Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Nauka Kościoła Rzymsko-Katolickiego a Biblia

Opracowała Asia (Gaceusz). Dziękuję BARDZO, bo bardzo duża praca.

 

Nauka Kościoła Rzymsko-Katolickiego a Biblia

Człowiek wierzący rozważa Słowo Boże, nie z poczucia obowiązku, ale z upodobania. Słowo Boże, ciągle obecne w jego sercu i myślach, strzeże go i wskazuje drogę. Zdrowy rozsądek i logika przydają się, ale bez Słowa Bożego – stróża i przewodnika, nieskończenie przewyższającego mądrość ludzką, łatwo padamy ofiarą pokusy i błędu, zwłaszcza gdy ukazują nam go przekonująco „w imię Boże” ci, których uważamy za wzorce chrześcijaństwa.

Słowo Boże wielokrotnie ostrzega Nas przed tym, że pojawią się fałszywi prorocy oraz nauczyciele, którzy działali już w czasach biblijnych. Będą oni usiłowali zwieść ludzi, również tych wybranych.

Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi.” (2 P 2, 1-3)

Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.” (Mt 24, 24)

Apostołowie już za swoich czasów ostrzegali:

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów.” (Dz. 20, 28-30) 

O ileż więc bardziej powinniśmy uważać na fałszywych nauczycieli dziś, gdy zwiedzenie zapowiedziane na czasy ostateczne osiąga swe apogeum, szykując świat i fałszywy kościół na przyjęcie Antychrysta. Znajomość i umiłowanie Słowa Bożego oraz posłuszeństwo mu to jedyny sposób, aby nie zbłądzić.

Aby strzec się i nie być zwiedzonym przez fałszywych nauczycieli trzeba znać Słowo Boże, które jest Prawdą. Znając nauki Jezusa, prawo i przykazania Boże będziemy potrafili zidentyfikować fałszywą doktrynę. Powinniśmy wówczas sami być w stanie rozpoznać i odróżnić rzeczywistych sług Bożych od fałszywych nauczycieli szatana.

W samej Biblii mamy nakaz, żeby badać, czy coś pochodzi naprawdę od Boga:

Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który – jak słyszeliście – nadchodzi i już teraz przebywa na świecie. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak świat, a świat ich słucha. My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.” (1 J 4, 1-6)

Mamy 6 biblijnych znaków rozpoznawczych, które pozwalają zidentyfikować fałszywych proroków i nauczycieli:

1. za pomocą znaków i cudów odwodzą oni ludzi ku fałszywym bóstwom (5 Mojż 13,1-4)

2. ich proroctwa nie spełniają się (5 Mojż 18,20-22)

3. zaprzeczają Słowu Bożemu (Iz 8,20)

4. przynoszą zły owoc (Mt 7,18-20)

5. wszyscy mówią o nich dobrze (Łk 6,26)

6. zaprzeczają oni, że Jezus, jedyny Chrystus, przyszedł w ciele jeden jedyny raz (1 J 4,3).

Jezus mówi, że:

Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” (Mt 7, 21-23).

Wielu jest takich kłamców, którzy podszywają się pod uczniów Jezusa, a tak naprawdę kroczą drogą zła. Jedni robią to świadomie, są wyznaczeni do tego, żeby siać wśród wiernych zamęt i fałszywe nauki, a drudzy nie wiedzą co czynią, ale i tak są współwinni zwodzeniu innych, bo nie zaufali wystarczająco Bogu.

Ci fałszywi apostołowie to podstępni działacze, udający apostołów Chrystusa.” (2 Kor 11, 13) 

Tacy ludzie to „chwasty”, które próbują zasiać fałszywe nauki wśród „pszenicy”. Jeżeli będziemy iść za zwodniczymi naukami, skończymy tak jak nauczyciele tych nauk.

Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.” (Mt 15, 14)

Biblia mówi, żeby słuchać tylko Boga i tylko Jemu służyć:

Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. To nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, który ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem, waszym Bogiem, pójdziecie i jego będziecie się bać, i jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać, jemu będziecie służyć i jego się trzymać.” ( 5 Moj 13, 1-5)

Słowo Boże ostrzega Nas również przed zgubnymi nakazami nauki ludzkiej, które wypierają prawo i przykazania Boże. Pamiętajmy, że Słowo Boże powinno stać zawsze na pierwszym miejscu i być najważniejsze. Prawo Boże stoi ponad prawami ludzkimi.

Zapytali Go wtedy ci faryzeusze i uczeni w Piśmie tak: “Dlaczego Twoi uczniowie nie idą za tradycją przodków i jedzą chleb nie obmytymi rękami?” On im odpowiedział: “Trafnie o was obłudnikach prorokował Izajasz. A jest to tak zapisane: “Ten lud czci mnie wargami, a serce ich daleko jest ode mnie.  Na próżno mnie czczą, bo podają nakazy nauki ludzkiej“.  Odrzuciliście przykazanie Boskie, a trzymacie się tradycji ludzkich”. I powiedział im jeszcze: “Jakże sprawnie uchyliliście przykazanie Boskie, aby ustanowić swoją tradycję!.” (Mk 7, 5-9)

Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji?” (Mt 15, 3)

Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi”. (Mt 15, 6-9)

I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie.” (Mk 7, 13)

Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.” (Kol 2, 8)

Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy giną.” (1 Kor 2, 5-6)

PONIŻSZA TABELKA MA ZA ZADANIE SKONFRONTOWAĆ NAUKI PŁYNĄCE ZE SŁOWA BOŻEGO (BIBLII) Z TYM CO NAUCZA KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI, BIORĄC POD UWAGĘ WAŻNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE NASZEJ WIARY (M.IN. ŹRÓDŁO SŁOWA BOŻEGO, NAUKI JEZUSA CHRYSTUSA, PRZYKAZANIA BOŻE, DZIEŃ ŚWIĘTY, MODLITWA, CHRZEST, SPOWIEDŹ, ZBAWIENIE).

Jeżeli Kościół opiera wiele zwyczajów i dogmatów na Tradycji ustnej, należy sprawdzić czy są one zgodne z Biblią. Jeżeli według Kościoła Tradycja uzupełnia Słowo Boże, nie może Jej równocześnie zaprzeczać. Trzeba postawić pytanie:

Czy nauki Kościoła przestępują polecenia Boga i są sprzeczne ze Słowem Bożym?

Nie można jednocześnie wierzyć w Boga i tkwić w fałszywych naukach oraz oddawać się zgubnym tradycjom i zwyczajom. Nie można zgadzać się na żaden kompromis, bo i takiego nie ma. Albo w lewo, albo w prawo. Albo z Bogiem, albo przeciwko Niemu.

Nie chciałbym byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów.” (Kor 10,20-21)

Trzeba zrozumieć, że Bóg w Swej łasce dał Nam Swoje Słowo, które pomaga oddzielić prawdę od fałszu. Należy samemu konfrontować wszelkie nauki ludzkie ze Słowem Bożym i modlić się o zrozumienie tego wszystkiego. Nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. To znaczy, że ufamy Bogu i wierzymy, że Biblia to natchnione Słowo Boże. Bóg chce, żebyśmy się wystrzegali fałszywych nauk i sami sprawdzali czy coś pochodzi od Niego. On Nas Sam w tym wszystkim poprowadzi, jeżeli Mu w pełni zaufamy i oddamy się w Jego posłuszeństwo. Dlatego też, nie potrzebujemy do tego żadnych teologów, duchownych czy naukowców…

Updated: 12 listopada 2015 — 20:52

19 komentarzy

Add a Comment
 1. Zamysł na artykuł świetny, ale mamy problem… gdzie “poniższa tabelka”?

  1. Też o to grzecznie “zapytuję” 😀

   1. Cały artykuł z ,,tabelką” włącznie znajduje się tu:

    sendfile.es/pokaz/565363—cswe.html

    Lub odsyłam do forum Chrześcijan :

    http://forum-chrzescijan.pl/index.php/forum/linki-pl/3481-nauka-krk-a-biblia-tabelka#22949

    1. Widzę, że pierwszy link nie działa prawidłowo, no ale tak czy siak, pod drugim znajdziecie wszystko co trzeba. 🙂

 2. Krk według Krk jest święty…i poza Krk według Krk nie ma zbawienia…Itp Itd

  1. Znalezienie 5 tekstów obalających “prymat piotrowy”, czy jak to tam się ich podłe kłamstwo oficjalnie zwie, zajęłoby circa 5 minut. To jak z Biblią- różni autorzy, różny styl i czas napisania tekstu, ale przesłanie jest spójne- KRK można opisać wieloma przymiotnikami, z których chyba wszystkie są antonimami słowa “święty”…

 3. ChristianStateOfPoland

  Mam pytanie:
  Czy należycie do jakichś kościołów lub zgromadzeń? Jeżeli tak, to do jakich? No i czy formalnie zerwaliście z KK, tzn. Czy wyczyściliście księgi chrztu etc.?

  Pozdrawiam

  1. Zaluję że wcześniej nie chodzilem tylko byłem osamotnionym chrześcijaninem wśród ludzi niezbawionych i do tego nie było jeszcze strony detektyw.

  2. Apostazję cały czas odwlekam, poniekąd częściowo z braku czasu, a częściowo z mojej niechęci do jakiegokolwiek kontaktu z przedstawicielami korporacji watykańskiej. Już samo zdobycie świadectwa chrztu było wybitnie irytujące. Nie jestem specjalnie zainteresowany przynależnością do jakiegoś kościoła, bo obawiam się potencjalnego zwiedzenia, którego mogę nie dostrzec. Chodziliśmy z bratem do zboru ewangelicznego, ale odeszliśmy stamtąd mając podejrzenia, że źle się tam dzieje. Mnie wystarczy wirtualna społeczność zgromadzona wokół czytelników Detektywa Prawdy.

   1. Choć w Łodzi np. jest nas kilka osób, więc oczywiście kwestia zgromadzenia to kwestia porozumienia się 🙂 Aczkolwiek ciekaw jestem, czy w okolicach łódzkiego istnieje może jakiś inny zbór chrześcijan biblijnych?

    1. Zależy w jakiej odległości można rozpatrywać okolice 🙂

 4. Bardzo dobry tekst- dziękuję Asiu.

 5. Od 5 lat nie nalezę do żadnego zgrupowania ani żadnej organizacji religijnej.Osoby które szczerze uwierzyły w BOGA i idą Drogą ZBAWICIELA powinny wyjść czym prędzej z organizacji religijnych,to moje zdanie.Chociaż jeśli ktoś jest dobrym człowiekiem,a jest oszukany przez system religijny typu [krk itd] i uczestniczy w nabożeństwach to myślę ,że ma duże szanse u BOGA.Jak mówi Biblia nie z samej wiary będziemy sądzeni ale i z uczynków .pozdrawiam

 6. Uwaga! Szatańskie zwiedzenie!

  Dzisiaj na moim fejsbukowym łolu wyskoczył link do materiału:

  http://topinfopost.com/2014/03/09/oldest-bible-found-in-palestine-confirms-jesus-was-a-servant-of-god

  W skrócie- w Palestynie znaleziono rzekomo “najstarszy egzemplarz Biblii” z listami braci Jezusa, opisujących Go nie jako Boga wcielonego, a człowieka służącego Bogu i błogosławionego przez Boga (“ich mistrza, ale nie Boga”). Nie ma w nich mowy o odpuszczeniu grzechów, krzyżu, krwi Chrystusa, nie ma nic o wierze w Pana, który jest w Niebie. I wg tytułu filmu to ma potwierdzać nauczanie Koranu. I wywrócić chrześcijaństwo do góry nogami. Wspominał też jeszcze o jakiejś innej księdze, która jego zdaniem rzuca nowe światło i jest kluczem do rozwiązania zagadki prawdziwego nauczania Jezusa. Nie miałem nerwów dalej tego oglądać…

  Może to stary news? W każdym bądź razie to coś potwornego. To cios w słabych we wierze, którzy nie są jeszcze pewni tego, że Ewangelia jaka była, taka jest i taka będzie aż do powtórnego przyjścia Jezusa- niezmienna.

 7. Witajcie wszyscy.
  Dzięki m.in tej stronie zaczęłam dostrzegać wiele rzeczy, tkwiąc w kłamstwie KRK, od zawsze czułam pewien rozdźwięk pomiędzy instytucją Kościoła a samą relacją z Bogiem. Kościół jako “pośrednik” wcale w tym nie pomaga, nie rozwija nas duchowo,a nawet blokuje, ale trwałam w tym lata przez wychowanie, przez to że potrzebowałam Boga. Spotkałam się ze stwierdzeniem, że jeśli ktoś chce być przy Jezusie musi być w kościele, bo Jezus jest w tym kościele i nie ma innej drogi, lub, że samodzielne nawiązanie relacji z Bogiem, poza pośrednictwem kościoła jest niebezpieczne. Wielu ludzi jest zniechęconych do kościoła i zostają ateistami właśnie m.in dlatego, że choć mówią O Bogu nie poddają Go ludziom. Jestem z małej miejscowości, widzę też, że prócz wykonywania obrzędów, i gromadzenia symboli niewiele pozostało w tym żywej wiary. wiem, że wiele pracy jeszcze przede mną, więc bardzo proszę Was o modlitwę za mnie.
  ps. czy są tu osoby z Poznania, lub okolic, z kim można by było kiedyś się spotkać, porozmawiać?
  Pozdrawiam Was serdecznie.

  1. Witaj sun

   I my Cie witamy. Miło, że tu trafiłeś. Jest kilka osób z Poznania, ale chyba nie zorganizowane są.
   Magdula, Przemek,…

   1. Dziękuję bardzo za przywitanie oraz odpowiedź. Miło wiedzieć, że nie jest się osamotnionym w poszukiwaniu prawdy.
    ps.trafiłam;)(jestem kobietą)

    1. Kopernik tez była kobietą 🙂

 8. Oo..to Maria Skłodowska- Curie może też? Nie, wiedziałam.;))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: