Chrystusowcy biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrystusowcy biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Janusz Korwin-Mikke zarzuca papieżowi Franciszkowi sojusz z lewicą

Wczorajsze przemówienie papieża w PE było ekumeniczne i nawet niewierzący ludzie o lewicowych poglądach odnajdą w nim przesłanie dla siebie – ocenił socjalistyczny europoseł Adam Gierek. Z kolei prawicowy polityk Janusz Korwin-Mikke zarzucił papieżowi sojusz z lewicą
Zazna­czył, zwró­cił zwłasz­cza uwagę na jeden ele­ment prze­sła­nia Fran­cisz­ka o pra­wach czło­wie­ka. Pa­pież mówił, że cza­sa­mi są one nad­in­ter­pre­to­wa­ne, przez co prawa jed­nost­ki są nie­kie­dy trak­to­wa­ne jako coś nad­rzęd­ne­go nad pra­wa­mi in­nych – pod­kre­ślał Gie­rek.

– On tutaj widzi har­mo­nię po­mię­dzy pra­wa­mi jed­nost­ki a pra­wa­mi spo­łecz­ny­mi, oto­cze­nia, w któ­rym ta jed­nost­ka się znaj­du­je. W prze­ciw­nym wy­pad­ku bę­dzie­my mieli do czy­nie­nia z takim ego­istycz­nym trak­to­wa­niem tych praw jed­nost­ki – za­zna­czył le­wi­co­wy po­li­tyk.

Za­po­wie­dział, że bę­dzie chciał jesz­cze raz na spo­koj­nie prze­czy­tać tekst wy­stą­pie­nia pa­pie­ża, bo za­wie­rał on bar­dzo głę­bo­kie myśli.

– To było takie eku­me­nicz­ne wy­stą­pie­nie, które nie dzie­li­ło na lewą i prawą stro­nę. To było zwró­ce­nie się do przed­sta­wi­cie­li Eu­ro­py, “babci Eu­ro­py”, jak ją na­zwał, z we­zwa­niem do od­ro­dze­nia mo­ral­ne­go, bo w tym jest ta przy­szłość, od któ­rej Eu­ro­pa nie może odejść – mówił Gie­rek.

Korwin-Mikke: sojusz lewego tronu z lewym ołtarzem

Zu­peł­nie ina­czej słowa pa­pie­ża ode­brał lider Kon­gre­su Nowej Pra­wi­cy, eu­ro­po­seł Ja­nusz Kor­win-Mik­ke. Jak oce­nił, za­pro­sze­nie zwierzch­ni­ka Ko­ścio­ła ka­to­lic­kie­go przez szefa PE Mar­ti­na Schul­za po­dyk­to­wa­ne było chę­cią od­zy­ska­nia z jego po­mo­cą za­ufa­nia do in­sty­tu­cji eu­ro­pej­skich.

– Jak tylko Jego Świą­to­bli­wość Fran­ci­szek zo­stał wy­bra­ny, to­wa­rzysz Schulz od razu zwró­cił się do niego z za­pro­sze­niem. Mo­ty­wy są oczy­wi­ste, po­wie­dział je otwar­cie – że lu­dzie stra­ci­li za­ufa­nie do in­sty­tu­cji eu­ro­pej­skich, więc prosi pa­pie­ża o pomoc. I pa­pież tej po­mo­cy udzie­lił. (…) So­jusz le­we­go tronu z lewym oł­ta­rzem – po­wie­dział po­li­tyk KNP.

Jego zda­niem prze­mó­wie­nie, w któ­rym pa­pież ak­cen­to­wał, że brak pracy po­zba­wia ludzi god­no­ści, było ty­po­wo so­cja­li­stycz­ne. “Je­dy­ny ustrój na świe­cie, w któ­rym wszy­scy mają pracę, to jest ustrój nie­wol­ni­czy. (…) So­cja­lizm jest to ustrój nie­wol­ni­czy. Pa­pież wy­raź­nie pod­trzy­mał to i oświad­czył, że jak czło­wiek nie ma pracy (…), to wtedy nie ma god­no­ści” – oce­nił Kor­win-Mik­ke.

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/janusz-korwin-mikke-zarzuca-papiezowi-franciszkowi-sojusz-z-lewica/9mxn1
————————————————–
Taka opinia Korwin Mikkego obala moje czy innych podejrzenia mówiące jakoby był agentem Watykanu.
Wg mnie a mogę się mylić Korwin wychowany w duchu filozofii i intelektu nadal miłuje mądrowanie się ale i prawdę. Być może to jest tak, że on nie wie tego co my i opiera się na oficjalnych informacjach podawanych przez pop media.
Taką wypowiedzią Korwin nie tylko ryzykuje spadek poparcia jego partii, ale i ochłodzeniem wielu kontaktów prywatnych.
“Prawda Was wyzwoli”
ps
Przy okazji, Giertych sługa KRK straszy przelewem krwi:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Roman-Giertych-obawiam-sie-ze-w-Polsce-poleje-sie-krew,wid,17059331,wiadomosc.html?ticaid=113df4
giertych-rydzyk
System się boi. Kto wie czy to nie zasługa naszych modlitw piątkowych?

6 komentarzy

Add a Comment
 1. http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,17015583,Wykladowca_ubiera_kiecki_z_powodu_ideologii__I_slyszy_.html

  Nie popieram ataków w jego stronę, ale chyba taki przejaw wolności jest grubo przesadzony, bo mężczyzna powinien ubierać się jak mężczyzna, a nie stroić w kiecunie 🙂

 2. Piotrze bez obrazy… co z tego???? Korwin ma na celu kanalizacje i koncentracje jak największej ilości zbuntowanych ludzi. A okazuje się, że zbuntowani ludzie nie uznają papieża, zwłaszcza ostatniego. Więc Mikke wychodzi wobec ich “potrzebom” i uznaje jednego papieża za “lewicowca” :-)…. a przecież Mikke zna historii całego Rzymu, takie sprawy pisane są w książkach.

  Dla Mikkego islamista pedofil jest ok byle nie był lewicowcem bowiem do tego sprowadzają się jego poglądy.

  1. Cyryl unosisz się emocjami jak ja 2 lata temu 🙂 Poczekamy zobaczymy. Tak czy owak masz wybór: okrągły stół lub rządy Korwina. Ja mimo podejrzeń wybieram rządy Korwina, choć pewnie do nich nie dojdzie.
   Czy Ty na prawdę jesteś tak naiwny i myślisz, że w bogatych krajach nie ma masonów w rządzie?
   My obecnie mamy wybór między jednym agentem a drugim. Ja obecnie wolę Nową Prawicę.
   SWoją drogą piszesz o Korwina Islamie. On stale ostrzega, że np Niemcom grozi “Kalifat Saksnoni”.
   Nie bronię Korwina gdyż sam napisałem dosyć rzetelne teksty krytkujące go, ale my naśladowcy Jezusa musimy spoglądać uczciwie na ludzi.

 3. Korwin wykonuje nerwowe ruchy jak polscy komuniści przy wizycie Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: