Tłumaczyła Julka. Very very thanks.

 

Geoffrey Grider

Gdyby Żydzi zaakceptowali zwiastowanie Szczepana, zamiast odrzucenia i ukamienowania go dzień Pański nastałby wtedy w Dziejach Apostolskich 7 i Wiek Kościoła nigdy by się nie wydarzył.

„Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś.” Objawienie 4:1,2

W naszych czasach, Wieku Kościoła, jak niemożliwie to może brzmieć jest wiele Chrześcijan, którzy atakują biblijną doktrynę Porwania Kościoła Jezusa Chrystusa przed Uciskiem. Szydercy chodzą i mówią, że ta doktryna nie była nauczana przed tym jak Mary McDonald i John Nelson Darby powiedzieli o tym we wczesnych latach 30. XIX wieku. Niektórzy nawet mówią, że zostało to wymyślone prze C.I. Scofielda w jego badaniach biblijnych. Ale nie ma w tym prawdy jak ten artykuł będzie starał się udowodnić. Cześć „zamieszania” jest spowodowana tym, że w Biblii jest więcej niż jedno porwanie, a zwrot „wstąp tutaj”(ang. come up hithers) jest użyty więcej niż jeden raz. Zdrowa dawka 2 Listu do Tymoteusza 2:15 jest pewnym lekarstwem na chorobę. Więc zaczynajmy.

„Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.”

Trzy „wstąp wyżej” i trzy Porwania w Biblii

W zachowanym słowie Bożym w King James Bible zwrot „come up hither” pojawia się tylko trzy razy, to one:

  • „Gdyż lepiej jest, gdy oni ci powiedzą: Posuń się wyżej!(przyp. tłum. tu po ang. jest come up hither) niż żeby cię miano poniżyć przed księciem” Przypowieści Salomona 25:7
  • „Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.” Objawienie 4:1
  • „I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.” Objawienie 11:12

W Biblii są również trzy porwania. Ale jestem pewien, że są to po prostu „zbiegi okoliczności” To one:

  1. PIERWSZE PORWANIE: Już się odbyło i nie miało nic wspólnego z kościołem. „Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i skały popękały, i groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych; i wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do świętego miasta, i ukazali się wielu.” Ewangelia wg św. Mateusza 27:50-54
  2. DRUGIE PORWANIE: Jest ono dla Kościoła i będzie miało miejsce przed czasem utrapienia Jakuba(Jeremiasz 30:7) Utrapienie Jakuba to to samo, co Wielki Ucisk wspomniany w Ewangelii wg św. Mateusza 24. „Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie, i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem.” Objawienie 4:1
  3. TRZECIE PORWANIE: Będzie miało miejsce podczas czasu Utrapienia Jakuba, podczas gdy Kościół będzie w Niebie. „Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.” Objawienie 11:11-13

Bystry student Biblii zauważy, że zarówno pierwsze jak i trzecie porwanie nastąpi w obecności trzęsienia ziemi. Może ma to coś wspólnego z tym:

„Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.” List do Hebrajczyków 12:26

Głos Boga „wstrząsnął Ziemię”, kiedy Jezus był na krzyżu i „wstrząśnie znowu” podczas czasu utrapienia Jakuba. Ale podczas porwania Kościoła nie będzie w ogóle wstrząsania. Głos jak trąba, którą tylko zbawieni wierzący mogą usłyszeć i nas nie ma. Czy zaczynasz widzieć różnicę między Bożym planem dla Żydów i Jego planem dla Kościoła? One wyraźnie się różnią.

To zaczyna mieć sens, kiedy zrozumiemy, że zbudowanie kościoła nie było powodem przybycia Jezusa. On przyszedł dla Swoich ludzi, Żydów. Stworzenie Kościoła było planem awaryjnym, gdy oni Go odrzucili. Jesteśmy, więc 2000letnim przecinkiem między utratą Izraela, a zbawieniem Izraela. Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich 2, że „dzień Pański” przepowiedziany przez „Joela proroka” nadchodzi. I gdyby Żydzi zaakceptowali zwiastowanie Szczepana, zamiast odrzucenia i ukamienowania go dzień Pański nastałby wtedy w Dziejach Apostolskich 7 i Wiek Kościoła nigdy by się nie wydarzył. Ale tak się nie stało. W Dziejach Apostolskich 8 pierwszy poganin zostaje zbawiony, a w 9 Szaweł staje się Pawłem i… tutaj jesteśmy! Teraz, gdy mamy „nakryty stół” spójrzmy na nasze porwanie, Porwanie Kościoła przed Uciskiem znalezione w Objawieniu 4 i 5. Zaczynamy z Janem.

Jan jest rodzajem Kościoła i przeżywa pewien rodzaj Porwania

Apostoł Jan nie był jak pozostałych 11 apostołów, był szczególny i Biblia tak mówi. W zasadzie Biblia mówi tak wiele razy, popatrz.

„Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan jest.” Ewangelia wg św. Jana 21:7

Kościół, który Jezus w końcu stworzył, On bardzo kochał, bardzo szczególną miłością, że jest nawet porównywana z małżeństwem między mężczyzną i kobietą.

„Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” List do Efezjan 5:25

Ze względu na szczególną więź Jana z Jezusem, jest on apostołem, który żył najdłużej i jest jedynym apostołem, który nie zginął z rąk Rzymian. Ponadto Jezus wybrał go do otrzymania Objawienia czasu końca. Całkiem szczególnie, nie sądzisz? Tak jak Kościół całkiem szczególnie i bardzo inaczej. Jan miał ucisk przez małe „u”, ale nie zginął jak inni prawda? Podobnie Kościół zawsze przechodził ucisk, ale nigdy nie będzie przechodził przez (Wielki) Ucisk. Pomyśl o tym.

W Objawieniu 4, wersecie 1 i 2, Jan jako rodzaj Kościoła jest przywołany do Nieba w pewnego rodzaju Porwaniu. To, co przydarzyło się Janowi jest dokładnie tym, o czym Paweł powiedział, że przydarzy się Kościołowi, gdy prawdziwe porwanie będzie miało miejsce dla nas:

„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 Listo do Koryntian 15:51,52

W tym momencie większość debat odnośnie porwania łapie „gumę” i zjeżdża do rowu. Ludzie zaczną się kłócić o „trąby” i „głosy” wspomniane w Biblii. Ale my to pominiemy i skupimy się na tym, co większość ludzi pomija. Popatrzymy na to co Jan zobaczył, kiedy się tam dostał.

„I zaraz popadłem w zachwycenie. A oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś; a Ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu.” Objawienie 4:2,3

Jan nie jest w Raju, ani nie na Łonie Abrahama, Jan jest w Niebie przy Tronie Samego Boga. Który, kolejnym niesamowitym zbiegiem okoliczności, jest dokładnie tam, gdzie Paweł powiedział, że wszyscy zbawieni wierzący udają się po śmierci. Hmm…

„Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana; gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana.” 2 List do Koryntian 5:6-8

Kim są ludzie śpiewający tę „nową pieśń”?

W Objawieniu 5 zachwycenie dalej trwa i Jan widzi ogromny tłum ludzi, którzy „śpiewają nową pieśń”. Jak brzmią słowa tej pieśni, pytasz się? Posłuchaj i zobacz…

„I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu: I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi.” Objawienie 5:9,10

Ta „nowa pieśń” mówi ci dokładni, kim są ludzie z tłumu w Objawieniu 5, ponieważ nie mogą być nikim innym. Jest tylko jedna grupa w ludzkiej historii, które została „odkupiona przez krew Baranka”. Kościół Chrześcijański! Ponadto mówi, że Bóg uczynił tych ludzi „królami i kapłanami”, którzy „będą królować na ziemi”. Ogromną wskazówką czasu jest zwrot „królować będziemy”, pozwól mi wyjaśnić. Jeśli jest to wizja Kościoła w Niebie podczas Porwania, wtedy nie będziemy rządzić z Chrystusem, jak Biblia mówi, że będziemy, przez wiele lat dopóki nie zaczną się Tysiącletnie Rządy Jezusa(Objawienie 20). A co z „królami i kapłanami”? Dlaczego Piotr tak opisał Kościół w Wieku Łaski. Przeczytaj i zobacz:

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście.” 1 List Piotra 2:9,10

Zrozumiałeś? Piotr mówi, że jesteśmy „królewskim kapłaństwem”, zaprawdę królami i kapłanami. Apostoł Paweł mówi nam w 2 Liście do Tymoteusza, że zbawieni wierzący będą rządzić z Jezusem Chrystusem podczas Tysiąclecia.

„Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze;” 2 List do Tymoteusza 2:11,12

(Prawo do rządzenia i królowania z Jezusem jest połączone z tym jak dobrze sobie poradzisz podczas Sądu Chrystusa, więcej informacji tutaj.)

Słowo „Kościół” znika i nie jest już używane ponownie po tym wydarzeniu

Jan wspomina słowo „kościół” 7 razy w Objawieniu 2 i 3, a po tym jak 4 się zaczyna słowo „kościół” nigdy więcej nie jest wspomniane. Sam Kościół nie jest widziany na Ziemi aż do końca Objawienia 19. A to co się dzieje od rozpoczęcia Objawienia 6 do końca Objawienia 19 to czas utrapienia Jakuba, który jest czasu sprawdzania i udoskonalania Izraela. Porwanie, które Żydzi mają to jest Trzecie Porwanie powyżej, to samo co w Ewangelii wg św. Mateusza 24. Ale nie jest to nasze porwanie tak samo jak i pierwsze nim nie jest.

Ale Kościół Jezusa Chrystusa, ten sam Kościół, którego ty i ja jesteśmy teraz częścią, jest dokładnie, graficznie opisany w Objawieniu 5. Jeśli Objawienie 4 nie jest Porwaniem Kościoła to co Kościół robi tam na górze w rozdziale 4 i 5? Nie ma innej grupy, która została a) odkupiona Jego krwią b) ustanowiona królami i kapłanami Boga i c) wybrana do rządzenie i królowania z Jezusem podczas Tysiącletniego Królestwa. Tak dokładnie Paweł i Piotr opisał Kościół.

Oczywiście i ze względu na podane powody, które tutaj pokazaliśmy Porwanie Kościoła wydarzy się przed rozpoczęciem Ucisku w Objawieniu 6. I kiedy „należycie wyłożycie” swoje Biblie tak jak Paweł nam kazał, wtedy dojdziecie do takiego wniosku.