Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Jak będziemy osądzeni przez Boga?

Największą sprawiedliwością na świecie, bez względu na posiadany tytuł naukowy, pozycję społeczną, zamożność, jest śmierć. Wszyscy umrą. Może tylko poza tymi, którzy zostaną pochwyceni w czasach końca. tuż przed przyjściem Jezusa Chrystusa:

 

“Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tes 4:16-18”

 

Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Ew. Mat. 24:37-41″

 

Drugą i pomijaną sprawiedliwością na świecie będzie sąd Boży. Kto będzie naszym sędzią? Ci co czytają to, a nie wiedzą, myślą pewnie, że to sam….No właśnie nie.

Naszym sędzią będzie Słowo Boże.

 

47) A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. (48) Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym; (49) bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. (50) I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.”

 

Teraz już wiesz Szanowny Czytelniku i Czytelniczko dlaczego kościół przez lata albo drwił ze Słowa Bożego, albo zabraniał je czytać.

Całe nasze życie będzie zweryfikowane przez Słowo Boże. Myślę, że gro znawców Biblii uświadomi sobie teraz jak ważnym jest znać Prawo Boże, zawarte w Słowie Bożym. Nie będzie się liczyła twoja znajomość Biblii, sypanie cytatami jak z rękawa, ale będzie się liczyło to, co czyniłeś/aś w życiu. Czy było to zgodne ze Słowem Bożym.

To dlatego Pan Jezus tak bardzo mocno zaakcentował powagę Słowa Bożego w przypowieści o siewcy:

 

“18 Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! 19 Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. 20 Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; 21 ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 22 Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. 23 Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny». “

 

Na sądzie nie będzie przeproś. Miałeś/aś wszystko pod nosem. Przypowieść o siewcy zna nawet każdy katolik. Jeśli Twoje czyny nie były zgodne ze Słowem Bożym będzie zong.

 

Powiem Wam szczerze, że mam osobiście większą niechęć do znawców Biblii sypiących cytatami, tudzież zwykłych czytelników  czytających teksty biblijne, ale żyjących w niezgodzie ze Słowem, aniżeli do nie czytających Biblii katolików. Mam niechęć do tych, którzy z radością przyjmują Słowo, ale nie mają w sobie korzenia. Po owocach ich poznacie. Oczywiście my jako niemowlaki w wierze mamy prawo upadać, ale tym różnimy się od ludzi, którym wydaje się, że narodzili się na nowo, że my widzimy swoje grzechy i ŻAŁUJEMY, pokutujemy, jesteśmy zasmuceni. Ktoś kto nie ma korzenia z wielką łatwością grzeszy. Taki osobnik mówi tak: “nie zabijam, nie cudzołożę a więc jestem czysty”. Co za błędne rozumowanie prowadzące do szerokiej bramy.

Spójrz na belkę w swym oku:

Drugie dno słów Jezusa – „źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz” .

 

Słowo Boże to nie jest kolejny news. To jest coś, przed czym powinniśmy drżeć.

 

W Jana 14:23 jest napisane:

Jeśli kto Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojej nauki. A Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy mieszkać u niego

 

Kiedyś chciałem zrobić ograniczony dostęp do bloga, ponieważ gro osób traktuje go, jako taki chrześcijański onet.pl “OOo detektyw znów coś ciekawego znalazł”. To, że znajduje coś co obnaża ten świat, który jest przeciw nam, oznacza że chce pokazać Wam aby odejść od tego świata, który prowadzi do grzechu i potępienia, a w konsekwencji braku zbawienia.

Przypomnę przy tej okazji nie teologiczne znaczenie słowa zbawienie.

 

“Z greckiego  “soteria”  znaczy ocalenie, wybawienie, wyzwolenie, ratunek.”

 

“”Zbawienie (hebr. jesza‘ lub teszu‘ah; grec. – soteria) – wywodzi się z terminologii wojskowej, gdzie pierwotnie oznaczało wyzwolenie kogoś poprzez odpechnięcie lub rozproszenie zbrojnym ramieniem jego wrogów, którzy go otaczali i zagrażali jego życiu (por Pwt 22,27; Sdz 12,3; 1 Sm 11,3; 2 Krl 13,5). Niektórych sędziów w starożytnym Izraelu nazywano „zbawcami” (np. Ehud w Sdz 3,9.15), a odniesione przez nich zwycięstwo „zbawieniem” (por. Sdz 15,18; 1 Sm 11,9.13; 2 Sm 19,3; Ps 144,10).””

 

Tutaj więcej: http://detektywprawdy.blogspot.com/2014/01/o-zbawieniu-inaczej.html

 

Tak więc zbawienie, jest uwolnieniem nas od niekorzystnej sytuacji. Jest ratunkiem. Od czego mamy być uwolnieni? od tego świata pełnego zła, chorób, śmierci, wojen.

Ludzie tego jednak nie chcą. Oni kochają ten świat, a kiedy Pan Jezus powiedział:

 

“Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. (J 15:18-21)”

 

Wracając do Jana 14. Ludzie nie boją się Słowa Bożego. Powtórzę to, co jest tam napisane

“Jeśli kto Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojej nauki. A Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy mieszkać u niego

 

Przyjdziemy i będziemy mieszkać u niego. Gdyby to odbyło się fizycznie, czy nie balibyście się takich gości? Oj na pewno tak. Kiedy mowa jest o duchu, nikt sobie z tego powagi nie czyni.

Przecież Paweł napisał:

 

“Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci12. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!”

 

A propos Pawła, to właśnie z powodu strachu przed Bogiem, nie śmiem odrzucać żadnej księgi Starego czy Nowego Testamentu.

(7) Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. Prz 1

Mój Bóg jest Bogiem najsilniejszym i nie pozwoliłby na wstawienie księgi Szatana do swego kanonu. Ktoś kto miesza w Biblii, Boga się nie boi. Ostatnio na kilku blogach “zabrano się” za księgę Ezechiela. Nie chcę tego nawet komentować.

Każda strona ma że tak się wyrażę – własny elektorat. U mnie żadnej księgi nie będzie się usuwać i nie będę publikował komentarzy, w których odrzuca się jakąkolwiek księgę.

 

 

Wracając do ogólnego przesłania. Słowo nie będzie skuteczne w naszym życiu, dopóki nie nauczymy się Go szanować.

W Psalmie 149 jest mowa o mieczu:

(1) Alleluja. Śpiewajcie Panu pieśń nową, Na chwałę jego w zgromadzeniu wiernych! (2) Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, Dzieci Syjonu niech się radują z króla swego! (3) Niechaj w pląsach chwalą imię jego, Niech grają mu na bębnie i na cytrze, (4) Bo Pan upodobał sobie lud swój, Pokornych ozdabia zbawieniem! (5) Niech wierni radują się z chwały, Wesoło śpiewają na swym posłaniu! (6) Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, A miecz obosieczny w ich ręku, (7) Aby dokonać pomsty nad ludami, Aby ukarać narody, (8) Aby związać pętami ich królów, A dostojników ich zakuć w kajdany, (9) Aby wykonać na nich wydany wyrok. To jest chlubą wszystkich jego wiernych. Alleluja.

W ręku sprawiedliwych będzie miecz obustronny. Miecz, którym będą sądzone narody.

 

Czym jest ten miecz? Jest on elementem zbroi Bożej:

 

17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże 6 – 18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych

 

Mowa o mieczu jest także w Apokalipsie 1

 

“W prawej swej ręce miał siedem gwiazd
i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry.”

 

To Słowo Boże będzie sądziło wszelkie życie.

 

Mt 5

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana.

(14) Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.

(15) Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

(19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

(20)Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

Updated: 28 grudnia 2015 — 23:40

41 komentarzy

Add a Comment
 1. “Każda strona ma że tak się wyrażę własny elektorat. U mnie żadnej księgi nie będzie się usuwać i nie będę publikował komentarzy, w których odrzuca się jakąkolwiek księgę.”
  Też jestem przeciwny wyrzucania różnych ksiąg z Biblii, ale takie postępowanie może prowadzić do stworzenia na blogu nie miejsca do dyskusji o wierze i Słowie, ale kółka wzajemnej adoracji.Równie dobrze możesz iść dalej i nie publikować komentarzy, które kwestionują Trójcę, bo z tego co wiem w nią wierzysz.Druga sprawa to to, że ludzie odrzucający np. Pawła widząc takie zachowanie mogą sobie pomyśleć, że po prostu nie masz argumentów i dlatego nie publikujesz takich komentarzy.Jeżeli rozmawiam z kimś i ten ktoś odrzuca Pawła to staram mu się spokojnie tłumaczyć, że Paweł naprawdę był człowiekiem oddanym Chrystusowi a nie zwodzicielem.

  1. argumenty o Pawle podałem silne, ale nikt ich nie obalił.

   W apokalipsie jest mowa o 12 apostołach, Judasza nie ma. Kto jest 12ym?

   Tutaj dałem sie wypowiedziec każdemu:

   http://detektywprawdy.pl/2015/09/30/dowod-na-to-ze-pawel-byl-apostolem-jezusa/

   Nikogo komentarza nie usunąłem.

   Poza tym:

   http://detektywprawdy.pl/2014/12/03/obalam-zarzut-wobec-pawla/

   Wiele razy w komentarzach.

   Jestes Palnar pierwszy i ostatni, z którym na ten temat będe dyskutował gdyż:


   Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. (2 List do Tymoteusza 3:16, ”

   Tego się trzymam. Jak ktoś się nie zgadza ze słowami z Pawła powyżej, to ja nic na to nie poradzę.
   Są kwestie dyskusyjne: porwanie przed czy po WU, trójedyny Bóg itp

   Ta kwestia jest dla mnie bezdyskusyjna, a wszelcy poprawiacze Pana Boga stanowią powiedzmy z 1% nowo narodzonych chrześcijan, o ile sa nowo narodzeni, ale to już nie moja sprawa dokonywać oceny

   1. Jest już wiele miejsc w sieci gdzie chętni mogą w tym temacie podyskutować. Uważam, że kwestii Trójcy a usuwania ksiąg z Biblii nie można nawet porównywać, inny ciężar gatunkowy.

   2. Dzięki za ten artykuł.
    Dokładnie dzisiaj się zastanawiałam, kto jest tym 12 apostołem – Maciej, wybrany losem, czy Paweł. Z jednej strony to Jezus osobiście wybrał wszystkich swoich apostołów, to przemawia za Pawłem, a drugiej strony – Bóg zlekceważyłby wybór swoich uczniów – apostołów i jak gdyby nigdy nic wybrał innego? Ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad kwestią Pawła, mam trochę przemyśleń. Ale ostatnio bardzo zmartwiło mnie to, że osoba, która udowadnia, że Paweł jest tym fałszywym (i uważam, że warto to rozważyć) – pisze na swojej stronie, że Jezus nie jest Bogiem, to w zasadzie był koniec moich wizyt na tejże stronie.

   3. Z jednej strony przemawia do mnie argument, że Bóg nie pozwoliłby na sfałszowanie kanonu Biblii a z drugiej strony, przecież mamy Biblię katolicką i prawosławną i Biblię protestancką, w skład której nie wchodzi kilka ksiąg starotestamentowych uznanych za deuterokanoniczne .

    1. Porównaj proszę oba kanony i zobacz ile ksiąg się różni.

 2. Laska i Chwala Rob Rufus znajdziemy to na youtube
  Blogoslawie cie bracie i wszystkich ktorzy miotaja sie miedzy dobra nowina a zakonem
  blogoslawienstw moc wszystkim ktorzy tego posluchaja!
  K

 3. ” Kto wierzy w niego, NIE BĘDZIE SĄDZONY; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. ” – Jan 3:18 BW

  ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i NIE STANIE PRZED SĄDEM, lecz przeszedł ze śmierci do żywota ” – Ewangelia Jana 5:24 BW

  , ” A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny ” – 1 list apostoła Jana 5:11-13.

  Wszyscy uczniowie staną przed Trubunałem ale tam nie będzie potępienia

  1. Wiedziałem, że sie ktos do tego przyczepi 🙂 i miło, że mnie nie zawiodłeś TY.

   tak zgadzam się, dlatego jest warunek:

   “Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;”

   Aby nie byc POTEPIONYM, Bóg osądzi poprzez słowo, czy jest dana osoba sprawiedliwa 🙂

 4. zapraszam na mojego bloga do artykułu w którym dzielę się swoimi przemyśleniami dotyczącymi relacji z Jezusem jak ona powinna wyglądać

  https://poznajprawdeblog.wordpress.com/2015/12/27/isc-calym-soba-za-chrystusem/

  mam nadzieje że nie jesteś zły detektywie że wklejam link do swojego bloga

  1. jeśli nie będzsiesz tego robił za często, jako autoreklama, to nie ma problemu 🙂

   1. spokojnie detektywie spamerem nie jestem 😀

 5. Piotrze Adminie,
  dziękuję Ci za ten refleksyjny artykuł, oraz za wierność dla Listu od Ojca,
  i najważniejsze… Życiem swoim właśnie, Życiem mamy tę wierność
  potwierdzać – Czy pełnimy Wolę Ojca ? – Jego Zamysł ?
  Czy stosujemy Jego Metody ? – Czy pragniemy mieć Tego Wyniki ?
  Aby te Wyniki były pewne, trzeba jeszcze Potwierdzenia,
  i mamy Figurę – Kwadrat – Obraz Świątyni w nas…
  Wola + Myśl + Metoda = Wynik i jego Potwierdzenie dla Boga Ojca.

  Pożegnałem szie z kilkoma blogerami raz na zawsze… ostatnio z Radtrapem,
  za kpiny z Księgi Ezechiela… z Veteranem za kpiny z Ciała [ludzkiego] Jezusa,
  Szkoda…

  Księga Ezechiela (25.08.2013)

  https://www.youtube.com/watch?v=odSUHwV4Rzk

  seler: – nie szkodzi, że już było… ja szie nie wstydzę Ezechiela… za co inne szie wstydzę.

  1. dopisek:

   niechaj Ci, co tak gardzą nawróceniem szie Szawła na Pawła [nowe Imię],
   sami szie ponawracają, a nie grzebią w Biblii… gdzie indziej niech sobie
   pogrzebią… swoim palcem…
   Prawie przez rok na forum Anawa- Noemi-Kesji tłumaczyłem, że ludzkie
   ciało Jezusa jest wpaniałym przykładem i wzorem dla NAS, że możemy
   być wierni Ojcu, …właśnie mając ludzkie ciało, a nie jakieś “mieso z nieba”.
   Wywalono mnie kasując wszystkie wpisy… że niby “świniarnię” robiłem…
   Sorry, że wyrzucam to z siebie, ale jest to również Ostrzeżenie, zeby
   nie patrzeć na ludzi, ale na Jezusa Słowo Ojca.
   Zapodaję, jeżeli ktoś przeoczył:

   [1] Elias Aslaksen – Chrystus objawiony w ciele cz1.avi
   https://www.youtube.com/watch?v=eigNWHuyZu8

   [2] Elias Aslaksen – Chrystus objawiony w ciele cz2.avi
   https://www.youtube.com/watch?v=UdN-qmBkOus

   pozdrawiam – seler

   1. Seler ja również polecam posłuchać tych wykładów które zapodałeś.
    Wysłuchałam większość.
    Dzięki za przypomnienie 🙂

  2. a na końcu “pojadę” po cygańsku:

   Henryk K. niechaj przeprosi Biblię, a pastor Chojecki kupi niechaj sobie czołg,
   a może odwrotnie… ? … a Ci wszystkie “odkrywcy” co niby szie znają
   na Biblii i gnoją Userów za wpisy popierające Prawdę biblijną,
   a nie popierające Adminów i ich obłędnych “nauk”,
   niechaj sobie zrobią LEWATYWĘ… kurcze,
   może TO pomoże ?!? – 🙂 🙂

   jeżeli przegiąłem, to przepraszam sorry wielkie – seler – 🙂

 6. Jeden z najważniejszych Twoich wpisów. Potrzàsajàco-pouczajàcy!

  1. Na Chwałę Boga.
   Jeśli cos mam dane to od niego. Niech inni to ocenią w duchu.

   Ola powiedz lepiej jak zdróweczko?

 7. 🙂 Jak ja się cieszę, że trafiłam na tego bloga 🙂 Jak dobrze pamiętam, to wpisałam w google hasło : biblijne chrześcijaństwo. Dziękuję.

  1. Cześć Agnieszko, myślę, że jak w imieniu wszystkich stałych czytelników bloga napiszę, że cieszymy się, że do nas dołączyłaś, to nikt nie będzie miał tego za złe 🙂 Pozdrawiamy Cię gorąco w Jezusie Chrystusie!

   Ad rem- nic konstruktywnego, za to podziękuję za kolejny pouczający tekst! Przypowieść o siewcy jest niesłychanie ważna i warto ją jak najczęściej przytaczać- pierwszy raz ją czytając byłem zmuszony zastanowić się, na jaką glebę padło moje ziarno…

  2. Też się cieszę ze trafiłam na tę stronę. Jeśli mogę dodać swoją uwagę – wolałabym więcej pozytywnych przykładów i czystej ewangelizacji z podejściem do naszej polskiej rzeczywistości a mniej teorii spiskowych, które juz przerobiłam i myślę ze zamiast oświecać tylko zwodzą na manowce, a ja właśnie pragnę podążać drogą wyznaczoną przez Chrystusa, która choć bardzo trudna jednak nie jest pokrętna, tylko prosta! To ten świat, którego władcą tymczasowym jest szatan, tworzy tak skomplikowane systemy i prawa, których pojedynczy człowiek nie będzie w stanie pojąć przez całe życie. Proszę Was o modlitwę za mnie, abym wytrwała w podążaniu drogą, którą wyznaczył nam Jezus. Ps. Zamierzam “zadręczać” Was swoimi pytaniami. Niech Bóg Wam błogosławi.

   1. ” Jeśli mogę dodać swoją uwagę – wolałabym więcej pozytywnych przykładów i czystej ewangelizacji z podejściem do naszej polskiej rzeczywistości a mniej teorii spiskowych”

    Nowaja.

    Popatrz na ostatnich 10 wpisów. ok 50% to wokół biblijne tematy. Z 15% polityka, ok 15% apokalipsa i z 20% tzw spiski.

    Po drugie, duża część zna temat spisków, ale znaczna nie zna.
    Moim zamiarem jest pokazanie ludziom w jakim świecie żyją, że to nie zabawa, że to nie przypadki, że jest świat o którym mówił Jezus:

    “Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał. (J 15:18-21)’

    Ludzie muszą rozumieć co to jest ten świat.
    Nie zmienię swej lini. Blog był od samego początku połączeniem ewangelizacji, apokalipsy, polityki, spisków.
    Bl;og nie ma nazwy dobraNowina, ale detektywprawdy, a więc szukam prawdy.

    “Poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli” Jana 8

 8. Taka duchowa kolacja to była. Dobranoc wszystkim 🙂 i z Panem Bogiem 🙂

 9. Pastor Chojecki i “Teoria Wielkiego Pierda”

  1. pastorze Chojecki, ale nie widzisz, że jak władza
   gardzi Bogiem, to sobie morduje kogo chce
   i kiedy chce, i pod byle pretekstem ?
   dlaczego dla Ciebie choinka
   z łuskami po nabojach
   jest “świąteczna”?
   Kpisz ???
   może i odszedłeś od krk,
   ale wpadłeś w inne
   szambo dna…
   Jest taka przypowieść,
   właściciel winnicy wysłał swoje sługi do pracowników, by sprawdzili
   jak szie sprawy mają… zabito posłańców a nawet proroków…
   wytrzymał zniewagę i wysłał swego syna – zabiją czy nie
   ??? – zabili… zabili Stwórcę to i na synu im nie zależy.
   Zapragnęli własności za cenę śmierci …własnej ?
   kto na krzywdzie innych buduje swój świat,
   to jak Stwórca świata potraktować go ma
   no jak ? …
   Tobie pastorze źle z oczu patrzy,
   a jeszcze gorsze masz nauczanie,
   powiem krótko:
   Twoje wykładziny “to sranie w banie”,
   i powieś Tą Myśl na drzewku
   swym…
   nie przeczytasz tego,
   wim.

   cygan [poniosło mnie] – a, może i nie…

   1. przerywnik dla pastorów, z łaski…
    bożej ???
    nie…

    Radosław Elis Życie to nie teatr

    1. A to znam. Teksty z twórczości Edwarda Stachury 🙂

 10. na tym polega wierność w Panu, by Jego Słowo pełnić w swoim życiu.

  1. i to szie krótko, Aldona, nazywa…
   Prawda !
   i jak to szie do pozorów ma ?
   hej 🙂
   __________________

   baa…

 11. Ale dojrzały tekst Piotruś,normalnie jestem pod wrażeniem,ty chyba ze 20 lat temu się nawróciłeś 😉

  Tak na prawdę mam na myśli,że wielu,po 20 latach od swojego nawrócenia nie dochodzą do takich wniosków.

  1. mam huśtawkę z tym nawróceniem: potępienie-zbawienie
   🙂

 12. Chwała Bogu i wielkie dzięki,że napisałeś ten artykuł.Uważam,że jest bardzo potrzebny,ponieważ pojawia się co rusz coraz to większe zwiedzenie.Odstępstwa i wywracanie wszystkiego do góry nogami.

 13. Jacku Konopny, ja tutaj myszkuję już chyba ponad dwa miesiące i to codziennie. Po przeczytaniu wpisu takiego jak ten, moje poznanie i wiara umacniają się i zapuszczają głębiej korzenie. Duże zmiany zaszły w moim życiu. Pozdrawiam 🙂

  1. Czyli widzę Agnieszko podobny scenariusz, jak np. u siebie- zalinkowano mi Detektywa, więc czytałem sobie, czytałem coraz więcej i więcej, aż wreszcie poszedł 1. komentarz, potem 1. zjazd czytelników… Tak więc dalej wzrastajmy i budujmy się nawzajem w jednym Duchu!

 14. “Największą sprawiedliwością na świecie, bez względu na posiadany tytuł naukowy, pozycję społeczną, zamożność, jest śmierć. ” to wiedzą i wyznają wszyscy na świecie chyba, nawet przeciwnicy Boga. Największa Sprawiedliwość to cecha Boga w ogóle, śmierć to jeszcze nic, to zmiana sposobu egzystencji, a potem Sąd w oparciu o prawdziwą sprawiedliwość, jaka nawet nie śniła się nikomu na tym świecie.

 15. Właśnie ten cytat mnie nurtuje

  „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 1 Tes 4:16-18”

  Czy to nie jest aby zaprzeczenie Królestwa Bożego na ,ziemi???

 16. Zdróweczko? 🙂 dobrze 🙂 jest dzień,ze widzê lepiej,innego gorzej ,ale funkcjonujè normalnie,wiêc nie ma co narzekać 🙂 bèdzie dobrze,tak myslè a przy tym snujè plan własnego mini biznesu,gdyż chorobowe niebawem się skończy a dostanie renty w Pl to cièzka sprawa,z resztą obawiam się o przetrwanie za ten “gruby szmal” 🙂 także twörczo i nadal optymistycznie 🙂 dzièki za troskè i zapytanie 🙂 pozdrawiam serdecznie i życzę Wam wszystkim przede wszystkim zdrowia 😉

 17. to dobrze Olu że funkcjonujesz normalnie w życiu wielu na twoim miejscu mocno by się podłamało

  fajnie że planujesz otworzyć coś swojego będę się modlić żeby to wypaliło ja też właśnie przymierzam się do swojego mini biznesu jak Bóg pobłogosławi to na pewno się uda to rozkręcić w dobrą stronę 😀

 18. Przemku,dzièki! Pomodlè siè i za Ciebie 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: