Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Poradnik dla biblijnych wierzących jak zrozumieć różnicę między Porwaniem i Drugim Przyjściem

Na wstępie, jak zwykle WIELKIE DZIĘKI Julce za chęć przetłumaczenia tego tekstu.

Niechaj będzie on odpowiedzią dla niektórych uważających że porwanie to przyjścia Pana:

 

 

“Dzień Chrystusa, Porwanie jest wydarzeniem, które powinno się oczekiwać, Dzień Pana, Drugie Przyjście jest wydarzeniem, którego powinno się bardzo obawiać.

 

„Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.” 2 Tymoteusza 2:15

 

Istnieje stare powiedzenie, które mówi „rzeczy, które są różne, nie mogą być tym samym”. Jako Chrześcijanie mamy tendencję czytania wszystkiego od Ew. wg św. Mateusza do Objawienia, starając się dostosować wszystko do Kościoła. Ale to tak nie działa, ponieważ nie cały Nowy Testament jest napisany do Chrześcijańskiego Kościoła. Kościół jest tylko częścią tego. Duża część Nowego Testamentu jest napisana dla Żydów z tamtego okresu i dla Żydów, którzy będą żyć w czasach Utrapienia Jakuba inaczej znanego jako Wielki Ucisk. A część jest napisana dla niewierzących pogan. To, dlatego Paweł kazał Tymoteuszowi uczyć ludzi jak „wykładać należycie” ich Biblie, żeby wiedzieli, do której z trzech grup mówi Bóg w określonym okresie.

 

„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.”1 Koryntian 15:51,52

 

Widzimy wiele Chrześcijańskich kościołów dzisiaj, które nie należycie wykładają ich Biblie, uczą ludzi, że nie ma różnicy między Porwaniem, a Drugim Przyjściem. Mówią, że jest to jedno i to samo wydarzenie. Ale w tym artykule pokażemy ci główne różnice między Porwaniem Kościoła i Drugim Przyjściem Jezusa Chrystusa, które pokażą, że jest to niemożliwe, żeby były to te same wydarzenia.

 

#1: Porwanie jest „błogosławioną nadzieją”, a Drugie Przyjście jest Dniem, którego należy się obawiać.

 

Zaczynamy tym, ponieważ ta różnica jest najbardziej ignorowana w badaniach różnic między Porwaniem i Drugim Przyjściem. W Tytusie 2:13 Paweł mówiąc o Porwaniu nazwał go „błogosławioną nadzieją”, dniem komfortu i radości. Ale w Amosie 5:18 mówiąc o Dniu Pana, które jest Drugim Przyjściem Jezusa Chrystusa, Bóg mówi nam, że jest to dzień „wielkiej niedoli” i należy się go obawiać! Teraz, jak Porwanie i Drugie Przyjście być tym samym? Przeczytaj Joela 3 o okrucieństwie i niedoli Drugiego Przyjścia. Paweł nazwał Porwanie Kościoła „dniem Chrystusa”. Przyjście Chrystusa jest nazwane „dniem Pana”. Powinniśmy wyczekiwać dnia Chrystusa, a Dnia Pana się obawiać. Jeśli jesteś kimś kto wierzy w Biblię, mógłbym skończyć ten artykuł teraz, ponieważ udowodniłem moją tezę bez cienia wątpliwości. Ale jeśli jesteś „głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy” wtedy musimy dodać 9 innych solidnych dowodów dlaczego Porwanie Kościoła i Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa nie mogą być tym samym wydarzeniem.

 

 • „Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa” Tytus 2:13 – Porwanie
 • „Abyście się nie zaraz dali zrażać z zmysłu waszego, ani sobą trwożyć, lub przez ducha lub przez mowę, lub przez list, jakoby od nas pisany, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy.” 2 Tesaloniczan 2:2 – Porwanie
 • „Biada wam, którzy z utęsknieniem oczekujecie dnia Pana! Na cóż wam ten dzień Pana? Wszak jest on ciemnością, a nie światłością.” Amos 5:18 – Drugie Przyjście
 • „Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić.” Izajasz 13:9 – Drugie Przyjście

 

#2: Podczas Porwania Jezus przybywa po swój Kościół, a podczas Swojego Drugiego Przyjścia przyprowadza Kościół z Sobą.

 

Paweł uczy w kółko, że w trakcie Porwania, Kościół jest zabrany z powierzchni Ziemi. Ale podczas Drugiego Przyjścia Jezus wraca z Swoimi świętymi. Kolejna poważna różnica, gdy starasz się pogodzić te dwa wydarzenia razem. Pierwszy to „pójście w górę”, a drugie to „zejście w dół”.

 

 • „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.” 1 Tesaloniczan 4:16,17 – Porwanie
 • „I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior.” Objawienie 19:14 – Drugie Przyjście

 

#3: Podczas Porwania Kościół jest zabrany do Nieba, a podczas Drugiego Przyjścia Jezus zaczyna ziemskie rządy.

 

W pismach Jana i Pawła obietnica „domu niebiańskiego” oczekuje na nowonarodzonych Chrześcijan. Nazywamy to Królestwem Boga. Ale podczas Drugiego Przyjścia tysiącletnie królestwo zostaje ustanowione na Ziemi, znane jako Królestwo Niebios. Chrześcijanom nigdy nie jest obiecany ziemski dom, ale niebiański. Żydom i świętym Ucisku nigdy nie było to obiecana, za to dostaną dom na Ziemi.

 • „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” Ew. wg św. Jana 14:2,3 – Porwanie
 • „I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.” Objawienie 20:4 – Drugie Przyjście

 

#4: Porwanie ma miejsce przed Antychrystem i Uciskiem, a Drugie Przyjście po obu.

 

Paweł podkreśla wielokrotnie, że jedną z największych korzyści bycia zabranym w Porwaniu jest uniknięcie całkowite gniewu Wielkiego Ucisku. Ale Mateusz mówi nam, że Drugie Przyjście jest „po Ucisku tych dni”. Więc jak to jest? Jeśli Porwanie i Drugie Przyjście są tym samym wydarzeniem, wtedy te wersety stanowią niezaprzeczalny konflikt. Nie ma go jednak, ponieważ są to różne wydarzenia.

 

 • „Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” 1 Tesaloniczan 5:9 – Porwanie
 • „ Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia.” 2 Tesaloniczan 2:3 – Porwanie
 • „A zaraz po udręce tych dni “słońce się zaćmi i księżyc nie da światła, i gwiazdy będą spadać” z nieba i “moce niebieskie” będą wstrząśnięte. Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I “płakać będą wszystkie pokolenia ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach niebieskich” z wielką mocą i chwałą.” Ew. wg św. Mateusza 24:29,30 – Drugie Przyjście

 

#5: Podczas Porwania tylko narodzony na nowo Kościół zobaczy Pana przychodzącego po nich, a podczas Drugiego Przyjścia cały świat będzie tego świadkiem.

 

Szydercy doktryny Porwania przed Uciskiem lubią to nazywać „sekretnym” Porwaniem jakby to było zniewagą dla ludzi, którzy w to wierzą. Apostoł Paweł, który w Duchu Świętym napisał tą doktrynę również uważał ją za sekret, nazywał ją „tajemnicą”. Podczas Porwania tylko zbawieni usłyszą Wołania Pana, a On woła nam do bycia z Nim w powietrzu. Podczas Drugiego Przyjścia Jezus objawia się podczas SĄDU wobec całego świata.

 

 • „Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” 1 Tesaloniczan 4:17 – Porwanie
 • „Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.” Objawienie 1:7 – Drugie Przyjście

 

#6: Podczas Porwania aniołowie nie są wysłani by zgromadzić Kościół. Podczas Drugiego Przyjścia aniołowie zgromadzają na sąd.

 

Paweł mówi, że Sam Jezus przyjdzie by zgromadzić Swój Kościół stąd. Słyszymy Jego Wołanie i „w oka mgnieniu” nas nie ma. Aniołowie nie są tu wspomniani. Porównaj to z Jego Drugm Przyjściem, gdzie tylko aniołowie są posłani by zgromadzić wybranych Boga, ocalałych Żydów, którzy przeżyli Ucisk. Znowu duża różnica.

 

 • „W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 Koryntian 15:52 – Porwanie
 • „Wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.” Ew. wg św. Mateusza 24: 30,31 – Drugie Przyjście

 

#7: Sąd Chrystusowy nastąpi po Porwaniu, a Sąd Narodów nastąpi po Drugim Przyjściu.

 

Od razu po Porwaniu Kościoła, Paweł mówi, że pojawimy się przed Sądem Chrystusowym. To nie jest sąd grzechów, którymi zajęto się na Kalwarii, to sąd uczynków, które zrobiliśmy albo nie zrobiliśmy dla Jezusa Chrystusa po tym jak zostaliśmy zbawieni. Ale natychmiast po Drugim Przyjściu sąd, który nastąpi będzie publiczny, nie indywidualny, ale narodów.

 

 • „Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe.” 2 Koryntian 5:10 – Porwanie
 • „Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie! Kiedy widzieliśmy cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.” Ew. wg św. Mateusza 25:44-46 – Drugie Przyjście

 

#8: Głód, wojna i zaraza nastąpią po Porwaniu, a 1000letni pokój po Drugim Przyjściu.

 

Również w tym przypadku różnica nie mogłaby być bardziej widoczna. Po Porwaniu zaczyna się czas niewiarygodnego cierpienia, czas Utrapienia Jakuba (Jeremiasz 30:7). Ale po Drugim Przyjściu 1000letnie rządy Pana Jezusa Chrystusa w Jerozolimie przywiodą świat pokoju tak wspaniałego, że nawet śmiercionośne zwierzęta nie są już groźne. Werset w Ew. wg św. Mateusza 24, gdzie apostołowie pytają Jezusa o „znaki twego przyjścia” jest bezpośrednim odniesieniu do Drugiego Przyjścia. Doktryna Porwania nie była im znana w tym czasie i nie miała być ujawniona aż do Pawła, 30 lat po napisaniu tej Ewangelii.

 

 • „Gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata? Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści.” Ew. wg św. Mateusza 24:3,6-8
 • „I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. (7) Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów; a miejsce jego pobytu będzie sławne.” Izajasz 11:6-10 – Drugie Przyjście

 

#9: Nikt w Biblii nie znał doktryny Porwania Kościoła do chwili ujawnienia jej przez Pana Pawłowi.

 

To jest jeden z najważniejszych dowodów, dlaczego Porwanie Kościoła i Drugie Przyjście nie są tymi samymi wydarzeniami. Paweł w Koryntian 15 jest pierwszym, który powiedział nam o Porwaniu Kościoła i informuje nas, że jest to „tajemnica” ujawniana tylko jemu przez Boga, kiedy zaczął uczyć Kościół. Niemal wszystkie biblijne chronologie datują Ew. wg św. Mateusza na około 35 r n.e., a list do Koryntian na około 66 r n.e.

 

(„Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski!” Joel 2:1)

 

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ jeśli nikt nie wiedział o doktrynie Porwania Kościoła aż do Pawła to wtedy Ew. wg św. Mateusza 24 i 24 nie może pod żadnym względem odnosić się do Kościoła i Porwania, ponieważ nikt nie wiedział nic o żadnym Porwaniu. W zasadzie w czasach Ew. wg św. Mateusza kościół nie był jeszcze uformowany. Jeśli Mateusz wiedział i napisał o Porwaniu Kościoła to Paweł kłamał, kiedy powiedział, że to była TAJEMNICA, którą ujawnił dopiero w liście go Koryntian.

 

 • „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 Koryntian 15:51,52 – Porwanie

 

#10: Podczas Porwania wierzący dostaną uwielbione ciało, a podczas Drugiego Przyjścia zostaną w ziemskich ciałach w chwili wkraczania do Tysiącletniego Królestwa.

 

Podczas Porwania Kościoła wielka osobista i fizyczna zmiana nastąpi dla wierzącego. Biblia mówi, że nowonarodzeni wierzący otrzymają nowe ciała, które mają postać podobną do „uwielbionego ciała”, które Sam Pan Jezus Chrystus otrzymał w trakcie Swojego Zmartwychwstania. Wow, wyobraź to sobie. Jak ekscytujące jest dla wierzącego oczekiwanie tego dnia. Ale podczas Drugiego Przyjścia Jezus ustanawia Swoje ziemskie rządy z Jerozolimy, a ludzie, którzy przeżyli Ucisk nie mają specjalnych ciał i mogą umrzeć. Chrześcijanie, którzy dostaną uwielbione ciało nie będą mogli nigdy zginąć.

 

 • „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.” Filipian 3:20,21 – Porwanie
 • „A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony.” Izajasz 65:17-21 – Drugie Przyjście

 

Jeśli jesteś nie tylko wierzący w Biblie, ale i uczciwy intelektualnie, wtedy musisz przyznać, że udowodniliśmy, że Porwanie Kościoła i Drugie Przyjście Jezusa Chrystusa to dwa różne wydarzenie z różnymi skutkami. W tym artykule podaliśmy 10 powodów, dlaczego, ale moglibyśmy łatwo dodać jeszcze 20 przykładów różnic między tymi dwoma wydarzeniami.

 

Rzeczy, które są różne nie być tym samym. Sprawa zamknięta.

 

Przyp. tłum. w oryginalnym tekście wszystkie cytaty z Biblii pochodzą z KJV, ja wybierałam te polskie tłumaczenia, które najlepiej odpowiadają wersji angielskiej, ale nie zawsze są idealne, a nie czuję się na tyle kompetentna by tłumaczyć Pismo.

Updated: 22 czerwca 2015 — 10:52

22 komentarze

Add a Comment
 1. Hej! 🙂

  Dowód że posttrybersi używają tych samych argumentów co katolicyzm https://www.youtube.com/watch?v=1ORot3jT8Qw
  (warto przetłumaczyć)

  1. to też jest argument, ale Adi/Luc, garstka wie co oznacza trybers…

   1. nie wyjaśniłem: to od TRIB – tribulation (ucisk), post = po
    PS wiecie że odbywają się w Chinach teraz festiwale łapania i jedzenia psów?
    Czerwony (edom-rzeźnicy) smok chiński pożera psy = symbolizują pogan, czas pogan, wiernych (mieć pieska = mieć baranka – Baranek Boży..).

    zły znak…

 2. A tymczasem u bram europy i zachodu
  Islamska emigracja, Islamizacja świata, Japonia, Angola zabraniają ISLAMU, kiedy Europa? https://youtu.be/Y2zDg6Jmafw

  1. Ja mysle ze zabranianie w niczym juz tu nie pomoze.

 3. Nic dodac nic ujac. Wlasnie tak to wszystko wyglada w ujeciu Biblijnym.

 4. bardzo dobry tekst wcześniej myślałem że porwanie i ponowne przyjście Pana Jezusa to jedno i to samo ale ten tekst pomógł mi to zrozumieć doskonale jak to będzie przebiegać dziękuje tłumaczce tekstu za przetłumaczenie tego fajnie jak byś zaczęła tłumaczyć filmiki purtian pictures 2 na kanale youtube bo ja niestety angielskiego nie znam 😀

 5. Jeśli z tego rozumowania oddzielimy zmartwychwstania,to ładnie pasuje ale przy pochwyceniu jest przecież zmartwychwstanie.

  1)Dzień Chrystusowy jest tylko w Biblii Gdańskiej,w interlinearnej i innych
  tłumaczeniach,w niemieckiej też, jest “dzień Pana”.( 2 Tesaloniczan 2:2)

  2)Pan Jezus mówi o tym,że jeden bedzie wzięty a drugi pozostawiony,więc nie tylko Paweł mówi o pochwyceniu, Paweł odkrywa tajemnicę,jak to się odbedzie a nie że w ogóle będzie ,tu dopiero antypawłowcy mieliby uciechę.
  ,Mt 24.40-42 – na marginesia , gdy żył Noe nie było podziału na Żydów i swiat a Pan Jezus mówi,że bedzie jak za czasów Noego i mówi o pochwyceniu,jeden wzięty drugi nie.

  3)Autor artykułu nie wspomina nic o zmartwychwstaniach ,,zatrzymuje się na Obj 20.4,nie wspominając o 20.5,jakby tego wersetu nie było,a potem jest jeszcze Obj 20.12-14. Biblia naucza o dwóch zmartwychwstaniach,przynajmniej ja tak to czytam z Pisma.
  Przecież pochwycenie żywych poprzedza zmartwychwstanie zmarłych ,1-wsze zmartwychwstanie,potem jest drugie a gdzie trzecie?
  Autor artykułu potrzebuje trzech a ich w Biblii nie ma,chyba że ja nie widze to niech ktoś proszę poda namiar.W/g jego kolejności wydarzeń z tego artykułu potrzebujemy 3 zmartwychwstań ,inaczej się nie da.
  -przy pochwyceniu 1Tes 4.15-16 – 1-wsze
  -przy zabitych w wielkim ucisku Obj 20.4 -2-gie
  -reszta swiata Obj 20.12-13 -3-cie
  Autor musiałby udowodnić biblijnie 3 zmartwychwstania na potwierdzenie trafności tezy swego artykułu.,a tego w Pismie Sw.nie widac,ja na dziś nie znalazłam ,chyba że ktoś to wie,to chętnie sprawdzę.
  Ciekawa jestem jak autor miesci w 1-szym zmartwychwstaniu tych co nie przyjęli znamienia skoro w/g niego ich w porwaniu nie ma a Jan mówi,że w 1-szym zmartwychwstaniu są?Obj 20.4-5
  Czy ktoś zna odpowiedż?

  1. lista pism implikujących zmartwychwstanie:

   https://carm.org/apologetics/evidence-and-answers/death-and-resurrection-passages-new-testament

   1 tes 4.17
   17) Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze,

   Zachwyceni było tłumaczeniem wulgaty Hieronima. W oryginalnym grekicm jest harpazo, czyli: “wyrwać, czyli nagle i gwałtownie “. Wulgata była główna Biblia do średniowiecza, do reformacji. Stąd nikt nie wpadł na słowo harpazo.

   To samo znaczenie łacińskiego słowa rapio ” wyrwać, oderwać”

 6. List do Kor. tylko teksty wcześniej : Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie,……Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.”1 Koryntian 15:51,52
  tyczy sie zbawionych….tak wiec dzień Pański i dzień zabrania zbawionych to ten sam dzień….dla jednych jest to dzień radości ale dla tych co nie są w Chrystusie jest to dzień ostatni…

 7. Islamiści zabijają chrześcijan w Afryce https://youtu.be/QKf9mRZXtiw

  1. Albo zrobią drugie przyjście – ale matki boskiej…

 8. Jola dobrze mówi, nie ma takiego czegoś jak porwanie 😉

  1. To powinno się nazywać : wzięcie przed czasem utrapienia Jakuba.

   PS Ciekawa zbieżność: słowem greckim używanym jako porwanie jest harpazo, natomiast haarp – to rzekomy generator trzęsień ziemi, a harp – harfa
   Jest taka linia lotnicza, samoLOT co nie… – Ryanair – jej logo to złota harfa przypominająca kobietę w locie ze skrzydłami orła, według Daniela 12 (Michał orędownikiem ludu) i Objawienia 12 – ma powstać Michał, na głos archanioła ma zstąpić Pan,
   dyrektorem generalnym firmy jest… Michael – Michał O’Leary – absolwent – TRINITY college, zobaczcie na google zdjęcia z jego udziałem – śmiechowy facet – np ma fotkę w dybach (jakby na ścięcie), ……..

 9. https://www.youtube.com/watch?v=sF5ccbL94Ko
  Proponuje obejrzeć film pt. Po ucisku. Proszę was również o wasze spostrzeżenia i komentarze.

  1. Tak oceniam nie tylko ten film, ale zwolenników porwania po ucisku:

   1. Zdecydowana większość z nich to osoby nad nerwowe a często agresywne i pozbawione kultury. Na tym blogu mam kilka takich osób, których komentarzy nie publikuje z uwagi na ironie, docinki, wyniosłość.

   2. Co do meritum. Słaba wiedza historyczna prezentowana jest w tym filmie.

   Postawiony jest zarzut taki oto: “do roku ok 1800 nie było wcale mowy o porwaniu, żadna z denominacji chrześcijańskich o tym nie mówiła”.
   Otóż nie.

   -do reformacji czytanie Biblii był zakazane.
   w pierwszych wiekach pisał o tym biskup Efrem Syryjczyk.
   – Daniela: Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

   W czasach ostatecznych dopiero miało poznanie wzrosnąć i wzrasta.

   -jeśli porwanie ma nastąpić po ucisku, to kiedy kościół ma wejść do królestwa niebios, skoro tuż po ucisku Jezus ma rządzić 1000lat na Ziemi !?

   Mówi się w tym filmie, że nie ma mowy w Biblii o ochronie przed WU. I znowu brak wiedzy. W Łukasz jest mowa, w Objawieniu jest mowa i chyba w Joelu lub Amosie.

   Koronnny argument: Kościół Rzymski nie naucza o porwaniu.

   Mnie, ta walka czy porwanie będzie przed czy po, niewiele interesuje, poniewaz zakładając, że będzie przed, nie mam żadnej gwarancji na porwanie przed. Staram się naprawiać samego siebie i mieć kontakt z Bogiem. To jest dla mnie najważniejsze. Doktryny i kłótnie na ich temat są dla kłótników.
   Dlatego nie publikuje komentarzy antypawłowców. Przeczytali gdzieś o zarzutach wobec Pawła a teraz na siłę forsują “swe” argumenty. Zauważmy, że wierni członkowie forum HK nie kłócą się tu nt Pawła. Tak samo ja nie daje złego słowa powiedzieć na Heńka. Cel mamy ten sam a podziały to od szatana.

   1. “ironie, docinki, wyniosłość” to typowo erystyczne metody, my powinniśmy unikać nieuczciwych metod w dyskusji.
    Podobna jest propaganda krk – np przed Lutrem nie było nic podobnego, dlatego mamy rację… no tylko że Pismo Św – które jest wcześniejsze niż krk – zawiera w sobie komponenty dla zasady Sola Scriptura, tak jak komponenty dla koncepcji Trójjedynego Boga.
    Jest duużo wykładów o tym zagadnieniu w sieci, polecam np huskyKJVstudies (ten facio z video co tu zapodałem). Wypatrzył nawet w 1ym z wideo news i nagranie, jak jakiś rabin żydowski brał odznaczenie od biskupów KRK, a na ceremonii był… Kissinger

 10. Piotrze,pełna zgoda.
  Mamy wymieniać się zrozumieniem w tym temacie NA TĘ CHWILĘ bez kłótni ,rzeczowymi argumentami i zostawic przekonanie kazdemu natomiast zadbac przede wszystkim o relacje z Panem,poddanie się prowadzeniu Ducha Sw.,by Pan nas w ogóle POCHWYCIŁ a nie ODZRZUCIŁ jak te głupie panny bez zapasu oliwy.
  Dlatego polecam też zapodane przez Ciebie wykłady Jim’a Hohenberger’a mówiące o prawdziwym ,praktycznym zyciu chrzescijańskim,podkreslam praktycznym ,bo teoretykami w wiekszosci jestesmy swietnymi.

 11. Nie wiem dlaczego sporo osób neguje porwanie przed uciskiem. To jest zastanawiające. Może nie chcą żeby w ogóle było porwanie , może boją sie że nie zostaną porwani. ? Czytam Biblie i dla mnie jest tam napisane o porwaniu przed uciskiem. Wiele osób też tak naprawdę nie wierzy w to że Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię. Nawet ci religijni ( z pozoru). A jeżeli przyjdzie to najlepiej jeszcze nie teraz mówią , bo przecież…….JA , bo moje dzieci …,bo moja rodzina …,bo moja praca… , mój dom …,moje hobby… itd. Myślenie typu – Ja przecież jeszcze muszę trochę pożyć na tym świecie ( niestety ,ale większośc ludzi tak właśnie myśli). Oni tak naprawdę nie czekaja na Jezusa, oni nie chca ,żeby cokolwiek zakłócało ich obecne życie . Niech przyjdzie za 50,100 lat lub później ,ale jeszcze nie teraz- takie myślenie jest niestety powszechne. Oni kochają ten świat i swoje życie tu na tym upadłym świecie. Przykre.

  1. Beato – takie jest niestety myślenie większości ludzi na tym świecie, zresztą nic dziwnego.. nie wiem jak to będzie z tym porwaniem ale chcę być szczera – taki paradoks – mimo, że ze mnie nadal raczej kiepska chrześcijanka to bardzo ale to bardzo bym chciała aby Pan Jezus Chrystus przyszedł już jutro- czyli 24.06.2015 – tak dla ścisłości 🙂

 12. Proszę o odpowiedź:

  1 – porwany – życie wieczne, w doskonałym ciele, przychodzi jeszcze raz na ziemię wraz z Chrystusem – jak rozumiem na walkę. Czy potem wracają do nieba czy zostają na ziemii ?

  2 – ci nieporwani – czyli niezłomni w czasie ucisku – dlaczego ich nie dotyczy życie wieczne.

  3 – czym jest to 1000 letnie panowanie

  z góry dziękuję

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: