogim, ludziom złamanym na duchu, niewolnikom wolność, wyzwolenie więźniom i miłosierdzie od Pana Iz 61,1-3 Łk 4,17-21
Jego słowo będzie ostre jak miecz Iz 49,2 Ap 2,12-16

Hbr 4,12

Mesjasz będzie mówił w przypowieściach Iz 6,9 Mt 13,13-15
Mesjasz będzie przemawiał jak ten, kto ma władzę od Boga Pwt 18,15-19 J 12,48-50
Mesjasz będzie pełen współczucia dla zranionych, zagubionych i potrzebujących Iz 42,3; 40,11 Mt 11,4-5
Mesjasz objaśni Pisma, które odnosiły się do Niego, i na Nim spełnią się proroctwa Ps 40,8-9 Łk 24,44
Mesjasz nie będzie sądził po pozorach Iz 11,3 J 7,24
Bóg ma Syna Prz 30,4 Mt 3,16-17
Mesjasz jest Synem Boga Ps 2,7

2 Sm 7,14

1 Krn 17,13

Łk 1,31-35

Mk 9,7

Mesjasz oświadczy, że jest Synem Boga Ps 2,7 J 5,18; 9,35-37
Mesjasz będzie człowiekiem, ale objawi się jako Bóg Jr 23,5-6 J 10,33
Mesjasz będzie miał wygląd człowieka, ale będzie pochodził od Boga Dn 7,13-14 Mk 8,31; 9,1-8
Będzie to Bóg, który przyjdzie na pomoc ludziom i zamieszka wśród nich Ps 46,6-12

Iz 7,14; 9,5-6; 40,3; 63,8-9

J 12,45; 10,30; 14,7.10-11
Mesjasz zawrze Nowe Przymierze, a Jego Prawo będzie wypisane w sercach Jr 31,31-34 Mt 26,28

Hbr 8,6-7; 8,13; 10

Starożytne obrzezanie było tylko przemijającym znakiem, ponieważ w Nowym Przymierzu Bóg obrzeza serce Pwt 30,6 Dz 15,5-29

Hbr 7,18; 10,1-14

Mesjasz położy kres grzechowi oraz ustanowi nową i wieczną sprawiedliwość Dn 9,24 Ga 1,3-5

Hbr 10,11-14

Mesjasz przyniesie dobrą nowinę ubogim, wyzwoli z niewoli grzechu i śmierci oraz pocieszy strapionych Iz 61,1-2 Łk 3,16-22
Mesjasz dokona triumfalnego wjazdu do Jerozolimy, ale pokornie (Jego królestwo bowiem będzie królestwem miłości) przyjedzie na oślicy, a nie na rumaku jak władca Za 9,9 J 12,9-15

Łk 21,1-10

Mesjasz zostanie uznany za króla Za 9,9 J 12,12-13
W czasach przyjścia Mesjasza lud Izraela będzie ciemiężony i dręczony przez niegodziwych pasterzy Za 11,4-5 Mt 23,1-4
Mesjasz padnie ofiarą spisku wszystkich możnych Ps 2,2 Mt 26,3-4

Łk 23,12

Mesjasz zostanie uderzony, a Jego ludzie się rozproszą Za 13,7 Mk 14,27
Mesjasz zostanie zupełnie sam i bez niczyjej pomocy Ps 22,12

Ps 69,9.22

Mk 14,50
Mesjasz zostanie zdradzony przez przyjaciela, który jadł z Nim przy jednym stole Ps 41,10 Mk 14,17-18

Dz 1,16-17

Zostanie wydany za trzydzieści srebrnych monet wrzuconych do skarbca świątyni Za 11,12-13 Mt 26,14-15; 27,3-5
Dom zdrajcy pozostanie pusty Ps 69,26 Dz 1,16-20
Zdrajca nie będzie żył długo, a jego miejsce zajmie ktoś inny Ps 109,8 Dz 1,16-26
Przeciwko Mesjaszowi wystąpią fałszywi świadkowie oskarżenia, a proces odbędzie się niezgodnie z prawem Ps 109,2-5 Mk 14,55-59
Dręczony sam pozwoli się gnębić i nie otworzy swoich ust wobec oskarżycieli Iz 53,7 Mt 27,12-14
Mesjasz pozwoli się ubiczować, znieważyć, bić, rwać sobie włosy z brody i pluć w twarz Iz 50,6 Mt 26,67; 27,26
Jego wygląd będzie nieludzko oszpecony z powodu tortur i ciosów Iz 52,14 J 19,1-5
Mesjasz zostanie skazany na śmierć niesprawiedliwym wyrokiem Iz 53,8 J 18,13-22.29-32; 19,6-7.12-16
Zostanie zaliczony do złoczyńców, ponieważ weźmie na siebie grzechy innych Iz 53,12 Łk 23,32

J 19,18

Mesjasz zostanie skazany na śmierć, choć sami sędziowie będą przekonani o Jego niewinności Iz 53,9 J 18,38
Mesjasz zostanie w okrutny sposób zabity Iz 53,8

Dn 9,26

Mt 27,35
Mesjasz zostanie skazany na śmierć przez ukrzyżowanie Ps 22,17

Za 13,6

Mt 27,26
Będzie otoczony zgrają wrzeszczących pogan i złoczyńcami ze swojego ludu Ps 22,17 Mt 27,22-23.41-43

Łk 23,36-37

Przyjaciele opuszczą Go Ps 38,11 Łk 23,49
Mesjasz będzie nienawidzony bez powodu oraz będzie znosił obelgi i naigrawania Ps 69,4

Iz 50,6

Ps 22,8

Łk 23,35-38

Mt26,65-67

Łk 23,13-22

Prosty lud będzie patrzył na ukrzyżowanego Mesjasza Ps 22,18 Łk 23,35
Mesjasz będzie mężem boleści, wzgardzonym i odrzuconym Iz 53,3 Mt 27,20

J 10,20

Łk 4,28-29; 23,11

Jednak przed tronem Jego męki królowie upadną na twarz Iz 49,7 Mt 2,11

Flp 2,8-10

Bóg zwali na Niego grzechy wszystkich ludzi Iz 53,6 1 J 4,10
Aby uzdrowić ludzi, On wyda swe życie na ofiarę za grzechy Iz 53,10 J 18,11

Mt 20,28

Obarczy się całym naszym cierpieniem Iz 53,4 1 P 2,24
Sługa Pański wynagrodzi Bogu za wszystkich grzeszników, a Bóg da Mu zwycięstwo i panowanie nad tłumami Iz 53,11-12 J 12,27
Za grzechy swojego ludu Mesjasz zostanie zbity na śmierć Iz 53,8 1 J 2,2
Mesjasz pozwoli się poniżyć i poprowadzić na rzeź niemy jak baranek ofiarny Iz 53,7 J 1,29
Tak jak u baranka paschalnego Hebrajczyków, Jego kości nie będą łamane, ale rozłączone Ps 34,21

Wj 12,46

Ps 22,15

J 19,33-36
Potraktowany jak robak, nie człowiek, pośmiewisko wszystkich, wzgardzony przez swój lud Ps 22,7 Łk 23,35-38
Ustanowi miłość w miejsce starożytnych ofiar Oz 6,3-6 Mt 9,9-13
Będzie przebity za nasze nieprawości Iz 53,5 J 19,18.34
Zostanie zabity na górze Moria, czyli w Jerozolimie, tam, gdzie Bóg uratował Izaaka, który miał zostać złożony w ofierze przez Abrahama, i sam zadbał o ofiarę (figura przyszłych wydarzeń) Rdz 22,13-14 Łk 23,33
Umierający Mesjasz będzie wzywał Boga słowami proroczego psalmu mówiącego o Jego męce Ps 22,2 Mt 27,46

Mk 15,34

Potem ludzie patrzeć będą na tego, którego przebili Za 12,10 J 19,37

Łk 23,47

Mesjasz na krzyżu będzie dręczony pragnieniem Ps 22,16 J 19,28
Kiedy będzie Mu się chciało pić, podadzą Mu ocet Ps 69,22 Mt 27,34
Mesjasz zostanie uznany za człowieka przeklętego przez Boga Iz 53,4 Mt 27,41-43
Będą Go wyśmiewać, mówiąc: „Zaufał Panu, niech Go Pan wyzwoli, jeśli Go miłuje” Ps 22,9 Mt 27,42-43
Będzie się modlić za swoich wrogów Iz 53,12 Łk 23,34
Podzielą między siebie Jego szaty Ps 22,19 J 19,23-24
Tego dnia zaćmi się słońca Am 8,9 Mt 27,57-60
Mesjasz zostanie pochowany w grobie człowieka majętnego Iz 53,9 Mt 27,57-60
Izrael będzie miał zatwardziałe serca i będzie ślepy wobec Mesjasza Iz 6,9-10 J 12,37-43

Rz 11,7-8

Z powodu niegodnych pasterzy Izraela kraj będzie zrujnowany Za 11,4-6 Mt 23,1-38
Mesjasz będzie kamieniem odrzuconym przez przywódców Izraela Ps 18,22 Mt 21,42-44
Stanie się skałą potknięcia dla Izraela i Jerozolimy, którym królestwo zostanie zabrane i dane innemu narodowi Iz 8,4

Ps 117,22

Za 11,4-6;8-9

Mt 21,43-44; 13,13-15
Mesjasz zostanie zabity 483 lata po wydaniu dekretu o odbudowie świątyni jerozolimskiej (czyli między 30 a 33 rokiem po Chr.) Dn 9,24-27 Łk 3,1
Po Jego zabiciu sama świątynia zostanie zburzona przez pogańskiego króla Dn 9,26

Ag 2

Ml 3

Mt 24,15
Świątynia zostanie odrzucona Jr 7,12-14 Łk 21,5-6
Ciało Mesjasza nie ulegnie rozkładowi Ps 16,9-10 Dz 13,33-37
Mesjasz zmartwychwstanie Ps 16,8-11

Iz 53,10-11

Mt 28,6

Mk 16,16

Mesjasz zmartwychwstanie trzeciego dnia Oz 6,1-3 Łk 24,1

J 20,1

1 Kor 15,4-8

Pan pokona śmierć Iz 25,8 Ap 1,18;21,4
Mesjasz unicestwi śmierć Oz 13,14 1 Kor 15,55-56
Za Jego ofiarę Bóg da Mu nagrodę królestwa i tłumy Iz 53,12 Mt 28,18
Mesjasz wstąpi do nieba, skąd pochodzi i gdzie otrzyma wieczną władzę nad wszystkimi narodami Dn 7,13-14

Prz 30,4

Dz 1,9-11

J 3,13

Bóg otoczy chwałą swojego Mesjasza, dając Mu władzę nad wszystkim 1 Sm 2,10

Ps 2,8

Mt 28,18
Mesjasz zasiądzie po prawicy Boga Ps 110,1.5 Mk 16,19

1 P 3,22

Mesjasz jest Synem Bożym i Bogiem i będzie królował na wieki 1 Krn 17,11-14

Iz 9,5-6

Łk 1,30-33
Mojżesz przed śmiercią wyjawia, że pewnego dnia z powodu odstępstwa Izraela Bóg wybierze inny naród Pwt 32,21 Rz 10,16-21
Mesjasz będzie miał nowy lud z nowym imieniem złożony ze wszystkich narodów, zawrze nowe przymierze z nowym kapłaństwem Iz 65,15

Iz 66,18-22

Oz 1,9; 2,1; 2,25

Ps 110,4

Mt 26,28

1 P 2,4-10

Rz 10,18-20

Jednak pozostanie reszta Izraela, tak że przymierze nie zostanie zerwane Iz 10,22 Rz 11,5
Zmartwychwstały Zbawiciel żyje na zawsze Iz 53,10

Dn 7,14

Iz 9,6

Mk 16,20

Mt 28,20

Łk 1,31-33

 

Peter Stoner, były przewodniczący Wydziału Matematyki i Astronomii na Uniwersytecie w Pasadenie, jednocześnie profesor matematyki i astronomii.

“Stoner twierdzi, że po zastosowaniu współczesnej wiedzy na temat prawdopodobieństwa w odniesieniu tylko do ośmiu proroctw “okazuje się, iż szansa, aby ktoś z żyjących do tej pory ludzi spełnił wszystkie osiem proroctw, jest jak 1:1017″. To byłoby 1: 100 000 000 000 000 000. Aby pomóc nam wyobrazić sobie  ogrom tej liczby, Stoner ilustruje ją następująco: ” Przypuśćmy, że bierzemy 1017 srebrnych dolarówek i kładziemy je na ziemi w stanie Teksas. Przykryłyby one cały stan warstwą o grubości ponad 60 cm. Teraz zaznaczcie jedną z tych monet i wymieszajcie całą tę masę na obszarze całego stanu Zawiążcie komuś oczy i powiedzcie, że może poruszać się tak daleko jak chce, lecz musi podnieść jedną srebrną dolarówkę, właśnie tą jedyną. Jakie jest prawdopodobieństwo wybrania zaznaczonej monety? Takie samo jak spełnienie się wszystkich ośmiu proroctw w odniesieniu do jednego człowieka od czasów ich spisania do dnia dzisiejszego (…)
(Cytat z książki Josha Mcdowella “Więcej niż Cieśla”)

 
Tak więc odrzucenie Jezusa jest odrzuceniem nie tylko prawdy, ale odejściem od podstawowych zasad logiki.

Wynika z tego zależność: jesteś z prawdy jeśli słuchasz głosu Jezusa. Nie słuchając głosu Jezusa odrzucasz prawdę.

Odrzucając prawdę, odrzucasz Boga. Odrzucając Słowo odrzucasz Boga. Odrzucając Boga, Bóg Ciebie odrzuci na Sądzie ostatecznym. Wylądujesz w ciemności razem z demonami i wszystkimi ludźmi, którzy nie chcieli słuchać głosu Boga.

Boga nie będzie interesowało, czy Ty wielbiłeś Buddę, czy Królową Niebios (matkę boską).

 

“Odpowiedział mu Jezus: “Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

Jana 14

 

Słowo tylko oznacza wyłączność. Nie Maria, nie papież, TYLKO przez Jezusa trafimy do Boga. Tylko.