Prawda w czasach ostatecznych. Chrześcijanie biblijni.

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Tożsamość Królowej Niebios

To co dotychczas napisał Alfred Palla o królowej niebios oraz ja w tekstach o przekleństwie Polaków na podstawie mojego zainteresowanie przekleństwami i demonami, H. Kubik jeszcze bardziej doprecyzował o swoje spostrzeżenia na podstawie Biblii.

 

 

Zwróćmy naszą uwagę na to, w jakim świetle Bóg widzi bałwochwalstwo. Problem jest niezwykle poważny. W Starym i Nowym Testamencie występują w wielkich ilościach ostrzeżenia przez składaniem pokłonów jakiemukolwiek obrazowi czy rzeźbie.

1 Samuela 15:23  “Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem.”

Składanie hołdów komukolwiek innemu, poza Bogiem i Jego Synem Biblia nazywa zdradą, niewiernością i wiarołomstwem. Oddawanie czci jakimkolwiek przedmiotom, obrazowi czy rzeźbie Biblia nazywa bałwochwalstwem.

Habakuka 2:18  “Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany.”

Przedmiot, przed którym człowiek się kłania czy nawet go całuje to według Biblii… bałwan.

Są to określenia niezwykle stanowcze i są ku temu bardzo poważne przyczyny, dla których sam Bóg stawia bałwochwalstwo na pierwszym miejscu – pierwsze przykazanie Boże, które jest ważniejsze od kradzieży czy mordowania bliźnich.

Bałwochwalstwo jest większym grzechem niż morderstwo.

Przyczyna jest bardzo prosta. Bóg jest jedyną osobą, której należy się nasze podziękowanie za wszystko, co posiadamy z naszym życiem włącznie.

Zwróćmy uwagę na oryginalne przykazanie Boże w niezmienionej formie od tysiącleci.

Wyjścia 20:(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł:  (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Przeanalizujmy te słowa oraz sytuację, w której zostały one wypowiedziane.

Było to zaledwie kilka tygodni, po opuszczeniu Egiptu, w którym Izraelici byli srogo prześladowani. Ich męscy potomkowie byli uśmiercani, a Mojżesz był jednym z nielicznych, którzy uratowali swe życie. Bóg ukarał zbrodniczy Egipt i zesłał nań i na jego mieszkańców 10 plag. Potem w podobnie cudowny wyprowadził ciemiężony przez Egipcjan Izrael, który został częściowo wynagrodzony za swoje straty.

Podczas owych plag Bóg upokorzył wszystkich fałszywych ‘bogów’ Egiptu, którzy przy Jego potędze okazali się strachami na wróble.

Szczytowym momentem kary na Egipcie było rozstąpienie się wód Morza Czerwonego, przejście Izraelitów po suchym łożysku morza a ścigająca ich armia egipska, z faraonem na czele, została w całości przez Boga zatopiona wodami morskimi.

W kilka tygodni po tych niezwykłych wydarzeniach Bóg wypowiedział do ocalałych Izraelitów te wzniosłe słowa.

 (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Po prostu Bóg im przypomniał, kim On jest i czego dokonał w ich obronie. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że wszystkie te niezwykłe sceny ponownie stanęły przed oczami ocalałych Izraelitów.

Jeszcze nigdy w dziejach świata nie widziano takiego aktu Boga, takiej ingerencji, na taką skalę i w tak personalny sposób!

Następnie Bóg powiedział stanowczo i otwarcie:

(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

Bóg dał do zrozumienia, że nikt nie ma prawa do odbierania Jemu chwały z Jego osobiste dzieła. Wyraźny rozkaz – nie pozwolę na oddawanie chwały komukolwiek innemu za MOJE dzieła!

Zwróćmy także uwagę na inny czynnik. Jedynie On jest Stwórcą wszystkiego. Od Niego zależy nasze życie. On nas zaopatruje w światło słoneczne, wodę, pokarm, życie i wszystko co nas otacza.

Istnieje tylko jedna, absolutnie jedna opcja względem naszego Boga.

Bóg jest dla nas wszystkim i jedynie On oraz upoważniony przez Niego poprzez swoją ofiarę Syn, Isus Chrystus są jedynymi osobami we wszechświecie, którym musimy być posłuszni oraz oddawać akt uwielbienia.

Nie wolno nam wielbić nawet aniołów!

Objawienie 19:10 I upadłem mu do nóg (anioła), by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jam współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon!

Zastanówmy się nieco. Komu podziękujemy za życie, za kolejny przeżyty dzień, za nadzieję na życie wieczne, za otrzymanego współmałżonka, za nasze dzieci, za chleb powszedni i za pokarm Słowa Bożego?

Mamy to wszystko przedstawione w modlitwie Ojcze Nasz. Jest to nasz jedyny wzór modlitwy i innego wzoru nam nie dano.

Mateusza 6:9 A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, 10 Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. 11 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, 12 I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; 13 I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; (Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków). Niech tak się stanie. 14 Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski.15 A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych.

Zwróćmy ponownie uwagę na kolejność zdań w tej modlitwie. Najpierw uświęcamy Boga, potem następują nasze prośby z prośbami o odpuszczanie naszych grzechów. Od razu widać, że spowiedź kapłanowi jest niedorzeczna. Jedynie Bóg ma moc wybaczania grzechów, a warunkiem jest to, że my najpierw wybaczamy naszym winowajcom.

Czy teraz jest oczywiste,  dlaczego Kościół chował przed nami Biblię?

Jak On się czuje, kiedy wszelkie podziękowania kierowane są do… osoby nieżyjącej, osoby czekającej na zmartwychwstanie jak miliony innych ludzi? Dlaczego zanosimy modły do osoby zmarłej, która nam niczego nigdy nie dała, nie zaopatruje nas w cokolwiek ponieważ… nie żyje i oczekuje mocy Boga do zmartwychwstania?

Wielbienie Marii jest drastycznie niesprawiedliwym i niewdzięcznym wobec Boga aktem.

Bóg, który dał nam swego Syna na ofiarę, a my beztrosko łamiemy Jego bezpośredni zakaz i w buntowniczym nieposłuszeństwie wielbimy bałwana, za którym ukrywa się jakiś ohydny demon, który niesie ze sobą same nieszczęścia, spadające na całe narody.

Owe klęski są karami za składanie modlitw i uwielbienia dla… bałwana.

Wyobraź sobie, że masz już dorosłe dzieci, w które zainwestowałeś wiele wysiłku, czasu, serca i pieniędzy, aby je wychować na uczciwych, pracowitych i szczęśliwych ludzi, ale one, zamiast tobie, dziękują za wszystko twojemu wrogiemu ci sąsiadowi, który nigdy wam w niczym nie pomógł.

Tak czuje się Bóg, kiedy człowiek pomija Go i wielbi oraz dziękuje komuś innemu za Jego dary.

Maria, matka Isusa Chrystusa nie żyje, podobnie jak jej mąż Józef i oboje oczekują zmartwychwstania

Główny dowód jest w księdze Objawienia, w której mamy wielokrotne opisy nieba, ale w żadnym z nich nie ma wzmianki o… Królowej Niebios!

Objawienie czy też Apokalipsa nie wspomina ani jednym słowem o Marii.

Czy wiesz, że Biblia nie wspomina w żadnym miejscu o zmartwychwstaniu Marii czy też wzięciu jej żywcem do nieba?

Skoro jej nie ma w niebie, któż odbiera modlitwy skierowane ku bałwochwalczemu obrazowi czy posągowi?

Ale jest jeszcze gorzej.

Biblia przedstawia nam wiele tekstów, w których Bóg kategorycznie zabrania Izraelitom czczenia Królowej Niebios. Za notoryczne łamanie tego zakazu wszyscy Izraelici ponieśli śmierć z wyroku Boga.

Za czasów króla Salomona Bóg bardzo błogosławił Izraelitom i srebro było uważane przez nich za nic. Król Salomon opływał w złoto, którego miał więcej niż potrzebował.

Cały Izrael miał niezwykłe powodzenie, ponieważ był posłuszny Bogu, który Izraelowi za posłuszeństwo błogosławił w wielkim stopniu.

Problemy Izraela rozpoczęły się od łamania prawa i od składania hołdów demonom, czyli fałszywym bogom, z Królową Niebios włącznie.

Spójrz na te wersety z Jeremiasza. Za czczenie Królowej Niebios Izrael został przez Boga ukarany  srogo, i słusznie.

Jeremiasza 7:(16) Lecz ty nie wstawiaj się za tym ludem i nie zanoś za nim błagania ani modlitwy, i nie nalegaj na mnie, gdyż cię nie wysłucham! (17) Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu? (18) Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać. (19) Czy mnie tym obrażają – mówi Pan – czy nie raczej samych siebie ku zawstydzeniu własnemu? BM (22) Gdyż nic nie powiedziałem waszym ojcom, gdy ich wyprowadzałem z ziemi egipskiej, nic też nie nakazałem im w sprawie całopaleń i ofiar krwawych, (23) Lecz tylko to przykazanie dałem im, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu, a Ja będę waszym Bogiem, wy zaś będziecie moim ludem, postępujcie całkowicie tą drogą, którą wam nakazuję, aby się wam dobrze działo! (24) Lecz oni nie usłuchali i nie nakłonili swojego ucha, ale postępowali według skłonności i uporu swojego złego serca i odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. BM

Karą za czczenie Królowej Niebios przez Izraelitów było doszczętne zburzenie Jerozolimy i rozproszenie Izraelitów po świecie. Ale zanim Bóg zdecydował się na taką karę, wysyłał proroków z ostrzeżeniami przez całe 23 lata!

Izraelici świadomie odrzucili Boga oraz jego opiekę i dobrobyt i wybrali… śmierć.

Kościół Katolicki to największy wróg Biblii, który od samego początku swego istnienia karał śmiercią każdego, kto ośmielił się nawet do niej zajrzeć. Wiemy, co oznacza słowo – inkwizycja.

Przez ponad 600 lat Rzym wymordował ponad 50 mln ludzi za to, że czytano Biblię i odmawiano porzucenia wielbienia Boga i Jego Syna.

Czy cokolwiek w tej postawie Kościoła się zmieniło?

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że Inkwizycja nadal trwa i jej ostatnim wyczynem była wojna na Bałkanach, gdzie zginęło w obozach koncentracyjnych, często w straszliwych torturach ponad 700 000 Serbów. Media pro watykańskie liczbę tę bardzo zaniżają, podobnie jak milczą w kwestii mordów i nieludzkich tortur Serbów podczas II Wojny Światowej.

Obejrzyj te dwa filmy.

https://www.youtube.com/watch?v=7hXwFr92mXU

https://www.youtube.com/watch?v=vMSq4iY7Jr8

Organizacją nadzorującą nowoczesną Inkwizycję jest morderczy Zakon Jezuitów. W linku jest tekst ich bluźnierczej przysięgi, którą składał także obecny papież Franciszek!

Przyczyna jest oczywista.

Wystarczy zacząć czytać Biblię aby natychmiast zauważyć, że w Biblii nie ma niemal nic z tych rzeczy, które widzi się w kościołach.

Mało tego – Biblia ujawnia nam, że Eucharystia czyli msze, stan kapłański oraz kościelne bałwochwalstwo jest kategorycznie zabronione. Nikt z uczni Isusa nie był księdzem i nie nosił sutanny, nie odprawiano mszy i nie było spowiedzi. Apostoł Piotr był żonaty a Maria, matka Chrystusa miała kilkoro dzieci.

Juda i Jakub, pisarze biblijni to synowie Marii i Józefa, bracia Chrystusa!

Większość z nas zapomina, że Watykan wysłał na Polskę i Polaków Zakon Krzyżacki, wsparty najświetniejszymi rycerzami całej Europy. Pełna nazwa Zakonu – Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wojska polskie i litewskie pod berłem Jagiełły odniosły niezwykłe zwycięstwo nad bałwochwalczym Zakonem z ramienia bałwochwalczego kościoła. Detale w linku – Dlaczego Watykan nienawidzi Polskę i Polaków?

Czy oddanie się Zakonu Krzyżackiego pod opiekę Najświętszej Maryi Panny pomogło Zakonowi w czymkolwiek? Przypadek?

Z czasem rola Polski się odwróciła. Po przyjęciu Marii zaczęły się coraz większe problemy w Polsce i nie tylko.

Królowa Niebios przyczyną olbrzymich nieszczęść

Niemal wszystkie kraje wielbiące Królową Niebios oraz uprawiające maryjne bałwochwalstwo cierpiały i cierpią nadal z rąk wrogów Boga. Dlaczego?

Ponieważ… prosi o pomoc zmarłą osobę odrzucając tym samym żywego i miłosiernego Boga.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Jeżeli prośby o pomoc są zanoszone do Marii, nie spodziewajmy się pomocy Boga!

Oto lista nieszczęść, z których Królowa Niebios nie była w stanie nas wybawić czy ochronić.

Król polski, Jan II Kazimierz ogłosił Marię Królową Polski w roku 1655 i od tego momentu Polska doświadczyła wiele klęsk, jak trzy rozbiory, dwie wojny światowe oraz prześladowali kraj zbrodniarze hitlerowscy, syjonistyczni, oraz siepacze UB za czasów Stalina.

Zwróćmy uwagę na rezultaty porozumienia podpisanego pomiędzy Lechem Wałęsą a ówczesnymi władzami Polski. Wałęsa podpisywał owo porozumienie długopisem z obrazem Królowej Polski.

Rzekome zwycięstwo nad komunizmem pod ścisłą opieką bohatera narodowego z Matką Boską w klapie marynarki, Lecha Wałęsy, oraz przy czynnym poparciu największego Polaka, także gorącego wielbiciela Królowej Polski, Jana Pawła II, i w rezultacie mamy obecną beznadziejną sytuację naszej ojczyzny, w której nawet rząd nie składa się z Polaków.

Nie polskie, niesprawiedliwe i zbrodnicze rządy, zbrodniarze formatu – Jaruzelski – nigdy nie zostali ukarani a gospodarka jest niemal zupełnie zniszczona i rozkradziona. Polskę prześladują syjonistyczno/watykańscy lichwiarze, a miliony Polaków uciekają od rządów Królowej Polski do Anglii, Australii, USA czy innych krajów, gdzie… takie skrajne bałwochwalstwo nie istnieje i Polakom nadal żyje się tam znacznie lepiej niż w kraju pod berłem rzekomej Królowej Polski.

Przypadek?

Spójrzmy nieco poza naszą wschodnią granicę. Rosja i kraje satelitarne wielbią Madonnę i jej ikony. Wszystkie te kraje najbardziej ucierpiały podczas II Wojny Światowej a Rosja poniosła straszliwe straty z rąk syjonistów podczas Rewolucji Październikowej. Wyrżnięto rodzinę carską, wymordowano kwiat kultury rosyjskiej w takim stopniu, że Rosja nie mogła się podźwignąć przez kilkadziesiąt lat.  Serbia prawosławna ucierpiała w obu wojnach światowych oraz po II Wojnie Światowej. Grecja jest także pasmem ucisków i nieszczęść.

Niemal cała Europa z Niemcami włącznie ucierpiała podczas obu wojen światowych, poza…. Anglią oraz USA.

Meksyk, znane państwo katolickie, znane także z braku przemysłu, obfitości wielkich mafii i życia przeciętnych ludzi na granicy skrajnego ubóstwa. Inne kraje katolickie, jak Brazylia, Argentyna i Chile.

Brazylia . Rządy demokratyczne trzykrotnie były zastępowane przez dyktatury: w latach 1930-1934 i 1937-1945 rządził Getúlio Vargas, a w latach 1964-1985 szereg generałów wyłanianych przez junty wojskowe.

Argentyna. W XX wieku miały miejsce liczne wojskowe zamachy stanu, permanentny kryzys polityczny i gospodarczy. Ważnym okresem były rządy prezydenta Juana Peróna. Po krwawych rządach junty w latach 1976-1982, skompromitowanej przegraną wojną z Wielką Brytanią o sporne Falklandy (wojna o Falklandy-Malwiny) w 1983 r. przywrócono demokrację i przestrzeganie praw człowieka (prezydent Raúl Alfonsín).

W jednym z puchów wojskowych w Argentynie brał udział obecny papież Franciszek, skazany na dożywocie przez itccs.org za zbrodnie przeciwko ludzkości oraz mordy rytualne na dzieciach.

Sprawdź także Chile, kolejny kraj pod ‘troskliwą opieką’ Królowej Niebios.

Oczywiście Wikipedia – pro syjonistyczno/watykański portal dezinformacyjny podaje jedynie informacje pod określonym i zakłamanym punktem widzenia, ale nawet z takich źródeł można wyłuskać wiele prawdy i już wyłania się pewien obraz, który ukazuje nam bezradność… Królowej Niebios!

Jaskrawym kontrastem są państwa – Anglia i USA, kraje, w których Chrześcijaństwo nie praktykuje ani bałwochwalstwa ani nie wielbi Królowej Niebios, tak charakterystyczne dla krajów słowiańskich i latino amerykańskich.

Kto działa na szkodę Chrześcijaństwa?

Watykan w pośredni i bezpośredni sposób oraz związane z nim siły demoniczne, które wraz z masonerią i syjonistami sprawują władzę nad światem wraz kolejnymi papieżami, oraz tzw. czarnymi papieżami, czyli generałami zakonu Jezuitów.

Wszystkie wojny były i są nadal organizowane przez owe grupy wrogów Boga i ludzkości a Unia Europejska jest bezpośrednim tworem Watykanu, która przynosi Grecji, Hiszpanii i Portugalii kolejne nieszczęścia. Królowa Niebios ponownie jest bezsilna!

Owe nieszczęścia to nie kara Boga! To brak Jego opieki i pomocy, o którą Go nie proszono!

Dlaczego nas tak nienawidzą?

Mamy dwie grupy ludzi, nienawidzących Boga, Chrystusa, Prawdy, Biblii i Chrześcijaństwa.

Pierwsza grupa to Islam. Główną przyczyną jest… chrześcijańskie bałwochwalstwo, za które mordują oni Chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Ponownie, zdecydowana większość ofiar to albo katolicy, albo kościoły prawosławne – obie główne grupy charakteryzują się bałwochwalstwem na cześć… Królowej Niebios.

Druga grupa – syjonizm. Także główną przyczyną jest bałwochwalstwo Chrześcijan katolickich i prawosławnych. Obie grupy z zawziętością szatańską zieją nienawiścią do bałwochwalstwa Chrześcijan.

Niemniej istnieje główna przyczyna, o której bardzo rzadko się mówi czy pisze.

Tak Islam jak i Syjonizm to religie czczące… Lucyfera, czyli nasienie węża.

Sprawdź dowody. Islam i Syjonizm.

Obie religie są kontrolowane przez Watykan, który jest także na wskroś lucyferiański. Obie religie są narzędziem Watykanu do walki przeciwko Bogu.

Na ziemi toczy się zacięta wojna, która bierze początek z ogrodu Eden. Bóg ową wojnę zapowiedział w taki sposób.

Rodzaju 3:15 I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

Historia rodzaju ludzkiego to historia owej nieprzyjaźni i walki. Inni nazywają to walki dobra ze złem. Sprawdź tożsamość nasienia węża. Nasienie węża. Owe trzy grupy nienawidzące Boga to nasienie węża, które dąży stale do anihilacji ludzi wiernych Bogu, którego nasienie węża nienawidzi.

Schemat działania jest perfidny i prosty

Watykan w kwestiach duchowych oferuje nam Królową Niebios a dwaj pozostali dokonują rzezi. Sataniści doskonale wiedzą, że Bóg zawsze chroni swój lud, czyli Izrael, ale warunkiem tej ochrony jest posłuszeństwo wobec Bożych przykazań.

W jaki sposób można to zepsuć?

Spowodować drastyczne nieposłuszeństwo ludu Bożego względem Boga i Jego Prawa.

W tym właśnie celu powstał Kościół Katolicki.

Celem było Kościoła było wplątanie ludu Bożego w działalność sprzeczną z Bożymi przykazaniami. Papiestwo podało się za następcę Boga, ukryło przez ludźmi Biblię i najważniejsze przykazanie – o zakazie jakiekolwiek formy bałwochwalstwa oraz o kategorycznym zakazie wielbienia jakiejkolwiek istoty, poza Bogiem z 10-ciu Przykazań Bożych… usunięto!

Sataniści doskonale widzieli, że bałwochwalstwo i wielbienie innych ‘bogów’ powstrzyma skutecznie jakąkolwiek ochronę Boga.

Mamy więc olbrzymią ilość dowodów na to, że kraje oddające się bałwochwalstwu a zwłaszcza czczeniu Królowej Niebios czy innych świętych cierpiały oraz nadal bardzo cierpią wszelkiego rodzaju nieszczęścia, które nie tyle są karą Boga, ale są one wynikiem cofnięcia Bożej opieki i błogosławieństwa. Siły szatana mają otwartą drogę do rzezi niewinnych ludzi, jak to miało głównie miejsce w krajach słowiańskich, podczas Rewolucji Październikowej oraz obu wojen światowych.

Dlaczego USA i Anglia najmniej ucierpiały podczas tych rzezi?

Brak masowego bałwochwalstwa! Oba kraje nie są krajami katolickimi i nie ma w nich masowego wielbienia Królowej Niebios ani masowego bałwochwalstwa. USA to w większości emigranci z Anglii i katolicyzm nie jest główną religią Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. Podobnie jest z Australią i z Nową Zelandią! W żadnym z tych krajów nie ma masowego bałwochwalstwa.

Bóg nadal chroni swoją dziatwę, ale Jego cierpliwość niedługo się skończy.

Kraje Zachodu, aczkolwiek wolne od bałwochwalstwa, uwikłane są w skrajny materializm, kult seksu, w mediach i życiu socjalnym, aprobata homoseksualizmu, i co najgorsze, zaprzedanie się wszystkich chrześcijańskich religii w watykańską Ekumenę.

To właśnie spowodowało masowy napływ Muzułmanów do tych państw, ponieważ Bóg cofa swoją dotychczasową ochronę. Słowianie i Anglosasi zaczynają jazdę na tym samym wózku.

Docelowym miejscem dla wszystkich Chrześcijan jest… Wielki Ucisk, czyli bolesne zmiażdżenie pięty Chrześcijaństwa.

Zwróćmy uwagę na to, że Europa z Rosją, Anglia i USA to kraje o białej populacji. Zdecydowana większość tych ludzi to… Izraelici, potomkowie 10 pokoleń starożytnego Izraela, który właśnie za bałwochwalstwo i czczenie Królowie Niebios został ukarany wygnaniem z Ziemi Obiecanej. Wiele dowodów i detali w linku – Odnaleziono zaginione 10 pokoleń Izraela!

Nowy dowód biblijny, nie podany jeszcze w cytowanym artykule.

Objawienie 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, 5 Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

Ludu mój – czyli ludu Boga, Narodzie Wybrany, Izraelu, który znajduje się właśnie w Babilonie Wielkim i czci Królową Niebios!

Czy istnieje jakaś szansa, że ów lud, który powinien wyjść z Babilonu to współcześni Żydzi?

Absolutnie nie, ponieważ Żydzi z reguły nie są katolikami. Owszem, część księży czy nawet papieże bywali Żydami, ale to nie jest lud Boży. Lud Boży w Babilonie to rzekomo zaginiony Izrael, miliony ludzi uprawiających masowe babilońskie bałwochwalstwo. Z powodu owego bałwochwalstwa oraz uczestnictwa w czarach mszy, Bóg ostrzega swój lud, aby nie uczestniczyli w tych zbrodniach Babilonu.

Co jest szczególnie ciekawe, to niezwykłe proroctwo wypowiedziane przez Jakuba, czyli Izraela.

Rodzaju 48:19 Ale ojciec jego wzbraniał się i rzekł: Wiem, synu mój, wiem; także on stanie się ludem i on będzie wielki, lecz młodszy brat jego będzie większy od niego, a z potomstwa jego wyjdzie mnóstwo ludów. 20 Błogosławił im więc w owym dniu tymi słowy: Kto w Izraelu będzie błogosławił, niech mówi: Niech Bóg uczyni cię takim, jak Efraim i Manasses. Tak wyróżnił Efraima przed Manassesem. 21 Potem rzekł Izrael do Józefa: Oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych.

Istnieje wiele dowód historycznych oraz cennych dokumentów wskazujących na to, że Anglia to potomkowie Manassesa a USA to potomkowie Efraima! Biblijne proroctwa często spełniają się dwukrotnie i najwyraźniej możemy się spodziewać wielu mieszkańców USA i Anglii powróci do ziemi swych ojców.

Owo proroctwo ukazuje nam niezwykłą przenikliwość Boga, który widział ową przyszłość już wtedy i wtedy zapowiedział swoje błogosławieństwa dla obu potomków Józefa.

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że oba państwa rządzą od lat całym światem. Jest to Boże błogosławieństwo zapowiedziane w powyższych wersetach niemal przez pięciu tysiącami lat! Bóg wiedział, ze potomkowie Józefa nie zbrukają się kultem Królowej Niebios i nie będą wielbić obrazów oraz posągów w jakiekolwiek bałwochwalczej formie.

Poza USA/Anglią mamy miliony bałwochwalców i wielbicieli Królowej Niebios. Widzimy także wyraźnie brak jakiegokolwiek błogosławieństwa Bożego na owym nieposłusznymi Bogu, niewdzięcznymi potomkami starożytnych Izraelitów.

Jakiż nas czeka los, skoro Bóg nam w niczym nie błogosławi?

Czy krzyż oraz krucyfiks to także bałwochwalstwo?

Nie ma najmniejszej wątpliwości.

Wyjścia 20:(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. (BM)

Przykazania to nie są sugestie – to jest Prawo – i w tym przypadku owo Prawo nie pozwala na czynienie czegokolwiek, co mogłoby uchodzić za obiekt uwielbienia.

Tego zakazu nie można w żaden sposób obejść. Krzyż i krucyfiks są bałwanami kategorycznie zabronionymi przez Boga ponieważ jest im oddawana cześć należna tylko Bogu!.

Owszem, narysowany znak krzyża można by przedyskutować, ponieważ jest to znak mogący oznaczać Chrześcijaństwo. Ale osobiście nie ryzykowałbym nawet tego wyjaśnienia, ponieważ znak krzyża jest znakiem śmierci naszego Zbawiciela, Chrystusa. Problem polega na tym, że Kościół w oczywisty sposób wielbi i tryumfuje z powodu Jego śmierci a o zmartwychwstaniu niewiele się mówi.

Kościół nie celebruje zwycięstwa Mesjasza!

Podczas tzw. Wielkanocy Rzym oficjalnie chociaż po łacinie wielbi Lucyfera! Sprawdź!!! Watykan wielbi Lucyfera – film! Robi się to co roku, pomimo publicznego ujawniania tego szatańskiego rytuału. Tak wygląda celebrowanie zmartwychwstania. Kościół skupia się na drodze krzyżowej oraz na święceniu jajek i kiełbasek.

Nie są to teorie spiskowe czy insynuacje ale są to doskonale udokumentowane wydarzenia i rytuały. Brak wiedzy w tym temacie powoduje to, że naiwni ludzie, zamiast sprawdzić w swoich Bibliach, czego nauczał Chrystus, wolą posłuchać kazania, ponieważ kapłani bardzo rzadko dotykają ludzkich sumień. Przyczyną jest obawa przed zmniejszającą się frekwencją na mszach i oczywiście znacznie mniejszych datków na tacę.

Są także wyjątki, wspaniali księża, którzy… potwierdzają ową regułę. Często się mówi – znałem jednego przyzwoitego księdza. Daje to nam obraz pozostałych księży.

Warto jest także wspomnieć o tym, że żegnanie się, oczywiście krzyżem jest także efektem wprowadzania nas w błąd. Proszę sprawdzić to zdjęcie.

Setki milionów oszukanych katolików żegna się kreśląc na swoich ciałach odwrócony do góry nogami szatański krzyż, nie zdając sobie z tego sprawy! Więcej detali w linku – Wielbienie krzyża.

Watykan i Islam – dziwna symbioza

Watykan uważa, że powinien traktować Muzułmanów jak braci w wierze i nie ukrywa swych powiązań z Islamem. Sporo materiału na temat Islamu w linku – Chrislam.

Islam jest otwarcie anty chrześcijańską religią, której celem jest zaprowadzenie Islamu i szariatu na całym globie oraz konwersję lub wymordowanie wszelkiej opozycji.

Władze i kler doskonale zdają sobie z tego sprawę!

Ale papieże to zupełnie ignorują zachodząc do meczetów i zapraszając Muzułmanów do kościołów. Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który wszedł do meczetu. Co jest szczególnie interesujące,

Chrześcijanie mordowani w Iraku przez ISIS to… wielbiciele Królowej Niebios!  Czy nie dziwi nas nazwa – ISIS? TGo przecież jedno z wielu imion Królowej Niebios, która rozpoczęła swoją krucjatę jako Smemiramis, potem była Astarte, Królowa Niebios, Artemida Efeska i w końcu stała się Czarną Madonną czy też Matką Boską.

Lista kościołów w Bagdadzie, rolę główną grają czciciele Królowej Niebios. [EN]

Co jest niezwykle interesujące, Maria pełni wielka rolę w Islamie i cały 19 rozdział Koranu jest właśnie jej poświęcony. Koran mówi o niej w 34 miejscach. Jest ona wywyższona ponad Chrystusa, podobnie jak w KRK. W Jerozolimie jest grobowiec Marii oraz kościół.

Jej cudowne pojawienia się są także częste w krajach islamskich.

Ostatnio pojawiła się w Egipcie w roku 2009 – wiele zdjęć. W USA objawienia Marii było w każdym stanie USA!

Według książki Jamesa Tetlowa – Queen of Muslims, Queen of all (Królowa Muzułmanów, królową wszystkich) [EN] Maria próbuje połączyć wszystkie religie w… Ekumenę. Najwyraźniej jest to demon ukazujący się jako Królowa Niebios.  Jest on źródłem wielu nieszczęść związanych z Królową Niebios, szatańską Ekumeną oraz planem NWO. Ekumena została podpisana 26 Czerwca 2000 roku.

Widać wyraźnie, że działania Watykanu dąży do zjednoczenia wszystkich religii oraz do NWO.

To także wyjaśnia, dlaczego Watykan dąży do ustanowienia Jerozolimy jako stolicy świata NWO. Dąży do tego od czasu swego istnienia. Dlaczego?

Ponieważ Biblia zapowiada nowe Jeruzalem z którego wyłoni się Królestwo Boże.

Szatan pragnie to skopiować, ponieważ zawsze pragnął wielbienia jako bóg i faktycznie jest obecnie wielbiony jako Królowa Niebios przez katolików i muzułmanów. Jest jedna różnica pomiędzy tymi grupami. Muzułmanie nie wielbią obrazów czy posągów Marii. Są więc wolni od bałwochwalstwa i dlatego nienawidzą Chrześcijan jako bałwochwalców. Szatanowi jest łatwo ich przekonać, aby mordowali bałwochwalców, co z ochotą i radością robią.

Czy istnieje wyście z tej sytuacji?

Mamy więc wiele dowodów na to, że wielbienie Marii jest totalnie sprzeczne z Biblią. Wiemy także, że nie jest ona w niebie, ponieważ Biblia niczym nie wskazuje na jej obecność w jakimkolwiek opisie nieba. Nie jest ona także ‘zawsze dziewicą’ ponieważ miała ona inne dzieci z mężem, Józefem.

Jeżeli wierni w rzeczywistości nie zwracają się do Marii, do kogo więc się zwracają? Któż ich wynagradza i karze?

Nie można powiedzieć, że modlący się do Marii nigdy niczego nie uzyskiwali.

W jednych przypadkach były to czyste zbiegi okoliczności, ale nie możemy wykluczyć konkretnej pomocy udzielonej konkretnym osobom.

Pomoc modlących się do Marii jest jedynie tymczasowa, podobnie jak pomoc demonów dla satanistów.

Głównym celem szatana i demonów jest anihilacja Chrześcijaństwa rękami Boga – właśnie za bałwochwalstwo i wielbienie kogokolwiek innego poza samym Bogiem.

Dlatego w przypadkach wielkich problemów jak wojny czy inne wielkie nieszczęścia, Bóg nigdy nie odpowiada na modlitwy, które nie są kierowane do Niego!

Zwłaszcza, że owe modlitwy nie tylko kierowane są do innej osoby, ale także towarzyszy im bałwochwalstwo, kategorycznie zabronione przez Boga.

Widać wyraźnie, ze narasta coraz bardziej ucisk na Chrześcijaństwo na całym świecie. Wrogami są rządy, media, banki oraz Watykan, który rządzi tym światem, czyli NASIENIE WĘŻA.

Szczera modlitwa do Boga o pomoc i szczere przeprosiny za łamanie Jego przykazań mogą wiele pomóc. Ale chcąc być wysłuchani MUSIMY usunąć z naszego otoczenia wszelkie przedmioty dotychczas wielbione, z krzyżami włącznie i po oczyszczeniu się z bałwochwalstwa pomódlmy się w taki mniej więcej sposób.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię twoje, Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,  I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie.

Nie używajmy słowa Amen! Wyjaśnienie w linku – Amen-Ra.

Zwróćmy szczególną uwagę na poniższe obietnice Boga.

Ezechiela 20:(32) I na pewno nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych ziem, służąc drzewu i kamieniowi. (33) Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – zaiste będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości. (34) I wyprowadzę was spośród ludów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wyciągniętym, i wylewem zapalczywości. (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz; (36) Jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował – mówi Wszechmocny Pan. (37) I każę wam przejść pod rózgą, i dokładnie was przeliczę. (38) Ale wyłączę spośród was opornych i odstępców; wyprowadzę ich z ziemi, w której byli przychodniami, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan. (39) Lecz wy, domu izraelski – tak mówi Wszechmocny Pan – idźcie i służcie, każdy z was, swoim bałwanom! Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami. (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej – mówi Wszechmocny Pan – tam służyć mi będzie cały dom izraelski, wszyscy, którzy są w kraju. Tam przyjmę ich łaskawie i tam będę żądał od was danin i pierwocin waszych darów wraz ze wszystkimi świętymi darami. (41) Przyjmę was łaskawie jako przyjemnie woniejącą ofiarę, gdy was wyprowadzę spośród ludów i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni; i dowiodę na was mojej świętości na oczach narodów. (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy zaprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, którą przysiągłem dać waszym ojcom. (43) I tam przypomnicie sobie swoje postępowanie i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i poczujecie wstręt do siebie z powodu wszystkich swoich złych czynów, które popełniliście. (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy postąpię z wami przez wzgląd na moje imię, nie według waszego złego postępowania i według waszych przewrotnych czynów, domu izraelski – mówi Wszechmocny Pan.

Zwłaszcza zdanie podkreślone na czerwono. Bóg nas zapewnia, że działając na naszą korzyść dowiedzie swej świętości na innych narodach. Tekst ten mówi wyraźnie o cudownym ocaleniu ludu Bożego, sprowadzeniu go  z narodów na miejsce pustynne, podobnie jak za czasów Mojżesza i wyjścia z Egiptu. Na tym miejscu Bóg wyłączy odstępców i opornych. Pozostawanie w bałwochwalstwie z pewnością pozbawi wielu zbawienia, ale w tej chwili wielu z nas ma jeszcze czas na pozytywną zmianę.

Zwrócimy uwagę na poniższy werset.

Objawienie 3:10 Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. (Przekład Dosłowny NT)

Ten werset wskazuje na wiernych sług Chrystusa, którzy zostaną zachowani od wielkiej próby, jaka przyjdzie na świat. Sprawdziłem wszelkie dostępne dla mnie przekłady z testem greckim włącznie i Biblia Warszawska nie tłumaczy tego kluczowego wersetu prawidłowo.

Isus Chrystus podaje nam, że jeżeli będziemy zachowywać Jego naukę o Jego wytrwałości – chodzi z pewnością o Jego ofiarną śmierć i determinację zbawienia ludzkości – On zachowa część z nas od godziny próby, która nastanie na całym świecie.

Czyli Isus Chrystus jest wytrwały w budowaniu Królestwa Bożego. Nauka o Jego wytrwałości może uchronić nas od godziny próby!

W ten sposób nie będziemy już więcej poddani próbie i otrzymamy Jego specjalną ochronę. To koresponduje z proroctwem 12 rozdziału, kiedy…

Objawienie 12:14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża.

Niewiasta ta to Izrael, złożony z Chrześcijan i Judejczyków. (Nie mylić z Żydami!) Więcej detali na temat owej niewiasty z Objawienia w temacie o porwaniu. Porwanie.

Powyższy werset w pełni potwierdza obietnice Boga z wersetów z Ezechiela, cytowanych wcześniej.

Zwracając się w powyższej modlitwie do Boga mamy olbrzymie szanse na uniknięcie tego, co nastanie wkrótce na Ziemi.

Jest to dla nas wielka szansa. Wykorzystajmy ją i powróćmy do naszego Stworzyciela, Ojca i Syna porzucając tym samym Królową Niebios i wszelkie bałwochwalstwo.

Niech tak się stanie!

Wszystkie bałwany czeka taki koniec.

Napisano:  31 Sierpnia 2014 http://www.zbawienie.com/krolowa-niebios.htm

 

 

Mój wniosek: dokonajmy reformacji w tym kraju. Módlmy się o zmianę władz. Informujmy znajomych o kłamstwach tego świata. I pamiętajmy o jednym “bojaźliwi nie odziedziczą królestwa niebieskiego”.

Updated: 31 sierpnia 2014 — 14:45

26 komentarzy

Add a Comment
 1. Znakomity artykuł HK przedstawiający spojrzenie biblijne i historyczne wraz z konsekwencjami wiary w katolickie bałwany. Jest to zaprzeczenie tez ekumenii, że bogu jest wszystko jedno w co wierzymy. Henryk tutaj wskazuje na to, że syjonizm jest jednak kontrolowany przez Watykan przypuszczam, że po to by na samym końcu czasów go zniszczyć. Blog Henryka był jednym z pierwszych które czytałem i byłem zdumiony jak wyglądają powiązania religii Watykanu z całą polityką światową nwo???

 2. Chwała i Cześć Bogu Ojcu i Królowi naszemu Isusowi Chrystusowi za takich ludzi którzy piszą takie artykuły. Wierzę że Bóg Ojciec nas uświadamia właśnie w ten sposób i robi to za Waszym pośrednictwem. Już od dawna nie uprawiam bałwochwalstwa i czytając Wasze artykuły widzę, że robię słusznie.
  Niech Bóg Wam błogosławi za pracę którą wykonujecie.
  Niech tak się stanie.

 3. Nie przeczytałem nawet 1/3 tego a mówię wierze 🙂

 4. Napisał do mnie mój stały czytelnik Godziniarz taki ciekawy komentarz do tego tekstu:

  “1. Henryk pisze, że USA i Anglia najmniej ucierpiały w wojnie itd….. bo tam jest najmniej kultu krolowej niebios.
  A czy nie jest przecież tak , że USA i Anglia to dwa kraje gdzie jest najbardziej promowany okultyzm ? Gdzie swoją działalność zapoczątkowali masoni , iluminaci itd… gdzie jest największa liczba przestępstw , mordów rytualnych dzieci i ogólnie mówiąc jest to kolebka okultyzmu ? To kto zasługuje na klątwe bardziej ? Polacy , którzy są nie świadomi pewnych rzeczy ale gdzie zawsze byliśmy krajem chrześcijańskim czy USA i Anglia skąd pochodzi światowe zdziczenie?
  Mozna powiedzieć , że USA i Anglia najmniej ucierpiały albowiem sa pod ochronną potężnych złych istot duchowych, jest to centrum dowodzenia demonów i zawsze przez te zwierzchności kraje chrześcijańskie będą atakowane i uciskane aby wyplemić całkowicie w tych narodach pamięć o Bogu i aby wprowadzić ich w całkowite zaćmienie duchowe .
  Więc to o czym piszę Henryk to kompletny nonsens to znowu teorię i domniemania.

  2. Henryk twierdzi , że niewiasta to chrześcijanie z których wyjdzie 144.000 i że będzie cudownie chroniona przez 3,5 roku.
  Zobacz jak to kłóci się z podstawowym fundamentem o którym głosili zarówno prorocy jak i apostołowie.
  a) Biblia mówi, że nastapi pochwycenie prawdziwych chrześcijan i zostaną oni zabrani na obłoki. Czyli juz to nie może być niewiasta bo niewiasta ma pozostać przez cały okres wielkiego ucisku.
  b) Po pochwyceniu Bóg wylewa swój gniew na świat. I co sie dzieje pózniej. Na niewiastę czyli dzisiejszy Izrael ( bo niewiasta zawsze była przedstawiana jako Izrael ) Bóg wylewa ducha łaski ” I ujrzą znak syna człowieczego na Niebie ” Tak mówił Jezus a Zahariasz mówi ” I zobaczą tego którego przebodli i będą płakać jak sie płacze nad pierworodnym”. Kto przebił naszego Pana – no właśnie żydzi. Na nich zostanie wylany duch łaski i sie nawrócą.
  c) Dalej Biblia piszę , że ta niewiasta porodzi chłopczyka czyli 144.000 . Bardzo ładnie to wyjaśnia jak Jan opisuje tą liczbe osób utażsamiając ją własnie z Izraelem a nie z poganami czy chrześcijanami bo chrzesciajanie sa nazywani swiętymi w Biblii.
  Ta Grupa zostaje zabrana do nieba jako pierwociny. Spójrz na ten fakt skoro my pierwsi zostaniemy pochwyceni to dlaczego 144.000 sa nazwani pierwocinami skoro zostaja pochwyceni po raz drugi w połowie wielkiego ucisku? A no właśnie dlatego , że są oni pierwocinami z narodu wybranego czyli Izraela.
  d ) Dalej zahariasz opisuje , że Pan zstąpi na górę Syjon a ta góra rozstąpi sie na dwoje powstanie dolina przez która nawróceni żydzi będą uciekać bo tam Pan ich schroni .
  e ) gdy szatan zobaczy , że Pan cudownie chroni swój lud szatan będzie przesladował resztę z jej potomstwa czyli tych żydów , którzy jeszcze będą sie nawracać ale będa musieli byc wypróbowani oraz tych co strzegą przykazań Jezusowych. Czyli po pochwyceniu również poganie będą się nawracać i nie będą przyjmować znamienia bestii tj ta wielka rzesza , która wychodzi z wielkiego ucisku.
  f ) Potem Biblia mówi , że wyjdą trzy duchy nieczyste , które zwiodą władców ziemi Goga i Magoga i zgromadzi ich na wielką bitwę Armagedomu. Izajasz piszę o tym wydarzeniu, że w dniach ostatnich wyruszy przeciwko Izraelowi Gog z Magog zarządca Meszek i Tubal czyli kto ? A no są to tereny dzisiejszej Turcji i terenów na północ od Izraela . Moim zdaniem będzie to Państwo Islamskie, które bardzo mocno się rozrosnie na całą Persję i przywróci odrodzone Państwo Ottomańskie i bedzie to 8 król.
  Dalej Izajasz mówi , ze wyruszą na niego wojska z najdalszej Północy ( wojska Rosz ) może tu chodzić o Rosję. I co wtedy sie stanie.
  Powróci Pan a z nim wszyscy święci na wojnę armagedonu i Bóg pokqaże swą wielkość i chwałe na tych narodach ratując żydów z rąk antychrysta.
  Wtedy żydzi odziedziczą ziemię obiecaną i spełnią się wszystkie obietnice , które Bóg obiecał Abrahamowi. A poganie poznają , że jest jeden prawdziwy Bóg i ziemia napełni sie poznaniem Pana.

  Takie są podstawy Biblii

  3. Mówiąc , że żydzi nie są narodem wybranym występuje się przeciwko samemu Bogu. A pamiętaj , że Bóg powiedział , że w owych dniach Bóg uczyni ciężki kamień z Izraela i kazdy kto będzie chciał go ruszyć mocno się pokaleczy.

  Zobacz do czego prowadzą teorię ludzi , którzy nie posiadają Ducha Bożego tylko próbują na swój sposób interpretować Biblię i jak coś im nie pasuje do wyrzucają z kanonu to co nie wygodne. Prowadzi to do odstępstwa . biblia równiez o tym mówi gdzie jest mowa , że ludzie w dniach ostatnich nie będą mogli znieść czystej drogi prawdy i nabiąrą sobie nauczycieli , którzy będa im łechtać uszy.

  Jestem przerażony gdy czytam komentarze ludzi pod artykułami Henryka albowiem to dowodzi , że nastało i dalej postepuje wielkie odstępstwo aby jak to mozliwe zwieść nawet świętych i wybranych

  1. i moja odpowiedź:

   “”A czy nie jest przecież tak , że USA i Anglia to dwa kraje gdzie jest najbardziej promowany okultyzm”

   Okultyzm jest wszędzie. W Polsce także i to jest bardzo widoczne

   ” Henryk twierdzi , że niewiasta to chrześcijanie z których wyjdzie 144.000 ”

   chyba nikt nie ma pewności co do identyfikacji tej grupy. Ja uważam, że albo to b ędą ludzie za całego świata, różnej rsy Izraeilic, albo faktycznie tylko Żydzi.

   “Moim zdaniem będzie to Państwo Islamskie, które bardzo mocno się rozrosnie na całą Persję i przywróci odrodzone Państwo Ottomańskie i bedzie to 8 król.”

   zgadzam się , tak o tym napisałem w tekście o bestii

   “Mówiąc , że żydzi nie są narodem wybranym występuje się przeciwko samemu Bogu.”

   wracam do starego sporu. Nie Żydzi sa narodem wybranym a Izrael. Izrael nie jest tożsamy z Żydami. Jednakże “zbawienie wzięło się od Żydów” a antysemityzm nie jest po myśli Bożej.

 5. Oczywiście są różnice w rozumieniu szczegółów np liczba 144 000 jest symboliczna
  nie można wyrzucać ksiąg z kanonu i jest to błąd HK
  demony działają na całym świecie ale w okresie kiedy protestanci głosili Ewangelię było w Polsce lepiej duchowo i materialnie
  Myślę że Henryk częściowo ma jeszcze poglądy od Świadków Jehowy i dlatego należy porównywać różne fragmenty Biblii bo ona tłumaczy się sama
  godziniarz ma dużo racji

 6. odpowiedzmy sobie na pytanie kto jest narodem wybranym prawdziwym żydem ?
  Zydem jest każdy, który utożsamia się z Izraelem i przechodzi na Judaizm. Nawet poganin, który nawraca sie na Judaizm zostaje prozelitą i jest zaliczany do prawdziwego Izraela. Prawdziwym Izraelem nie mogą byc zatem europejczycy , którzy utożsamiają się z chrześcijanami.
  A więc dzisiejsi zydzi utożsamiają się z Izraelem oraz przyjeli Judaizm co czyni ich prawdziwym Izraelem czyli narodem wybranym. Z resztą jest to po częsci również spełnieniem proroctwa z testamentu Jakuba. Dzisiejsi żydzi są potomkami judejczyków i efraima a Jakub w swoim testamencie opisuje , że berło nie odstąpi od Judy. Natomiast proroctwa Izajasza i Ezekiela wyraznie mówią , że inne pokolenia szczególnie północe miały zaniknąć. Sumując dzisiejsi żydzi są w pełni tożsami z Izraelem. Czyli odpowiadając na twoje pytanie dzisiejsi żydzi należa do narodu wybranego i nie patrz na ich zachowanie bo mnie sie też ono nie podoba. Oni otrzymaja zbawienie z łaski ze względu na obietnicę a powołania i wybrania Boże są nie odwołalne.
  Zresztą nie wiadomo jak to do końca jest albowiem zawsze Izrael był rózgą w rękach Boga aby karać okoliczne narody. palestyńczycy to islamiści czyli przeciwnicy Boga i nie wiadomo czy na palestynie nie wisi bicz Boży za tysiące lat trwania w bałwochwalstwie i pogardy dla Chrześcijan oraz żydów.

  2. chyba nikt nie ma pewności co do identyfikacji tej grupy. Ja uważam, że albo to będą ludzie za całego świata, różnej rasy Izraelici, albo faktycznie tylko Żydzi.

  Mamy pewność albowiem proroctwa mówią wyrażnie, że będą to Izraelici lub żydzi , obojętnie jak ich nazwiemy bo obie grupy należą do narodu wybranego. To prawda , że nie wszyscy mieszkają w dzisiejszym Izraelu ale będzie to na pewno ta grupa bo inna nie może być albowiem oblubienicy Chrystusa czyli kościoła już na ziemi nie będzie . po pochwyceniu na ziemi pozostana tylko żydzi jako niewiasta , chłopczyk czyli 144.000 wybranych ze wszystkich 12 pokoleń , którzy równiez zostana pochwyceni ale w połowie wielkiego ucisku jako pierwociny z narodu wybranego oraz chrześcijanie , którzy nie czuwali na przyjście Pana ( głupie panny ) oraz poganie , którzy będą się nawracali i nie przyjmą znamienia bestii i oni zostaną zaliczeni do świętych.

  1. Owszem ja uważam, zwłaszcza po przeczytaniu książki Gniew i Chwała, że będą to tylko i wyłącznie Izraelici.

   “Mamy pewność albowiem proroctwa mówią wyrażnie, że będą to Izraelici lub żydzi , obojętnie jak ich nazwiem”

   OK, mamy przyszywanych Żydów pochodzenia chazarskiego. Mieszkają w Izraelu i w Poslce min. Czy wg Ciebie są Żydami?

 7. co do 144.000 to nie jest to liczba symboliczna tylko literalna. Tak samo jak 12 apostołów oraz 12 przedstawicieli narodu wybranego tworzą 24 starców .

 8. Dzisiejszy Izrael jako państwo tworzą syjonisci a nie Żydzi liczby w księgach prorockich czasami odczytujemy dosłownie a czasami symbolicznie np w Księdze Daniela dzień oznacza rok i w ten sposób biblisci obliczyli rok ukrzyzowania Jezusa 27 n.e. Wielu prawdziwych Żydów to Palestyńczycy zabijani przez wojsko izraelskie. Liczba 144 000 to 12 razy 12 razy 1000 czyli pokolenia ze Starego Testamentu i 12 stu apostołów z Nowego Testamentu razy tysiąc czyli wielokrotność. Mamy tu apostołów gloszacych w wielkim ucisku lub tych którzy nie przyjęli znamienia bestii. Nie potrafimy odgadnąć wszystkich symboli apokaliptycznych i nie mamy pelnego zrozumienia Apokalipsy, ale nie jest to doslowna liczba zbawionych z ucisku.

 9. Jeśli wyznają Judaizm i przestrzegaja przepisów prawa to są żydami. Po pochwyceniu otrzymaja ducha łaski i każdego kto uwierzy w Jezusa i się nawróci Bóg zgromadzi w jedno miejsce.Biblia mówi o dwóch zgromadzeniach. Jedno aby odzyskali swoja państwowośc i Biblia zapowiedział , że po tym wydarzeniu
  Pan będzie się z nimi procesował. Potem będzie wylanie gniewu czyli wielki ucisk – stosowna kara po procesowaniu a następnie gdy ta resztka się nawróci znowu zostaną zgromadzeni z czterech stron świata . Dlatego pisma mówią , że 2/3 żydów po prostu zginie w wielkim ucisku. Wierzę , że będą to Ci , którzy doprowadzają dzisiejszy Izrael do takiego stanu w jakim trwają. Bóg wymierzy im słuszną karę. Tylko reszta zostanie zbawiona .
  Natomiast troszeczkę patrzysz nie z tego punktu widzenia. Musisz spojrzeć na Izrael jako Izrael pod względem państwowości a nie pod względem rasowym. Izrael jako państwo zostało odrodzone po to aby Bóg mógł objawić swoją moc i potęgę . Jak to Izajasz mówi aby poganie zrozumieli, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg i że jest to Bóg Izraela i po za nim nie ma nikogo innego. I żeby poganie zrozumieli, że żydzi musieli być rozproszeni bo to była kara za odrzucenie mesjasza. Ale kara już się wypełniła i od
  tego momentu Pan przywraca im ducha łaski i wypełni wszystkie obietnice , które wyrzekł do Abrahama. Bez państwa Izrael Bóg nie mógłby spełnić swoich obietnic. Dlatego dociekanie jak rasa należy do Izraela a jaka
  nie, nie ma najmniejszego sensu bo nie o to chodzi. Bóg zgodnie z proroctwami odrodził Izrael, uczynił i jeszcze bardziej uczyni go ciężkim kamieniem dla narodów co juz sie dzieje a gdy świat będzie chciał zetrzeć izraela z powierzchni ziemi to Bóg zainterweniuje i wtedy pokaże kto tu tak naprawdę rządzi. Okaże swą potęgę , chwałę i coś co Paweł okreslił jako nie zbadane są wyroki Boskie lub jak Jan to powiedział ” przedziwne sa twoje sprawy Boże , kto jest w stanie je zrozumieć”
  I tak Bóg da się poznać każdemu z narodów aby każdy człowiek czy czarny, biały czy żyd czy arab jesli tylko zechce będzie mógł być zbawiony w łasce Chrystusa .
  I to jest ta święta tajemnica w którą pragneli wejrzec przez wieki aniołowie o której w tak wielu listach próbował apostoł Paweł wbić ludziom do głowy.

  1. “Jeśli wyznają Judaizm i przestrzegaja przepisów prawa to są żydami.”

   Problem w tym, że ok 90% chazarów jest ateistami lub ….katolikami. Nie znam ani jednego wyznania judaistycznego i dlatego dałem sobie granicę pomyłki 10%

 10. Problem w tym, że ok 90% chazarów jest ateistami lub ….katolikami. Nie znam ani jednego wyznania judaistycznego i dlatego dałem sobie granicę pomyłki 10% ”

  Tak masz słuszną rację ale wielu jest chazarów ortodoksów oraz są zydami mesjanistycznymi. Dlatego Bogu pozostawmy ocenę. W wielkim ucisku sie okaże kto tak naprawdę jest żydem. Nie ulega jednak wątpliwości, że Izrael to nie podróbka jak to uważają nie którzy a apostoł Paweł to prawdziwy apostoł Chrystusa.

  1. żebyśmy się rozumieli bo w tej kwestii się chyba nie rozumiemy: ja równiez uważam, że apostoł Paweł jest apostołem Boga.
   Nie uważam jednak, że dzisiejszy Izrael POLITYCZNY jest Izraelem Boga. Jak najbardziej wszystko co się dzieje w Izraelu jest za zgodą Boga, tak jak wszystko na świecie, ale nikt mi ni wmówi, że mordy na Palestyńczykach, często prawdziwych Żydach pochodzą od Izraela Boga.

  2. Oto jak powstawał Izrael, który Ty uważasz za Izrael Boga i Jego Syna Jezusa:

   Zatem:
   1949 i 1950 Pascha- Sukkot- Pascha- Sukkot zjawisko krwawego księżyca pojawiło się po tych wydarzeniach
   1967 i 1968 ponownie. Co wtedy się wydarzyło? Izrael nie miał swojej stolicy. Jerozolima nie była pod jego kontrolą. Lecz po wojnie 6 dniowej w 1967 roku zdobyli ją. Niesamowite! Mieli swoją ziemię z powrotem oraz dawną stolicę a także będą mieli – w co ja wierzę- będą także mieli po 40 latach swoją Świątynię.”
   Jak widać autor owego filmiku o tetradach łączy obecny satanistyczny Izrael z tym starotestamentowym.
   Jednak nie to jest jeszcze takie ważne. Nie chcę nikogo straszyć, ale wszystkie poprzednie tetrady nie wiązały się z niczym przyjemnym co mnie prowadzi do wniosku, iż niekoniecznie jest to znak od Boga. Być może za przyzwoleniem Boga.
   Jak zauważa autor filmu ostatnią tetradą była ta w „w latach 1949i 50, zaraz po 1948 kiedy to powstało Państwo Izrael, które powróciło do swojej ziemi po 1900 latach”

   To nie Izrael wrócił do swej ziemi. To chazarowie i edomici zostali tam zesłani. I teraz rzecz podstawowa, jaką są okoliczności powstania państwa Izrael:

   „# Masakra w Jehida – 13.12.1947 – ludzie z arabskiej wioski położonej w pobliżu Petah Tekva (pierwszej syjonistycznej kolonii) siedzieli w miejscowym lokalu, gdy zobaczyli, iż do wioski zbliżają się kolumny wyglądające na brytyjskie patrole. Nie byli zbyt podejrzliwi, gdyż Brytyjczycy zapewniali im bezpieczeństwo. Szczególnie, że poprzedniego dnia żydowscy terroryści wymordowali 12 Palestyńczyków. Cztery samochody zatrzymały się przed kawiarenką i wysiedli z nich mężczyźni ubrani w uniforny khaki i hełmy. Szybko okazało się, że nie przybyli ochraniać wieśniaków. Zaczęli strzelać w tłum wypełniający kawiarenkę. Kilku Żydów zaczęło podkładanie bomb pod domami, podczas gdy inni rzucali granatami. Przez chwilę wydawało się, że bandyci wymordują całą wioskę, jednak nadjechał prawdziwy patrol i przerwał masakrę. Zginęło 7 Arabów. Wcześniej, jednego tylko dnia, 6 Palestyńczyków zostało zabitych, 23 rannych, kiedy wybuchła bomba w tłumie zebranym blisko Bramy Damasceńskiej w Jerozolimie. W Jaffie bomba zabiła 6 Arabów, raniła 40.

   # Masakra w Kiszas – 18.12.1947 – 2 samochody z terrorystami Hagany otwierającymi ogień i rzucającymi granatami przejechały przez wioskę, zabijając 10 osób.

   # Masakra w Qazaza – 19.12.1947 – 5 dzieci zginęło w wysadzonym budynku muktara („sołtysa”).

   # Masakra w Al-Szejk – 1.01.1948 – tej nocy około 200 uzbrojonych żydowskich morderców Podeszło pod małą wioskę 5km na południowy wschód od Hajfy. Bandyci wrzucali do domów granaty i wykańczali niedobitki ogniem karabinów. Zginęło ponad 40 osób.

   # Masakra w Deir Jassin – 9-10.04.1948 – W operacji nazwanej „Jedność” Hagana współpracowała z Irgunem i Gangiem Sterna. O godz. 4:30 w nocy 9.04. syjoniści otoczyli wioskę, która była położona między żydowskimi osadami Givat Shaul i Montefiore. Przez dwa dni żydowscy kaci mordowali mężczyzn, kobiety i dzieci, bez względu na wiek. Gwałcili kobiety i rabowali domy. Mężczyznom odcinano genitalia. Relacja z eksterminacji pochodzi od doktora z Czerwonego Krzyża, który przybył na miejsce następnego dnia. Masakra została dokonana różnymi sposobami. Rozstrzeliwano, rzucano w ludzi granatami, zażynano nożami. Rozcinano brzuchy ciężarnych kobiet. Szczególną przyjemność sprawiało oprawcom zabijanie dzieci na rękach matek. Ok. 25 kobiet w ciąży zostało zakłutych bagnetami w brzuch. 52 dzieci okrutnie okaleczono i obcięto głowy na oczach rodziców. Agencja Żydowska i władze brytyjskie wiedziały o trwającej masakrze. Odpowiedzialnym za akcję był Menachem Begin, późniejszy laureat pokojowej nagrody Nobla. Pochodził z Polski. Hagana organizowała w 1946 zamach na hotel jerozolimski King David, w którym z rąk żydowskich kolonistów padło 500 osób.

   # Masakra w Naser Al-Din – 13-14.04.1948 – oddział Irgunu wszedł do tej wsi (blisko Tyberiady) w nocy 13.04. przebrany za partyzantów. Mieszkańcy wyszli ich powitać i zaczęli ginąć pod żydowskim ogniem. Na kilkaset osób przeżyło 40. Wszystkie domy zrównano z ziemią.

   # Masakra w Beit Daras – 21.05.1948 – po licznych nieudanych próbach zajęcia tej wsi bandyci zorganizowali większy oddział i otoczyli ją. Mężczyźni zdecydowali, że kobiety i dzieci powinny opuścić wieś. Jak tylko opuściły wieś, wpadły w zasadzkę i zostały wymordowane.

   # Masakra w meczecie Dahmash – 11.07.1948 – po zajęciu przez żydowski 89 batalion komandosów Mosze Dajana Liddy, Żydzi powiedzieli Arabom, przez głośniki, że będą bezpieczni jak wejdą do meczetu. W odwecie za śmierć kilku żołnieży Żydzi wymordowali ponad 100 Palestyńczyków w meczecie, a ich ciała rozkładały się przez 10 dni w upale. Meczet jest pusty do dzisiaj. Masakra ta wywołała panikę między mieszkańcami Liddy i Ramle, którym rozkazano opuścić te miasta. Większość z 60 tys. mieszkańców tych miast przybyło do obozów uchodźców blisko Ramallah. Około 350 zginęło z odwodnienia i upałów. Wielu przeżyło dzięki piciu własnej uryny. Warunki w obozie pochłonęły dalsze ofiary.

   # Masakra w Dawajme – 29.10.1948 – z zeznań żołnierza biorącego udział w okupacji wioski w okręgu Hajfy wiemy, że kaci wymordowali od 80 do 100 mężczyzn, kobiet i dzieci. Zabijali dzieci bijąc je pałkami po głowach. Jeden z oficerów rozkazał wprowadzić dwie kobiety do budynku, który miał zamiar wysadzić. Zeznający żołnierz mówił, jak jeden z morderców chwlił się zrabowaną biżuterią kobiety, którą zabił. Masakra została przeprowadona przez ludobójców z Liddy.

   # Masakra w Szarafat – 7.02.1951 – regularne oddziały przekroczyły linię zawieszenia broni i wkroczyły do wioski położonej 5km od Jerozolimy. Wysadzono dom muktara i jego sąsiadów. 10 osób zginęło (2 mężczyzn, 3 kobiety, 5 dzieci), 8 było rannych.

   # Masakra w Kibja – 14.10.1953 – 21:30, około 700 żydowskich żołnierzy zaatakowało przygraniczną wioskę w Jordanii, na północny zachód od Jerozolimy. Używając moździeży, karabinów i materiałów wybuchowych wysadzili 42 domy, szkołę i meczet. Każdy znaleziony mieszkaniec został zamordowany. 75 wieśniaków zginęło, ich ciała wrzucono do studni. Rozkaz akcji wydał Ariel Szaron.

   # Masakra Kafr Qasem – 29.10.1956 – izraelska straż graniczna zaczęła akcję nazwaną Trójkąt Wsi o 16:00. Powiedzieli muktarom tych wsi, że godzina policyjna tego dnia zaczęła się od 17:00 zamiast jak zwykle od 18:00. Muktarzy protestowali, iż poza wioską jest 400 pracujących i nie ma czasu, by ich powiadomić o zmianach. Oficer zapewnił, że się nimi zajmą. Mordercy czekali na powracających u wejścia do wsi. Wymordowano 43 osoby. Przy północnym wejściu do wsi zabito jeszcze 3, a 2 w samej wsi. Porucznik Dajan, kierował masakrami, objeżdżając teren jeepem.

   # Masakra w Al-Sammou – 13.11.1966 – armia przeprowadziła rajd na wioskę, niszcząc 125 domów, wiejską klinikę i szkołę. 18 osób zginęło, 54 zostało rannych.

   # Masakra w obozach Sabra i Szatila – 15-18.09.1982 – wymordowanie przez marionetkową Falangę Libańską i żydowskich żołnierzy przebranych za Libańczyków ponad 3000 Palestyńczyków. Żydowska armia dostarczyła buldożerów i reflektorów oświetlających w nocy teren obozów. Liban znajdował się pod okupacją Izraela. Operacja zaplanowana i kierowana przez ministra obrony Szarona i Menachema Begina.”

   więcej tutaj: http://raport.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?61207

 11. Co do apostolstwa Pawła to nie pomyśleliście ,że może było tak że uczniowie wybrali samowolnie Macieja na apostoła? przecież nie był to wybór Pana a przecież swoich wszystkich uczniów powoływał Jezus osobiście. A przecież apostoł Paweł został powołany przez samego Chrystusa gdy mu się objawił. I w tym momencie mamy 12 apostołów a nie 13 wyłączajac z tego grona Macieja .
  To tak do przemysleń choc nie zakładam, że nie uznajecie Pawła. Ale na pewno wielu z was sie nad tym zastanawia co i mnie swojego czasu mocno zaniepokoiło. A teoria te zbiera na prawde wielkie żniwo wśród nowonarodzonych i w ten sposób znowu wpadaja w sidła diabła. Trzeba ich chronić przed tym i wyprowadzać z błędu.

 12. ” nikt mi ni wmówi, że mordy na Palestyńczykach, często prawdziwych Żydach pochodzą od Izraela Boga.”
  To wytłumacz mi jak wytłumaczyć wojny za czasów Mojżesza . Za to tylko , że nie które narody nie pozwalały przejść Izraelitą prze swoje tereny po latach Bóg kazał wymordować do ostatniego żyjącego. Już pisałem , że zawsze Izrael był rózgą aby karać nie posłuszne narody.
  A czemu tak bronisz Palestyńczyków ? Przyjrzyj się ich zbrodniom, ich życiu i wierze w fałszywych bogów. Czy żyjąc ca czasów Mojżesza też byś powiedział, ,ze Izrael to mordercy i nie słusznie zabijają nie winnych ludzi i dzieci , które niczemu nie były winne ?
  Tak samo dzisiaj Bóg kara nie posłuszne narody a Ci , którzy rzeczywiście zgineli bez winy otrzymają zmartwychwstanie po 1000 letnim królestwie i bedą sądzeni według uczynków i otrzymaja stosowną nagrodę.

  1. tu jest pomieszanie pojęć. Tamtejszy naród Boga był heterogeniczny. Dzisiejszy Izrael to zlepek Izraelitów, Żydów i Chazarów w dużej mierze, którym wiara w Boga że tak się wyraże wisi. Materiałów w sieci jest cała masa.

   I gdzie ja bronie Palestyńczyków? prosze o odpowiedź w tej kwestii.

   Po obu stronach sa ludzie wierzący w tego samego Boga. Poza tym dzisiejsi muzułmanie palestyńscy zostali siłą nawróceni na mahometanizm wieki temu….Wśród Palestyńczyków jest znaczna część Izraelitów

  2. Masz dzisiejszy Izrael, który wg Ciebie jest Izraelem Boga:

 13. co to znaczy siłą zostali nawróceni na Islam ? Skoro siłą to nie wytrwali w Bogu czyli odpadli , nie ma dla nich wytłumaczenia.

  “tu jest pomieszanie pojęć. Tamtejszy naród Boga był heterogeniczny”

  a za czasów Judy Machabeusza ? Juz nie było 12 pokoleń lecz tylko pokolenie Judy z efraimem czyli taki sam Izrael jak dziś a jednak broniąc Jerozolimy mordowali wszystkich swoich przeciwników.
  Zrozum jedno. Bóg nie jest sprawcą cierpień Palestyńczyków . Pisałem, że byc może nad palestyna zawisł bicz Boży w postaci Izraela.Ale nie twierdzę , że tak musi być. Skoro mordują ludzi na własne ryzyko to otrzymaja stosowną karę.
  Natomiast w przeszłości też byli nie posłuszni i robili dużo gorsze rzeczy niż dzisiaj, natomiast nie przestawali być narodem wybranym. Bo nie ze względu na postepowanie sa narodem umiłowanym ale ze względu na wybranie. I dlatego Bóg ich napomina przez proroków i karci, tych co nie słuchają to odrzuca jak np. Pod Góra Synaj gdy wielbili cielca ale pomimo tego dalej sa narodem wybranym i takim pozostaną.
  Chazar , który przyjał religie żydów stał się żydem a Chazar , któremu wszystko wisi zginie podczas dni problemów Jakuba czyli w wielkim ucisku i tyle.

 14. Znam ten Film dlatego pisma mówią, że gdy zobaczą tego , którego przebodli to zrozumieją , że zabili własnego Boga. Boga swoich praojców i będa płakać i lamentować i nawet takie blużnierstwa będą im wybaczone. Ci ludzie , którzy zgadzają się z tym filmem nie znają ewangelii więc nie grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu natomiast każde blużnierstwo przeciwko Synowi będzie wybaczone skoro ktos nie otrzymał i nie zrozumiał światła ewangelii.

  1. “Znam ten Film dlatego pisma mówią, że gdy zobaczą tego , którego przebodli to zrozumieją , że zabili własnego Boga. Boga swoich praojców i będa płakać i lamentować i nawet takie blużnierstwa będą im wybaczone”

   i chyba w tym jednym się zgodzimy, że obecni Żydzi nie będą stanowić tej części ludzkości, która zostanie porwana a zarazem zachowana od gniewu Bożego.

 15. Apostoł Paweł to świetnie wytłumaczył, że Bog zaślepił ich umysły i zatwardził ich serca aby do kościoła mogła wejść pełnia pogan. A gdy dopełnią się czasy pogan to dopiero wtedy Bóg wyleje ducha łaski i zrozumieją światło ewangelii i bedą mogli byc zbawieni. Ale narazie jeszcze nie dlatego postępuja jak postępują . Tak poprostu miało być i że tak będzie juz dawno zapowiadali prorocy i apostołowie.

 16. i chyba w tym jednym się zgodzimy, że obecni Żydzi nie będą stanowić tej części ludzkości, która zostanie porwana a zarazem zachowana od gniewu Bożego. ”

  żydzi mesjańscy zostana pochwycenia ale Ci którzy tak postepuja dopiero po pochwyceniu zrozumieja , ze są w błędzie i równiez Ci grzesznicy będą mogli być zbawieni

  1. Godziniasz, powinieneś założyć blog. Umieszczę link 😉

 17. Zachęcam wszystkich do przeczytania artykułu ze strony Loza tejemnic ” wojn goga i Magoga ” Gość świetnie objaśnia proroctwo Ezekiela.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: