Nam, byłym katolikom, w dużej części Kościół przede wszystkim kojarzy się z budynkiem. Mówiąc “idę do kościoła” większość ma na myśli właśnie budynek. Budynek, który katolicy postrzegają jako miejsce święte. Już po przekroczeniu drzwi kościoła katolickiego, tuż przy wejściu, mamy tzw wodę święconą. Daliśmy sobie wmówić będąc jeszcze katolikami, że owa woda ma faktycznie właściwości wody świętej. Gdyby tak było, ludzie byliby faktycznie święci. Jednak tak nie jest i ta woda nie ma żadnych pozytywnych właściwości, a znając okultystyczną historię kościoła jako instytucji  i jego owoce, mógłbym nawet podejrzewać, że ma demoniczne właściwości, by podtrzymać ludzi w grzechach.

Czy faktycznie kościół jako budynek jest miejscem świętym?

Idziemy do źródła:

 

“Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką 25 i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko” Dz 17

 

Tak więc jest oczywistym fakt, że Bóg nie mieszka w żadnym budynku.

Czym jeszcze jest “kościół” rozumiany potocznie?

Kościół rzymski jest taką samą instytucją jak ONZ, NATO itp organizacje o zasięgu światowym. Kościół Rzymski ma swoje aktywa, księgowych, nieruchomości, firmy itd.

 

Ostatnim znaczeniem słowa “kościół” jest wspólnota i jest to najbliższe prawdy znaczenie, niestety mało znane katolikom, którym i ja byłem.

Skąd słowo kościół?

Nowy Testament jak wiadomo był spisany w języku greckim.

Stary Testament spisano w języku hebrajskim. Niektóre krótkie części ksiąg Ezdrasza i Daniela są za­pisane po aramejsku. Dopiero po zmartwychwstaniu Pana Jezusa spisane zostały księgi i listy Nowego Testamentu. Powstały one w języku greckim, gdyż mowa ta była wówczas szeroko rozpowszechniona.*

Język grecki był głównym ję­zykiem Imperium Rzymskiego, dlatego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa powstało także kilka innych greckich wersji Sta­rego Testamentu.*

 

Słowo eklezja ma w Nowym Testamencie trzy  znaczenia: kościół powszechny (1Kor 10,32; 12,28; Fil 3,6); kościół lokalny czyli zbór (Rz 16,1; 1Kor 1,2; Ga 1,2); zgromadzenie wierzących zebranych na nabożeństwie (1Kor 11,18; 14,19.23).*

W żadnym z tych znaczeń nie ma wzmianki o budynku i to nie dlatego, że chrześcijaństwo dopiero rosło w siłę, ponieważ pierwszy kościół traktowany jako budynek był wybudowany w roku ok 300. ne

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Domus ecclesiae (łac. dom zgromadzenia)  (grec. oίκος εκκλησίας) – określenie na prywatny dom, dostosowany na potrzeby kultu chrześcijańskiego, w którym gromadzili się pierwsi chrześcijanie przed 313

domuseclesias2

 

A propos, został on zniszczony dopiero niedawno przez twór CIA – ISIS.

Tak więc był to prywatny dom, dostosowany dla chrześcijan. Skromny, niewielki dom.

Wracając do prawidłowego rozumienia kościoła jako eklezja, czyli zgromadzenie wierzących.

Eklezja nigdy nie była określeniem budynku, ale odnosiła się zawsze do żywych istot, mężczyzn i kobiet, do ludzi będących Bożą własnością. Kościół w Nowym Testamencie to przede wszystkim społeczność podlegająca Bogu, “Boży Kościół” (1Kor 1,2; 2Kor 1,1; Ga 1,13; 1Tes 2,14; 1Tym 3,5.15), który od Niego pochodzi i do Niego należy. Kościół Nowego Testamentu jest też nazywany Kościołem Chrystusowym, ciałem Chrystusa (Kol 1,24), którego głową jest sam Chrystus (Ef 5,23-24)

Kościół w swej istocie – eklezja jest ciałem złożonym z ludzi zebranych nie z własnego wyboru, lecz z powodu Bożego wezwania, zgromadzeniem tych, których Bóg wezwał do siebie, ludźmi zgromadzonymi nie po to, aby dzielić się swoimi spostrzeżeniami, lecz by słuchać głosu swego Pana.*

 

Biblia jasno mówi gdzie jest Bóg:

 

” Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich”. Mt 18

 

Tak więc nawet nasze nie tylko zjazdy są zgromadzeniem (eklezją), ale w sensie eklezji jako wspólnoty jest nią ten blog skupiający naśladowców Jezusa. Oczywiście tutaj, jest także jakaś cząstka osób nie do końca zgadzająca się z kierunkiem że tak się wyrażę twórcy zboru. Przykładowo, powiedzmy, że blog czytuje ok 20 osób negujących Pawła. Tak więc można rzec osoby z innego zboru obserwują dyskusje w naszym zborze.

Swoją drogą interesująca jest ustawa o zgromadzeniach jakby pod NWO (Wielki Ucisk):

https://mac.gov.pl/aktualnosci/sejm-przyjal-nowa-ustawe-o-zgromadzeniach

 

 

Tak jak było za czasów pierwszych chrześcijan wiele zborów, tak jest i teraz. Pan Jezus przekazał w apokalipsie listy do 7 zborów. Każdy z nich był inny.

Mówi się wiele, że Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół, pochwycić go. Przyjdzie Pan Jezus po swój Kościół, po swoją Oblubienicę. Słowo “pochwycić” w tym znaczeniu, w jakim tu jest użyte, oznacza: zabrać ze sobą. Kiedy pochwycenie nastąpi? To nastąpi wówczas, kiedy zakończy się budowa Ciała Chrystusowego, kiedy dopełni się liczba wierzących.

Czy Pan Jezus przyjdzie po budynek? NIE.

Odstępczy kościół rzymski, uzurpował sobie w swym kłamstwie te słowa Jezusa, do budowy swego kościoła:

“Ty jesteś Piotr [czyli Skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18)

 

termin skała jest używane w odniesieniu do Boga, ale nigdy do człowieka:

– Księga Powtórzonego Prawa 32:4 „(…) On jest skałą !(…)”

– Izajasza 44,8 „(…) Nie lękajcie się ani nie przerażajcie! Czyż nie przepowiedziałem z dawna i nie oznajmiłem? Wy jesteście moimi świadkami: czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? albo inna Skała? – Ja nie znam takiego! (…)”

– list do Rzymian 9:33 „(…) jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony (…)”

Sam Piotr uważany przez rzymski kościół za skałę, jako podłoże ich kościoła mówił:

(6) Bo w Piśmie Świętym jest (zdanie): “Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a ten, kto weń wierzy, nie zawstydzi się!” (7)Wam przeto, wierzącym, chwała! Dla niewierzących zaś ten “Kamień, który odrzucili budujący, stał się podstawą węgła” (8) oraz “Kamieniem potknięcia i skałą (Petra) zgorszenia“. Oni nieposłuszni słowu potykają się; taki ich los spotyka.” 1 Piotra 2

 

 

Kościół jest wspólnotą wiary w Jezusie Chrystusie. Nie w matce boskiej. Kościół nie jest budynkiem. Ja, Ty, My jesteśmy Kościołem. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to niechaj napisze w komentarzach na podstawie Biblii.

 

Warto jeszcze zwrócić uwagę, an rzecz charakterystyczną dla Kościoła Jezusa, której nie ma w kościele rzymskim. Otóż my tutaj mamy ze sobą RELACJE. Takowe mieli i apostołowie. W kościele rzymskim idąc do budynku zwanego kościołem stoimy obok osób, z którymi nie mamy relacji.

 

“Ciałem Chrystusowym” nie jest cała ludzkość, ale wspólnota świętych, zgromadzenie tych, którzy Go kochają i traktują Jego Słowo z szacunkiem.

 

 

źródła:

http://archiwumchn.kz.pl/index.php?id=artykuly&link=1997/09-10/eklezja.html

http://biblia.info.pl/template.php?tpl=jak_spisano_biblie

https://carm.org/languages/polish/czy-piotr-jest-ska%C5%82%C4%85-na-kt%C3%B3rej-pan-jezus-chrystus-mia%C5%82-zbudowa%C4%87-sw%C3%B3j-ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82