Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Apokalipsa w najbliższych latach.

Znalazłem bardzo ciekawy wykres apokalipsy  i wersety do tego.

 

 

apokalipsa

 

Tłumaczę słowa z wykresu:

Seals – pieczęci

Trumpets – trąby

Bowls – czasze

7 years tribulation – 7lat ucisku

Dedication temple – otwarcie świątyni

Abomination – ohyda spustoszenia

 

jer 30

 

(7) Biada! Gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie z niego wybawiony.

 

Daniel 9

(24) Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. (25) Przeto wiedz i zrozum: Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni, w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy. (26) A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Pomazaniec będzie zabity i nie będzie go; lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. (27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

 

Obj 3

(10) Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi.

 

Jeden dzień = 1 rok

Przed WU będzie porwanie

1 tes 4.16

(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, (17) potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. (18) Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.

Mt 24

(38) Jak przed potopem (ludzie) jedli i pili, żenili się i wydawali za mąż do dnia, w którym Noe wszedł do arki, (39) i nie domyślali się niczego, aż przyszedł potop i wszystkich pochłonął, tak też będzie z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na polu: jednego zabiorą, a drugiego zostawią. (41) Dwie będą mleć na żarnach: jedną zabiorą, a drugą zostawią. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan przyjdzie!

 

Jest to wierny kościół Filadelfii

(10) Skoro bowiem zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja ciebie zachowam od godziny próby, która ma przyjść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować tych, co mieszkają na ziemi.

Jest to Oblubienica Chrystusa.

——————————————————

Tuz przed uciskiem:

Dan 9

27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Obj 6

12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew. (13) I gwiazdy niebieskie spadły na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie; (14) i niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich, (16) i mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, (17) i przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

 

———————————————–

W środku ucisku Ohyda spustoszenia:

Dan 9

(27) I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Obj 13: 5

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące

2 Tes2.4

(4) przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

 

———————————

W chwili spustoszenia, nie będzie świętych ponieważ zostaną oni zabrani na pustynię tuz przed 2 połowa WU ponieważ ma być bardziej straszna.

Dz 38

(39) Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się jechał dalej swoją drogą. (40) Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei.

Obj 12

(6) A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby ją tam żywiono przez dni tysiąc dwieście i sześćdziesiąt.

Dan 12

(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota

Mat 15

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa – (16) wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

——————————–

Święci są kobieta z Objawienia, która reprezentuje Boga. Oni sa duchowa panną ponieważ krew Jezusa zmyła z nich grzechy.

Rzymian 10

(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Jana 3

16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

 

(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

 

———————————————-

To na koniec ucisku kiedy:

 

Obj 19

 

(11) I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

 

Jezus postawi stopy na górze Oliwnej

Zachariasza 14

(4) Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe.

 

Mt 24

(28) Gdziekolwiek jest padlina, tam zbiorą się i sępy.

 

Iz 11

 

(10) I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne. (11) I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. (12) I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata.

 

Marka 13

(26) A wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. (27) I wówczas pośle aniołów, i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba.

——————————————-

Zmartwychwstanie wszystkich męczenników poprzednich czasów, a także tych z Wielkiego Ucisku:

 

Obj 6

(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć.

Obj 7

(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu

Obj 20

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.

 

Mich

 

(6) W owym dniu, mówi Pan, zbiorę chromych, zgromadzę to, co rozproszone, i tych, których utrapiłem. (7) Z tego, co chrome, stworzę resztkę, a z tego, co rozproszone, potężny naród; a Pan będzie nad nimi królował na górze Syjon, odtąd aż na wieki.

——————————-

CHRYSTUS będzie chodził ze wszystkimi świętymi, którzy byli w:

Pierwszym zmartwychwstaniu;

Wszystkich świętych z porwania,

I wszystkich świętych, którzy zginęli w ucisku:


Obj 19

(14) A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach – wszyscy odziani w biały, czysty bisior.

 

Wysłanie fałszywego proroka i fałszywego chrystusa (mesjasza) do ognia, oraz osób przyjmujących znak bestii.

 

Obj 19

(19) I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem. (20) I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką. (21) A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.

 

Dan 7

(11) Potem, na dźwięk zuchwałych słów, które wypowiadał róg, spojrzałem i widziałem, jak zwierzę zostało zabite, jego ciało zniszczone i wrzucone do ognia na spalenie. 

—————————————————-

Zostanie natychmiast oczyszczona 3 świątynia z

 

Dan 8

13) I usłyszałem jednego świętego mówiącego, a inny święty rzekł do tego właśnie świętego, który mówił: Jak długo zachowuje ważność widzenie dotyczące stałej codziennej ofiary, przestępstwa pustoszenia i bezczeszczenia świątyni i deptania prześlicznej ziemi? (14) A ten odpowiedział mu: Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa.

———————————————————

Trzydzieści dni pocieszenia i pokuty.

 

Dan 6

12) Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę, a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu.

 

Dan 7

(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.

 

Iz 27

(12) I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim. (13) I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie.

 

 

Jutro to dokończę..bo jest tego sporo.. 🙂    🙁

 

 

Updated: 18 września 2015 — 16:14

19 komentarzy

Add a Comment
 1. Czyli 70 tygodni mija w 2018 ,bo izrael powstal w 1948 czyli , tak jkaby juz jestesmy w trakcie WU ? Cos nie gra .

  1. w tego wykresu WU sie rozpocznie po tetradzie

 2. Jakos watpie szczerze , narazie ani swiatynia zostala zniszczona , ani wojna nie wybuchla , za wczesnie mysle .

 3. Musimy twardzi jak stal czołgowa.

  1. Utwór o wyjściu z “bad trip’u” po narkotykach, podobnie jak “Sen o dolinie”. Nic wspólnego z tematem (za komuny nie można było pisać wprost, zatem ludzie nauczyli się pisać i czytać “między wierszami”).

 4. Apokalipsa się zbliża, gdyż media głównego nurtu blokują wpisy o prawdziwych celach ludzi u władzy przy jednoczesnej akceptacji wpisów rasistowskich czy anty-chrześcijańskich. Proszę wkleić poniższy tekst na wp lub interii aby się przekonać jak działa cenzura (brak inwektyw tudzież treści sprzecznych z zasadami użytkowania forum).

  Były szef Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Jacques Attali:

  „ Liczbę uchodźców, którzy usiłują przedostać się z Syrii i Iraku przez Turcję lub Liban do Unii Europejskiej, należy w sumie szacować w tej chwili na blisko 3 miliony. Następne trzy miliony imigrantów zamierza przedostać się na nasz kontynent z krajów afrykańskich.”

  “Unia Europejska powinna zrobić co w jej mocy, aby zniwelować jedność narodową w krajach członkowskich” – Peter Sutherland (szef UN ds. migracji oraz /przypadkiem/ prezes /niewykonawczy/ Goldman Sachs International).

 5. Kolejny pociąg z ogromna ilością ciężarówek, widziany w Georgii w USA, tym razem ze znakiem czerwonego półskięzyca właściwie sierpu księżyca!
  Co ciekawe wg. wikipedii niby te pojazdy podlegają pod międzynarodowy czerwony krzyż, podobnie jak ich personel mają cel humanitarny i medyczny do obrony cywilów przed wojną ale ten księżyc jest symbolem militarnym Arabii Saudyjskiej podobnie jak wielu innych krajów islamskich. Bardzo ciekawe. Co próbuja nam powiedzieć?
  2 dni temu Obama zaprosił jakiegoś chłopca muzułmańskiego Ahmeda do Białego domu, po tym jak nauczycielka wezwała policję do szkoły gdy on przyniósł zrobiony przez siebie zegar. Myślała, po prostu, że to jakaś bomba. Po tym wszystkim Obama zaprosił go do siebie a media oczywiście to podchwyciły. Moim zdaniem dzieje się coś naprawdę niedobrego!

  1. źle to wszystko wygląda i wydaje mi się, że WU będzie w tym roku….

 6. Piotr obejrzyj to. Nowa reklama HP
  w wideo opublikowane 07 września 2015, HP przedstawia zdarzenie pochwycenia i numer 23 podczas napiskania na przycisk ESC. Ponieważ reklama została wydana we wrześniu 2015 roku, możemy założyć, że 23 jest skierowany do 23 września 2015 r
  https://www.youtube.com/watch?t=77&v=qLexEyPLqog

  oraz tu sama reklama bez komentarza

  1. coraz bardziej się…

  2. O:23 – przed wzięciem dostał w głowę
   echape znaczy ucieczka,

  3. wcześniej dziwnie pod innym tematem napisałem więc przekopiowuje:

   Dzięki Ewa!!

   Loser – napis na banerze na górze – przegrany
   Echap – co to oznacza? chyba z franc ESCape – ucieczka

   na dole pod ESC jest napisane quitter (z franc)- człowiek nie wytrwały…

   I ten latający spodek (ufo?)

   Szok!!!!!

   czy trzeba cos więcej pisać?

  1. Kolejny bardzo dobry wykład Dubisa. Dzięki Reniuś..

 7. Wielki Ucisk może się zacząć każdego dnia. Bardzo możliwe że niedługo ,że w tym roku .Dlaczego nie ? A może już niebawem ,tyle ma się wydarzyć w tym wrześniu .Dużo już się ostatnio wydarzyło – uchodźcy (to przecież początek wszystkich problemów ) . Co do porwania to – nikt nie zna dnia i godziny ,więc chyba nie we wrześniu tego roku (bo to za bardzo rozdmuchane daty ). Mogę się mylić – nie wiem . Chyba ,że jakieś fałszywe – to być może .Wszyscy na tym świecie chcą nas oszukać . Słuchajmy głosu Boga w naszych sercach !

 8. artadams sugerujesz ze cugowski cpal ?

  1. To chyba wystarczy, ale jak przejrzysta przegląd sportowy i jego felieton o Łoktajewie to myślę że się przekonawszy, tymczasem jego spowiedź:
   http://m.se.pl/rozrywka/gwiazdy/piem-cpaem-i-zdradzaem_83413.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: