Chrześcijanie biblijni. Nie wierz tak jak autorytety świata. W Jezusa wierz!

Chrześcijanie biblijni. Prawda dla NAŚLADOWCÓW JEZUSA CHRYSTUSA "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli"

Siedem praw Noego precyzyjnym kodeksem moralności i Prawa Bożego

Jak wiecie, wiele przykazań  z dekalogu jest kontrowersyjnych i relatywnych. Weźmy np. Nie zabijaj. Pozornie proste w rozumieniu. No ale wyobraźcie sobie sytuacje, że mając rodzinę, wchodzi do waszego domu bandyta lub co gorsze kilku. Mają noże. Jeden chce zabrać wasze oszczędności, choć mało kto je ma w domu obecnie a inni nie mają wcale, a drugi chce zgwałcić córkę. Co robicie? i tutaj już mamy podzielone rozumienie przykazania Nie zabijaj. Jedna wiara, jedna Biblia a inne rozumienia w tylko jednym krótkim przykazaniu.

Bierzemy na ruszt nastepne przykazanie: drugie. Niedawno pewien jak to go określiłem błazen (nie jest to pejoratywne określenie a dokonanie porównania oceniając zachowanie) rzymsko katolicki twierdził że katolicy nie czczą bałwanów , bo to dotyczyło pogańskich bożków, tylko czczą świętych. I znów mamy dwa różne rozumienia. Protestantów i katolików.

Skąd więc te różnice? w namieszaniu przy tłumaczeniach. Prawa Boga są niezmienne, ale to  ludzka ingerencja jest winna zmianom. Żydowscy talmudyczni Masoreci zmienili to co było od wieków. Zaadoptował to pro judaistyczny kościół katolicki.

Przedstawiam poniżej rewelacyjny zbiór praw Noego:

 

Siedem Praw Noego (hebr. שבע מצוות בני נח, Szewa micwot Bnei Noach), Prawa Noego, Prawa Noachidów – zapis siedmiu nakazów moralnych, które – według biblii hebrajskiej, Tanachu – były dane Noemu przez Boga[1], jako wiążący całą ludzkość zestaw praw. Według judaizmu każdy nie-żyd, który żyje według tych praw, uznany jest za sprawiedliwego obcego[2] i tylko tą drogą może wziąć udział w przyszłym świecie. Osoby żyjące według powyższych zasad zwykły nazywać się Bnei Noach (Dzieci Noego, Potomkowie Noego, hebr. בני נח) lub Noachidzi.

Prawa Noego poprzedzone były sześcioma Prawami Adama (uboższymi o przykazanie zabraniające okrucieństwa wobec zwierząt), które Bóg dał Adamowi w Raju[3]. Później, na górze Synaj, siedem Praw Noego zostało zastąpionych przez Dziesięć Przykazań i całą Torę. Wedle religii żydowskiej 613 micwot (l.poj. micwa – przykazanie) zawartych w Torze pisanej, wraz z komentarzami Tory ustnej, wiążą tylko wyznawców judaizmu, jako że miały zostać nałożone na potomków tych, którzy sami zgodzili się je przyjąć. Tora zabrania nie-żydom – których wciąż obowiązują Prawa Noego – stosowania się do niektórych żydowskich micwot (przykazań).

Siedem praw wynika ze słów Tory i komentarza Talmudu[5]:

Bałwochwalstwo – Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa (idolom)
Zabójstwo – Nie będziesz mordować
Kradzież – Nie będziesz kraść ani rabować
Rozwiązłość – Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle
Bluźnierstwo – Nie będziesz bluźnić imieniu Boga
Okrucieństwo wobec zwierząt – Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia
Sprawiedliwość – Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwość i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań

Kategorie Siedmiu Praw

 

Prawa Noachidów składają się z siedmiu fundamentalnych przykazań, które zwykło się postrzegać jako siedem kategorii zawierających inne prawa szczegółowe.

Różne źródła rabiniczne mają odrębne podejście do sposobu podziału na owe kategorie. Na przykład: Majmonides zwraca uwagę[6] na dodatkowe przykazanie zabraniające krzyżowania różnych gatunków zwierząt i drzew. Komentator jego dzieł, Radbaz, wyraził zdziwienie, że Majmonides nie wspomniał kastracji i czarnoksięstwa, które wymienia Talmud.[7]

Rabin Gaon Saadia ben Josef dodał w X wieku nakaz zapłaty dziesięciny i przestrzegania prawa lewiratu. Wiek później Gaon Nissim stwierdził, że ludzie powinni “słuchać Głosu Boga”, “poznawać Boga” i “służyć Mu” oraz że wszystkie pobożne czyny poparte ludzkim rozumem są wiążące tak dla żydów, jak i nie-żydów. W XIV wieku rabin Nissim ben Reuven z Girony dodał nakaz dobroczynności.

W XVI wieku rabin Menahem Azaria z Fano w swoim dziele Asara Maamarot wylicza trzydzieści przykazań, gdzie 23 jest rozwinięciem oryginalnych siedmiu. W komentarzu do dzieła sugeruje się, że dodatkowe przykazania nie są związane z Siedmioma Prawami, nie wynikają z Pisma, lecz są częścią ustnej tradycji. Liczba 30 przykazań ma wynikać ze słów talmudycznej księgi Ulla[8], choć wymienia się tam tylko 3 dodatkowe prawa: zakaz homoseksualizmu i kanibalizmu oraz polecenie szanowania Tory.

Wielki komentator Tory, Raszi, odnotował, że nie wie jak odnieść się do pozostałych przykazań. Jednak przyjmuje się, że liczbę trzydziestu nakazów można wynieść ze słów Ulli.

Choć w X wieku Gaon Szmuel ben Hofni z Sury przedstawił usystematyzowany spis trzydziestu Praw Noachidów wynikających z Ulli, to jego dzieło sprawia problemy. Zawarł bowiem zakazy samobójstwa i krzywoprzysięstwa oraz nakazy modlitwy, ofiary i szacunku dla rodziców.

Według Gaona Szmuela trzydzieści[9] praw i wynikających zeń przykazań przedstawia się następująco:
Bałwochwalstwo

Zakaz bałwochwalstwa
Nakaz modlenia się tylko do Boga
Nakaz oddawania ofiar tylko Bogu

Wykładnia rabiniczna: Esencją siedmiu praw jest zakaz bałwochwalstwa, idolatrii. Człowiek neguje sens istnienia religii w świecie oddając cześć bóstwu (bożkowi) zamiast stwórcy. Ludzkości nie wolno służyć lub oddawać boskiej czci żadnej istocie lub rzeczy – innemu człowiekowi, aniołowi, zwierzęciu, roślinie, gwieździe czy żywiołowi.

Bluźnierstwo

Nakaz wiary w jedność i jedyność[10] Boga (zob. monoteizm)
Zakaz bluźnierstwa
Zakaz uprawiania magii
Zakaz wróżenia
Zakaz przywoływania duchów
Zakaz czarnoksięstwa
Zakaz rozmów z duchami
Zakaz studiowania demonologii
Zakaz rzucania czarów
Zakaz nekromancji
Nakaz szanowania rodziców

Wykładnia rabiniczna: Bluźnierstwo to przeklinanie stwórcy lub jego dzieł za pomocą jego imienia. Nadużywaniem boskiego imienia jest objawem niepełnej wiary w Boga lub w jego jedność, która może objawiać się w fałszywym twierdzeniu, że są dwie równe moce i dwa światy – boski i szatański – i nie może być akceptowalne, ponieważ neguje fakt, że Bóg jest panem całego stworzenia.

Zabójstwo

Zakaz zabijania[11]
Zakaz popełniania samobójstwa
Zakaz czczenia Molocha (ofiary z dzieci)
Zakaz aborcji[12], według interpretacji Majmonidesa

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno zabijać innych ludzi. Nawet, gdy osobie każe się zabić, strasząc zabiciem jej (lub drogiej jej osoby), nie wolno jej przelewać krwi. Gdy ktoś czyha na życie innej osoby, ta może się bronić, ale musi wystrzegać się jakichkolwiek czynów prowadzących do zabójstwa. Eutanazja i samobójstwo są uznawane za zabójstwo. Kara główna, jako pochodząca z nakazu boskiego, jest jedynym sposobem pozbawienia życia (ale tylko sprawiedliwie orzeczona).

Kradzież

Zakaz kradzieży[13]
Zakaz porywania ludzi

Wykładnia rabiniczna: Ludziom nie wolno kraść niczego, co należy do innej osoby. Dotyczy to bytów materialnych (cudza własność, pieniądze) jak i niematerialnych, np.: przez zgwałcenie[14] lub nawet uwiedzenie kobiety, pozbawia się ją jej godności; przez oszukiwanie pracodawcy, pozbawia się go zysku; przez porwanie człowieka, pozbawia się go wolności.

Rozwiązłość

Zakaz cudzołóstwa[15]
Nakaz formalizacji instytucji małżeństwa
Zakaz kazirodztwa
Zakaz sodomii (tj. stosunku analnego między mężczyznami)
Zakaz zoofilii
Zakaz kastracji

Wykładnia rabiniczna: Nieodpowiednie zachowania seksualne są zabronione. Bóg dał ludzkości bardzo jasne przykazania dotyczące odpowiednich zachowań oraz związków seksualnych i nigdy nie zezwolił żadnej istocie na łamanie tych praw ze względu na “naturę” tej istoty. Człowiek powinien zawsze postępować wedle woli boskiej i powstrzymywać się od zakazanych czynności.

Okrucieństwo wobec zwierząt

Zakaz spożywania mięsa[16] wyciętego z żywego zwierzęcia[15]
Zakaz jedzenia i picia krwi
Zakaz jedzenia padliny

Wykładnia rabiniczna: Zakaz[17] dotyczy natury duchowej człowieka, a nie kwestii zdrowotnych czy higienicznych. Jedzenie mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia (w każdej postaci) jest źródłem okrucieństwa i wskazuje na brutalny egoizm jedzącego. Spożywanie krwi – pod jakąkolwiek postacią – jest zabronione, ponieważ niesie ona życie[1].

Sprawiedliwość

Nakaz organizacji systemu sądownictwa[18]
Zakaz krzywoprzysięstwa

Wykładnia rabiniczna: Ludzie powinni ustanowić instytucję sądów wspierających wypełnianie Siedmiu Praw Noego[19]. Nazywanie praw noachidzkich “prawem” jest bezcelowe, jeśli nie ma instancji egzekwującej ich wykonanie, gdy zachodzi taka potrzeba.

Prawa Noego w świetle Halachy

Według tradycji żydowskiej zawartej w Talmudzie, Prawa Noachidzkie dotyczą całej ludzkości przez fakt, że wszyscy ludzie są potomkami Noego – głowy jedynej rodziny ludzkiej, której dane było przeżyć potop. W judaizmie terminem Bnei Noach (Potomkowie Noego, Dzieci Noego) określa się wszystkich ludzi.

Talmud mówi ponadto, że “sprawiedliwi ludzie wszystkich narodów będą mieć udział w przyszłym świecie”.[20] Każdy nie-żyd, który żyje według tych praw, uznany jest za “sprawiedliwego spośród obcych“, ger toszaw. Majmonides pisze, że odnosi się to do tych, którzy poznali Boga i przez oddanie Jemu, żyją w zgodzie z Prawami Noego. W swym monumentalnym dziele Miszne Tora, Majmonides stwierdza, że nie zasługują na miano sprawiedliwych ludzie żyjący według praw noachidzkich tylko ze względu na ich logiczność, lecz tylko ci, którzy przestrzegają tych praw, uważając je za słowa z uświęconego źródła, Tory.[21]

Według opowieści biblijnej, wody potopu zalały cały świat, zabijając wszystkie żywe istoty lądowe. Przeżył tylko Noe, jego rodzina i zwierzęta, które zabrał na swoją Arkę[22]. Po potopie, Bóg zawarł z Noem przymierze napominając go słowami:

Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia. Upomnę się o waszą krew przez wzgląd na wasze życie – upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata. [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga.[23]

Talmud twierdzi[24], że zakaz jedzenia “mięsa z krwią życia” był dany Noemu, zaś pięć[25] pozostałych przykazań otrzymali już wcześniej Adam i Ewa. Pierwszej ludzkiej parze nie dane było żywić się jakimkolwiek mięsem, nie tylko z żywych zwierząt.[26] Pozostałe pięć zakazów żydowska tradycja wynosi z egzegezy pozornie niepotrzebnego zdania o rajskim ogrodzie z Księgi Rodzaju (zob. Rdz 2,16).

Judaizm nie tylko nie oczekuje od nie-żydów dostosowania się nakazów Tory, ale wręcz zabrania ich wypełniania w sposób nakazany potomkom Izraela. Współcześni żydzi ortodoksyjni odwodzą od konwersji na judaizm. W ich mniemaniu to Prawa Noego są dla nie-żydów drogą bezpośredniej i pełnej relacji z Bogiem”

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_Praw_Noego

 

Jak zauważyliśmy nie Izraelici (goje ) przestrzegający tych praw, byli uznawani przez Izraelitów za sprawiedliwych dostępujących życia wiecznego! To Watykan z syjonistami prawdopodobnie pozmieniali znaczenia niektórych przykazań i kto wie czy nie wycięli część NT.

Tak więc, nie wolno nam mordować ani dokonywać zabójstwa. Czym jest zabójstwo:

 

Zabójstwo – przestępstwo umyślne polegające na pozbawieniu człowieka życia.
Może być spowodowane silną determinacją wyładowania agresji, korzyściami majątkowymi sprawcy kosztem ofiary, efektem sprzecznych interesów zabójcy i ofiary lub aktem spowodowanym zaburzeniami psychicznymi (np. w wyniku choroby lub wpływu substancji psychoaktywnej).Wikipedia

 

Nie może być umyślna obrona własna. Obrona własna nie spełnia tych kryteriów.

To zmienia także spojrzenie na zakaz do posiadania broni. Nam nie wolno w systemie szatana się bronić. Bronić sie mogą przestępcy, politycy, ale nie my.

 

Nie można także oddawac czci nikomu innemu poza Bogiem. NT koryguje to do Jezusa jeszcze. W tej sytuacji kościół katolicki jest ewidentnym przestepcą wobec Prawa Bożego. Modlenie się do Maksymiliana Kolbego czy Matki Teresy lub Marii, Jana Pawła to idolatria. Najcięższy grzech wobec Boga skutkujący przekleństwem terytorialnym.

Kościół rzymski doprowadził narody do przekleństwa!!

 Kradzież
“przez oszukiwanie pracodawcy, pozbawia się go zysku”
Myślę że około 80% pracowników okrada swych pracodawców i około 10% pracodawców nie płaci pracownikom. Wszyscy chodzą do kościoła rzymskiego.

Wysokie podatki zabierające jak w Polsce 80% dochodów są kradzieżą. Cały obecny sejm  to złodzieje! pozbawiają ludzi radości życia na emeryturze, rodziny godnego życia, kobiet macierzyństwa. To są złodzieje i wszyscy są członkami odstępczego kościoła rzymskiego. Wypędzili poprzez okradanie ludzi znaczną część młodych ludzi, doprowadzili do rozbicia rodzin (eurosieroty).

Dziwić się, że 7 praw Noego nie zostało umieszczonych w kanonie biblijnym….

Updated: 6 lipca 2014 — 21:12

1 Comment

Add a Comment
  1. Pytanie jeszcze tylko, kto jest tymi gojami? Czy wszystkie kraje, poza Izraelem, w tym Polacy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Detektyw Prawdy, Dobra Nowina i Apokalipsa © 2015 Frontier Theme
%d bloggers like this: